Wróć
Kalendarz 20 mar 2023

Aktualna sytuacja na lubelskim rynku pracy i wsparcie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Aktualna sytuacja na lubelskim rynku pracy i wsparcie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Informacje

Dane z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie zgodnie ze stanem na styczeń 2023

Okres Bezrobotni zarejestrowani – ogółem w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku – ogółem w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku Stopa bezrobocia
11-2023 9075 4336 640 351 5,2%
12-2022 8924 4240 627 346 5,1%
01-2023 9129 4355 732 405 5,0%

 

Wybrane programy wsparcia dla pracodawców:

Staż

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca, tj. podmiot zatrudniający co najmniej 1 pracownika w oparciu o umowę o pracę;
 • przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców;
 • organizacja pozarządowa;
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej;

Obowiązki organizatora stażu:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przestrzeganie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy (czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych);
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;
 • niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowanie Miejskiego Urzędu Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu składaniu wniosku. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Do odbycia stażu można skierować:

 • osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy (zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jednolity z późn. zm.) a staż jest adekwatną do sytuacji osoby bezrobotnej formą wsparcia.

Czas trwania:

Uczestnicy:

od 3 do 12 miesięcy

osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia i dla których ustalono II profil pomocy

od 3 do 6 miesięcy

osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy

Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Od wypłaconego stypendium Miejski Urząd Pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy

Starosta (w przypadku Lublina – Prezydent) ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu oraz niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenia refundacji.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem druku obowiązującym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy podmiot, przedszkole lub szkoła spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 • prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 • nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

W przypadku producentów rolnych, wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony, gdy producent rolny spełnia łącznie warunki:

 • których mowa powyżej w pkt 1 i 3 – 6;
 • posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • zatrudnia w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Starosta może odmówić skierowania na refundowane stanowisko pracy bezrobotnego, który w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową u Wnioskodawcy.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z Wnioskodawcą.

Umowa zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego do:

 • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych, łącznie przez okres co najmniej 24 miesięcy;
 • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
 • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji zawartej we wniosku;
 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, w przypadku naruszenia pozostałych warunków umowy;
 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług od zakupionego wyposażenia w ramach przyznanej refundacji.

Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

Więcej form wsparcia oraz dane kontaktowe do MUP w Lublinie znajdują się na stronie internetowej urzędu: przejdź do strony www MUP w Lublinie

 

s
Back
Kalendarz Mar 20, 2023

Aktualna sytuacja na lubelskim rynku pracy i wsparcie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Aktualna sytuacja na lubelskim rynku pracy i wsparcie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Information

Dane z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie zgodnie ze stanem na styczeń 2023

Okres Bezrobotni zarejestrowani – ogółem w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku – ogółem w tym bezrobotne zarejestrowane kobiety z prawem do zasiłku Stopa bezrobocia
11-2023 9075 4336 640 351 5,2%
12-2022 8924 4240 627 346 5,1%
01-2023 9129 4355 732 405 5,0%

 

Wybrane programy wsparcia dla pracodawców:

Staż

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca, tj. podmiot zatrudniający co najmniej 1 pracownika w oparciu o umowę o pracę;
 • przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców;
 • organizacja pozarządowa;
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej;

Obowiązki organizatora stażu:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników;
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przestrzeganie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy (czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych);
 • przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;
 • niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowanie Miejskiego Urzędu Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

U organizatora stażu będącego pracodawcą staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu składaniu wniosku. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Osoba bezrobotna nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywała staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Do odbycia stażu można skierować:

 • osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy (zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2016 r., poz. 645 tekst jednolity z późn. zm.) a staż jest adekwatną do sytuacji osoby bezrobotnej formą wsparcia.

Czas trwania:

Uczestnicy:

od 3 do 12 miesięcy

osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia i dla których ustalono II profil pomocy

od 3 do 6 miesięcy

osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy

Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Od wypłaconego stypendium Miejski Urząd Pracy odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Wyposażenie/doposażenie stanowisk pracy

Starosta (w przypadku Lublina – Prezydent) ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu oraz niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenia refundacji.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem druku obowiązującym w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, wraz z wymienionymi w nim załącznikami.

Wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy podmiot, przedszkole lub szkoła spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 • prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 • nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

W przypadku producentów rolnych, wniosek o refundację może być przez starostę uwzględniony, gdy producent rolny spełnia łącznie warunki:

 • których mowa powyżej w pkt 1 i 3 – 6;
 • posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • zatrudnia w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Starosta może odmówić skierowania na refundowane stanowisko pracy bezrobotnego, który w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową u Wnioskodawcy.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z Wnioskodawcą.

Umowa zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawiera w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego do:

 • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych, łącznie przez okres co najmniej 24 miesięcy;
 • utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją;
 • złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w specyfikacji zawartej we wniosku;
 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.
 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, w przypadku naruszenia pozostałych warunków umowy;
 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług od zakupionego wyposażenia w ramach przyznanej refundacji.

Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji mogą być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Refundacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

Więcej form wsparcia oraz dane kontaktowe do MUP w Lublinie znajdują się na stronie internetowej urzędu: przejdź do strony www MUP w Lublinie

 

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.