Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej zawodowcy.lublin.eu

Urząd Miasta Lublin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zawodowcy.lublin.eu..

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Elementy filmowe nie mają opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają i czego dotyczą oraz nie posiadają transkrypcji.
 • Po powiększeniu do 200% wszystkie treści są widoczne z wyjątkiem paska głównego menu, który zamienia się w ikonkę menu po prawej stronie. Ikona menu składa się z 3 leżących, równoległych do siebie czerwonych kresek.
 • Strona nie posiada ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
 • Każdy element graficzny ma dodatkowy opis, jednakże nie każdy ma taki opis, który umożliwi dokładne zrozumienie ich zawartości.
 • Brak opcji powiększania czcionki oraz zmiany kontrastu.
 • Występują błędy semantyczne HTML.
 • Brak pogrupowania elementów, które semantycznie powinny być razem ( np.wartości dla filtrów).
 • Walidacja formularzy odbywa się za pomocą HTML5, komunikaty błędów występują pojedynczo, w wersji językowej systemu.
 • Brak wsparcia czytnika ekranu dla treści w języku angielskim (odpowiedni znacznik lang).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-28.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: .

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-20.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Franiewska, beata.franiewska@lublin.eu .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 39 92 .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo:
1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • lubelskie
 • Lublin
 • plac Króla Władysława Łokietka 1
 • 20-109

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu od strony ulicy Wacława Bajkowskiego. Można na niego wjechać przez bramę.
  Szlaban otwiera strażnik miejski, po uprzednim kontakcie przez domofon znajdujący się po lewej stronie przy wjeździe na parking.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście główne do budynku znajduje się od Placu Łokietka, poprzez schody zewnętrzne.
  Wejście od parkingu jest z pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Wejście z pochylnią znajduje się od tyłu budynku, od strony parkingu.
  Parter budynku dostępny dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wejście tylne.

Przestrzeń za wejściem

 • W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.
  Po lewej stronie od wejścia, w odległości ok. 3 metrów znajduje się recepcja, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje.
  Korytarz prowadzący do dalszej części budynku znajduje się za recepcją po prawej stronie.
  Po lewej znajduje się za recepcją znajduje się wejście do toalety dla osób na wózkach.
  Na wprost od schodów, w odległości ok. 10 metrów znajdują się schody.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie do wejśca głównego.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dostępna jest na parterze, za recepcją po lewej stronie.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Z pomocy tłumacza języka migowego można skorzystać na trzy sposoby:

  1. poprzez połączenie online ze strony Urzędu Miasta Lublin z tłumaczem języka migowego (usługa jest dostępna w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin) lub w trakcie wizyty w Urzędzie Miasta Lublin w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej 14 (połaczenie z tłumaczem języka migowego następuje z urządzenia przenośnego - tabletu).
  2. osobiście (tłumacz w Ośrodku Informacji Osób Niepełnosprawnych), umówić można się pod adresem tlumaczpjm@lublin.eu lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawska 14 w Punkcie Informacyjnym w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.
  3. on-line, za pośrednictwem Skype: gdudek.um.lublin
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.