Polityka Prywatności i Plików cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego „Stawiamy na zawodowców - Platforma współpracy szkół zawodowych, biznesu i gminy Lublin.” (zwanego dalej: „Serwisem”).

Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzu rejestracji oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.

§ 1

Administrator danych

1. Administratorem Danych Osobowych podanych w Serwisie jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących użytkownikom Serwisu praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez: email na adres iod@lublin.eu lub pisemnie na adres plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.

3. Operatorem Serwisu jest Industi Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin.

 

§ 2

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na potrzeby rejestracji konta w Serwisie, w celu utworzenia konta, zarządzania nim oraz korzystania z jego funkcjonalności.

2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług Serwisu.

3. Warunki oraz sposób rejestracji konta wskazane zostały w Regulaminie Serwisu.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, takie jak adresy IP lub protokoły w formie logów systemowych oraz generowane na urządzeniach użytkowników identyfikatory plików cookies w celach:

1) administracji Serwisem,

2) prezentacji informacji przez Serwis w sposób dostosowany do preferencji Użytkownika,

3) przekazania organom publicznym, w przypadku prowadzonego postępowania i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

5. Podczas rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik obligatoryjnie podaje następujące dane:

1) w przypadku konta ucznia

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) hasło,

d) datę urodzenia,

e) zawód,

f) telefon kontaktowy,

g) nazwę szkoły i klasę,

h) znajomość języków obcych,

i) zainteresowanie formą zaangażowania (praktyka, staż, praca, szkolenie, kurs), 

j) planowany termin zakończenia szkoły.

2) w przypadku konta przedsiębiorcy: 

a) nazwę firmy,  

b) adres e-mail,

c) hasło,

d) NIP,

e) REGON,

f) KRS,

g) adres siedziby,

h) telefon kontaktowy

i) dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu), 

j) branża,

k) typ działalności,

l) zwięzły opis firmy,

ł) rodzaj poszukiwanej współpracy (praktyka, staż, oferta pracy, szkolenie, kurs).

3) w przypadku konta szkoły: 

a)   nazwa Zespołu Szkół,

b)   typ szkoły

c)   dane adresowe,

d)   dane kontaktowe (e-mail, telefon, fax) .

4) w przypadku subkonta nauczyciela: 

a) imię i nazwisko nauczyciela,

b) adres e-mail, 

c) nauczany przedmiot.

6. Przekazanie danych wskazanych w niniejszym paragrafie jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu rejestracji danych uniemożliwia rejestrację i założenie konta użytkownika, co wiąże się z brakiem możliwości świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

7. Profil konta ucznia będzie aktywny przez okres roku licząc od wskazanego przez ucznia terminu zakończenia edukacji. Po tym czasie profil zostanie usunięty z systemu – wszystkie dane zostaną zanonimizowane, natomiast historia wiadomości, historia wyszukiwania oraz historia zamieszczonych plików zostanie usunięta.

§ 3

Udostępnianie i powierzenia danych

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym są przekazywane dane osobowe, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

2. Do podmiotów przetwarzających należy Industi Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 77/3, 20-400 Lublin świadcząca usługę hostingu Serwisu.

3. W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 4

Logi systemowe

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu. Logi w formie dziennika lub rejestru zdarzeń tworzą w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących stron Serwisu.

2. Rejestry zdarzeń zapisywane są w osobnych plikach lub bezpośrednio do baz danych. Do dziennika, rejestru zdarzeń przy każdym połączeniu, są przekazywane różne dane (np. adres IP), na podstawie których można ustalić skąd nastąpiło połączenie.

3. Rejestr tego rodzaju tworzony jest w sposób automatyczny, niezależny od Użytkownika i służy:

1) prowadzeniu analiz trybu pracy Serwisu,

2) tworzeniu statystyk pracy Serwisu,

3) wykrywaniu nieprawidłowości w systemie,

4) pośrednio poprawie funkcjonalności w przypadku awarii lub błędów na stronach Serwisu,

5) wykrywaniu prób włamań do systemu.

4. Logi systemowe wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu.

5. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

6. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług jako materiał pomocniczy do administrowania serwerami Serwisu.

7. Logi systemowe wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa w Serwisie, a także w celach statystycznych.

8. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

9. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników Serwisu.

10. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem.

11. Zapisowi mogą podlegać:

1) zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

2) czas nadejścia zapytania,

3) czas wysłania odpowiedzi,

4) data i czas dostępu,

5) strony internetowe, z których Użytkownik uruchamia strony Serwisu,

6) nazwa Urządzenia – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

7) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, rodzaj zdarzenia i kwalifikacja zdarzenia w Serwisie, np. ostrzeżenie, błąd,

8) tekstowy opis zdarzenia,

9) dane o pobieranych plikach,

10) przesłane ilości danych,

11) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

12) informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego,

13) informacje o adresie IP,

14) informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie.

§ 5

Prawa Użytkownika

1. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia żądania realizacji przysługujących mu praw w formie pisemnej lub elektronicznej (drogą mailową). Nie wyłącza to uprawnienia Użytkownika do złożenia żądania w innej formie, która jest akceptowalna i możliwa do udokumentowania przez Administratora. Żądanie powinno wskazywać jakich danych osobowych i czynności w zakresie realizacji żądania dotyczy. W sytuacji, gdy zgłoszone żądanie nie jest określone w sposób dostatecznie precyzyjny, Administrator zwróci się o sprecyzowanie żądania. Administrator ma prawo wstrzymać realizację żądania do momentu uzyskania wystarczających informacji od Użytkownika.

2. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).

1) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

c) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

d) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

e) osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

2) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

1)Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

2) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 

4. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).

1) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

5. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).

1) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 13 Polityki Prywatności.

6. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

7. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

8. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych, kierując zapytanie w sposób wskazany w § 13 Polityki Prywatności.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6

Mechanizm cookies

1. Serwis używa plików cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2. Pliki cookies są nieszkodliwe ani dla urządzenia, ani dla Użytkownika i jego danych.

3. Akceptacja warunków niniejszej Polityki oznacza brak zmian ustawień przeglądarki i jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na ich użycie.

4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika jest operator Serwisu

5. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową i nie usuwanie ich z dysku.

6. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis.

7. W zależności od czasu ważności i  typu stosowane są Cookies:

1) sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia (60 minut),

2) stałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia,

3) analityczne, które gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej. W przypadku tego rodzaju plików cookies Serwis wykorzystuje rozwiązania i narzędzia Google, tj. Google Analytics. Więcej informacji na temat kodu Google Analytics i plików cookies Google’a można znaleźć w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

8. W zależności od rodzaju dostawcy stosowane są Cookies:

1) własne, w tym sesyjne, stałe,

2) zewnętrzne, w tym analityczne.

9. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1) statystycznych i analitycznych, pozawalają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości, tworzenie anonimowych statystyk pomaga w jego rozwijaniu i optymalizowaniu,

2) identyfikacyjnych, w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia,

3) zapisywania podejmowanych interakcji, np. zapisania danych w formularzach kontaktu lub newslettera,

4) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

5) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika,

6) optymalizacji korzystania z Serwisu,

7) rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu i odpowiednim wyświetleniu stron internetowych Serwisu, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb,

8) pliki cookies identyfikują przeglądarkę Użytkownika oraz usprawniają działanie Serwisu,

9) przy kolejnych połączeniach Użytkownika z Serwisem, pliki cookies mogą być przez Serwis odczytane z urządzenia Użytkownika i służyć dostosowaniu Serwisu do zapamiętanych preferencji Użytkownika,

10) Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić Użytkownikowi jak najwydajniejsze i najbardziej wygodne funkcjonowanie Serwisu (dzięki nim Serwis „pamięta” np. ustawienia poszczególnych użytkowników, takie jak język czy rozmiar czcionki).

§ 7

Cookies niezbędne

1. Serwis używa podstawowych plików cookies (niezbędnych), ponieważ w plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Takie pliki są niezbędne do zapisywania ustawień bądź preferencji Użytkownika podczas obecnej bądź przyszłej jego wizyty na stronie Serwisu. Bez tych plików cookies, korzystanie ze stron jest utrudnione.

2. Do cookies niezbędnych należą również pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, w tym klipów wideo, wówczas Cookie Sesji jest umieszczany na Urządzeniu Użytkownika dla odtwarzacza multimedialnego, co jest niezbędne dla odtworzenia zawartości audio lub wideo.

§ 8

Cookies analityczne

1. Serwis korzysta z usługi Google Analytics, czyli usług analitycznych dostarczanych przez Google Inc., w celu pozyskiwania i pomocy w analizie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

2. Przykładami informacji, jakie mogą zostać pozyskane są strony, które Użytkownik odwiedził, data oraz czas odwiedzin.

3. Uzyskując informacje dotyczące analizy ruchu na stronie Administrator ma możliwość polepszenia odbioru podczas wizyty na jego stronach Serwisu.

4. Administrator w tym celu nie pozyskuje żadnych danych umożliwiających identyfikację osobową.

5. Administrator przekazuje do operatora tej usługi (Google Inc.) jedynie zanonimizowane informacje.

6. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.

7. W związku z tym, że Google Inc. jest firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, wszelkie zebrane informacje są przesłane i zmagazynowane na serwerach Google Inc. w Stanach Zjednoczonych.

8. Firma Google Inc. używa zebranych informacji dla monitorowania korzystania ze stron Serwisu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie Serwisu oraz świadczenia usług związanych z ruchem na witrynach internetowych oraz korzystania z Internetu.

9. Firma Google Inc. może ujawnić pozyskane informacje osobom trzecim wyłącznie, jeśli jest to prawnie wymagane lub jeśli przetwarzają dane w imieniu Google.

10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez  firmę Google Inc. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§ 9

Odnośniki do innych stron internetowych

1. Serwis zawiera linki i odnośniki do serwisów zewnętrznych (innych stron internetowych), które mogą także używać plików cookies.

2. Niniejsza Polityka nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie i nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności serwisów zewnętrznych.

3. W przypadku serwisów zewnętrznych zaleca się zapoznanie z ich polityką prywatności, w celu zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

§ 10

Zarządzanie plikami cookies przez Użytkownika

1. Przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie prywatnością użytkowników poprzez zarządzanie plikami cookies. Użytkownik ma możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies na urządzeniu.

2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

3. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  W ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies.

5. Jeżeli w wyniku zmiany ustawień dotyczących plików cookies zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt–out (który służy wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu Użytkownika – braku zgody), należy pamiętać, iż plik cookie opt-out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli Użytkownik usunie wszystkie pliki cookies lub będzie używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt-out trzeba dokonać ponownie.

6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (informacje zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika).

7. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik może wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami:

1) Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer lub https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-8.1,

2) Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl lub http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

3) Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac,

4) Firefox  https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek,

5) Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies.

8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia możliwości wykorzystywania jego danych w Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

§ 11

Wymagania Serwisu dotyczące plików cookies

1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą bez plików cookies nie działać poprawnie.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

3. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić np. w przypadku korzystania z formularzy, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.

§ 12

Okres przechowywania danych

1. Dane wskazane w § 2 ust. 5 niniejszej Polityki będą przechowywane przez pełen okres aktywności konta do momentu jego usunięcia. Po usunięciu konta, dane dotyczące konta są zanonimizowane.

2. Logi systemowe przechowywane są przez okres do 1 roku.

3. Pliki cookies nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały pierwotnie umieszczone.

4. Większość plików cookies, których Serwis używa, to tak zwane „cookies sesyjne”. Oznacza to, że zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.

5. Niektóre pliki cookies (stałe) mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, np. jeśli Użytkownik sam wybierze opcję zapamiętywania jego nazwy (nazwy użytkownika), preferowane ustawienia językowe lub inne.

6. Analityczne Google Cookies są przechowywane przez okres do 2 lat, w celu przeprowadzenia długoterminowej analizy użytkowania witryny.

 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną platforma.zawodowcy@lublin.eu.

2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności i Cookies, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.