Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis „Stawiamy na zawodowców - Platforma współpracy szkół zawodowych, biznesu i gminy Lublin.”
 2. Właścicielem Serwisu jest Gmina Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
 3. Z Serwisu nie mogą korzystać Użytkownicy nie wyrażający zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje:

 1. Serwis – Serwis Internetowy dostępny pod adresem: https://zawodowcy.lublin.eu/
 2. Usługodawca – Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel. 81 466 1000, e-mail urzad_miasta@lublin.eu, bip@lublin.eu, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /UMLublin/SkrytkaESP, NIP 9462575811, REGON 431019514.
 3. Usługobiorca (Użytkownik) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu i posiadająca konto w Serwisie. Usługodawca umożliwia założenie konta Użytkownika przez szkołę, ucznia i pracodawcę (podmiot prywatny).
 4. Rejestracja – dobrowolne przekazanie danych w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych przez Serwis.
 5. Formularz Rejestracji Konta („Formularz Rejestracji”) – formularz umożliwiający rejestrację konta Użytkownika.
 6. Konto Użytkownika („Konto”) – obszar Serwisu, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się w Serwisie.

§ 3

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorców w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

1) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

2) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

3) dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Usługobiorca ma możliwość kontaktu z administratorem technicznym Serwisu.
 2. Usługodawca wypełniając obowiązek wynikający z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zapewnia usługobiorcy dostęp do informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną: https://zawodowcy.lublin.eu/policy-terms/information_online_communication

§ 4

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe dokonanie rejestracji przez Użytkownika.
 2. Serwis umożliwia założenie konta przez ucznia, szkołę i pracodawcę. Urząd Miasta Lublin posiada osobny profil, niewidoczny dla pozostałych użytkowników, mający na celu merytoryczne i techniczne administrowanie Serwisem.
 3. Rejestrując konto Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności i Cookies oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 4. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu, Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu.
 5. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony przyjętego przez Użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania (zalecane zbudowanie hasła składającego się z co najmniej 12 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne) oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.
 7. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 8. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem Formularza Rejestracji udostępnionego na stronie internetowej Serwisu.

§ 5

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta poprzez rejestrację konta użytkownika w serwisie https://zawodowcy.lublin.eu/.
 2. Każda ze stron, Usługobiorca i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Wypowiedzenie umowy może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli zawierającego co najmniej adres e-mail i informacje o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci konta użytkownika na portalu https://zawodowcy.lublin.eu/.
 4. Oświadczenie należy przesłać na adres: platforma.zawodowcy@lublin.eu.

 

§ 6

 1. Serwis umożliwia założenie konta ucznia.
 2. Rejestracja konta ucznia wymaga uprzedniej weryfikacji i akceptacji danych ucznia przez szkołę. W przypadku braku akceptacji nastąpi blokada konta, usunięcie danych ucznia oraz przekazanie informacji na skrzynkę elektroniczną e-mail podaną przez ucznia o braku akceptacji.
 3. Po aktywacji konta ucznia zalogowany użytkownik otrzyma dostęp do zakładki „Moje Konto”, gdzie będzie miał możliwość uzupełnienia takich danych i informacji jak:

1) imię i nazwisko,

2) zawód,

3) telefon kontaktowy,

4) zainteresowanie formą zaangażowania (praktyka/staż/praca/szkolenie/kurs – pole wielokrotnego wyboru),

5) znajomość języków obcych (pole wielokrotnego wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, inny – pole tekstowe),

6) nazwa szkoły i klasa,

7) planowany termin zakończenia szkoły (z możliwością wyboru daty z kalendarza oraz możliwością jej edycji w dowolnym czasie).

 1. W zakładce „Ustawienia konta” użytkownik konta ucznia może również:

1) dokonać zmiany hasła,

2) dokonać zmiany adresu e-mail,

3) wyrazić zgodę na otrzymywanie notyfikacji w Serwisie o pojawieniu się oferty      praktyki/stażu/pracy/szkolenia/kursu zgodnego z profilem kształcenia użytkownika oraz formą zaangażowania,

4) wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach w formie newslettera.

 1. Jednocześnie po poprawnej rejestracji konta ucznia, użytkownik otrzyma dostęp do następujących odnośników:

1) kreator CV,

2) poczta wewnętrzna,

3) wyszukaj ogłoszenie,

4) moje opinie.

 1. W celu wygenerowania CV w kreatorze, uczeń wskazuje następujące dane:

1) wykształcenie,

2) wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/egzaminów zawodowych (pole nieobowiązkowe),

3) doświadczenie (pole nieobowiązkowe),

4) umiejętności dodatkowe (pole nieobowiązkowe),

5) pole z możliwością wpisania dodatkowych informacji „O Tobie" (pole nieobowiązkowe),

6) zainteresowania.

 1. Kreator CV w formie formularza umożliwia użytkownikowi konta ucznia wygenerowanie standardowego CV w formacie PDF, który zostanie udostępniony w formie linku dostępnego dla pracodawcy. Użytkownik konta ucznia może w każdym momencie zaktualizować CV.
 2. Kreator CV w celu wygenerowania dokumentu automatycznie uzupełni takie dane jak imię i nazwisko, datę urodzenia, profil kształcenia (zawód) oraz status na podstawie konta ucznia, planowaną datę zakończenia edukacji oraz języki obce .
 3. Konto ucznia umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń w zakładce „Ogłoszenia”.
 4. Wyszukiwarka, o której mowa w ust. 9, daje możliwość wyszukiwania ogłoszeń ze względu na:

1) nazwę ogłoszenia,

2) typ ogłoszenia (doposażenie bazy technodydaktycznej szkoły, doposażenie ośrodków egzaminacyjnych, konkurs zawodowy, organizowanie stażu zawodowego, praca, praktyki zawodowe, stypendium fundowane, szkolenie/kurs zawodowy, tworzenie klas patronackich, wizyta zawodoznawcza, inne),

3) branże,

4) data dodania.

 1. Wyszukiwarka udostępnia możliwość odpowiedzi za pomocą poczty wewnętrznej do autora ogłoszenia poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.
 2. Usunięcie konta ucznia jest możliwe poprzez zakładkę „Ustawienia konta”. Dane ucznia zostaną zanonimizowane. Historia wiadomości, historia wyszukiwania oraz historia zamieszczonych plików zostanie trwale usunięta. Użytkownik konta ucznia zostanie poinformowany drogą mailową o usunięciu konta.

 

§ 7

 1. Serwis umożliwia założenie konta Zespołu Szkół.
 2. Konto Zespołu Szkół w Serwisie zakładane jest przez Administratora, który uzupełnia następujące dane:

1) nazwa Zespołu Szkół,

2) typ szkoły

3) dane adresowe,

4) dane kontaktowe (e-mail, telefon, fax)

 1. Na adres e-mail wskazany przez Administratora przekazywana jest informacja o założeniu konta Zespołu Szkół, która umożliwia zakończenie rejestracji poprzez ustalenie hasła, a następnie korzystanie z konta.
 2. Po zakończeniu rejestracji konta Zespołu Szkół, użytkownik uzyska możliwość:

1) wprowadzenia informacji o Zespole Szkół w zakładce „Dane profilowe”,

2) dodania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół,

3) uzupełnienia kontaktu dla przedsiębiorców,

4) uzupełnienia informacji o nauczanych zawodach,

5) uzupełnienia informacji o współpracy z pracodawcami i instytucjami.

 1. Użytkownik konta Zespołu Szkół ma możliwość dodawania subkont dla nauczycieli.
 2. Rejestrując subkonto nauczycieli użytkownik konta szkoły uzupełnia następujące informacje:

1) imię i nazwisko nauczyciela,

2) adres e-mail,

3) dostępne zakładki,

4) nauczany przedmiot.

 1. Po utworzeniu subkonta nauczyciela na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, która umożliwia zakończenie rejestracji poprzez ustalenie hasła, a następnie korzystanie z subkonta.
 2. Subkonto nauczyciela zawiera dane uzupełnione przez szkołę.
 3. Użytkownik konta Zespołu Szkół ma stały podgląd do utworzonych subkont nauczycieli oraz może je usunąć.
 4. Subkonto nauczycieli posiada dostęp do zakładek wskazanych przez szkołę przy rejestracji.
 1. Konto Zespołu szkół umożliwia wyszukiwanie oraz publikowanie ogłoszeń w zakładce „Ogłoszenia”.
 2. Użytkownik może publikować następujące typy ogłoszeń:

1) tworzenie klas patronackich

2) doposażenie bazy technodydaktycznej szkoły

3) doposażenie ośrodków egzaminacyjnych

4) szkolenie/kurs zawodowy

5) wizyta zawodoznawcza

6) stypendium fundowane

7) konkurs zawodowy

8) organizowanie stażu zawodowego

9) praktyki zawodowe

10) inne

 1. Ogłoszenie stażu/praktyk/szkoleń/kursów/wizyt zawodoznawczych winno zawierać takie informacje jak:

1) typ ogłoszenia

2) grupa docelowa

3) zawód

4) proponowana liczba godzin

5) planowany termin od do

6) liczba uczestników

7) opis ogłoszenia i wymagania

8) osoba do kontaktu: imię nazwisko, telefon, e-mail, stanowisko.

 1. Ogłoszenie tworzenie klas patronackich/doposażenie bazy technodydaktycznej szkoły/, doposażenie ośrodków egzaminacyjnych/ stypendium fundowane/ konkurs zawodowy/inne, winno zawierać takie informacje jak:

1) typ ogłoszenia,

2) zawód,

3) opis ogłoszenia,

4) osoba do kontaktu: imię nazwisko, telefon, e-mail, stanowisko.

 1. Użytkownik konta szkoły ma możliwość wygenerowania raportu ze statystykami obrazującymi:

1) liczbę uczniów zarejestrowanych w Serwisie z daną szkołą w profilu (w uszczegółowieniu dla zawodu),

2) liczbę aktywnych użytkowników z daną szkołą w profilu,

3) liczbę ogłoszeń dotyczących zawodów, w których kształci dana szkoła,

4) liczbę pracodawców wyrażających chęć współpracy ze szkołą w danym zawodzie.

 1. Usunięcie konta Zespołu Szkół możliwe jest tylko przez administratora Serwisu. Dane Zespołu Szkół zostaną zanonimizowane. Historia wiadomości, historia wyszukiwania oraz historia zamieszczonych plików zostanie trwale usunięta. Użytkownik konta szkoły zostanie poinformowany drogą mailową o usunięciu konta.

 

§ 8

 1. Serwis umożliwia założenie konta pracodawcy.
 2. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość, w dowolnym momencie, włączenia oraz wyłączenia wymogu aktywacji konta pracodawcy przez pracowników Urzędu Miasta Lublin.
 3. W przypadku włączenia wymogu aktywacji do momentu aktywacji wstępnie zarejestrowane konto będzie zawieszone i niedostępne dla użytkownika.
 4. Wymóg aktywacji może zostać wprowadzony w celu ochrony danych użytkowników zarejestrowanych w serwisie w przypadku stwierdzenia podejrzanych rejestracji (np. przy użyciu botów lub skryptów).
 5. Celem rejestracji podstawowej konta pracodawcy użytkownik musi podać następujące dane:

1) nazwa firmy,

2) adres e-mail (będący loginem),

3) hasło,

4) NIP,

5) REGON,

6) KRS,

7) adres siedziby,

8) telefon kontaktowy,

9) dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności dla użytkownika konta pracodawca (rejestracja pełna) po podaniu następujących informacji:

1) branża,

2) typ działalności,

3) zwięzły opis firmy,

4) rodzaj poszukiwanej współpracy (praktyka, staż, oferta pracy, szkolenie, kurs).

 1. Po rejestracji podstawowej zalogowany użytkownik konta pracodawcy otrzymuje dostęp do następujących zakładek:

1) poczta wewnętrzna,

2) moje Konto.

 1. Po rejestracji pełnej zalogowany użytkownik konta pracodawcy, oprócz zakładek o których mowa w ust. 7, dodatkowo otrzyma dostęp do zakładek:

1) dodaj ogłoszenie (ogłoszenie o pracę, stażu, praktyki, szkolenia/kursu, dla szkół),

2) wyszukaj kandydata.

 1. Po rejestracji pełnej użytkownik konta pracodawca ma możliwość zamieszczania ogłoszeń, wyszukiwania kandydatów, oznaczania osób które zostały zatrudnione przez pracodawcę poprzez portal, co z kolei pozwala na wystawienie opinii o kandydacie po zakończeniu współpracy.
 2. Konto Pracodawcy umożliwia wyszukiwanie oraz publikowanie ogłoszeń w zakładce „Ogłoszenia”.
 3. Użytkownik może publikować następujące typy ogłoszeń:

1) praca,

2) tworzenie klas patronackich,

3) doposażenie bazy technodydaktycznej szkoły,

4) doposażenie ośrodków egzaminacyjnych,

5) szkolenie/kurs zawodowy,

6) wizyta zawodoznawcza,

7) stypendium fundowane,

8) konkurs zawodowy,

9) organizowanie stażu zawodowego,

10) praktyki zawodowe,

11) inne.

 1. Ogłoszenie stażu/praktyk/szkoleń/kursów/wizyt zawodoznawczych winno zawierać takie informacje jak:

1) typ ogłoszenia,

2) grupa docelowa,

3) zawód,

4) proponowana liczba godzin,

5) planowany termin (od – do),

6) liczba uczestników,

7) opis ogłoszenia i wymagania,

8) osoba do kontaktu: imię nazwisko, telefon, e-mail, stanowisko.

 1. Ogłoszenie tworzenie klas patronackich / doposażenie bazy technodydaktycznej szkoły / doposażenie ośrodków egzaminacyjnych / stypendium fundowane / konkurs zawodowy / inne, winno zawierać takie informacje jak:

1) typ ogłoszenia,

2) zawód,

3) opis ogłoszenia,

4) osoba do kontaktu: imię nazwisko, telefon, e-mail, stanowisko.

 1. Ogłoszenie praca winno zawierać takie informacje jak:

1) typ ogłoszenia,

2) zawód,

3) opis ogłoszenia,

4) wymagania obowiązkowe,

5) wymagania dodatkowe,

6) proponowany przydział wynagrodzenia,

7) liczba wolnych etatów,

8) osoba do kontaktu: imię nazwisko, telefon, e-mail, stanowisko.

15. Usunięcie konta pracodawcy jest możliwe poprzez zakładkę „Ustawienia konta”. Dane pracodawcy zostaną zanonimizowane. Historia wiadomości, historia wyszukiwania oraz historia zamieszczonych plików zostanie trwale usunięta. Użytkownik konta pracodawcy zostanie poinformowany drogą mailową o usunięciu konta.

 

§ 9

1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń, których treść:

1) nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,

2) obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,

3) pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,

4) znieważa lub zniesławia inne osoby, a także godzi w dobre imię tych osób,

5) propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym etnicznym, wyznaniowym lub seksualnym,

6) narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,

7) ma charakter bezprawny,

8) zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych.

 

§ 10

 1. Wszelkie treści Serwisu są chronione prawem autorskim. Zawartość Serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że Właściciel Serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.
 2. Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Właściciela Serwisu lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z Właścicielem Serwisu, których materiały zostały zamieszczone w Serwisie.
 3. Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Właściciela Serwisu, podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody. Herb Miasta należy do kategorii symboli Miasta, zatem podlega ochronie prawnej na gruncie ustawy o samorządzie gminnym (zgoda Rady Miasta Lublin) oraz wiąże się z korzystaniem z tego dobra prawnego, nie prowadząc do jego używania w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Urzędu Miasta Lublin i Gminy Miasto Lublin (deprecjacja oznaczenia lub obniżenia prestiżu Urzędu i Gminy).

§ 11

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. Usługodawca informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Usługodawcę ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Usługodawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane i treści wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.

 

§ 12

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji poprzez zakładkę „Zgłoś problem”
 2. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać adres poczty elektronicznej, treść reklamacji oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 

§ 13

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi w Serwisie na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Serwisu.
 3. Każdorazowa zmiana treści postanowień Regulaminu wymaga akceptacji i zgody Usługobiorcy.
 4. Administrator zastrzega prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników oraz zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie Serwisu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2020 r.
 7. Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 28.08.2020 r.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.