Wróć
Kalendarz 27 paź 2020

Wydział Oświaty i Wychowania - informacje ogólne

Informacje

Wydział Oświaty i Wychowania

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Kierownik komórki organizacyjnej: Dyrektor - Ewa Dumkiewicz-Sprawka

Kompetencje wydziału

Wydział Oświaty i Wychowania realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) prowadzenia spraw dotyczących ustalania sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół, granic obwodów publicznych szkół podstawowych, określania terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz spraw związanych z zakładaniem, reorganizacją i likwidacją przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych oraz innych placówek publicznych;

2) prowadzenia spraw dotyczących działalności publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół artystycznych, a także placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, burs i internatów oraz młodzieżowych domów kultury, w zakresie zapewnienia im utrzymania oraz kadrowych i organizacyjnych warunków działania, w tym zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz realizacji innych zadań statutowych;

3) inicjowania i koordynowania prac związanych z przygotowaniem rozwiązań dotyczących priorytetowych zagadnień polityki edukacyjnej miasta Lublin;

4) zatwierdzenia na dany rok szkolny arkuszy organizacyjnych prowadzonych przez miasto Lublin przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;

5) prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;

6) prowadzenia spraw związanych z awansem nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;

7) umieszczania nieletnich w ośrodkach wychowawczych oraz zapewniania uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiedniej formy kształcenia;

8) prowadzenia spraw związanych z kontrolą spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, zamieszkałą na terenie miasta Lublin;

9) nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, finansowych i administracyjno-gospodarczych;

10) inicjowania prac związanych z aplikowaniem o środki zagraniczne na realizację projektów z zakresu oświaty i wychowania oraz koordynowania spraw związanych z wdrażaniem i rozliczaniem projektów;

11) prowadzenia spraw związanych z aplikowaniem o środki na realizację programów rządowych, wdrażaniem programów oraz udzielaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;

12) realizacji i obsługi miejskich programów stypendialnych na rzecz uczniów oraz studentów i doktorantów;

13) ewidencjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty inne niż miasto Lublin, udzielania i rozliczania dotacji dla tych jednostek, w tym prowadzenia spraw o zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

14) wydawania zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;

15) kształtowania polityki w zakresie standaryzacji sposobu gospodarowania budynkami i pomieszczeniami wykorzystywanymi na realizację celów oświatowych;

16) sprawowania nadzoru merytorycznego nad Lubelskim Centrum Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty;

17) prowadzenia spraw dotyczących współpracy z młodzieżą oraz obsługą administracyjno-biurową Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Wydział Oświaty i Wychowania, w zakresie powierzonym przez Prezydenta, sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podległe miastu Lublin jednostki organizacyjne realizujące zadania w dziedzinie oświaty i wychowania w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, niezastrzeżonym przepisami prawa dla innych podmiotów.

 

 

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.