Wróć
Mechaniczna

Ślusarz

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

MEC.08.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi: 1) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej; 2) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej; 3) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; 4) naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ślusarz, w którym wyodrębniono kwalifikację MEC.08. potrafi: 1. wykonać prace ślusarskie z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej, 2. wytworzyć elementy maszyn i urządzeń metodami obróbki ręcznej i maszynowej, 3. naprawiać elementy maszyn i urządzeń, 4. wykonać połączenia rozłączne i nierozłączne metali, 5. zabezpieczać antykorozyjnie elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzia, 6. sporządzać dokumentację techniczną z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej, 7. kalkulować koszty wytwarzania wyrobów, 8. dobrać środki i sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów, 9. stosować prawa i przestrzegać zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki, a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych: 10. przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, 11. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, 12. posługiwać się językiem obcym (język niemiecki) oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji

Możliwości zatrudnienia

Absolwent po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie ślusarz może podjąć pracę na stanowiskach robotniczych w przedsiębiorstwach z dziedziny szeroko pojętej mechaniki, obróbki metalu, warsztatach naprawczych lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Ślusarze znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie Technik Mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji lub maszyn i urządzeń lub MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych w zawodzie Technik spawalnictwa 31151 oraz uzyskaniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub średniego branżowego w branżowej szkole II stopnia.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.