Wróć
Drzewno-meblarska

Tapicer

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

AU.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

W wyniku kształcenia w zawodzie tapicera uczeń nauczy się: • wykonywać tapicerowane elementy meblowe lub meble, elementy tapicerek samochodowych, etc. • zajmować naprawą, renowacją i konserwacją materiałów tapicerowanych, mebli, tapicerek samochodowych i temu podobnych, a także drobnymi naprawami przyległych do nich elementów konstrukcyjnych (głównie w przypadku mebli drewnianych). • analizować projekt przekazany do realizacji pod kątem doboru odpowiednich materiałów, konstrukcji i narzędzi, • używać narzędzi ręcznych i mechanicznych, • na etapie wykańczania korzystać także z elementów pasmanteryjnych. Nauka w zawodzie tapicera trwa 3 lata i polega na tapicerowaniu mebli, wnętrz samochodów, wykonywaniu mebli tapicerowanych, wykończaniu oraz dekorowaniu wyrobów tapicerskich za pomocą pasmanterii, pikowaniu czy też przy pomocy innego rodzaju ozdób, wykonywaniu drobnych usług takich, jak wygłuszanie drzwi, obciąganie guzików, układanie wykładzin dywanowych czy tworzenie pokrowców na meble. Nauka zawodu odbywa się w trakcie zajęć: 1. TEORETYCZNYCH: • przedmioty zawodowe • przedsiębiorczość 2. PRAKTYCZNYCH: • w Warsztatach Szkolnych • w zakładach pracy CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych: 1) wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich; 2) wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych. EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.05. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia: DRM.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1) charakteryzuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią 2) przestrzega przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 3) charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 4) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5) określa zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy 6) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 7) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 8) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych 9) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego DRM.05.2. Podstawy tapicerstwa 1) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym 2) charakteryzuje gatunki drewna, materiały drzewne i drewnopochodne 3) charakteryzuje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania 4) charakteryzuje wyroby tapicerowane 5) charakteryzuje części składowe wyrobów tapicerowanych 6) charakteryzuje materiały podstawowe, pomocnicze i półfabrykaty stosowane w produkcji wyrobów tapicerowanych 7) wykonuje szkice i rysunki techniczne 8) charakteryzuje narzędzia i urządzenia stosowane w tapicerstwie 9) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń 10) wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań 11) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych DRM.05.3. Wykonywanie prac tapicerskich 1) charakteryzuje materiały i półfabrykaty do wykonania wyrobów tapicerowanych 2) charakteryzuje rodzaje prac dekoratorskich 3) dobiera techniki wykonania prac tapicerskich 4) planuje operacje technologiczne umożliwiające wykonanie wyrobów tapicerowanych 5) sporządza kalkulację kosztów wykonania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich 6) posługuje się dokumentacją techniczną stosowaną w tapicerstwie 7) stosuje zasady normalizacji 8) posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami 9) posługuje się narzędziami i urządzeniami do wykonywania prac tapicerskich 10) obsługuje maszyny stosowane w tapicerstwie 11) wykonuje pomocnicze prace stolarskie i ślusarskie niezbędne w produkcji wyrobów tapicerowanych 12) wykonuje pomocnicze prace krawieckie niezbędne w produkcji wyrobów tapicerowanych 13) wykonuje meble tapicerowane 14) wykonuje specjalistyczne wyroby tapicerowane 15) ocenia jakość materiałów, półfabrykatów, wyrobów tapicerowanych oraz prac dekoratorskich 16) magazynuje materiały i wyroby DRM.05.4. Wykonywanie elementów tapicerskich na przemysłowych maszynach szwalniczych 1) charakteryzuje rodzaje przemysłowych maszyn szwalniczych 2) obsługuje przemysłowe maszyny szwalnicze DRM.05.5. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych 1) charakteryzuje rodzaje uszkodzeń wyrobów tapicerowanych 2) stosuje narzędzia i urządzenia do naprawy wyrobów tapicerowanych 3) wykonuje demontaż wyrobów tapicerowanych przeznaczonych do naprawy 4) dobiera materiały do naprawy i renowacji wyrobów tapicerowanych 5) planuje czynności niezbędne do wykonania naprawy wyrobów 6) wykonuje naprawę i renowację wyrobów tapicerowanych 7) ocenia jakość wykonania napraw i renowacji wyrobów 8) określa koszty wykonania napraw i renowacji wyrobów DRM.05.6. Język obcy zawodowy 1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie c) z dokumentacją związaną z danym zawodem d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie 2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową) 3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję) b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru) 4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych 5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych 6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową: a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem obcym nowożytnym b) współdziała w grupie c) korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym d) stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne DRM.05.7. Kompetencje personalne i społeczne 1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej 2) planuje wykonanie zadania 3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania 4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany 5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem 6) doskonali umiejętności zawodowe 7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 8) współpracuje w zespole Po ukończeniu 3 lat nauki każdy uczeń może zdawać egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i uzyskać dyplom wykwalifikowanego pracownika.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci mogą pracować w: małym, średnim i dużym zakładzie tapicerskim, meblowym, przedsiębiorstwie produkcyjnym, etc.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

.........................

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.