Wróć

Projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"

Informacje

Oznaczenie dotyczące realizacji projektu zawierające znak funduszy europejskich, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej oraz logo promocyjne Województwa Lubelskiego

Projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Nazwa Beneficjenta: Gmina Lublin
Całkowita wartość projektu: 14 139 859,53 PLN
Wartość dofinansowania: 3 774 211,75 PLN
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna
Działanie: 13.7 Infrastruktura szkolna
Termin realizacji projektu: 28.04.2015 – 31.12.2020

 

Obiekt Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Jest to jedna z najdłużej działających szkół w Lublinie, od 1866 roku kształci w specjalnościach handlowo - ekonomicznych. Obecnie budynek jest w złym stanie technicznym, nie spełnia wymogów przeciwpożarowych oraz nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu umożliwi unowocześnienie placówki oświatowej i dostosowanie do obecnych potrzeb rynku pracy.

Cel projektu
Projekt ma na celu poprawę warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych.

Zakres rzeczowy
W ramach projektu będą wykonane prace remontowe, modernizacyjne, m.in. wymiana instalacji sanitarnej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacji mechanicznej, wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu oddymiania, systemu nagłośnienia ogólnego i radiowęzła, systemu alarmowego. Projekt zakłada również prace związane z zagospodarowanie terenu, w tym przebudowa ciągów pieszo – komunikacyjnych, nawierzchni, bramy wjazdowej, balustrad zewnętrznych.  Zakupiony zostanie również sprzęt dla szkolnych pracowni, m.in. chemicznej, matematyczno-przyrodniczej, językowej.

Efekty realizacji projektu
Remont budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych wpłynie na poprawę jego stanu technicznego i funkcjonalność, co przyczyni się do poprawy warunków pracy i nauki. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymiana instalacji i utworzenie sieci bezprzewodowej wpłynie na polepszenie warunków nauki oraz umożliwi wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania. Pozwoli to na m.in. wprowadzenie dziennika elektronicznego oraz umożliwi uruchomienie platformy komunikacyjnej między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług przez placówkę, wzbogaci planowane projekty edukacyjne, kółka zainteresowań, laboratoria, w których uzdolnieni uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania.

Planuje się także zwiększenie liczby godzin zajęć z doradztwa zawodowego w celu pomocy uczniom w wyborze właściwego kierunku studiów.

Poprawa jakości kształcenia w zakresie kluczowych kompetencji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, co tym samym spowoduje spadek poziomu bezrobocia.


Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.