Wróć

Projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

Informacje

Projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” realizowany był w okresie od 01.05.2017 r. do 30.09.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, we współpracy ze szkołami zawodowymi.

Całkowita wartość projektu wyniosła 12 128 800,41 zł, w tym wartość dofinansowania to 10 915 920,37 zł i wkład własny Gminy Lublin  niepieniężny - 1 212 880,04 zł.

Grupę docelową projektu stanowili uczniowie i nauczyciele 12 szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin:

 • Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie;
 • Technikum Chemicznego w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. F. Kleeberga w Lublinie;
 • Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie;
 • Technikum Ekonomiczno–Handlowego w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie;
 • Technikum Elektronicznego im. Obrońców Lublina 1939 roku w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie;
 • Technikum Energetyczno-Informatycznego w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. K. Drewnowskiego w Lublinie;
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
 • Technikum Transportowo-Komunikacyjnego w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie;
 • Technikum Usługowo-Gospodarczego w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta w Lublinie;
 • Technikum Specjalnego nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Z. Sękowskiej w Lublinie;
 • Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
 • Branżowej Szkoły Wielozawodowej Specjalnej I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w ww. szkołach zawodowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 10iv, którym jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie. Cel ten został zrealizowany poprzez:

 • umożliwienie uczniom szkół zawodowych uzyskanie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy oraz organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych podnoszących umiejętności i kompetencje uczniów, poprzez organizację 87 rodzajów zajęć dodatkowych dla 1 546 uczniów;
 • zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych oraz doświadczenia  zawodowego uczniów poprzez uczestnictwo w stażach i praktykach zawodowych oraz wykładach i warsztatach u pracodawców dla 1 564 uczniów;
 • zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii poprzez organizację 8 rodzajów wizyt studyjnych i zajęć laboratoryjnych na uczelniach wyższych dla 99 uczniów i 27 nauczycieli;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności 154 nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez uczestnictwo w 12 kierunkach studiów podyplomowych oraz 49 rodzajach kursów kwalifikacyjnych i szkoleń doskonalących;
 • zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych 37 nauczycieli poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych u pracodawców;
 • wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania zawodowego poprzez opracowanie i zamieszczenie na platformie e-learningowej Technikum Ekonomicznego kursów zdalnego nauczania (80 lekcji elektronicznych) oraz opracowanie i umieszczenie na platformie e-learningowej Technikum Specjalnego nr 2 zajęć lekcyjnych i materiałów dydaktycznych, które są wykorzystywane przez uczniów nieobecnych w szkole.  Opracowane materiały pozwalają uczniom na bieżące opanowanie nauczanych treści na zajęciach. Działanie jest kontynuowane również po zakończeniu realizacji projektu;
 • doposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie pozwalające na praktyczne przygotowanie uczniów w warunkach analogicznych do rzeczywistego środowiska pracy. Wydatkowana kwota przeznaczona na doposażenie pracowni i warsztatów przedmiotów zawodowych oraz  zakup materiałów dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć wyniosła ponad 2 900 000,00 zł.

W projekcie wzięło udział 2 145 uczniów oraz 154 nauczycieli.


Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.