Wróć
Budowlana

Dekarz

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

II. CELE I EFEKTY KSZTAŁCENIA, ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich; 2) wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej; 3) wykonywania odwodnień połaci dachowych; 4) wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych. Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Wykonywanie robót dekarskich 1. Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie dekarz potrafi: 1) rozróżnia rodzaje i elementy konstrukcji dachów; 2) rozróżnia rodzaje pokryć dachowych; 3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania pokryć dachowych; 4) sporządza rysunki połaci dachowych i elementów pokryć dachowych; 5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz kalkuluje koszty wykonania i rozbiórki pokryć dachowych; 6) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia oraz sprzęt do wykonania i rozbiórki pokryć dachowych; 7) wykonuje izolacje pokryć dachowych; 8) wykonuje podkłady pod pokrycia dachowe; 9) wykonuje pokrycia dachów o różnych konstrukcjach i kształtach; 10) montuje okna dachowe, wyłazy, świetliki i urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej; 11) wykonuje roboty związane z remontem i rozbiórką pokryć dachowych; 12) ocenia jakość wykonania pokryć dachowych; 13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz sporządza ich rozliczenie. 2. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie dekarz potrafi: 1) rozróżnia elementy systemów odwodnień połaci dachowych; 2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych; 3) sporządza rysunki obróbek dekarskich i elementów odwodnień połaci dachowych; 4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania; 5) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania i rozbiórki obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych; 6) wykonuje i montuje elementy obróbek dekarskich; 7) montuje elementy odwodnień połaci dachowych; 8) wykonuje roboty związane z rozbiórką lub wymianą obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych; 9) ocenia jakość wykonania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych; 10) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich oraz odwodnień połaci dachowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.

Możliwości zatrudnienia

Dekarze należą do grupy wykwalifikowanych pracowników budownictwa poszukiwanych w kraju i na europejskim rynku pracy. Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac dekarskich. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów szkół branżowych, kształcących na potrzeby budownictwa. W ich ocenie poza wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie umiejętności polskich pracowników wykonujących prace dekarskie. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych dekarzy, których umiejętności i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności wykonywanych prac dekarskich. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą lub tworzyć własne firmy budowlane. Na rynku pracy istnieje stałe, stabilne zapotrzebowanie na dekarzy, rosnące w okresach wysokiej koniunktury inwestycyjnej.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie dekarz, zdaniu egzaminu z kwalifikacji BUD.03 absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.