Wróć
Budowlana
Elektroenergetyczna
Drzewno-meblarska

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Budowlane

Ogólne informacje o zawodzie

Z nami w zawodzie technik budownictwa w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywać, organizować i kontrolować roboty budowlane
 • sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową.

 

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • zapoznania się z najnowszymi technologiami stosowanymi w budownictwie
 • wykorzystywania technologii informacyjnej w pogłębianiu wiedzy i kształtowaniu umiejętności zawodowych
 • nabywania umiejętności obsługi nowoczesnego oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania architektonicznego
 • kosztorysowania robót budowlanych z zastosowaniem programów komputerowych.

 

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • różnego rodzaju przedsiębiorstwach budowlanych
 • spółdzielniach mieszkaniowych
 • spółkach zarządzających mieniem wspólnot mieszkaniowych
 • firmach zajmujących się projektowaniem budynków
 • koncernach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych
 • państwowym nadzorze budowlanym
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

 


Czego będziesz się u nas uczył?

Szkolne plany nauczania są ściśle powiązane z podstawą programową kształcenia w wybranym zawodzie w kontekście wymagań określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania. W ramach każdego zawodu dominującą rolę odgrywają przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne ściśle powiązane z kwalifikacjami wyodrębnione dla zawodu. Realizowane są także efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów opisane w podstawie programowej na dużym poziomie ogólności Ich zawartość merytoryczna dostosowana jest w programie nauczania do wymagań konkretnego zawodu. Ponadto w szkolnych planach nauczania zawarte są specjalistyczne dla danej branży języki obce, np.: język obcy zawodowy w budownictwie, język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym, język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym itp.. Oprócz obowiązkowych zagadnień związanych z planem ramowym szkoła uatrakcyjnia nauczanie poprzez przygotowanie w szkolnych planach nauczania zagadnień rozwijających i kształtujących kreatywność.

Dla poszczególnych zawodów przedstawia się to następująco:

Procesy budowlane wspomagane komputerowo – dla zawodu technik budownictwa. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • technologia robót murarskich i tynkarskich;
 • konstrukcje budowlane;
 • organizacja i przygotowanie budowy;
 • kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych;
 • Organizacja i kontrola produkcji budowlane.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie wszystkich zawodów w pięcioletnim technikum budowlanym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kształcąc się w zawodzie technik inżynierii sanitarnej uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy w zakresie:

 • organizowania i wykonywania prac związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz węzłów i sieci ciepłowniczych.
 • montażu instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, grzewczej i wentylacyjnej w budynkach o różnym przeznaczeniu
 • organizowania i wykonywania prac związanych z obsługą i eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych w zakresie przeglądów, konserwacji napraw i modernizacji
 • projektowania sieci komunalnych  i instalacji sanitarnych oraz sporządzania dokumentacji kosztorysowej i przetargowej
 • obsługi urządzeń stacji uzdatniania, oczyszczalni ścieków, źródeł ciepła oraz stacji gazowych
 • nadzoru nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków.

Pięcioletni cykl kształcenia w technikum kończy się uzyskaniem tytułu technika inżynierii sanitarnej po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w   zakresie   kwalifikacji:

BUD.09.   Wykonywanie   robót   związanych   z   budową,   montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na wyższej uczelni np. Politechnika Lubelska kierunek inżynieria środowiska lub  inżynieria odnawialnych źródeł energii.

Może zdobywać nowe umiejętności na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ).

Absolwent może podjąć pracę zawodową w przedsiębiorstwach zajmujących się budową sieci komunalnych, montażem instalacji sanitarnych, a także ich obsługą i eksploatacją. Może również prowadzić własną dzielność gospodarczą – firmę montażowo – usługową.


Czego będziesz się u nas uczył?

Zarządzanie procesem inwestycyjnym i eksploatacją w inżynierii sanitarnej – dla zawodu technik inżynierii sanitarnej. . Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • wodociągi i kanalizacja;
 • ogrzewnictwo i wentylacja;
 • sieci i instalacje gazu;
 • podstawy kosztorysowania;
 • montaż sieci komunalnych;
 • montaż instalacji sanitarnych;
 • dokumentacja i organizacja robót wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • dokumentacja i organizacja robót grzewczych i wentylacyjnych;
 • dokumentacja i organizacja robót gazowniczych.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie wszystkich zawodów w pięcioletnim technikum budowlanym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywania i renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych
 • organizacji i realizacji prac renowatorskich.

 

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • zapoznania się z technologią i technikami konserwacji zabytków architektury i rzeźby, historią sztuki i architektury
 • zajęcia praktyczne pozwolą ci na rozwijanie swoich zainteresowań i umiejętności w zakresie podstawowych dziedzin sztuki: rzeźby, malarstwa
 • poznania elementów grafiki lub technik pozłotniczych
 • odbywania praktyk zawodowych w renomowanych firmach, które prowadzą prace konserwatorskie
 • korzystania z profesjonalnego oprogramowania pracowni komputerowych, które pozwoli ci na zapoznanie się z podstawami projektowania architektonicznego.

 

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • profesjonalnych pracowniach konserwacji dzieł sztuki
 • renomowanych firmach prowadzących prace w obiektach zabytkowych
będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.


Czego będziesz się u nas uczył?

 

Komputerowe wspomaganie renowacji – dla zawodu technik renowacji elementów architektury. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • dokumentacja, rysunek i pomiary w pracach renowatorskich;
 • technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury;
 • technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich;
 • projektowanie plastyczne;
 • sztukatorstwo i kamieniarstwo;
 • renowacja warstw licowych elementów architektury.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie wszystkich zawodów w pięcioletnim technikum budowlanym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • doboru elementów instalacji oraz urządzeń do przetwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej
 • wykonywania montażu urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły opalane biomasą
 • monitorowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • eksploatacji urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • stosowania technik komputerowych do realizacji zadań zawodowych.

 

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • nabycia umiejętności obsługi nowoczesnego oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania AutoCAD oraz do kosztorysowania
 • uczestniczenia w szkoleniach organizowanych we współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji opartych na alternatywnych źródłach energii
 • uzyskać dodatkowe kwalifikacje potrzebne w zawodzie na kursach np. lutowania.

 

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych specjalizujących się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych (energię słoneczną, geotermalną)
 • firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką wodorową, budownictwem energooszczędnym
 • firmach zajmujących się handlem materiałami i urządzeniami związanymi z pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii
 • przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne)
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.


Czego będziesz się u nas uczył?

Projektowanie systemów energetyki odnawialnej – dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • podstawy energetyki;
 • systemy energetyki odnawialnej;
 • technologia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • dokumentacja techniczna w budownictwie;
 • kosztorysowanie w budownictwie;
 • montaż systemów energetyki odnawialnej;
 • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie wszystkich zawodów w pięcioletnim technikum budowlanym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 622). Jego utworzenie było wynikiem m. in. rekomendacji ze strony pracodawców branży budowlanej. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie. Zawód ten należy do grupy poszukiwanych zawodów w kraju i za granicą. To zawód bardzo uniwersalny, dający kwalifikacje do wykonywania wielu prac. Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej.

Absolwenci w tym zawodzie ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania i nadzorowania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych, projektowych realizujących m.in. projekty wnętrz oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach jest niewielka.

Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną.


Czego będziesz się u nas uczył?

Współczesne technologie robót wykończeniowych w budownictwie – dla zawodu: technik robót wykończeniowych w budownictwie. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • technologia systemów suchej zabudowy;
 • technologia robót malarsko – tapeciarskich;
 • technologia robót posadzkarsko – okładzinowych;
 • organizacja robót budowlanych
 • kosztorysowanie w robotach wykończeniowych
 • pracownia organizacji robót budowlanych
 • projektowanie wspomagane komputerowo
 • roboty wykończeniowe zajęcia praktyczne.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie wszystkich zawodów w pięcioletnim technikum budowlanym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Technikum Drzewne

Ogólne informacje o zawodzie

Technik technologii drewna przygotowuje dokumentację techniczną w zakresie przygotowania produkcji, przebiegu procesów technologicznych, kierowania i nadzorowania procesów produkcji związanych z przerobem drewna i materiałów drewnopochodnych. Określa zużycie materiałów i sporządza plany zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne. Ustala normy materiałowe i czasowe oraz dokonuje kalkulacji cenowej dla określonych wyrobów gotowych. Ustala harmonogram prac w działach produkcyjnych i opracowuje schematy procesów technologicznych nowych wyrobów. Wykonuje klasyfikacje asortymentowe i jakościowe surowców oraz półfabrykatów z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera sposoby, środki i nadzoruje proces zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników. Kontroluje proces suszenia materiałów drzewnych, wykonywanie analiz laboratoryjnych surowców i materiałów drzewnych stosowanych w produkcji tworzyw drzewnych. Nadzoruje przygotowanie do pracy, ustawienia i poprawność obsługiwania typowych obrabiarek, linii obróbczych i produkcyjnych oraz kontroluje jakość i parametry procesu produkcyjnego w przemyśle drzewnym.


Czego będziesz się u nas uczył?

Stolarstwo w budownictwie – dla zawodów: technik technologii drewna oraz stolarz. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • rysunek techniczny;
 • technologia wyrobów stolarskich;
 • maszyny i urządzenia w stolarstwie,
 • wytwarzanie wyrobów stolarskich;
 • dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich;
 • procesy technologiczne w przemyśle drzewnym;
 • obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich;
 • organizacja produkcji w przemyśle drzewnym.

  Stolarstwo w budownictwie – dla zawodów: technik technologii drewna oraz stolarz. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • rysunek techniczny;
 • technologia wyrobów stolarskich;
 • maszyny i urządzenia w stolarstwie,
 • wytwarzanie wyrobów stolarskich;
 • dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich;
 • procesy technologiczne w przemyśle drzewnym;
 • obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich;
 • organizacja produkcji w przemyśle drzewnym.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie w pięcioletnim technikum drzewnym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Budownictwa I Stopnia nr 1

Ogólne informacje o zawodzie

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze, na ich podstawie wykonuje elementy. Sam również sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej odpowiednie gatunki drewna, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość, konserwuje przedmioty z drewna i materiałów drewnopochodnych. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac.

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w przedsiębiorstwie stolarskim lub meblarskim. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy. Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Absolwenci w zawodzie stolarz znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych zakładach branży drzewnej, głównie w fabrykach mebli, zakładach stolarskich, w przedsiębiorstwach produkujących tworzywa drzewne, w tartakach, zakładach produkujących stolarkę budowlaną, galanterię drzewną. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.


Czego będziesz się u nas uczył?

Stolarstwo w budownictwie – dla zawodów: technik technologii drewna oraz stolarz. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • rysunek techniczny;
 • technologia wyrobów stolarskich;
 • maszyny i urządzenia w stolarstwie,
 • wytwarzanie wyrobów stolarskich;
 • dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich;
 • procesy technologiczne w przemyśle drzewnym;
 • obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich;
 • organizacja produkcji w przemyśle drzewnym.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Dekarz - rzemieślnik zajmujący się pokrywaniem dachu różnymi materiałami, jego konserwacją i naprawą. Zajmuje się również montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachu. Wykonuje podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna połaciowe, świetliki i włazy, izolacje dachów i stropodachów. Nowoczesne technologie wymuszają podnoszenie kwalifikacji. Najlepiej potwierdzić swoje umiejętności odpowiednim wykształceniem. Zostanie to docenione wysokimi zarobkami dekarza, jako pracownika lub właściciela firmy. Praca dla dekarza zawsze będzie, ponieważ każdy budynek musi mieć dach.

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w firmie budowlanej zajmującej się dekarstwem. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy. Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Szkoła podpisała umowę patronacką z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy i została włączona w kampanię projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”.

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy jako:

 • wykonawca pokryć dachowych w firmach budowlanych i budowlano remontowych,
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.


Czego będziesz się u nas uczył?

Współczesne technologie w dekarstwie – dla zawodu dekarz. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • podstawy dokumentacji technicznej;
 • materiałoznawstwo i technologia robót dekarskich.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Zawód murarz-tynkarz jest oczekiwany przez rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie w kraju oraz za granicą występuje na stałym poziomie. To zawód dający kwalifikacje do wnoszenia murowanych konstrukcji budowlanych oraz wykonywania tynków wewnętrznych oraz zewnętrznych. Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury usługowej spowodował bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie murarz-tynkarz zarówno przy inwestycjach jak i remontach budynków.  Absolwent w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w firmie budowlanej lub budowlano remontowej. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy. Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy jako:

 • wykonawca robót murarsko-tynkarskich w firmach budowlanych i budowlano remontowych,
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.


Czego będziesz się u nas uczył?

Współczesne technologie murarsko-tynkarskie – dla zawodu murarz-tynkarz. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • rysunek techniczny budowlany;
 • budownictwo ogólne;
 • technologia robót murarskich i tynkarskich.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montażu i konserwacji instalacji elektrycznych.

 

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • odbywania praktyk w zakładach pracy, gdzie w realnych warunkach budowy nabędziesz wymagane umiejętności
 • uzyskania uprawnień SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), uprawniających do pracy przy urządzeniach pod napięciem (wymagane przez pracodawców)
 • zdobycia kwalifikacji, które uczynią cię poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w firmie budowlanej lub budowlano remontowej. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy.

Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

 

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy jako:

 • wykonawca instalacji elektrycznych
 • konserwator urządzeń i sprzętu elektrycznego
 • montażysta urządzeń i sieci elektroenergetycznych
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą


Czego będziesz się u nas uczył?

Współczesne technologie w branży elektrycznej – dla zawodu elektryk. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • elektrotechnika i elektronika;
 • instalacje elektryczne;
 • maszyny elektryczne;
 • urządzenia elektryczne;
 • pomiary elektryczne.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kształcąc się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy w zakresie:

 • wykonywania prac związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • montażu instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, grzewczej i wentylacyjnej w budynkach o różnym przeznaczeniu,
 • wykonywania prac związanych z obsługą i eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych w zakresie przeglądów, konserwacji napraw i modernizacji,
 • obsługi urządzeń stacji uzdatniania, oczyszczalni ścieków, źródeł ciepła oraz stacji gazowych.

Trzyletni cykl kształcenia w szkole branżowej I stopnia zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w   zakresie   kwalifikacji BUD.09.   Wykonywanie   robót   związanych   z   budową,   montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Absolwent  może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i uzyskać dyplom technika inżynierii sanitarnej oraz przystąpić do egzaminu maturalnego. Może zdobywać nowe umiejętności na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ).

Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach, których działalność obejmuje budowę sieci komunalnych,   montaż instalacji sanitarnych, a także ich obsługę i eksploatację. Może też prowadzić własną dzielność gospodarczą – firmę montażowo – usługową.

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w firmie budowlanej lub budowlano remontowej. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy.

Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.


Czego będziesz się u nas uczył?

Nowoczesne obiekty na sieciach komunalnych – dla zawodu monter sieci i instalacji sanitarnych. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • technologia sieci i instalacji sanitarnych;
 • montaż i eksploatacja sieci i instalacji sanitarnych.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie należy do grupy poszukiwanych zawodów w kraju i za granicą. To zawód bardzo uniwersalny, dający kwalifikacje do wykonywania wielu prac wykończeniowych. Wraz z rozwojem sektora budownictwa, szczególnie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury usługowej, powstało bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, zarówno przy inwestycjach, jaki i remontach budynków. Absolwenci w tym zawodzie ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną.

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w firmie budowlanej lub budowlano remontowej. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy. Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Absolwenci w tym zawodzie ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną.


Czego będziesz się u nas uczył?

Współczesne technologie robót wykończeniowych w budownictwie – dla zawodu:
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • technologia systemów suchej zabudowy;
 • technologia robót malarsko – tapeciarskich;
 • technologia robót posadzkarsko – okładzinowych.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Budownictwa II stopnia

Ogólne informacje o zawodzie

Branżowa Szkoła Budownictwa II stopnia w Lublinie powołana uchwałą nr 538/XVI/2020 Rady Miasta Lublin w dniu 27 lutego 2020 r., która od 1 września 2020 roku wchodzi w skład szkół Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie z siedzibą przy ulicy Słowiczej 3. (2-letnia szkoła branżowa dla absolwentów szkół branżowych I stopnia i ostatnich roczników zasadniczych szkół zawodowych)

Oferta edukacyjna szkoły na chwilę obecną zawiera się w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Poprzedzona na wcześniejszym etapie w Branżowej Szkole Budownictwa I stopnia nr 1 lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej kwalifikacją BUD.11 (wcześniej BD.04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły Budownictwa II stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji BUD.25 absolwent uzyska tytuł: technik robót wykończeniowych w budownictwie.

 • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Kandydaci na słuchaczy Branżowej Szkoły Budownictwa II stopnia w Lublinie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie to osoby, które wcześniej zdecydowały się na zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, którego kształcenie odbywa się w szkole branżowej I stopnia na 3 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji (obecnie kwalifikacja BUD.11, a wcześniej BD.04). Wielu z nich wybrało ten zawód z myślą dalszego kształcenia się, uzupełnienia kwalifikacji o kwalifikację BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie, która jest osadzona na 4 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji oraz zdobyciu dyplomu technika.


Czego będziesz się u nas uczył?

Kształcenie odbywać będzie się w systemie zaocznym (średnio dwa pełne spotkania weekendowe w miesiącu). Pełny cykl kształcenia wynosi 2 lata (4 semestry). Kształcenie słuchaczy w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujących do matury będzie realizowane w systemie szkolnym, natomiast w zakresie przedmiotów zawodowych w systemie kursu kwalifikacyjnego dla kwalifikacji BUD.25. Słuchacze swoje zajęcia praktyczne będą realizować w pracowniach dokumentacji technicznej i kosztorysowania, które są wyposażone w stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, np. AutoCad i Norma Pro, jak również bezpośrednio na budowach współpracujących ze szkołą firm, nabywając umiejętności:

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
 • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Bursa Szkolna nr 8

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

W szkole mamy świadomość jak istotne dla jej absolwentów jest odpowiednie przygotowanie zawodowe odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom przyszłych pracodawców, dlatego też podejmowane są różnorodne kroki zacieśniające współpracę miedzy przyszłymi pracodawcami oraz podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego. Naszą mocną stroną jest aktywna współpraca z wieloma przedsiębiorstwami i zakładami rzemieślniczymi. W szkole funkcjonuje Rada Koordynacyjna, obejmująca firmy współpracujące ze szkołą głownie w ramach praktyk dla uczniów szkoły branżowej i zasadniczej. Informacje pozyskane od pracodawców pozwalają na dostosowanie oferty edukacyjnej oraz treści kształcenia do potrzeb na rynku pracy i do zmian związanych z postępem technologicznym. Obecnie szkoła współpracuje z 40 firmami w zakresie praktycznej nauki zawodu (dualny system kształcenia dla uczniów szkoły branżowej). Grupę tą uzupełniają firmy budowlane, instalacyjne, stolarskie oraz z zakresu energetyki odnawialnej.

 Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o.
Uzup.
 Rettig Heating Sp. z o.o
Uzup.
Kisan Sp. z o.o
Uzup.
 Taylor Sp. z o.o.
Uzup.
Giacomini Sp. z o.o.
Uzup.
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
Uzup.
Atlas Sp. z o.o.
Uzup.
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o. o.
Uzup.
Akademia Malarska PPG Deco
Uzup.
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
Uzup.
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział w Lublinie
Uzup.
Back
Budowlana (BUD):en
Elektroenergetyczna (ELE):en
Drzewno-meblarska (DRM):en

Eugeniusz Kwiatkowski Construction School Complex

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Technical Secondary School of Construction

General information about the profession

Z nami w zawodzie technik budownictwa w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywać, organizować i kontrolować roboty budowlane
 • sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową.

 

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • zapoznania się z najnowszymi technologiami stosowanymi w budownictwie
 • wykorzystywania technologii informacyjnej w pogłębianiu wiedzy i kształtowaniu umiejętności zawodowych
 • nabywania umiejętności obsługi nowoczesnego oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania architektonicznego
 • kosztorysowania robót budowlanych z zastosowaniem programów komputerowych.

 

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • różnego rodzaju przedsiębiorstwach budowlanych
 • spółdzielniach mieszkaniowych
 • spółkach zarządzających mieniem wspólnot mieszkaniowych
 • firmach zajmujących się projektowaniem budynków
 • koncernach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych
 • państwowym nadzorze budowlanym
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

 


What will you learn with us?

Szkolne plany nauczania są ściśle powiązane z podstawą programową kształcenia w wybranym zawodzie w kontekście wymagań określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie ramowych planów nauczania. W ramach każdego zawodu dominującą rolę odgrywają przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne ściśle powiązane z kwalifikacjami wyodrębnione dla zawodu. Realizowane są także efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów opisane w podstawie programowej na dużym poziomie ogólności Ich zawartość merytoryczna dostosowana jest w programie nauczania do wymagań konkretnego zawodu. Ponadto w szkolnych planach nauczania zawarte są specjalistyczne dla danej branży języki obce, np.: język obcy zawodowy w budownictwie, język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym, język obcy zawodowy w przemyśle drzewnym itp.. Oprócz obowiązkowych zagadnień związanych z planem ramowym szkoła uatrakcyjnia nauczanie poprzez przygotowanie w szkolnych planach nauczania zagadnień rozwijających i kształtujących kreatywność.

Dla poszczególnych zawodów przedstawia się to następująco:

Procesy budowlane wspomagane komputerowo – dla zawodu technik budownictwa. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • technologia robót murarskich i tynkarskich;
 • konstrukcje budowlane;
 • organizacja i przygotowanie budowy;
 • kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych;
 • Organizacja i kontrola produkcji budowlane.


Work placement schedule

Uczniowie wszystkich zawodów w pięcioletnim technikum budowlanym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Go to profession

General information about the profession

Kształcąc się w zawodzie technik inżynierii sanitarnej uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy w zakresie:

 • organizowania i wykonywania prac związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz węzłów i sieci ciepłowniczych.
 • montażu instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, grzewczej i wentylacyjnej w budynkach o różnym przeznaczeniu
 • organizowania i wykonywania prac związanych z obsługą i eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych w zakresie przeglądów, konserwacji napraw i modernizacji
 • projektowania sieci komunalnych  i instalacji sanitarnych oraz sporządzania dokumentacji kosztorysowej i przetargowej
 • obsługi urządzeń stacji uzdatniania, oczyszczalni ścieków, źródeł ciepła oraz stacji gazowych
 • nadzoru nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków.

Pięcioletni cykl kształcenia w technikum kończy się uzyskaniem tytułu technika inżynierii sanitarnej po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w   zakresie   kwalifikacji:

BUD.09.   Wykonywanie   robót   związanych   z   budową,   montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na wyższej uczelni np. Politechnika Lubelska kierunek inżynieria środowiska lub  inżynieria odnawialnych źródeł energii.

Może zdobywać nowe umiejętności na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ).

Absolwent może podjąć pracę zawodową w przedsiębiorstwach zajmujących się budową sieci komunalnych, montażem instalacji sanitarnych, a także ich obsługą i eksploatacją. Może również prowadzić własną dzielność gospodarczą – firmę montażowo – usługową.


What will you learn with us?

Zarządzanie procesem inwestycyjnym i eksploatacją w inżynierii sanitarnej – dla zawodu technik inżynierii sanitarnej. . Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • wodociągi i kanalizacja;
 • ogrzewnictwo i wentylacja;
 • sieci i instalacje gazu;
 • podstawy kosztorysowania;
 • montaż sieci komunalnych;
 • montaż instalacji sanitarnych;
 • dokumentacja i organizacja robót wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • dokumentacja i organizacja robót grzewczych i wentylacyjnych;
 • dokumentacja i organizacja robót gazowniczych.


Work placement schedule

Uczniowie wszystkich zawodów w pięcioletnim technikum budowlanym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Go to profession

General information about the profession

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywania i renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych
 • organizacji i realizacji prac renowatorskich.

 

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • zapoznania się z technologią i technikami konserwacji zabytków architektury i rzeźby, historią sztuki i architektury
 • zajęcia praktyczne pozwolą ci na rozwijanie swoich zainteresowań i umiejętności w zakresie podstawowych dziedzin sztuki: rzeźby, malarstwa
 • poznania elementów grafiki lub technik pozłotniczych
 • odbywania praktyk zawodowych w renomowanych firmach, które prowadzą prace konserwatorskie
 • korzystania z profesjonalnego oprogramowania pracowni komputerowych, które pozwoli ci na zapoznanie się z podstawami projektowania architektonicznego.

 

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • profesjonalnych pracowniach konserwacji dzieł sztuki
 • renomowanych firmach prowadzących prace w obiektach zabytkowych
będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.


What will you learn with us?

 

Komputerowe wspomaganie renowacji – dla zawodu technik renowacji elementów architektury. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • dokumentacja, rysunek i pomiary w pracach renowatorskich;
 • technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury;
 • technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich;
 • projektowanie plastyczne;
 • sztukatorstwo i kamieniarstwo;
 • renowacja warstw licowych elementów architektury.


Work placement schedule

Uczniowie wszystkich zawodów w pięcioletnim technikum budowlanym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Go to profession

General information about the profession

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • doboru elementów instalacji oraz urządzeń do przetwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej
 • wykonywania montażu urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły opalane biomasą
 • monitorowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • eksploatacji urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • stosowania technik komputerowych do realizacji zadań zawodowych.

 

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • nabycia umiejętności obsługi nowoczesnego oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania AutoCAD oraz do kosztorysowania
 • uczestniczenia w szkoleniach organizowanych we współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji opartych na alternatywnych źródłach energii
 • uzyskać dodatkowe kwalifikacje potrzebne w zawodzie na kursach np. lutowania.

 

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych specjalizujących się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych (energię słoneczną, geotermalną)
 • firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką wodorową, budownictwem energooszczędnym
 • firmach zajmujących się handlem materiałami i urządzeniami związanymi z pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii
 • przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne)
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.


What will you learn with us?

Projektowanie systemów energetyki odnawialnej – dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • podstawy energetyki;
 • systemy energetyki odnawialnej;
 • technologia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • dokumentacja techniczna w budownictwie;
 • kosztorysowanie w budownictwie;
 • montaż systemów energetyki odnawialnej;
 • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.


Work placement schedule

Uczniowie wszystkich zawodów w pięcioletnim technikum budowlanym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Go to profession

General information about the profession

Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 622). Jego utworzenie było wynikiem m. in. rekomendacji ze strony pracodawców branży budowlanej. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie. Zawód ten należy do grupy poszukiwanych zawodów w kraju i za granicą. To zawód bardzo uniwersalny, dający kwalifikacje do wykonywania wielu prac. Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej.

Absolwenci w tym zawodzie ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania i nadzorowania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych, projektowych realizujących m.in. projekty wnętrz oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach jest niewielka.

Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną.


What will you learn with us?

Współczesne technologie robót wykończeniowych w budownictwie – dla zawodu: technik robót wykończeniowych w budownictwie. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • technologia systemów suchej zabudowy;
 • technologia robót malarsko – tapeciarskich;
 • technologia robót posadzkarsko – okładzinowych;
 • organizacja robót budowlanych
 • kosztorysowanie w robotach wykończeniowych
 • pracownia organizacji robót budowlanych
 • projektowanie wspomagane komputerowo
 • roboty wykończeniowe zajęcia praktyczne.

 


Work placement schedule

Uczniowie wszystkich zawodów w pięcioletnim technikum budowlanym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Go to profession
Icon School
Technical Secondary School of Wood Technology

General information about the profession

Technik technologii drewna przygotowuje dokumentację techniczną w zakresie przygotowania produkcji, przebiegu procesów technologicznych, kierowania i nadzorowania procesów produkcji związanych z przerobem drewna i materiałów drewnopochodnych. Określa zużycie materiałów i sporządza plany zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne. Ustala normy materiałowe i czasowe oraz dokonuje kalkulacji cenowej dla określonych wyrobów gotowych. Ustala harmonogram prac w działach produkcyjnych i opracowuje schematy procesów technologicznych nowych wyrobów. Wykonuje klasyfikacje asortymentowe i jakościowe surowców oraz półfabrykatów z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera sposoby, środki i nadzoruje proces zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników. Kontroluje proces suszenia materiałów drzewnych, wykonywanie analiz laboratoryjnych surowców i materiałów drzewnych stosowanych w produkcji tworzyw drzewnych. Nadzoruje przygotowanie do pracy, ustawienia i poprawność obsługiwania typowych obrabiarek, linii obróbczych i produkcyjnych oraz kontroluje jakość i parametry procesu produkcyjnego w przemyśle drzewnym.


What will you learn with us?

Stolarstwo w budownictwie – dla zawodów: technik technologii drewna oraz stolarz. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • rysunek techniczny;
 • technologia wyrobów stolarskich;
 • maszyny i urządzenia w stolarstwie,
 • wytwarzanie wyrobów stolarskich;
 • dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich;
 • procesy technologiczne w przemyśle drzewnym;
 • obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich;
 • organizacja produkcji w przemyśle drzewnym.

  Stolarstwo w budownictwie – dla zawodów: technik technologii drewna oraz stolarz. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • rysunek techniczny;
 • technologia wyrobów stolarskich;
 • maszyny i urządzenia w stolarstwie,
 • wytwarzanie wyrobów stolarskich;
 • dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich;
 • procesy technologiczne w przemyśle drzewnym;
 • obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich;
 • organizacja produkcji w przemyśle drzewnym.


Work placement schedule

Uczniowie w pięcioletnim technikum drzewnym odbywają miesięczne praktyki w klasie trzeciej 4 tygodnie i w klasie czwartej 4 tygodnie (280 godzin; 2x4 tygodnie)  które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodzie. Zajęcia odbywają się w rzeczywistych warunkach pracy zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry. Praktyki są organizowane u pracodawców współpracujących ze szkołą.

Zajęcia praktyczne uczniów technikum w zdecydowanej większości odbywają się w specjalistycznych pracowniach na terenie szkoły. Ponadto organizowane są wyjścia grup na zajęcia praktyczne w zakładach pracy lub na budowach. Liczba godzin zajęć praktycznych dla każdego zawodu wynosi ponad pięćdziesiąt procent z ogólnej liczby godzin z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.


Go to profession
Icon School
1st Vocational Primary School of Construction

General information about the profession

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze, na ich podstawie wykonuje elementy. Sam również sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej odpowiednie gatunki drewna, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość, konserwuje przedmioty z drewna i materiałów drewnopochodnych. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac.

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w przedsiębiorstwie stolarskim lub meblarskim. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy. Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Absolwenci w zawodzie stolarz znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych zakładach branży drzewnej, głównie w fabrykach mebli, zakładach stolarskich, w przedsiębiorstwach produkujących tworzywa drzewne, w tartakach, zakładach produkujących stolarkę budowlaną, galanterię drzewną. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.


What will you learn with us?

Stolarstwo w budownictwie – dla zawodów: technik technologii drewna oraz stolarz. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • rysunek techniczny;
 • technologia wyrobów stolarskich;
 • maszyny i urządzenia w stolarstwie,
 • wytwarzanie wyrobów stolarskich;
 • dokumentacja techniczna wyrobów stolarskich;
 • procesy technologiczne w przemyśle drzewnym;
 • obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich;
 • naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich;
 • organizacja produkcji w przemyśle drzewnym.


Work placement schedule

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Go to profession

General information about the profession

Dekarz - rzemieślnik zajmujący się pokrywaniem dachu różnymi materiałami, jego konserwacją i naprawą. Zajmuje się również montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachu. Wykonuje podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna połaciowe, świetliki i włazy, izolacje dachów i stropodachów. Nowoczesne technologie wymuszają podnoszenie kwalifikacji. Najlepiej potwierdzić swoje umiejętności odpowiednim wykształceniem. Zostanie to docenione wysokimi zarobkami dekarza, jako pracownika lub właściciela firmy. Praca dla dekarza zawsze będzie, ponieważ każdy budynek musi mieć dach.

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w firmie budowlanej zajmującej się dekarstwem. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy. Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Szkoła podpisała umowę patronacką z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy i została włączona w kampanię projektu „Zawód Przyszłości Dekarz”.

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy jako:

 • wykonawca pokryć dachowych w firmach budowlanych i budowlano remontowych,
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.


What will you learn with us?

Współczesne technologie w dekarstwie – dla zawodu dekarz. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • podstawy dokumentacji technicznej;
 • materiałoznawstwo i technologia robót dekarskich.


Work placement schedule

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Go to profession

General information about the profession

Zawód murarz-tynkarz jest oczekiwany przez rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie w kraju oraz za granicą występuje na stałym poziomie. To zawód dający kwalifikacje do wnoszenia murowanych konstrukcji budowlanych oraz wykonywania tynków wewnętrznych oraz zewnętrznych. Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury usługowej spowodował bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie murarz-tynkarz zarówno przy inwestycjach jak i remontach budynków.  Absolwent w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w firmie budowlanej lub budowlano remontowej. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy. Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy jako:

 • wykonawca robót murarsko-tynkarskich w firmach budowlanych i budowlano remontowych,
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.


What will you learn with us?

Współczesne technologie murarsko-tynkarskie – dla zawodu murarz-tynkarz. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • rysunek techniczny budowlany;
 • budownictwo ogólne;
 • technologia robót murarskich i tynkarskich.

 


Work placement schedule

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Go to profession

General information about the profession

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • montażu i konserwacji instalacji elektrycznych.

 

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • odbywania praktyk w zakładach pracy, gdzie w realnych warunkach budowy nabędziesz wymagane umiejętności
 • uzyskania uprawnień SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), uprawniających do pracy przy urządzeniach pod napięciem (wymagane przez pracodawców)
 • zdobycia kwalifikacji, które uczynią cię poszukiwanym pracownikiem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w firmie budowlanej lub budowlano remontowej. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy.

Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

 

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy jako:

 • wykonawca instalacji elektrycznych
 • konserwator urządzeń i sprzętu elektrycznego
 • montażysta urządzeń i sieci elektroenergetycznych
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą


What will you learn with us?

Współczesne technologie w branży elektrycznej – dla zawodu elektryk. Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • elektrotechnika i elektronika;
 • instalacje elektryczne;
 • maszyny elektryczne;
 • urządzenia elektryczne;
 • pomiary elektryczne.

 


Work placement schedule

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Go to profession

General information about the profession

Sanitation networks and systems fitter

Vocational examination (apprentice, administered by chambers of crafts)
BUD.09 – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     sanitation networks and systems technology
 •     sanitation networks and systems assembly and operation
 •     modern buildings and municipal networks
 •     practical vocational training conducted by employers


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie należy do grupy poszukiwanych zawodów w kraju i za granicą. To zawód bardzo uniwersalny, dający kwalifikacje do wykonywania wielu prac wykończeniowych. Wraz z rozwojem sektora budownictwa, szczególnie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury usługowej, powstało bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie monter zabudowy i  robót wykończeniowych w budownictwie, zarówno przy inwestycjach, jaki i remontach budynków. Absolwenci w tym zawodzie ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną.

U nas kształcenie praktyczne realizować będziesz w naturalnych warunkach pracy w firmie budowlanej lub budowlano remontowej. Tygodniowy cykl nauki to trzy dni zajęć teoretycznych w szkole oraz dwa dni zajęć praktycznych u pracodawcy. Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Absolwenci w tym zawodzie ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną.


What will you learn with us?

Współczesne technologie robót wykończeniowych w budownictwie – dla zawodu:
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Ponadto w szkolnych planach nauczania występują przedmioty kierunkowe:

 • technologia systemów suchej zabudowy;
 • technologia robót malarsko – tapeciarskich;
 • technologia robót posadzkarsko – okładzinowych.


Work placement schedule

Praktyczną naukę zawodu uczniów Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia nr 1 w Lublinie szkoła realizuje w  jako kształcenie w systemie dualnym. W celu odbycia zajęć praktycznych uczniowie są zatrudnieni jako młodociani pracownicy w przedsiębiorstwach i zakładach rzemieślniczych współpracujących ze szkołą – podpisują z pracodawcą umowę o pracę. Są to uczniowie kształcący się w zawodach: elektryk, monter sieci instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz oraz stolarz, którzy jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie, a okres ich zajęć praktycznych zalicza się do stażu pracy.

Zajęcia praktyczne praktycznej nauki zawodu są formą przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia – młodocianego pracownika regulują przepisy Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zajęcia praktycznej nauki zawodu są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów – młodocianych pracowników jest obowiązkowe. Praktyczną naukę zawodu realizuje się na podstawie zawartych umów, które z  przedsiębiorstwami lub zakładami rzemieślniczymi podpisuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych.

Celem praktycznej nauki zawodu jest między innymi:

 • przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania,
 • pogłębienie i zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa, niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym oraz podjęcia pracy zawodowej,
 • wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole w praktyce (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),
 • poznanie struktury i organizacji pracy przedsiębiorstw / zakładów rzemieślniczych,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w czasie poszukiwania pracy.


Go to profession
Icon School
Branżowa Szkoła Budownictwa II stopnia

General information about the profession

Branżowa Szkoła Budownictwa II stopnia w Lublinie powołana uchwałą nr 538/XVI/2020 Rady Miasta Lublin w dniu 27 lutego 2020 r., która od 1 września 2020 roku wchodzi w skład szkół Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie z siedzibą przy ulicy Słowiczej 3. (2-letnia szkoła branżowa dla absolwentów szkół branżowych I stopnia i ostatnich roczników zasadniczych szkół zawodowych)

Oferta edukacyjna szkoły na chwilę obecną zawiera się w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Poprzedzona na wcześniejszym etapie w Branżowej Szkole Budownictwa I stopnia nr 1 lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej kwalifikacją BUD.11 (wcześniej BD.04) Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły Budownictwa II stopnia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji BUD.25 absolwent uzyska tytuł: technik robót wykończeniowych w budownictwie.

 • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Kandydaci na słuchaczy Branżowej Szkoły Budownictwa II stopnia w Lublinie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie to osoby, które wcześniej zdecydowały się na zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, którego kształcenie odbywa się w szkole branżowej I stopnia na 3 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji (obecnie kwalifikacja BUD.11, a wcześniej BD.04). Wielu z nich wybrało ten zawód z myślą dalszego kształcenia się, uzupełnienia kwalifikacji o kwalifikację BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie, która jest osadzona na 4 poziomie Polskich Ram Kwalifikacji oraz zdobyciu dyplomu technika.


What will you learn with us?

Kształcenie odbywać będzie się w systemie zaocznym (średnio dwa pełne spotkania weekendowe w miesiącu). Pełny cykl kształcenia wynosi 2 lata (4 semestry). Kształcenie słuchaczy w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, przygotowujących do matury będzie realizowane w systemie szkolnym, natomiast w zakresie przedmiotów zawodowych w systemie kursu kwalifikacyjnego dla kwalifikacji BUD.25. Słuchacze swoje zajęcia praktyczne będą realizować w pracowniach dokumentacji technicznej i kosztorysowania, które są wyposażone w stanowiska komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem, np. AutoCad i Norma Pro, jak również bezpośrednio na budowach współpracujących ze szkołą firm, nabywając umiejętności:

 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
 • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
Bursa Szkolna nr 8

Cooperation with employers and institutions

W szkole mamy świadomość jak istotne dla jej absolwentów jest odpowiednie przygotowanie zawodowe odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom przyszłych pracodawców, dlatego też podejmowane są różnorodne kroki zacieśniające współpracę miedzy przyszłymi pracodawcami oraz podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego. Naszą mocną stroną jest aktywna współpraca z wieloma przedsiębiorstwami i zakładami rzemieślniczymi. W szkole funkcjonuje Rada Koordynacyjna, obejmująca firmy współpracujące ze szkołą głownie w ramach praktyk dla uczniów szkoły branżowej i zasadniczej. Informacje pozyskane od pracodawców pozwalają na dostosowanie oferty edukacyjnej oraz treści kształcenia do potrzeb na rynku pracy i do zmian związanych z postępem technologicznym. Obecnie szkoła współpracuje z 40 firmami w zakresie praktycznej nauki zawodu (dualny system kształcenia dla uczniów szkoły branżowej). Grupę tą uzupełniają firmy budowlane, instalacyjne, stolarskie oraz z zakresu energetyki odnawialnej.

 Fabryka Armatury Hawle Sp. z o.o.
Uzup.
 Rettig Heating Sp. z o.o
Uzup.
Kisan Sp. z o.o
Uzup.
 Taylor Sp. z o.o.
Uzup.
Giacomini Sp. z o.o.
Uzup.
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
Uzup.
Atlas Sp. z o.o.
Uzup.
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o. o.
Uzup.
Akademia Malarska PPG Deco
Uzup.
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
Uzup.
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Oddział w Lublinie
Uzup.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.