Wróć
Motoryzacyjna

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

Kwalifikacja MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych w zakresie kwalifikacji MOT.02 przygotowany jest do realizacji następujących zadań zawodowych: a) przeprowadzanie obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, b) diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, c) wykonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych przeprowadza obsługę, konserwację, diagnostykę i naprawę mechatronicznych systemów i układów w pojazdach samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów. Do głównych zadań zawodowych elektromechanika pojazdów samochodowych można zaliczyć: • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, • ocenianie stanu technicznego mechatronicznych systemów i układów pojazdów samochodowych, • ustalanie przyczyn mechatronicznych niesprawności układów oraz sposobów ich naprawy, • wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, • demontaż i montaż mechatronicznych części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja, • wykonywanie napraw mechatronicznych układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, • przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie, • sprawdzanie poprawności działania elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych, • przeprowadzanie oceny poprawności wykonanych prac obsługowo-naprawczych, • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, • prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw, • prowadzenie działań związanych z obsługą techniczną mechatronicznych układów pojazdów samochodowych, • sporządzanie kosztorysu obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych, • przeprowadzanie obsługi codziennej i konserwacji maszyn oraz urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych. Do dodatkowych działań zawodowych elektromechanika pojazdów samochodowych może należeć podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisowania i naprawy pojazdów samochodowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwentom szkoły w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych zatrudnienie oferują: - prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, - przedsiębiorstwa produkcyjne z branży motoryzacyjnej. Miejscem zatrudnienia elektromechanika pojazdów samochodowych mogą być: - warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych, - stacje serwisowe pojazdów samochodowych, - stacje obsługi pojazdów samochodowych, - firmy ubezpieczeniowe prowadzące ubezpieczenia komunikacyjne i likwidacje szkód oraz wykonujące ekspertyzy techniczne (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień), • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych, • stacje kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień), • firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru), • firmy zajmujące się transportem towarów, • firmy zajmujące się obrotem częściami samochodowymi, • przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej. Na uwagę zasługuje fakt, iż zawód elektromechanik pojazdów samochodowych w skali kraju zaliczany jest do zawodów deficytowych - liczba ofert pracy jest większa do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły branżowej I stopnia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, po ukończeniu której uzyskuje tytuł technika pojazdów samochodowych. W dalszej kolejności może kontynuować naukę w szkole wyższej. Po ukończeniu stosownych kursów i uzyskaniu dodatkowych uprawnień może prowadzić okresowe, obowiązkowe badania techniczne pojazdów w Stacjach Kontroli Pojazdów oraz wykonywać ekspertyzy techniczne jako rzeczoznawca.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.