Wróć
Motoryzacyjna

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Samochodowe

Ogólne informacje o zawodzie

W Technikum Samochodowym w zawodzie: technik pojazdów samochodowych szkoła przygotowuje do realizacji następujących zadań zawodowych:

 

1. w zakresie kwalifikacji MOT.02- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych:

a) przeprowadzanie obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,

b) diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych,

c) wykonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

lub

   w zakresie kwalifikacji MOT.05- Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów  

   samochodowych:

a)  wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

b)  diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

c)  wykonywanie napraw podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

 

2. w zakresie kwalifikacji MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:

a)  diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,

b)  obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,

c)  organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,

d) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

 


Czego będziesz się u nas uczył?

W technikum 4-letnim (na podbudowie gimnazjum)

zawód: technik pojazdów samochodowych

kształcenie w kwalifikacjach MOT.02 oraz MOT.06

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym to:

- bezpieczeństwo pracy

- podstawy konstrukcji maszyn

- silniki pojazdów samochodowych

- podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

- elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

- przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

- organizacja  i  zarządzanie  przedsiębiorstwem samochodowym

- język angielski zawodowy (kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w

  obszarze przyszłej pracy zawodowej)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to:

- pracownia rysunku technicznego

- pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

- pracownia obsługi pojazdów samochodowych

- praktyczna nauka zawodu

- praktyka zawodowa

 

W ramach kształcenia uczeń przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje wg schematu:

- po klasie trzeciej – z zakresu kwalifikacji MOT.02;

- po I okresie klasy czwartej – z zakresu kwalifikacji MOT.06.

 

W technikum czteroletnim (po gimnazjum) w każdej klasie w obszarze kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym realizowane są dwa przedmioty: pierwszym jest fizyka (we wszystkich klasach), oraz do wyboru przez ucznia drugi spośród przedmiotów: matematyka, informatyka, język angielski.

 

W technikum 4-letnim (na podbudowie gimnazjum)

zawód: technik pojazdów samochodowych

kształcenie w kwalifikacjach MOT.05 oraz MOT.06

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym to:

- bezpieczeństwo pracy

- podstawy konstrukcji maszyn

- silniki pojazdów samochodowych

- podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

- elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

- przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

- organizacja  i  zarządzanie  przedsiębiorstwem samochodowym

- język angielski zawodowy (kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w

  obszarze przyszłej pracy zawodowej)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to:

- pracownia rysunku technicznego

- pracownia diagnostyki  pojazdów samochodowych

- pracownia obsługi pojazdów samochodowych

- praktyczna nauka zawodu

- praktyka zawodowa

 

W ramach kształcenia uczeń przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje wg schematu:

- po klasie trzeciej – z zakresu kwalifikacji MOT.05;

- po I okresie klasy czwartej – z zakresu kwalifikacji MOT.06.

 

W technikum czteroletnim (po gimnazjum) w każdej klasie w obszarze kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym realizowane są dwa przedmioty: pierwszym jest fizyka (we wszystkich klasach), oraz do wyboru przez ucznia drugi spośród przedmiotów: matematyka, informatyka, język angielski.

 

 

W technikum 5-letnim (na podbudowie szkoły podstawowej)

 zawód: technik pojazdów samochodowych

kształcenie w kwalifikacjach MOT.02 oraz MOT.06

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym to:

- bezpieczeństwo pracy

- podstawy konstrukcji maszyn

- silniki pojazdów samochodowych

- podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

- elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

- przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

- organizacja  i  zarządzanie  przedsiębiorstwem samochodowym

- język angielski zawodowy (kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w

  obszarze przyszłej pracy zawodowej)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to:

- pracownia rysunku technicznego

- pracownia diagnostyki  pojazdów samochodowych

- pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

- pracownia obsługi pojazdów samochodowych

- praktyczna nauka zawodu

- praktyka zawodowa

 

W ramach kształcenia uczeń przystępuje do dwóch egzaminów zawodowych:

- po klasie czwartej – z zakresu kwalifikacji MOT.02;

- po I okresie klasy piątej – z zakresu kwalifikacji MOT.06.

 

W technikum pięcioletnim (po szkole podstawowej) w każdej klasie w obszarze kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym realizowany jest jeden przedmiot do wyboru przez ucznia spośród: fizyka, matematyka, język angielski.

 

 

W technikum 5-letnim (na podbudowie szkoły podstawowej)

zawód: technik pojazdów samochodowych

kształcenie w kwalifikacjach MOT.05 oraz MOT.06

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym to:

- bezpieczeństwo pracy

- podstawy konstrukcji maszyn

- silniki pojazdów samochodowych

- podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

- elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

- przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami

- organizacja  i  zarządzanie  przedsiębiorstwem samochodowym

- język angielski zawodowy (kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w

  obszarze przyszłej pracy zawodowej)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to:

- pracownia rysunku technicznego

- pracownia diagnostyki  pojazdów samochodowych

- pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

- pracownia obsługi pojazdów samochodowych

- praktyczna nauka zawodu

- praktyka zawodowa

 

W ramach kształcenia uczeń przystępuje do dwóch egzaminów zawodowych:

- po klasie czwartej – z zakresu kwalifikacji MOT.05;

- po I okresie klasy piątej – z zakresu kwalifikacji MOT.06.

 

W technikum pięcioletnim (po szkole podstawowej) w każdej klasie w obszarze kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym realizowany jest jeden przedmiot do wyboru przez ucznia spośród: fizyka, matematyka, język angielski.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Integralną częścią kształcenia zawodowego w technikum są praktyki zawodowe, które szkoła organizuje we współpracy z pracodawcami.

Zgodnie z przyjętym w szkole harmonogramem i programem, praktyki te dla uczniów klas technikum 5-letniego (po szkole podstawowej) odbywają się we wcześniej ustalonych terminach i określonej w przepisach liczbie godzin, tj.: w klasie trzeciej w wymiarze 4 tygodni oraz w klasie czwartej w wymiarze 4 tygodni (łącznie w wymiarze 280 godzin).

 

W ramach kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych w trakcie odbywania praktyki zawodowej praktykant doskonali następujące umiejętności: stosowanie się do wymagań określonych w regulaminie zakładu pracy,

 • charakteryzowanie struktury organizacyjnej zakładu pracy,
 • organizowanie i utrzymywanie w porządku przydzielone stanowisko pracy,
 • stosowanie zasad pracy i współpracy w zespole,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą techniczną oraz naprawą pojazdów samochodowych,
 • ocenianie prawidłowości działania urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych w pojeździe samochodowym,
 • lokalizowanie uszkodzeń w elementach i podzespołach samochodu,
 • dokonywanie podstawowych napraw pojazdów samochodowych,
 • wykonywanie prostych prac regeneracyjnych podzespołów samochodu,
 • wykonywanie połączeń elektrycznych na podstawie schematów ideowych,
 • posługiwanie się narzędziami, przyrządami pomiarowymi, testerami,
 • obsługiwanie komputerów diagnostycznych, oscyloskopów i innych urządzeń stanowiących podstawowe wyposażenie zakładu pracy,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną, przepisami i normami,
 • ocenianie jakości wykonania pracy, usuwanie ewentualnych usterek,
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia

Ogólne informacje o zawodzie

W Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych w kwalifikacji MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych szkoła przygotowuje do realizacji następujących zadań zawodowych:

a) przeprowadzanie obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;

b) diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;

c) wykonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym to:

- bezpieczeństwo pracy

- podstawy konstrukcji maszyn

- przepisy ruchu drogowego i technika kier. pojazdami

- budowa i naprawa pojazdów samochodowych

- elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym

- język angielski zawodowy (kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w

  obszarze przyszłej pracy zawodowej)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to:

- pracownia rysunku technicznego

- pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

- praktyczna nauka zawodu


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w ramach funkcjonowania warsztatów szkolnych, w których zorganizowano działy naprawy samochodów, stację kontroli pojazdów, biuro obsługi klienta oraz działy pomocnicze, a także u lokalnych przedsiębiorców w ramach podpisanych porozumień.

W szkole funkcjonuje również Ośrodek Szkolenia Kierowców, na wyposażeniu którego znajdują się cztery samochody osobowe służące do realizacji nauki jazdy w ramach bezpłatnego przygotowania uczniów  do  egzaminu na prawo jazdy kat. B.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

W Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych w kwalifikacji MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych, szkoła przygotowuje do realizacji następujących zadań zawodowych:

a)  wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

b)  diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

c)  wykonywanie napraw podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym to:

- bezpieczeństwo pracy

- budowa pojazdów samochodowych

- podstawy konstrukcji maszyn

- przepisy ruchu drogowego i technika kier. pojazdami

- elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym

- język angielski zawodowy (kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w

  obszarze przyszłej pracy zawodowej)

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to:

- pracownia rysunku technicznego

- pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych

- praktyczna nauka zawodu

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w ramach funkcjonowania warsztatów szkolnych, w których zorganizowano działy naprawy samochodów, stację kontroli pojazdów, pracownię elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych, biuro obsługi klienta oraz działy pomocnicze, a także u lokalnych przedsiębiorców w ramach podpisanych porozumień.

W szkole funkcjonuje również Ośrodek Szkolenia Kierowców, na wyposażeniu którego znajdują się cztery samochody osobowe służące do realizacji nauki jazdy w ramach bezpłatnego przygotowania uczniów  do  egzaminu na prawo jazdy kat. B.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia

Ogólne informacje o zawodzie

Do Branżowej Szkoły Samochodowej II stopnia w Lublinie mogą być przyjęci absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej (począwszy od roku szkolnego 2014/2015) lub absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych i są zainteresowani nabyciem umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskaniem wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego zdobyciem dyplomu technika pojazdów samochodowych. Nauka trwa cztery semestry i odbywa się w formie stacjonarnej (możliwa jest również praca szkoły w formie dziennej lub zaocznej). W szkole branżowej II stopnia realizowana jest jedynie druga kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym na poziomie technikum – w przypadku naszej Szkoły jest to kwalifikacja MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego, zdawanego z trzech obowiązkowych przedmiotów, tj.: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Szkoła zapewnia możliwość nauki języka angielskiego, a w ramach  kształcenia zawodowego uczniowie przyswajają również umiejętność posługiwania się językiem angielskim w obszarze przyszłej pracy zawodowej podczas zajęć z przedmiotu: język obcy zawodowy.

Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia w Lublinie kształci w zawodzie technik pojazdów samochodowych realizując szkolenie w obrębie kwalifikacji MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań zawodowych z następujących obszarów:

a)  diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,

b)  obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,

c)  organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,

d) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.


Czego będziesz się u nas uczył?

 Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia w Lublinie, zgodnie z ramowym planem nauczania,  realizowane jest kształcenie z zakresu ogólnego i zawodowego:

 1. przedmioty w kształceniu ogólnym, to:

- język polski,

- język angielski,

- matematyka,

- informatyka,

 1.  przedmioty w kształceniu zawodowego teoretycznym, to:

- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,

- język angielski zawodowy,

 1. przedmioty w kształceniu zawodowego praktycznym, to:

- pracownia obsługi pojazdów samochodowych.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Integralną częścią kształcenia zawodowego są praktyki zawodowe, które szkoła organizuje we współpracy z pracodawcami. Zgodnie z przyjętym w szkole harmonogramem praktyki te odbywają się w pierwszym i drugim semestrze nauki w wymiarze 140 godzin (4 tygodnie).

W związku z odbyciem praktyki zawodowej praktykant powinien umieć:

 • zastosować się do wymagań określonych w regulaminie zakładu pracy,
 • scharakteryzować strukturę organizacyjną zakładu pracy,
 • zorganizować i utrzymać w porządku przydzielone stanowisko pracy,
 • zastosować zasady pracy i współpracy w zespole,
 • wykonać czynności związane z obsługą techniczną oraz naprawą pojazdów samochodowych,
 • oceniać prawidłowość działania urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych w pojeździe samochodowym,
 • zlokalizować uszkodzenia w elementach i podzespołach samochodu,
 • dokonać podstawowych napraw pojazdów samochodowych,
 • posłużyć się narzędziami, przyrządami pomiarowymi, testerami,
 • obsłużyć komputery diagnostyczne, oscyloskopy i inne urządzenia stanowiące podstawowe wyposażenie zakładu pracy,
 • posłużyć się dokumentacją techniczną, przepisami i normami,
 • oceniać jakość wykonania pracy, usuwać ewentualne usterki,
 • zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Przejdź do strony zawodu

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

Magneti Mirelli
Umowa o współpracy dotyczy: - udostępniania informacji i materiałów szkoleniowych o urządzeniach diagnostyczno-obsługowych oraz innych produktach firmy Magneti Marelli, dostęp do platformy informacyjnej Retis, organizowania prezentacji oraz zajęć pokazowych i specjalistyczno-szkoleniowych z zakresu nowych urządzeń diagnostycznych firmy Magneti Marelli dla wybranej kadry dydaktycznej i uczniów szkoły;
Inter Cars S.A.
Umowa o współpracy dotyczącej realizacji programu „Młode Kadry”
Contitech-Continental
Umowa o doposażenie szkoły w narzędzia i organizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli, wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
ZF Aftermarket
Porozumienie o współpracy dot. organizacji szkoleń dla nauczycieli i dostępu do baz danych platformy [pro]Tech, wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Hella
Umowa dotycząca realizacji projektu o nazwie „Świecimy Przykładem”, wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów, dostęp do platformy informacyjnej HGS Data
Robert Bosch Sp. z o.o.
Porozumienie zakładające wpieranie nauczycieli i uczniów w zakresie wiedzy technicznej przez udostępnienie platformy EsiTronic i portalu ekspertów „Klub Experta Bosch”, wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów, dostęp do platformy informacyjnej EsiTronic
CARRARA Sp. z o. o. ul. Lwowska 1 20-128 Lublin
Współpraca w ramach podpisanych umów o realizacji praktycznej nauki zawodu na terenie zakładów pracy
EXPAK Sp. z o. o. ul. Adama Naruszewicza 30/1 02-627 Warszawa Salon Lublin ul. Kalinowszczyzna 43 20-201 Lublin.
Współpraca w ramach podpisanych umów o realizacji praktycznej nauki zawodu na terenie zakładów pracy
TECHNOTOP Sp. z o. o. Konopnica 164A 21-030 Motycz
Współpraca w ramach podpisanych umów o realizacji praktycznej nauki zawodu na terenie zakładów pracy, praktyki zawodowe
TECHNOTOP Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer KIA MOTORS, Konopnica 164A, 21-030 Motycz, oddział: Kalinówka 43A, 21-040 Świdnik
Praktyki zawodowe
Komenda Miejska Policji w Lublinie,
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Politechnika Lubelska
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Targi Lublin
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Axes System
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Detailing Academy Wrocław
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Muzeum Techniki w Starachowicach
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Huta Stalowa Wola
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Fabryka Tłoków Federal Mogul S. A. Gorzyce
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Fabryka Filtrów Filtron w Sędziszowie Małopolskim
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
DAEWON EUROPE w Lublinie
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Kuźnia Matrycowa Sp. z o. o. Lublin
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Odlewnia Żeliwa w Lublinie
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Mahle
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
SKF
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Denso
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Osram
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
NTN SNR
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Schaeffler-LUK
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
IMA
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
FAG
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
RUVILLE
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Volkswagen Poznań
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Solera House
Dostęp do platformy informacyjnej Autodata
Cejsi-Car Robert Słomka, ul. Piasecka 32A, Krępiec, 21-007 Mełgiew
Praktyki zawodowe
AUTO SERVICE DŁUGA S.C., al. Witosa 3, 20-315 Lublin
Praktyki zawodowe
Japan Serwis, ul. Józefa Mackiewicza 1, 20-865 Lublin
Praktyki zawodowe
"MOTO-ZBIG" Zbigniew Machaj, Pułankowice 7, 23-212 Wilkołaz
Praktyki zawodowe
Best Auto Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 60, 20-234 Lublin
Praktyki zawodowe
Usługi Motoryzacyjne Andrzej Siwiec, Płouszowice Kol. 66B, 21-008 Tomaszowice
Praktyki zawodowe
Auto Speed, Wojciechów Kolonia Piąta 132, 24-204 Wojciechów
Praktyki zawodowe
Scandinavia Auto Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer VOLVO, Konopnica 164A, 21-030 Motycz
Praktyki zawodowe
PHU "MARIO" Mariusz Staszczyk, Podgłębokie 1G. 21-070 Cyców
Praktyki zawodowe
MECHANIKA POJAZDOWA Bożena Albiniak, Wola Niemiecka 165, 21-025 Niemce
Praktyki zawodowe
MATSUOKA MOTOR Sp. z o.o., Konopnica 164e, 21-030 Motycz
Praktyki zawodowe
CITROEN FIX FORUM LIDER Sp. z o.o., Konopnica 164e, 21-030 Motycz
Praktyki zawodowe
NAPRAWA MOTOCYKLI RÓŻNYCH Tomasz Skorzyński, Szerokie 110, 20-050 Lublin
Praktyki zawodowe
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Milerol Sp. J. M. Oleszek, A. Oleszek, ul. Partyzancka 11 B, 21-020 Milejów, oddział: ul. Polna 4, 21-010 Łęczna
Praktyki zawodowe
SCANIA POLSKA S.A., ul. Piasecka 20, 21-040 Świdnik
Praktyki zawodowe
CAR-BUT Jacek Szlachetka, ul. Szkolna 10A, 24-320 Poniatowa
Praktyki zawodowe
Tomasz Kuwałek, ul. Wojciechowska 40, 20-704 Lublin
Praktyki zawodowe
"ZAWRAT" TIR SERWIS M. Łyszcz, J. Wójcik Sp.J., ul. A. Walentynowicz 6, 20-328 Lublin
Praktyki zawodowe
AUTO NAPRAWA Paweł Bartocha, ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
Praktyki zawodowe
TOYOTA Autoryzowana stacja Dealerska „Auto Park” Sp. z o.o., Sp. k., 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 60, oddział: Kalinówka 18, 21-040 Świdnik
Praktyki zawodowe
AUTO 7 Dariusz Łopucki, ul. Kwiatów Polskich 7, 20-388 Wólka Abramowicka
Praktyki zawodowe
ACAR P.U.H Artur Pruchniak, ul. Bursaki 6 G-H, 20-150 Lublin
Praktyki zawodowe
M-SERWIS Robert Mularczuk, ul. Macieja Rataja 1-3, 20-270 Lublin
Praktyki zawodowe
NA ŁUKU Jacek Wrona, Tomaszowice Kolonia Dz. 77/4, 78, 21-008 Tomaszowice
Praktyki zawodowe
SPEED CAR, al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik, oddział: ul. Jana Pawła II 15, 20-535 Lublin
Praktyki zawodowe
Mechanika Pojazdowa Jerzy Wiśniewski, ul. Związkowa 29, 20-148 Lublin
Praktyki zawodowe
WARSZTATOWNIA Radosław Kuśmiderski, ul. Wojciechowska 40, 20-704 Lublin
Praktyki zawodowe
Auto Klinika Tomasz Szczepanik, Rokitno 80, 21-100 Lubartów
Praktyki zawodowe
Jarosław Szabat, ul. Piaskowa 4, 24-350 Chodel
Praktyki zawodowe
XAUTO Kamil Samborski, al. Jana Pawła II 79, 21-010 Łęczna
Praktyki zawodowe
CHOŁODY AUTO SERWIS Dariusz Chołody, ul. Stadionowa 7, 20-405 Lublin
Praktyki zawodowe
„AUTO-REMONT-LIPERT” inż. Krzysztof Lipert, Janowska 39-41, 20-509 Lublin
Praktyki zawodowe
ŻAGIEL AUTO Sp. z o.o., ul. Roztocze 4, 20-722 Lublin
Praktyki zawodowe
CRH Żagiel Auto Sp. z o.o., ul. Roztocze 4, 20-722 Lublin ?
Praktyki zawodowe
"SABAT" Sp. z o.o., ul. Budowlana 24, 20 - 469 Lublin, oddział: al. Kraśnicka 162, 20-718 Lublin
Praktyki zawodowe
AUTO SERWIS Piotr Masicz, Ćmiłów 128, 20 - 388 Lublin
Praktyki zawodowe
AUTO-NAPRAWA Leszek Woś, Bogucin 79, 21-080 Garbów
Praktyki zawodowe
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ORI" s.c. Zbigniew Ogórek, Paweł Ogórek, Marcinów 20, 21-143 Abramów
Praktyki zawodowe
MOTO EURO Tomasz Chyż, ul. Polna 2, 21-080 Zagrody
Praktyki zawodowe
WW WANICKI Sp. z o.o. Autoryzowany Serwis DAF, 36-071 Trzciana 162, oddział: Świdnik, ul. Piasecka 130, 21-040 Świdnik
Praktyki zawodowe
USŁUGOWY ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ Włodzimierz Strużek, ul. Lubelska 35, 24-173 Markuszów
Praktyki zawodowe
F.H.U. WID-CAR Konrad Widelski, ul. 1-go Maja 6, 24-200 Bełżyce
Praktyki zawodowe
KASKAR Jarosław Kasperek, ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin
Praktyki zawodowe
Kępa Auto-Centrum Marek Kępa, Elżbieta Kępa Sp. j., ul. Mełgiewska, 20-209 Lublin
Praktyki zawodowe
SMOKTER WARSZTAT SAMOCHODOWY Piotr Zdziebłowski, ul. Bursaki 14, 20-150 Lublin
Praktyki zawodowe
Back
Motoryzacyjna (MOT):en

Stanisław Syroczyński Automotive School Complex

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Automotive Technical Secondary school

General information about the profession

Automotive technician

Vocational examinations:
MOT.02. or MOT.05. – after the 4th grade
MOT.062. – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  introduction to machine construction
 •  automotive vehicle engines
 •  automotive vehicle chassis and bodies
 •  electric and electronic automotive vehicle equipment
 •  traffic regulations and driving technique
 •  car company organisation and management
 •  automotive vehicle diagnostics workshop
 •  automotive electronics and electrotechnics workshop
 •  automotive vehicle servicing workshop

Advanced level subjects: physics or mathematics or English


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
Automotive Vocational Primary School

General information about the profession

Automotive mechanic

Vocational examination:
MOT.05. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •  introduction to machine construction
 •  traffic regulations and vehicle driving technique
 •  automotive vehicle construction and repairs
 •  electric and electronic automotive vehicle equipment
 •  car company organisation and management
 •  automotive vehicle diagnostics workshop


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Automotive electro-mechanic

Vocational examination:
MOT.02. – after the 3rd grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •  automotive vehicle construction
 •  introduction to machine construction
 •  traffic regulations and vehicle driving technique
 •  electric and electronic automotive vehicle equipment
 •  car company organisation and management
 •  automotive electronics and electrotechnics workshop


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
Automotive Vocational Secondary School

General information about the profession

Do Branżowej Szkoły Samochodowej II stopnia w Lublinie mogą być przyjęci absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej (począwszy od roku szkolnego 2014/2015) lub absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub elektromechanik pojazdów samochodowych i są zainteresowani nabyciem umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskaniem wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego zdobyciem dyplomu technika pojazdów samochodowych. Nauka trwa cztery semestry i odbywa się w formie stacjonarnej (możliwa jest również praca szkoły w formie dziennej lub zaocznej). W szkole branżowej II stopnia realizowana jest jedynie druga kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie nauczanym na poziomie technikum – w przypadku naszej Szkoły jest to kwalifikacja MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego, zdawanego z trzech obowiązkowych przedmiotów, tj.: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Szkoła zapewnia możliwość nauki języka angielskiego, a w ramach  kształcenia zawodowego uczniowie przyswajają również umiejętność posługiwania się językiem angielskim w obszarze przyszłej pracy zawodowej podczas zajęć z przedmiotu: język obcy zawodowy.

Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia w Lublinie kształci w zawodzie technik pojazdów samochodowych realizując szkolenie w obrębie kwalifikacji MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Przygotowuje absolwentów do wykonywania zadań zawodowych z następujących obszarów:

a)  diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,

b)  obsługa i naprawa pojazdów samochodowych,

c)  organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,

d) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.


What will you learn with us?

 Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia w Lublinie, zgodnie z ramowym planem nauczania,  realizowane jest kształcenie z zakresu ogólnego i zawodowego:

 1. przedmioty w kształceniu ogólnym, to:

- język polski,

- język angielski,

- matematyka,

- informatyka,

 1.  przedmioty w kształceniu zawodowego teoretycznym, to:

- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,

- język angielski zawodowy,

 1. przedmioty w kształceniu zawodowego praktycznym, to:

- pracownia obsługi pojazdów samochodowych.


Work placement schedule

Integralną częścią kształcenia zawodowego są praktyki zawodowe, które szkoła organizuje we współpracy z pracodawcami. Zgodnie z przyjętym w szkole harmonogramem praktyki te odbywają się w pierwszym i drugim semestrze nauki w wymiarze 140 godzin (4 tygodnie).

W związku z odbyciem praktyki zawodowej praktykant powinien umieć:

 • zastosować się do wymagań określonych w regulaminie zakładu pracy,
 • scharakteryzować strukturę organizacyjną zakładu pracy,
 • zorganizować i utrzymać w porządku przydzielone stanowisko pracy,
 • zastosować zasady pracy i współpracy w zespole,
 • wykonać czynności związane z obsługą techniczną oraz naprawą pojazdów samochodowych,
 • oceniać prawidłowość działania urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych w pojeździe samochodowym,
 • zlokalizować uszkodzenia w elementach i podzespołach samochodu,
 • dokonać podstawowych napraw pojazdów samochodowych,
 • posłużyć się narzędziami, przyrządami pomiarowymi, testerami,
 • obsłużyć komputery diagnostyczne, oscyloskopy i inne urządzenia stanowiące podstawowe wyposażenie zakładu pracy,
 • posłużyć się dokumentacją techniczną, przepisami i normami,
 • oceniać jakość wykonania pracy, usuwać ewentualne usterki,
 • zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Go to profession

Cooperation with employers and institutions

Magneti Mirelli
Umowa o współpracy dotyczy: - udostępniania informacji i materiałów szkoleniowych o urządzeniach diagnostyczno-obsługowych oraz innych produktach firmy Magneti Marelli, dostęp do platformy informacyjnej Retis, organizowania prezentacji oraz zajęć pokazowych i specjalistyczno-szkoleniowych z zakresu nowych urządzeń diagnostycznych firmy Magneti Marelli dla wybranej kadry dydaktycznej i uczniów szkoły;
Inter Cars S.A.
Umowa o współpracy dotyczącej realizacji programu „Młode Kadry”
Contitech-Continental
Umowa o doposażenie szkoły w narzędzia i organizację szkoleń dla uczniów i nauczycieli, wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
ZF Aftermarket
Porozumienie o współpracy dot. organizacji szkoleń dla nauczycieli i dostępu do baz danych platformy [pro]Tech, wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Hella
Umowa dotycząca realizacji projektu o nazwie „Świecimy Przykładem”, wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów, dostęp do platformy informacyjnej HGS Data
Robert Bosch Sp. z o.o.
Porozumienie zakładające wpieranie nauczycieli i uczniów w zakresie wiedzy technicznej przez udostępnienie platformy EsiTronic i portalu ekspertów „Klub Experta Bosch”, wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów, dostęp do platformy informacyjnej EsiTronic
CARRARA Sp. z o. o. ul. Lwowska 1 20-128 Lublin
Współpraca w ramach podpisanych umów o realizacji praktycznej nauki zawodu na terenie zakładów pracy
EXPAK Sp. z o. o. ul. Adama Naruszewicza 30/1 02-627 Warszawa Salon Lublin ul. Kalinowszczyzna 43 20-201 Lublin.
Współpraca w ramach podpisanych umów o realizacji praktycznej nauki zawodu na terenie zakładów pracy
TECHNOTOP Sp. z o. o. Konopnica 164A 21-030 Motycz
Współpraca w ramach podpisanych umów o realizacji praktycznej nauki zawodu na terenie zakładów pracy, praktyki zawodowe
TECHNOTOP Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer KIA MOTORS, Konopnica 164A, 21-030 Motycz, oddział: Kalinówka 43A, 21-040 Świdnik
Praktyki zawodowe
Komenda Miejska Policji w Lublinie,
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Politechnika Lubelska
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Targi Lublin
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Axes System
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Detailing Academy Wrocław
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Muzeum Techniki w Starachowicach
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Huta Stalowa Wola
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Fabryka Tłoków Federal Mogul S. A. Gorzyce
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Fabryka Filtrów Filtron w Sędziszowie Małopolskim
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
DAEWON EUROPE w Lublinie
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Kuźnia Matrycowa Sp. z o. o. Lublin
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Odlewnia Żeliwa w Lublinie
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Mahle
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
SKF
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Denso
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Osram
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
NTN SNR
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Schaeffler-LUK
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
IMA
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
FAG
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
RUVILLE
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Volkswagen Poznań
Wycieczki przedmiotowe oraz spotkania tematyczne dla uczniów
Solera House
Dostęp do platformy informacyjnej Autodata
Cejsi-Car Robert Słomka, ul. Piasecka 32A, Krępiec, 21-007 Mełgiew
Praktyki zawodowe
AUTO SERVICE DŁUGA S.C., al. Witosa 3, 20-315 Lublin
Praktyki zawodowe
Japan Serwis, ul. Józefa Mackiewicza 1, 20-865 Lublin
Praktyki zawodowe
"MOTO-ZBIG" Zbigniew Machaj, Pułankowice 7, 23-212 Wilkołaz
Praktyki zawodowe
Best Auto Sp. z o.o., ul. Metalurgiczna 60, 20-234 Lublin
Praktyki zawodowe
Usługi Motoryzacyjne Andrzej Siwiec, Płouszowice Kol. 66B, 21-008 Tomaszowice
Praktyki zawodowe
Auto Speed, Wojciechów Kolonia Piąta 132, 24-204 Wojciechów
Praktyki zawodowe
Scandinavia Auto Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer VOLVO, Konopnica 164A, 21-030 Motycz
Praktyki zawodowe
PHU "MARIO" Mariusz Staszczyk, Podgłębokie 1G. 21-070 Cyców
Praktyki zawodowe
MECHANIKA POJAZDOWA Bożena Albiniak, Wola Niemiecka 165, 21-025 Niemce
Praktyki zawodowe
MATSUOKA MOTOR Sp. z o.o., Konopnica 164e, 21-030 Motycz
Praktyki zawodowe
CITROEN FIX FORUM LIDER Sp. z o.o., Konopnica 164e, 21-030 Motycz
Praktyki zawodowe
NAPRAWA MOTOCYKLI RÓŻNYCH Tomasz Skorzyński, Szerokie 110, 20-050 Lublin
Praktyki zawodowe
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Milerol Sp. J. M. Oleszek, A. Oleszek, ul. Partyzancka 11 B, 21-020 Milejów, oddział: ul. Polna 4, 21-010 Łęczna
Praktyki zawodowe
SCANIA POLSKA S.A., ul. Piasecka 20, 21-040 Świdnik
Praktyki zawodowe
CAR-BUT Jacek Szlachetka, ul. Szkolna 10A, 24-320 Poniatowa
Praktyki zawodowe
Tomasz Kuwałek, ul. Wojciechowska 40, 20-704 Lublin
Praktyki zawodowe
"ZAWRAT" TIR SERWIS M. Łyszcz, J. Wójcik Sp.J., ul. A. Walentynowicz 6, 20-328 Lublin
Praktyki zawodowe
AUTO NAPRAWA Paweł Bartocha, ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
Praktyki zawodowe
TOYOTA Autoryzowana stacja Dealerska „Auto Park” Sp. z o.o., Sp. k., 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 60, oddział: Kalinówka 18, 21-040 Świdnik
Praktyki zawodowe
AUTO 7 Dariusz Łopucki, ul. Kwiatów Polskich 7, 20-388 Wólka Abramowicka
Praktyki zawodowe
ACAR P.U.H Artur Pruchniak, ul. Bursaki 6 G-H, 20-150 Lublin
Praktyki zawodowe
M-SERWIS Robert Mularczuk, ul. Macieja Rataja 1-3, 20-270 Lublin
Praktyki zawodowe
NA ŁUKU Jacek Wrona, Tomaszowice Kolonia Dz. 77/4, 78, 21-008 Tomaszowice
Praktyki zawodowe
SPEED CAR, al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik, oddział: ul. Jana Pawła II 15, 20-535 Lublin
Praktyki zawodowe
Mechanika Pojazdowa Jerzy Wiśniewski, ul. Związkowa 29, 20-148 Lublin
Praktyki zawodowe
WARSZTATOWNIA Radosław Kuśmiderski, ul. Wojciechowska 40, 20-704 Lublin
Praktyki zawodowe
Auto Klinika Tomasz Szczepanik, Rokitno 80, 21-100 Lubartów
Praktyki zawodowe
Jarosław Szabat, ul. Piaskowa 4, 24-350 Chodel
Praktyki zawodowe
XAUTO Kamil Samborski, al. Jana Pawła II 79, 21-010 Łęczna
Praktyki zawodowe
CHOŁODY AUTO SERWIS Dariusz Chołody, ul. Stadionowa 7, 20-405 Lublin
Praktyki zawodowe
„AUTO-REMONT-LIPERT” inż. Krzysztof Lipert, Janowska 39-41, 20-509 Lublin
Praktyki zawodowe
ŻAGIEL AUTO Sp. z o.o., ul. Roztocze 4, 20-722 Lublin
Praktyki zawodowe
CRH Żagiel Auto Sp. z o.o., ul. Roztocze 4, 20-722 Lublin ?
Praktyki zawodowe
"SABAT" Sp. z o.o., ul. Budowlana 24, 20 - 469 Lublin, oddział: al. Kraśnicka 162, 20-718 Lublin
Praktyki zawodowe
AUTO SERWIS Piotr Masicz, Ćmiłów 128, 20 - 388 Lublin
Praktyki zawodowe
AUTO-NAPRAWA Leszek Woś, Bogucin 79, 21-080 Garbów
Praktyki zawodowe
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "ORI" s.c. Zbigniew Ogórek, Paweł Ogórek, Marcinów 20, 21-143 Abramów
Praktyki zawodowe
MOTO EURO Tomasz Chyż, ul. Polna 2, 21-080 Zagrody
Praktyki zawodowe
WW WANICKI Sp. z o.o. Autoryzowany Serwis DAF, 36-071 Trzciana 162, oddział: Świdnik, ul. Piasecka 130, 21-040 Świdnik
Praktyki zawodowe
USŁUGOWY ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ Włodzimierz Strużek, ul. Lubelska 35, 24-173 Markuszów
Praktyki zawodowe
F.H.U. WID-CAR Konrad Widelski, ul. 1-go Maja 6, 24-200 Bełżyce
Praktyki zawodowe
KASKAR Jarosław Kasperek, ul. Bursaki 6, 20-150 Lublin
Praktyki zawodowe
Kępa Auto-Centrum Marek Kępa, Elżbieta Kępa Sp. j., ul. Mełgiewska, 20-209 Lublin
Praktyki zawodowe
SMOKTER WARSZTAT SAMOCHODOWY Piotr Zdziebłowski, ul. Bursaki 14, 20-150 Lublin
Praktyki zawodowe

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.