Wróć
Budowlana

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Cele kształcenia: Absolwent powinien być przygotowany do: • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych, • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, • wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych. Efekty kształcenia: W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Uczeń • charakteryzuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią, • rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska, • określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, • określa zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy, • organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, • stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych, • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy, • udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. W zakresie podstaw budownictwa ogólnego: Uczeń • charakteryzuje rodzaje, elementy i konstrukcje obiektów budowlanych, a także technologie ich wykonania, • charakteryzuje grunty budowlane, oraz roboty ziemne, • rozróżnia maszyny, narzędzia, urządzenia pomiarowe stosowane w robotach ziemnych i budownictwie, • określa elementy zagospodarowania terenu budowy, • charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji, • rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie, • stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót, • rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych. W zakresie wykonywania robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych): Uczeń • charakteryzuje rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych oraz ujęć wody, • charakteryzuje rodzaje ścieków i ich odbiorników, • rozpoznaje rodzaje paliw oraz określa ich właściwości, • charakteryzuje rodzaje źródeł ciepła oraz urządzenia energetyczne, • określa rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach, • charakteryzuje rodzaje i układy sieci oraz przyłączy sanitarnych wraz z technologiami ich wykonania, • charakteryzuje obiekty sieci sanitarnych, • charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji sanitarnych oraz technologie ich wykonania, • charakteryzuje uzbrojenie oraz urządzenia sieci i instalacji sanitarnych, • posługuje się dokumentacją projektową sieci i instalacji sanitarnych, • planuje wykonanie robót związanych z montażem sieci i instalacji sanitarnych, • zabezpiecza miejsca robót związanych z montażem i remontem sieci i instalacji sanitarnych, • stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do montażu sieci i instalacji sanitarnych, • wykonuje roboty związane z montażem i remontem sieci i instalacji sanitarnych, • wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i urządzenia sieci i instalacji sanitarnych, • wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych, • wykonuje prace związane z budową przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych, • wykonuje prace związane z montażem i eksploatacją węzłów ciepłowniczych, • wykonuje izolacje sieci i instalacji sanitarnych, • sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych. W zakresie języka obcego zawodowego: Uczeń • posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiającym realizację czynności zawodowych związanych ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami, z dokumentacją i usługami świadczonymi w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych, • rozumie oraz samodzielnie tworzy proste wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych, • uczestniczy w rozmowach związanych z realizacją zadań zawodowych, ustnie lub w formie prostego tekstu: (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, wysyłając wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem). Zdobywana wiedza i umiejętności: Po ukończeniu kształcenia w zawodzie absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, sieci i węzłów ciepłowniczych, • posługiwanie się dokumentacją projektową sieci i instalacji sanitarnych, • montaż i eksploatacja instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, • nadzorowanie prawidłowej obsługi i eksploatacji oraz prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych w zakresie sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, • wykorzystywanie urządzeń odnawialnych źródeł energii na potrzeby instalacji sanitarnych, np. pomp ciepła, kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych.

Możliwości zatrudnienia

Monter sieci i instalacji sanitarnych może być zatrudniony w: • przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych świadczących usługi w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych oraz budowy sieci komunalnych, • firmach budowlanych oraz budowlano-instalacyjnych realizujących budowy obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych, • specjalistycznych firmach świadczących usługi konserwacyjno-remontowe instalacji sanitarnych i sieci komunalnych, • specjalistycznych firmach świadczących usługi okresowych przeglądów technicznych instalacji sanitarnych i sieci komunalnych, • spółdzielniach mieszkaniowych przy konserwacji instalacji sanitarnych, • przedsiębiorstwach gazowniczych posiadających służby zajmujące się utrzymaniem sieci gazowej, • pogotowiach wodno-kanalizacyjnych, • pogotowiach gazowniczych, • zakładach energetyki cieplnej, • zakładach usług komunalnych, • stacjach uzdatniania wody. Monter sieci i instalacji sanitarnych może założyć i prowadzić działalność gospodarczą oferującą usługi z zakresu robót instalacyjnych.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i uzyskać dyplom technika inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych Absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego i otrzymać świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Absolwent może również zdobywać nowe kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.