Wróć
Budowlana

Murarz-tynkarz

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły Branżowej Stopnia I w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich: • wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych, • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych, • wykonywanie i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych, • wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych. Murarz-tynkarz realizuje zadania zawodowe związane z wykonywaniem, naprawą oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych, wykonaniem oraz renowacją tynków wewnętrznych oraz zewnętrznych. Roboty murarskie obejmują wznoszenie nowych elementów murowych, naprawę oraz renowację istniejących, a także ich rozbiórkę. Wykonanie stropów, nadproży oraz sklepień z drobnowymiarowych elementów murowych, wykonanie schodów, filarów oraz stropów. Roboty tynkarskie obejmują przygotowanie zapraw tynkarskich, wykonanie tynków tradycyjnych trójwarstwowych , gipsowych oraz cienkowarstwowych, a także naprawę i renowację tynków wewnętrznych oraz zewnętrznych. Murarz-tynkarz wykonuje przedmiar robót obliczając zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt oraz przewidywany koszt wykonania robót. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie będzie potrafił: • posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, • dobierać materiały do określonych prac murarskich, • dobierać, użytkować i konserwować narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót murarskich, • przygotowywać zaprawy murarskie i tynkarskie, • wykonywać konstrukcje murowe, • wykonywać stropy, nadproża i sklepienia, • wykonywać tynki zewnętrzne i wewnętrzne, • licować ściany z zastosowaniem różnych materiałów, • oceniać jakość wykonywanych robót, • wykonywać przedmiary i obmiary robót oraz pomiary inwentaryzacyjne, • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji, • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci w zawodzie murarz-tynkarz wykonują swoje zadania zawodowe w firmach wykonawczych, zatrudniających niewielkie zespoły pracownicze, a także w dużych przedsiębiorstwach budowlanych. Murarz-tynkarz może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz jest oczekiwane przez rynek pracy. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie na terenie Polski występuje na stałym poziomie, w kilku województwach naszego kraju występują braki pracowników budowlanych w zawodzie murarz-tynkarz. Zawód Murarz-tynkarz został określony jako zawód o istotnym zapotrzebowaniu na rynku pracy i ujęty w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy ( województwo lubelskie ) według Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy ( Monitor Polski 30 stycznia 2020 poz. 106)

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie murarz-tynkarz, zdaniu egzaminu z kwalifikacji BUD.12 absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe. Naukę może kontynuować w Branżowej Szkole II Stopnia. Po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyskuje wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.