Wróć
Chemiczna

Technik analityk

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

symbol cyfrowy zawodu: 311103 Uczeń kształcący się w zawodzie technik analityk aby uzyskać uprawnienia zawodowe musi zdać następujące egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: • CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z: • dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych, • przygotowywania roztworów, • pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym. Egzamin odbywa się po klasie trzeciej. • CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z: • prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych, • prowadzenia badań bioanalitycznych, • prowadzenia badań środowiskowych. Egzamin odbywa się po I semestrze klasy piątej.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Do zadań zawodowych analityka należy: • pobieranie i przygotowywanie próbek analizowanego materiału oraz uczestniczenie w testach, badaniach doświadczalnych, pobieranie próbek i dokonywanie pomiarów poza stanowiskiem stałej pracy, • dobieranie właściwej metody analitycznej, dostosowanej do charakteru badanego materiału, jego składu i rodzaju, • przygotowywanie roztworów mianowanych odczynników oraz wykonywanie badań analitycznych (chemicznej analizy jakościowej i ilościowej oraz instrumentalnej) z wykorzystaniem odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej, • wykonywanie oznaczeń ilościowych metodami klasycznymi, fizykochemicznymi i biochemicznymi, • obsługiwanie aparatury laboratoryjnej oraz zestawów do wykonywania analiz specjalistycznych, zgodnie o instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi stosowania bezpiecznych warunków pracy, • konserwowanie sprzętu i aparatury do specjalistycznych pomiarów i analiz w celu zachowania ich sprawności i niezawodności, • prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji wyników oznaczeń laboratoryjnych i zabezpieczanie próbek analizowanych materiałów zgodnie z ich właściwościami oraz wymaganiami określonymi normami i instrukcjami, • sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej, • organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie prowadzenia prac analitycznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, zasadami racjonalnej gospodarki materiałami, przepisami ochrony środowiska, kierowanie zespołem pracowników laboratorium analitycznego lub pracowni specjalistycznej.

Możliwości zatrudnienia

• doskonalące kursy zawodowe, • po zdaniu egzaminu maturalnego – studia wyższe: uniwersytety i politechniki na kierunkach medycznych, przyrodniczych, technicznych. • w laboratoriach przemysłowych (np.: kontrola jakości surowców, półproduktów i produktów), • w laboratoriach działających na potrzeby przemysłu spożywczego ( np.: analiza ilościowa i jakościowa produktów spożywczych), • pracować w laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu (np.: farmaceutycznego, kosmetycznego, petrochemicznego i wydobywczego), • w laboratoriach naukowo – badawczych, • w stacjach sanitarno – epidemiologicznych, • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Technik analityk po ukończeniu szkoły może pracować : • w laboratoriach środowiskowych ( np.: analiza wód, powietrza, gleby), • w laboratoriach przemysłowych (np.: kontrola jakości surowców, półproduktów i produktów), • w laboratoriach działających na potrzeby przemysłu spożywczego ( np.: analiza ilościowa i jakościowa produktów spożywczych), • pracować w laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu (np.: farmaceutycznego, kosmetycznego, petrochemicznego i wydobywczego), • w laboratoriach naukowo – badawczych, • w stacjach sanitarno – epidemiologicznych, • prowadzić własną działalność gospodarczą.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.