Wróć
Budowlana

Technik budowy dróg

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

Zawód technik budowy dróg obejmuje dwie kwalifikacje, w ramach których uczeń zdobywa następującą wiedzę i umiejętności: BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych. - przepisy prawa i dokumentacja projektowa branży drogowej, - maszyny stosowane do budowy i utrzymania dróg, - maszyny stosowane do wykonywania robót ziemnych, - wykonywanie robot ziemnych i drogowych. BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich - przepisy prawa i dokumentacja projektowa branży drogowej, - obiekty inżynierskie, - organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich, - organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich, - kosztorysowanie robót drogowych.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy dróg powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych, - wykonywanie czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych, - wykonywanie robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz typowych budowli ziemnych, - wykonywanie robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich, w tym robót ziemnych oraz związanych z wbudowywaniem mieszanek mineralno-asfaltowych, - organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich, - organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynierskich, - kosztorysowanie robót drogowych.

Możliwości zatrudnienia

- Firmy realizujące wykonawstwo robót brukarskich, ziemnych, drogowych, nawierzchniowych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów, konstrukcji oporowych. - Urzędy administracji państwowej i ich jednostki organizacyjne (nadzór jakości realizowanych robót i użytych materiałów, wykonywanie pomiarów oceny stanu nawierzchni drogowych, nadzór i kontrola w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem, zarządzanie drogami). - Firmy zajmujące się kosztorysowaniem robót drogowych i mostowych. - Pracownie projektowe sporządzające dokumentację projektową branży drogowej. - Wytwórnie wyrobów budowlanych i drogowych. - Laboratoria drogowe w firmach świadczących wykonawstwo robót drogowych. - Zakłady produkujące beton i mieszanki mineralno-asfaltowe. - Przedsiębiorstwa zajmujące się remontami oraz utrzymaniem dróg i pasa drogowego. - Firmy realizujące budowy lotnisk, boisk, obiektów sportowych.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent może wybrać: 1. Studia wyższe (absolwent musi posiadać świadectwo dojrzałości) – uzyskanie tytułu inżyniera, a następnie magistra inżyniera kierunku technicznego (np. budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo hydrotechniczne, geodezja, geologia itp.). Jednocześnie student może uzyskać tytuł technika innej branży w ramach KKZ. lub 2. Szkołę policealną (absolwent nie musi posiadać świadectwa dojrzałości) – w celu uzyskania dodatkowego wykształcenia, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie absolwent uzyska tytułu technika, a następnie może kontynuować naukę na studiach wyższych, jeżeli posiada świadectwo dojrzałości. lub 3. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – w celu uzyskania dodatkowego wykształcenia, absolwent może realizować odrębnie wybraną przez siebie kwalifikację, a po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji otrzymać świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. W przypadku potwierdzenia kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie absolwent technikum uzyskuje tytuł technika innej branży w ramach KKZ.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.