Wróć
Budowlana
Teleinformatyczna
Elektroenergetyczna
Ogrodnicza

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Budowlano-Geodezyjne

Ogólne informacje o zawodzie

Jest to zawód, który ma szczególne znaczenie w gospodarce kraju. Technik budownictwa –  to osoba, która zawodowo zajmuje się organizowaniem oraz kosztorysowaniem robót budowlanych. Zakres  wiedzy  technika dotyczy wznoszenia obiektów  z uwzględnieniem technologii i rodzaju zastosowanych materiałów budowlanych. Kształcenie w tym zawodzie  przygotowuje  do kierowania i nadzorowania prac budowlanych.
Kwalifikacje w zawodzie, do których przygotowuje nasza szkoła:
•    BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
•    BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy,
•    Podstawy budownictwa,
•    Dokumentacja budowlana,
•    Technologia robót budowlanych,
•    Organizacja robót budowlanych,  
•    Kosztorysowanie.
•    Przedmioty zawodowe praktyczne nauczane w kwalifikacji:
•    Pracownia robót budowlanych, Pracownia dokumentacji,
•    Pracownia organizacji robót budowlanych,
•    Pracownia kosztorysowania.
•    Zajęcia dodatkowe:
•    Koło budowlane rozwijające zainteresowania  zakresu nowoczesnego budownictwa.
•    Zajęcia przygotowujące do Olimpiad i Konkursów Zawodowych
•    Język obcy zawodowy  (angielski lub niemiecki)

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie  rozszerzonym:

•    Matematyka

 

Egzaminy z kwalifikacji

Kwalifikacja BUD.12 – po II semestrze 3 klasy egzamin pisemny w formie testu obejmujący wiedzę teoretyczną z wiedzy z zakresu elementów murowych oraz tynkarstwa oraz egzamin praktyczny z wykonaniem pracy murarsko tynkarskiej.
Kwalifikacja BUD 14 -  po I semestrze 5 klasy egzamin pisemny w formie testu obejmujący wiedzę teoretyczną ogólnobudowlaną oraz egzamin praktyczny z wykonaniem harmonogramu organizacji robót oraz kosztorysowaniem robót budowlanych.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyka zawodowa klasa druga i trzecia łączny wymiar 280godz.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Jest to zawód w branży budowlanej specjalizujący się dziedzinie prac wykończeniowych wykonywanych wewnątrz oraz zewnątrz budynku. Technik robót wykończeniowych może zajmować się projektowaniem wnętrz poprzez odpowiedni dobór materiałów wykończeniowych. Ponadto organizuje i  kontroluje  prace wykończeniowe takie jak malowanie, tapetowanie wykonywanie posadzek. Uczeń kształcący się w tym zwodzie musi nabyć wiedzę teoretyczną ale przede wszystkim umiejętności praktyczne w wyposażonych pracowniach.
Kwalifikacje w zawodzie, do których przygotowuje nasza szkoła:
BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie


Czego będziesz się u nas uczył?

 Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy,
•    Podstawy budownictwa, T
•    Technologia robót wykończeniowych,
•    Dokumentacja budowlana,
•    Organizacja robót wykończeniowych,
•    Kosztorysowanie.
•    Pracownia robót wykończeniowych,
•    Pracownia dokumentacji,
•    Pracownia organizacji robót wykończeniowych
•    Pracownia kosztorysowania.
•    Język obcy zawodowy  (angielski lub niemiecki)


Przedmioty ogólnokształcące w zakresie  rozszerzonym:

•    Matematyka

Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie
Kwalifikacja BUD.11 – po II semestrze 3 klasy egzamin pisemny w formie testu obejmujący wiedzę teoretyczną z wiedzy z zakresu materiałów i prac wykończeniowych oraz egzamin praktyczny z wykonaniem pracy malarskiej, tapeciarskiej, posadzkarskiej lub okładzinowej.
Kwalifikacja BUD 25 -  po I semestrze 5 klasy egzamin pisemny w formie testu obejmujący wiedzę teoretyczną ogólnobudowlaną oraz egzamin praktyczny z wykonaniem harmonogramu organizacji robót oraz kosztorysowaniem robót wykończeniowych.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyka zawodowa klasa druga i trzecia łączny wymiar 280godz.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Drogownictwo jest branżą wpływającą na rozwój gospodarki krajowej, ze względu na stale rosnącą    
i udoskonalaną sieć połączeń lądowych. Drogowiec bierze udział w realizacji zadań,  mających  na celu     rozbudowę  infrastruktury komunikacyjnej, poprawia komfort jazdy (przebudowa dróg, poprawa stanu nawierzchni), dba o bezpieczeństwo ruchu drogowego (projektowanie elementów uspokojenia ruchu,  wpływających  na zmniejszenie prędkości  pojazdów, np. mini rond, wyniesionych powierzchni). Ponadto, drogowiec realizuje zadania związane z poprawą komfortu jazdy rowerzystów, poprzez projektowanie i wykonywanie ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo – rowerowych, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa rowerzystów i innych użytkowników dróg.
Kwalifikacje w zawodzie, do których przygotowuje nasza szkoła:
       BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.
       BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.            
           
 


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne
•    bezpieczeństwo i higiena pracy,
•    dokumentacja techniczna,
•     technologia robót drogowych
•    organizacja robót drogowych, utrzymaniowych i remontowych,
•    kosztorysowanie
•    pracownia dokumentacji technicznej,
•    pracownia technologii robót drogowych,
•     pracownia organizacji robót drogowych utrzymaniowych i remontowych
•    pracownia kosztorysowania
•    Język obcy zawodowy (angielski)

Przedmioty ogólnokształcące  w zakresie rozszerzonym
•    matematyka,

Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie
Kwalifikacja BUD.13 – po II semestrze 3 klasy
Kwalifikacja BUD.15 -  po I semestrze 5 klasy


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Klasa druga i trzecia (łącznie 280 godzin)


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Geodeta dostarcza niezbędnych danych graficznych i opisowych o nieruchomościach. Uczestniczy w procesach budowlanych, wykonując pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne. Wykonuje również mapy oraz dokumentację o charakterze prawnym na potrzeby rozgraniczeń nieruchomości, podziałów i scaleń, wywłaszczeń i innych. Geodeci podczas swojej pracy wykorzystują instrumenty elektroniczne do pomiaru odległości, kątów i wysokości obiektów.

Co nas wyróżnia:
Największa ilość finalistów i laureatów Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej od 2010 roku w skali całego kraju w tym trzy zwycięstwa indywidualne i trzy drużynowe.
Największa ilość uczniów zdających egzaminy z kwalifikacji w zawodzie i uzyskujących tytuł technika geodety.

Kwalifikacje w zawodzie, do których przygotowuje nasza szkoła:
•    BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
•       BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.
 


Czego będziesz się u nas uczył?

 Przedmioty zawodowe
•    geodezja ogólna,
•    geodezja inżynieryjna,
•    kataster i gospodarka nieruchomościami,
•    prawo w geodezji,
•    terenowe ćwiczenia geodezyjne,
•    pracownia rysunku geodezyjnego,
•    dokumentacja geodezyjno-kartograficzna,
•    dokumentacja katastralna,
•    język obcy zawodowy (angielski)

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
•    matematyka lub geografia

Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie:
BUD.18 - po zakończeniu klasy czwartej uczeń przystępuje do egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu praktycznego z wykonaniem. W ramach egzaminu praktycznego  zdający rozwiązuje zadanie, polegające na wykonaniu pomiaru sytuacyjnego lub wysokościowego oraz opracowaniu wyników tego pomiaru.
BUD.19 - po I semestrze klasy piątej uczeń przystępuje do egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu praktycznego w formie dokumentacji. W ramach egzaminu praktycznego  zdający rozwiązuje zadanie, polegające na opracowaniu gotowych wyników pomiarów i przygotowaniu dokumentacji o celów prawnych.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Klasa druga, trzecia i czwarta. Łączny wymiar 320 godzin (8 tygodni).


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy.  Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez  przemysłu skończywszy na rozrywce. Szkoła od 2001 roku kształci w zawodzie Technik Informatyk. Podejmując u nas  naukę uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:
•    montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
•    projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
•    tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Kwalifikacje w zawodzie, do których przygotowuje nasza szkoła:
•    INF 02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
•    INF 03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
•    systemy operacyjne
•    urządzenia techniki komputerowej
•    sieci komputerowe
•    witryny i aplikacje internetowe
•    systemy baz danych
•    diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
•    administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
•    projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
•    administracja bazami danych
•    pracownia aplikacji internetowych
•    język obcy zawodowy (angielski)

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyka zawodowa klasa trzecia i czwarta łącznie 160 godzin

 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest nowym zawodem, kształcącym specjalistów w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie gospodarki znanej pod ogólną nazwą odnawialnych źródeł energii. Zadaniem absolwentów tego kierunku jest organizacja pracy, montaż i demontaż urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrola i konserwacja instalacji OZE, sporządzanie kosztorysów oraz ofert przetargowych.
Kwalifikacje w zawodzie, do których przygotowuje nasza szkoła

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 


Czego będziesz się u nas uczył?

 Przedmioty zawodowe

•    Montaż systemów energetyki odnawialnej
•    Obsługa systemów energetyki odnawialnej
•    Systemy energetyki odnawialnej
•    Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
•    Rysunek techniczny
•    Dokumentacja techniczna w budownictwie
•    Kosztorysowanie w budownictwie
•    Działalność gospodarcza w budownictwie
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    Język obcy zawodowy (angielski lub niemiecki)

Przedmioty ogólnokształcące  w zakresie rozszerzonym
•    Geografia

Egzamin z kwalifikacji w zawodzie:
kwalifikacja ELE.10 - na koniec klasy trzeciej, egzamin teoretyczny (test) + egzamin praktyczny (zadanie praktyczne z wykonaniem)
kwalifikacja ELE.11 - po I semestrze klasy piątej, egzamin teoretyczny (test) + egzamin praktyczny (zadanie praktyczne z dokumentacji)


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

klasa trzecia i czwarta w łącznym wymiarze 160 godz.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik renowacji elementów architektury  to odnawianie i odświeżanie zazwyczaj zabytkowych: budynków, elewacji, wnętrz, obiektów, pomników, rzeźb, malowideł i detali architektonicznych.
Jest to nowy (reaktywowany) zawód, którego uruchomienie było poprzedzone analizą rynku pracy. W opinii pracodawców odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno-remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Polscy konserwatorzy cieszą się w świecie bardzo dobra opinią. Poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami
i elementami rzeźbiarskimi.

Kwalifikacje w zawodzie, do których przygotowuje nasza szkoła:

BUD.23. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
Kwalifikacja obejmuje:
1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury.
2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury.
BUD.24. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.
Kwalifikacja obejmuje:
1. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków.
2. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich.
3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych.
4. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe
•    historia sztuki,
•    pracownia projektowania
•    pracownia sztukatorstwa i kamieniarstwa
•    dokumentacja techniczna w pracach renowatorskich
•    technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich,
•    technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich
•    renowacja warstw licowych elementów architektury
•    projektowanie plastyczne
•    język obcy zawodowy ( angielski lub niemiecki)

Przedmioty ogólnokształcące  w zakresie rozszerzonym
•    geografia

Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie.
Kwalifikacja Bud. 23.  – po II semestrze 3 klasy.
Egzamin praktyczny z wykonaniem zadania.
Kwalifikacja Bud. 24. -  po I semestrze 5 klasy.
Egzamin teoretyczny w formie testu.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Klasa druga i trzecia  – 4 tygodnie, łączny wymiar: 280 godzin.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik inżynierii sanitarnej planuje i wykonuje prace związane z przygotowaniem, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych. Jest też przygotowany do funkcji kierowniczych, nadzorowania, sporządzania harmonogramów i kosztorysowania robót.

Kwalifikacje w zawodzie, do których przygotowuje nasza szkoła:
•    BUD.9 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
•    BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe
 
•    materiałoznawstwo sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
•    zarys budownictwa
•    bezpieczeństwo i higiena pracy
•    podstawy działalności gospodarczej
•    sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
•    sieci i instalacje gazowe
•    sieci ciepłownicze i instalacje grzewcze
•    instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
•    rysunek techniczny
•    kosztorysowanie robót
•    dokumentacja i organizacja robót
•    język obcy zawodowy 1
•    niemiecki lub angielski
przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym
•    matematyka


Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie  
BUD.9 - po zakończeniu klasy trzeciej - egzamin teoretyczny (test) + egzamin praktyczny (montaż fragmentu instalacji lub sieci sanitarnej),   
BUD.20 - po I semestrze klasy piątej - egzamin teoretyczny (test) + egzamin praktyczny (zadanie z dokumentacji projektowej sieci lub instalacji sanitarnej)

 

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Klasa trzecia i czwarta  w łącznej ilości 160 godz.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Technikum Terenów Zieleni

Ogólne informacje o zawodzie

Technik architektury krajobrazu
Zawód technika architektury krajobrazu jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Absolwent technikum architektury krajobrazu będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonywania i pielęgnacji obiektów zielni, zarówno współczesnych jak i historycznych. Do jego zadań zawodowych należy projektowanie, urządzanie i pielęgnacja różnorodnych terenów zieleni np. ogrodów przydomowych, parków, zieleni przyulicznej, osiedlowej itp. To bardzo dobry zawód dla ludzi o zamiłowaniach plastycznych, którzy kochają kontakt z przyrodą. Po technikum można kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, ogrodnictwo lub florystyka.


Kwalifikacje w zawodzie, do których przygotowuje nasza szkoła:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu


Czego będziesz się u nas uczył?

 Przedmioty zawodowe:
•    podstawy architektury krajobrazu
•    projektowanie obiektów roślinnych architektury krajobrazu
•    projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu
•    urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
•    budowa i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
•    rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
•    ochrona roślin
•    obiekty małej architektury krajobrazu
•    bezpieczeństwo i higiena pracy
•    język obcy zawodowy (angielski)

Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym:
•    biologia

Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie:
 OGR.03  po zakończeniu klasy 3
OGR.04   po pierwszym semestrze klasy 5
Egzaminy składają się z etapu teoretycznego (testu) i zadania praktycznego. Etap praktyczny sprawdza umiejętność odczytywania dokumentacji, znajomość roślin lub zasad i etapów budowy fragmentów terenów zieleni i obiektów małej architektury. Egzaminy praktyczne wymagają również umiejętności obliczania kosztów bezpośrednich i pośrednich wykonania tych czynności.

 

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Praktyka w klasie drugiej i czwartej w łącznym wymiarze 280 godzin (8 tygodni)


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Budowlana I stopnia nr 2

Ogólne informacje o zawodzie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Jest to zawód bardzo wszechstronny, który ma szczególne znaczenie w dynamicznie rozwijającej branży budowlanej. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  – jest to osoba która zawodowo zajmuje się wykonywaniem remontowych prac budowlanych.
Posiada on kwalifikacje do wykonywania następujących prac budowlano – wykończeniowych:
•    montowanie systemów suchej zabudowy;
•    wykonywanie robót malarskich;
•    wykonywanie robót tapeciarskich;
•    wykonywanie robót podsadzkarskich;
•    wykonywanie robót okładzinowychKwalifikacje w zawodzie, do których przygotowuje nasza szkoła:
BUD.11  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty zawodowe teoretyczne nauczane w kwalifikacji:
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    Podstawy budownictwa,
•    Rysunek budowlany,
•    Technologia robót wykończeniowych w tym:
•    technologia robot malarskich;
•    technologia robót tapeciarskich;
•    technologia montażu systemów suchej zabudowy;
•    technologia robót posadzkarskich;
•    technologia robót okładzinowych;
•    język obcy zawodowy (rosyjski lub niemiecki)
Przedmioty zawodowe praktyczne:
Pracownia robót wykończeniowych w tym:
•    pracownia robót malarskich;
•    pracownia robót tapeciarskich;
•    pracownia montażu systemów suchej zabudowy;
•    pracownia robót posadzkarskich;
•    pracownia robót okładzinowych
Zajęcia dodatkowe:
Koło budowlane rozwijające zainteresowania  zakresu nowoczesnego budownictwa.
Zajęcia przygotowujące do Olimpiad i Konkursów Zawodowych

 Egzamin z kwalifikacji w zawodzie
 Kwalifikacja BUD.11 – po II semestrze 3 klasy


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie odbywają szkolenie praktyczne w warsztatach szkolnych w ramach pracowni’
Klasa 1 –   7 godzin w tygodniu – 1dzień
Klasa 2 – 11 godzin w tygodniu – 2 dni
Klasa 3 – 12 godzin w tygodniu  - 2 dni

 


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
XI Liceum Ogólnokształcące

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

Nowoczesna szkoła zawodowa to oprócz doskonałej kadry nauczycieli, infrastruktury dydaktycznej, również baza pracodawców współpracujących ze szkołą. Współpraca z pracodawcami przynosi korzyści zarówno szkole jaki i pracodawcom. Niewątpliwie jednak zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy a także ma możliwość na bieżąco poznawania i wykorzystywania najnowszych rozwiązań w zakresie technologii stosowanych w danej branży. Współpraca z pracodawcami w naszej szkole realizowana jest w wielu różnych formach.

BUDOP Sp z o.o. ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin
Organizacja praktyk i staży uczniowskich w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
JS Budownictwo Sp z o.o. ul. Energetyków 19, 20-468 Lublin;
Organizacja praktyk i staży uczniowskich w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Przedsiębiorstwo Budowlane „KONSBUD” w Lublinie Sp z o.o. ul. Ceramiczna 6, 21-015 Niemce
Organizacja praktyk i staży uczniowskich w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
DURA SP. Z O.O. 20-442 Lublin, ul. Powojowa 3
Organizacja praktyk i staży uczniowskich w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
STACHEMA POLSKA Sp z o.o. ul. Żwirki i Wigury 49, 21-040 Świdnik;
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych, kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
STALMET Sp. z o.o. ul. Energetyków 18, 20-468 Lublin
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
MAPEI Polska
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
FAKRO
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
WINERBERGER
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-822 Lublin, ul. Puławska 28
Organizacja staży i praktyk zawodowych w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
HUP BUD Sp. zo.o. 20-802 Łublin, ul. Łużyczan 10/u7
Organizacja staży i praktyk zawodowych w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
EKO-SANIT Sp. zo.o. Sp.k. 20-413 Lublin, ul. Piaskowa 23
Organizacja staży i praktyk zawodowych w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KLIMA WENT Sp. z o.o. 20-469 Lublin, ul. Budowlana 1
Organizacja staży i praktyk zawodowych w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
VIESSMANN SALON FIRMOWY TGL Sp. z o.o. 20-147 Lublin, al. Spółdzielczości Pracy 105
Organizacja staży i praktyk zawodowych w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
GEBERIT
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych, kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
VIEGA
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych, doposażenie pracown w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
KISAN
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
UPONOR
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
NUEVA TERRAIN
Doposażenie pracowni w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Lublin ul. Antoniny Grygowej 23, 20-260 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik budowy dróg
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe, ul. Olszewskiego 1, 20-481 Lublin
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik budowy dróg
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KORBUD s.c. Marek Korkosz, Piotr Korkosz, Stanisław Korkosz, 22-470 Zwierzyniec, ul. Partyzantów 8/7 Oddział w Lublinie, 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 57c
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik renowacji elementów architektury
MALRENO Małgorzata Podgórska-Makal 20-282 Lublin, ul. Królowej Jadwigi 6/7
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik renowacji elementów architektury
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, 20-824 Lublin, Al. Warszawska 96
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodach technik renowacji elementów architektury oraz technik architektury krajobrazu
”GEPRO” s.c. Firma Geodezyjno – Projektowa, 22-200 Włodawa, ul. Reymonta 12
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartgraficzne „EGiB”, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 2A
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Pracownia Geodezyjna KOMPAS Dariusz Kozak 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 38
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Biuro Usług Geodezyjnych „Gekom” s.c. 23-100 Bychawa, ul. Rataja 6
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Zakład Usług Geodezyjnych Stanisław Jargiło, 20-080 Lublin, ul. Radziwiłowska 5
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
GUX ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Marek Gogacz , 20-620 Lublin, ul. Zachodnia 4/54
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
„GEO-SAN” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 20-868 Lublin, ul. Gorczańska 71
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Usługi Geodezyjne Kwiatkowski Tadeusz, 20-538 Lublin, ul. Różana 18/32
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
GGPS Sp. z o.o. 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
GEOX Lublin Sp. z o.o. ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Marcin Mitura MasterGeo, ul. Bursztynowa 30/13, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 30/13
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
BUDMAP Biuro Usług Geodezyjnych Piotr Szydłowski , ul. Dunikowskiego 13/59, 20-425 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
GeoTeam s.c ul. Kalinowszczyzna 68/6 20-201 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
„KARTOMETR” s.c. USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE T.Zaborski, J.Chamera 20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 11
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
GEOLeeT Krzysztof Litwinek, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
USŁUGI GEODEZYJNE MATGEO Mateusz Kubera, Niedźwiada-Kolonia 99, 21-104 Niedźwiada
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, ul. Czartoryskich 8
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Urząd Miasta w Lublinie ul. Wieniawska 14 Wydział Geodezji
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Urząd Gminy Niedrzwica Duża
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Starostwo Powiatowe w Świdniku Wydział Budownictwa i Geodezji Referat Geodezji
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Geodezyjne Koło Naukowe „Equator” (Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
GEOLAS Sławomir Gębka i Adam Stępniak
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zawodzie technik geodeta
"Agrokart" Adam Odój 23-114 Jabłonna-Majątek 56a
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zawodzie technik geodeta
PHU Ogrodnik Krzysztof Wrona, ul. Kraśnicka 33 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz doposażenie pracowni w zawodzie technik architektury krajobrazu
Firma OTTO Urszula i Leszek OTTO, ul. Zemborzycka 53 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz doposażenie pracowni w zawodzie technik architektury krajobrazu
Gospodarstwo Szkółkarskie Kurowscy, Końskowola ul. Kurowska 105
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz wycieczek i wizyt studyjnych, kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodzie technik architektury krajobrazu
Majewscy Magdalena i Marek Szkółka Roślin Wrzosowatych, Witowice 92
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz wycieczek i wizyt studyjnych, kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodzie technik architektury krajobrazu
Ogród Botaniczny UMCS, ul. Sławinkowska 3 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik architektury krajobrazu
Back
Budowlana (BUD):en
Teleinformatyczna (INF):en
Elektroenergetyczna (ELE):en
Ogrodnicza (OGR):en

Hieronim Łopaciński State Schools of Construction and Surveying

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Technical Secondary School of Construction and Surveying

General information about the profession

Construction technician

Vocational examinations:

BUD.12 – after the 3rd grade
BUD.14. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to construction engineering
 •     construction documentation
 •     construction work technology
 •     construction work organisation
 •     cost estimation

Advanced level subjects: mathematics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Construction finishing works technician

Vocational examinations:
BUD.11 – after the 3rd grade
BUD.25. – after the 1st semester of the 6th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to construction engineering
 •     finishing works technology
 •     construction documentation
 •     finishing works organisation
 •     cost estimation
 •     finishing works workshop

Advanced level subjects: mathematics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession


Road construction technician

Vocational examinations:
BUD.13. – after the 2nd semester of the 3rd grade
BUD.15. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     technical documentation
 •     roadworks technology
 •     road, maintenance and renovation work organisation
 •     cost estimation

Advanced level subjects: mathematics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Surveying technician

Vocational examinations:
BUD.18. – after the 4th grade
BUD.19. – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     general surveying
 •     engineering surveying
 •     cadastre and property management
 •     surveying law
 •     field surveying exercises
 •     surveying drawing workshop
 •     surveying and cartography documentation
 •     cadastre documentation

Advanced level subjects: mathematics or geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

IT technician

Vocational examinations:
INF.02. – after the 4th grade
INF.03. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     operating systems
 •     computer technology devices
 •     computer networks
 •     web applications and websites
 •     database systems
 •     computer diagnostics and repairs
 •     network operating system administration
 •     designing and assembling local computer networks
 •     database administration

Advanced level subjects: computer science


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Renewable energy device and systems technician

Vocational examinations:
ELE.10. – after the 3rd grade
ELE.11 – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     renewable energy systems installation
 •     renewable energy systems operation
 •     renewable energy systems
 •     renewable energy systems assembly technology
 •     technical documentation in construction
 •     cost estimation in construction
 •     economic activity in the construction industry

Advanced level subjects: geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Architectural renovation technician

Vocational examinations:
BUD. 23. – after the 3rd grade
BUD. 24. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     art history
 •     design workshop
 •     stucco and masonry workshop
 •     technical documentation in renovation
 •     stucco and masonry technology
 •     renovation of face layers of architectural elements
 •     visual design

Advanced level subjects: geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Sanitation engineering technician

Vocational examinations:
BUD.09 – after the 3rd grade
BUD.20. – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     communal and sanitation networks materials science
 •     introduction to construction engineering
 •     OHS
 •     introduction to entrepreneurship
 •     water and sewage networks and installations
 •     gas networks and installations
 •     heating networks and installations
 •     ventilation and air conditioning systems
 •     cost estimation
 •     work documentation and organisation

Advanced level subjects: mathematics


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
Green Areas Technical Secondary School

General information about the profession

Landscaping technician

Vocational examinations:
OGR.03. – after the 3rd grade
OGR.04. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to landscaping
 •     small floral landscaping element design
 •     small landscaping element design
 •     arrangement and cultivation of floral landscaping elements
 •     building and maintaining small landscaping elements
 •     ornamental plants in landscaping
 •     plant protection
 •     small landscaping elements

Advanced level subjects: biology


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
2nd Vocational Primary School of Construction

General information about the profession

Construction finishing works and fitting

Vocational examination:
BUD.11 – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to construction engineering
 •     painting technology
 •     wallpaper technology
 •     drywall systems assembly technology
 •     flooring works technology
 •     lining technology


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
11th General Secondary School

Cooperation with employers and institutions

Nowoczesna szkoła zawodowa to oprócz doskonałej kadry nauczycieli, infrastruktury dydaktycznej, również baza pracodawców współpracujących ze szkołą. Współpraca z pracodawcami przynosi korzyści zarówno szkole jaki i pracodawcom. Niewątpliwie jednak zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy a także ma możliwość na bieżąco poznawania i wykorzystywania najnowszych rozwiązań w zakresie technologii stosowanych w danej branży. Współpraca z pracodawcami w naszej szkole realizowana jest w wielu różnych formach.

BUDOP Sp z o.o. ul. Inżynierska 5, 20-484 Lublin
Organizacja praktyk i staży uczniowskich w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
JS Budownictwo Sp z o.o. ul. Energetyków 19, 20-468 Lublin;
Organizacja praktyk i staży uczniowskich w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Przedsiębiorstwo Budowlane „KONSBUD” w Lublinie Sp z o.o. ul. Ceramiczna 6, 21-015 Niemce
Organizacja praktyk i staży uczniowskich w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
DURA SP. Z O.O. 20-442 Lublin, ul. Powojowa 3
Organizacja praktyk i staży uczniowskich w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
STACHEMA POLSKA Sp z o.o. ul. Żwirki i Wigury 49, 21-040 Świdnik;
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych, kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
STALMET Sp. z o.o. ul. Energetyków 18, 20-468 Lublin
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
MAPEI Polska
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
FAKRO
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
WINERBERGER
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWo ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-822 Lublin, ul. Puławska 28
Organizacja staży i praktyk zawodowych w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
HUP BUD Sp. zo.o. 20-802 Łublin, ul. Łużyczan 10/u7
Organizacja staży i praktyk zawodowych w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
EKO-SANIT Sp. zo.o. Sp.k. 20-413 Lublin, ul. Piaskowa 23
Organizacja staży i praktyk zawodowych w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KLIMA WENT Sp. z o.o. 20-469 Lublin, ul. Budowlana 1
Organizacja staży i praktyk zawodowych w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
VIESSMANN SALON FIRMOWY TGL Sp. z o.o. 20-147 Lublin, al. Spółdzielczości Pracy 105
Organizacja staży i praktyk zawodowych w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
GEBERIT
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych, kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
VIEGA
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych, doposażenie pracown w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
KISAN
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
UPONOR
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
NUEVA TERRAIN
Doposażenie pracowni w zawodach technik inżynierii sanitarnej i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Lublin ul. Antoniny Grygowej 23, 20-260 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik budowy dróg
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe, ul. Olszewskiego 1, 20-481 Lublin
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik budowy dróg
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KORBUD s.c. Marek Korkosz, Piotr Korkosz, Stanisław Korkosz, 22-470 Zwierzyniec, ul. Partyzantów 8/7 Oddział w Lublinie, 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 57c
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik renowacji elementów architektury
MALRENO Małgorzata Podgórska-Makal 20-282 Lublin, ul. Królowej Jadwigi 6/7
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik renowacji elementów architektury
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, 20-824 Lublin, Al. Warszawska 96
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodach technik renowacji elementów architektury oraz technik architektury krajobrazu
”GEPRO” s.c. Firma Geodezyjno – Projektowa, 22-200 Włodawa, ul. Reymonta 12
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartgraficzne „EGiB”, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 2A
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Pracownia Geodezyjna KOMPAS Dariusz Kozak 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 38
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Biuro Usług Geodezyjnych „Gekom” s.c. 23-100 Bychawa, ul. Rataja 6
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Zakład Usług Geodezyjnych Stanisław Jargiło, 20-080 Lublin, ul. Radziwiłowska 5
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
GUX ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH Marek Gogacz , 20-620 Lublin, ul. Zachodnia 4/54
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
„GEO-SAN” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, 20-868 Lublin, ul. Gorczańska 71
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Usługi Geodezyjne Kwiatkowski Tadeusz, 20-538 Lublin, ul. Różana 18/32
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
GGPS Sp. z o.o. 20-150 Lublin, ul. Bursaki 19A
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
GEOX Lublin Sp. z o.o. ul. Związkowa 10, 20-148 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Marcin Mitura MasterGeo, ul. Bursztynowa 30/13, 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 30/13
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
BUDMAP Biuro Usług Geodezyjnych Piotr Szydłowski , ul. Dunikowskiego 13/59, 20-425 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
GeoTeam s.c ul. Kalinowszczyzna 68/6 20-201 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
„KARTOMETR” s.c. USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE T.Zaborski, J.Chamera 20-481 Lublin, ul. Olszewskiego 11
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
GEOLeeT Krzysztof Litwinek, ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
USŁUGI GEODEZYJNE MATGEO Mateusz Kubera, Niedźwiada-Kolonia 99, 21-104 Niedźwiada
Organizacja praktyk i staży zawodowych w zawodzie technik geodeta
Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, ul. Czartoryskich 8
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Biuro Urządzania Lasów i Geodezji Leśnej w Sękocinie Starym
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Urząd Miasta w Lublinie ul. Wieniawska 14 Wydział Geodezji
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Urząd Gminy Niedrzwica Duża
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Starostwo Powiatowe w Świdniku Wydział Budownictwa i Geodezji Referat Geodezji
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
Geodezyjne Koło Naukowe „Equator” (Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
Organizacja wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik geodeta
GEOLAS Sławomir Gębka i Adam Stępniak
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zawodzie technik geodeta
"Agrokart" Adam Odój 23-114 Jabłonna-Majątek 56a
Kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zawodzie technik geodeta
PHU Ogrodnik Krzysztof Wrona, ul. Kraśnicka 33 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz doposażenie pracowni w zawodzie technik architektury krajobrazu
Firma OTTO Urszula i Leszek OTTO, ul. Zemborzycka 53 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz doposażenie pracowni w zawodzie technik architektury krajobrazu
Gospodarstwo Szkółkarskie Kurowscy, Końskowola ul. Kurowska 105
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz wycieczek i wizyt studyjnych, kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodzie technik architektury krajobrazu
Majewscy Magdalena i Marek Szkółka Roślin Wrzosowatych, Witowice 92
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz wycieczek i wizyt studyjnych, kursy i szkolenia dla nauczycieli i uczniów, doposażenie pracowni w zawodzie technik architektury krajobrazu
Ogród Botaniczny UMCS, ul. Sławinkowska 3 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych oraz wycieczek i wizyt studyjnych w zawodzie technik architektury krajobrazu

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.