Wróć
Budowlana

Technik geodeta

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

Kwalifikacje w zawodzie: BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów. Kwalifikacja obejmuje kształcenie umiejętności: • korzystania z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; • posługiwania się dokumentacją geodezyjną i kartograficzną; • wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej; • wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych szczegółów terenowych oraz sieci uzbrojenia terenu; • wykonywania obliczeń, korzystając z oprogramowania geodezyjnego; • opracowywania map wielkoskalowych sytuacyjnych i sytuacyjno-wysokościowych w systemie analogowym i cyfrowym; • sporządzania profilów terenu na podstawie przetworzonych danych pomiarowych; • posługiwania dokumentacją projektową i planami zagospodarowania przestrzennego terenu; • tyczenia położenia elementów projektowanych obiektów budowlanych; • prowadzenia geodezyjnej obsługi obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w trakcie realizacji inwestycji; • wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczą obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu; • wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych punktów kontrolowanych; • obliczania przemieszczeń, odkształceń obiektów budowlanych i urządzeń technicznych; BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Kwalifikacja obejmuje kształcenie umiejętności: • korzystania z danych katastru nieruchomości; • wykonywania czynności techniczno-prawnych związanych ze wznowieniem punktów granicznych oraz rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem i wywłaszczeniem nieruchomości.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do: 1. Zakładania i pomiaru osnów sytuacyjnych i wysokościowych; 2. Wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych szczegółów terenowych; 3. Sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych; 4. Wykonywania pomiarów realizacyjnych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych; 5. Wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 6. Wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych; 7. Wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości; 8. Wykonywania scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości; 9. Aktualizowania i prowadzenia modernizacji bazy danych katastru nieruchomości; 10. Wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizowania.

Możliwości zatrudnienia

• państwowe i prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne, • wydziały geodezji jednostek administracji samorządowej, • firmy budowlane, • przedsiębiorstwa drogowe, • biura projektowe, • wydawnictwa kartograficzne, • przedsiębiorstwa zajmujące się wyceną nieruchomości, • firmy planistyczne, • firmy zajmujące się dystrybucją oprogramowania i sprzętu geodezyjnego, • kopalnie.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Technik geodeta, po zdaniu matury, może kontynuować naukę na studiach. Zdobyta wiedza i kwalifikacje preferują wybór kierunków z branży budowlanej, takich jak: - Geodezja i kartografia - Geoinformatyka - Budownictwo - Gospodarka przestrzenna - Inżynieria środowiska Absolwenci, po odbyciu praktyki zawodowej, mogą przystąpić do egzaminu państwowego w celu zdobycia uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.