Wróć
Poligraficzna

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych: a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych, b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku, c)przygotowania publikacji elektronicznych; 2) w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków: a) drukowania cyfrowego, b) obróbki druków cyfrowych, c) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej, d)drukowania i obróbki druków 3D. W trakcie nauki kwalifikacji PGF.04. uczeń, w szczególności, nabywa umiejętności w zakresie: 1. Określania źródeł pozyskiwania materiałów cyfrowych. 2. Skanowania materiałów refleksyjnych i transparentnych. 3. Rejestrowania obrazów technikami fotograficznymi. 4. Dobierania i posługiwania się oprogramowaniem do tworzenia edycji obiektów bitmapowych oraz wektorowych. 5. Dobierania i posługiwania się narzędziami do edycji tekstów. 6. Składania i łamania tekstów. 7. Tworzenia kompozycji graficzno-tekstowych prac i publikacji. 8. Przygotowywania graficznych projektów opakowań. 9. Przygotowywania materiału i prac cyfrowych do publikacji. 10. Wykonywania impozycji prac cyfrowych. 11. Stosowania proofingu cyfrowego. Egzamin zawodowy z kwalifikacji PGF.04 zdaje po trzecim roku nauki składający się z dwóch części –pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na przygotowaniu obiektów do drukowania cyfrowego. W trakcie nauki kwalifikacji PGF.05. uczeń, w szczególności, nabywa umiejętności w zakresie: 1. Rozróżniania i obsługi maszyn do drukowania cyfrowego. 2. Oceny jakości wydruków. 3. Stosowania personalizacji i obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych. 4. Planowania i kosztorysowania procesu drukowania. 5. Tworzenia obiektów przestrzennych do druku 3D. 6. Obsługi drukarek 3D. 7. Wykonywania obróbki wykończeniowej wydruków 3D. Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje język obcy zawodowy ( język angielski), zasady bhp podczas prac związanych z przygotowaniem do drukowania i drukowaniem cyfrowym. Doskonali kompetencje społeczne i personalne ukierunkowane na pracę w zespole, planowania wykonywanych zadań, komunikacji interpersonalnej itp. Po klasie czwartej zdaje egzamin zawodowy z kwalifikacji PGF.05 składający się z dwóch części –pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na wykonaniu wydruku cyfrowego w tym wydruku 3D, po ukończeniu szkoły otrzymuje tytuł zawodowy Technika grafiki i poligrafii cyfrowej.

Możliwości zatrudnienia

Możesz pracować w zakładach graficznych, licznych agencjach reklamowych lub sprzedawać swoje umiejętności za pośrednictwem internetu jako freelanser.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Dalej może kontynuować naukę na uczelniach artystycznych w kierunku grafiki, na uczelniach politechnicznych np. informatyki.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.