Wróć
Mechaniczna
Elektroniczno-mechatroniczna
Teleinformatyczna
Poligraficzna
Ogrodnicza
Motoryzacyjna

Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Mechaniczne

Ogólne informacje o zawodzie

Technik Mechanik zajmuje się budową, obsługą i naprawą wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń mechanicznych. W zależności od wyboru pierwszej kwalifikacji możesz zostać specjalistą od: montażu i obsługi maszyn, użytkowania obrabiarek skrawających lub naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Technik Mechanik powinien być przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:
a) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do
planowanej obróbki,
b) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją
technologiczną,
c) wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie ( CNC ) zgodnie z dokumentacją
technologiczną;
2) w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:
a) organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, 
b) nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
Szybki rozwój Technik wytwarzania gwarantuje łatwość zdobycia ciekawej i satysfakcjonującej pracy za równo w kraju jak i zagranicą. Proponujemy naukę w pierwszej kwalifikacji MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających oraz drugiej MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. W trakcie nauki uczeń poznaje tradycyjne i nowoczesne Techniki obróbki metalu. Uczy się obsługiwać obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie (CNC), a także posługiwać się komputerowymi programami CAD/CAM czyli projektowania części maszyn i programowania obrabiarek w celu ich wykonania. Po ukończeniu szkoły zdobywa kwalifikacje w dwóch zawodach Operator obrabiarek skrawających i Technik Mechanik. Wraz z dyplomem Technika otrzymuje suplement – EUROPASS w języku angielskim uprawniający do uznania kwalifikacji zawodowych na terenie całej Unii Europejskiej.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:
Rysunek techniczny 
Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo 
Układy sterowania i regulacji
Język zawodowy mechaniczny
Podstawy Technik wytwarzania
Podstawy obróbki skrawania 
Budowa i programowanie obrabiarek CNC
Organizacja procesów produkcji
Pracownia rysunku CAD- (AutoCad, Inventor 2 i 3D)
Zajęcia praktyczne Technik wytwarzania – obróbka ręczna, obróbka maszynowa ( tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki)
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – tokarki, frezarki, pionowe centrum frezerskie, plotery frezerskie, plotery do cięcia plazmą ( Sinu Train, Sinumerik, G-kody, Corel Draft)
Pracownia projektowania procesów produkcji
Zajęcia praktyczne organizacji i nadzorowania procesów produkcji
Zajęcia rozwijające mechaniczne ( w zależności od potrzeb rynku pracy lub w uzgodnieniu z pracodawcami)
Doradztwo zawodowe ( 10 godzin w roku)
Egzaminy zawodowe:
MEC.05. – po klasie 3: część pisemna – egzamin testowy, część praktyczna – wykonanie zadania na obrabiarce konwencjonalnej i CNC ( tokarki lub frezarki).
MEC.09. – po klasie 4 : część pisemna – egzamin testowy, część praktyczna – wykonanie rysunku za pomocą programu CAD.
Zajęcia dodatkowe: 
1. Proponowane przez szkołę po analizie potrzeb rynku pracy:
Spawanie metodą MAG lub TIG przygotowujące do egzaminu spawacza ( szkoła umożliwia zdawanie egzaminu za opłatą)
SEP do 1Kv ( szkoła umożliwia zdawanie egzaminu za opłatą)
Inne według potrzeb pracodawców
2. Język angielski zawodowy
3. Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: Język angielski lub matematyka lub geografia do wyboru.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni:
4 tygodnie w klasie III
4 tygodnie w klasie IV


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik Mechatronik to zawód wysokich technologii. Zajmujący się budową, działaniem i obsługą skomplikowanych urządzeń technicznych. Mechatronicy konstruują, programują, obsługują i naprawiają wszelkiego rodzaju urządzenia sterowane komputerowo.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Technik Mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów
mechatronicznych:
a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
a) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
b) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, 
c) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
Wybierając naukę w tym trudnym, ale dającym dużą satysfakcję zawodzie uczeń zdobywa wiedzę z zakresu elektroTechniki, mechaniki, automatyki, pneumatyki i hydrauliki, ponadto poznaje tajniki programowania sterowników przemysłowych. W praktyce uczy się programowania prostych urządzeń jakimi są bramy automatyczne, a także tych skomplikowanych, wykorzystywanych do budowy linii produkcyjnych, inteligentnych domów, robotów przemysłowych itp. Ponadto uczy się podstaw obsługi obrabiarek skrawających w tym programowania CNC. Wraz z dyplomem technika absolwent otrzymuje suplement – Europass w języku angielskim uprawniający do uznania kwalifikacji zawodowych na terenie całej Unii Europejskiej.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:
ElektroTechnika i elektronika
Technologie i konstrukcje mechaniczne
Pneumatyka i hydraulika
Urządzenia i systemy mechatroniczne
Język angielski zawodowy
Pracownia elektroTechniki i elektroniki
Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych
Pracownia CNC ( podstawy obsługi i programowania obrabiarek CNC: tokarki, pionowe centrum obróbcze, ploter frezujący, ploter do cięcia plazmą)
Pracownia pneumatyki i hydrauliki
Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych
Pracownia projektowani urządzeń i systemów mechatronicznych
Zajęcia rozwijające mechatroniczne
Doradztwo zawodowe
Egzaminy zawodowe:
ELM.03. – po klasie 3: część pisemna – egzamin testowy, część praktyczna polegająca na doborze elementów mechatronicznych, zmontowanie elementów układu mechatronicznego, dokonaniu jego uruchomienia, przeprowadzeniu pomiarów i regulacji
ELM.06.- po klasie 4: część pisemna – egzamin testowy, część praktyczna polegająca na napisaniu przez ucznia prostego programu obsługującego urządzenia mechatroniczne, utworzeniu dokumentacji technicznej i sprawdzeniu poprawności działania urządzenia
Zajęcia dodatkowe: 
4.    Proponowane przez szkołę po analizie potrzeb rynku pracy:
Przygotowanie do uzyskania uprawnień SEP do 1kV;
Przygotowanie do  certyfikowania przez AutoDesk użytkownia programu CAD Inventor 2 i 3D;
Przygotowujące do uzyskania certyfikatu firmy Siemens w zakresie obsługi i programowania obrabiarek CNC w programie Sinu Train Sinumeric.
5.    Język angielski zawodowy
6.    Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym:
Język angielski lub matematyka lub geografia do wyboru.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni:
4 tygodnie w klasie III
4 tygodnie w klasie IV


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

W szkole, wybierając ten zawód, nauczysz się podstaw programowania, eksploatacji, diagnozowania i serwisowania sprzętu komputerowego. Poznasz systemy i sieci informatyczne oraz podstawy budowania i zarządzania bazami danych. W naszej szkole masz do dyspozycji specjalistyczne pracownie komputerowe do nauki systemów, sieci komputerowych i serwisowania sprzętu komputerowego. Zajęcia praktyczne odbywają się w 14 lub 8 osobowych grupach zajęciowych.
Uczniowie na zajęciach dodatkowych zajmują się programowaniem, powstało kilka ciekawych aplikacji wykorzystywanych w szkole np.: System informacji szkolnej (SIS). Mogą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych.
Po zdaniu egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim – EUROPASS, uprawniającym do uznania Twoich kwalifikacji na obszarze całej Unii Europejskiej.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
 a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
b) administrowania systemami operacyjnymi,
c)serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: 
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi, 
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych, 
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Po zakończeniu nauki absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych w zakresie informatyki, podjąć pracę zawodową lub założyć własną działalność gospodarczą.
 


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:
Podstawy informatyki i BHP 
Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy)
Eksploatacja urządzeń peryferyjnych 
Urządzenia sieciowe, montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej 
Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi 
Język angielski w informatyce
Projektowanie stron internetowych 
Projektowanie i administrowanie bazami danych 
Programowanie aplikacji internetowych 
Pracownia przygotowania stanowiska komputerowego do pracy 
Pracownia napraw urządzeń techniki komputerowej 
Pracownia montażu i eksplantacji lokalnej sieci komputerowej 
Pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi 
Pracownia projektowania i administrowania bazami danych 
Pracownia programowania aplikacji internetowych 
Praktyczne zastosowania informatyki
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni:
4 tygodnie w klasie III
4 tygodnie w klasie IV


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Wybierając zawód Technika grafiki i poligrafii cyfrowej uczeń poznaje podstawy obsługi programów do obróbki fotografii i tekstu, zaznajamia się z grafiką wektorową i rastrową, uczy się tworzenia animacji komputerowych i filmów reklamowych. Nabywa umiejętności poligraficzne w zakresie wykonywania wydruków, w tym także 3D. W trakcie nauki przygotujesz się do egzaminów z kwalifikacji w zawodzie: PGF.04.  Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych oraz PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji
cyfrowych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych,
b) opracowania publikacji i prac graficznych do druku,
c) przygotowania publikacji elektronicznych;
2) w zakresie kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków:
a) drukowania cyfrowego,
b) obróbki druków cyfrowych,
c) planowania i kontrolowania produkcji poligraficznej, 
d) drukowania i obróbki druków 3D.
 


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:
Podstawy poligrafii
Język angielski w poligrafii
Przygotowanie materiałów poligraficznych
Projektowanie prac graficznych
Przygotowanie do druku
Drukowanie cyfrowe
Planowanie produkcji poligraficznej
Druk 3D
Pracownia przygotowania materiałów
Pracownia projektowania projektów graficznych
Pracownia przygotowania do drukowania
Pracownia drukowania cyfrowego
Pracownia planowania produkcji poligraficznej
Pracownia drukowania 3D
Zajęcia rozszerzające z grafiki i poligrafii
Doradztwo zawodowe (10 godzin rocznie)
Egzaminy zawodowe:
PGF.04. – po klasie 3: część pisemna – egzamin testowy, część praktyczna polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu projektu graficznego lub poligraficznego.
ELM.06.- po klasie 4: część pisemna – egzamin testowy, część praktyczna polegająca na przygotowaniu do druku i wykonania wydruku projektu poligraficznego w tym druku 3D.
Zajęcia dodatkowe: 
Proponowane przez szkołę po analizie potrzeb rynku pracy i we współpracy z pracodawcami. Dodatkowymi umiejętnościami przydatnymi w zawodzie i nabywanymi w trakcie zajęć dodatkowych są np. podstawy fotogrametrii, posługiwanie się ploterami CNC w zakresie wykonywania elementów reklam, podstaw wzornictwa przemysłowego,  itp
Język angielski zawodowy
Przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym: Język angielski lub matematyka lub geografia do wyboru.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni:
4 tygodnie w klasie III
4 tygodnie w klasie IV


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:
 1. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 2. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 3. wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 4. naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 1. w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych:
 1.  rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 2.  dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 3.  planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 4. prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 5. nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych miejscem pracy technika spawalnictwa są zakłady wymagające montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych; przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali w działach produkcyjnych, naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach; działy kontroli technicznej i sprawdzania jakości produkcji; biura konstrukcyjne lub technologiczne itp.; zakłady rzemieślnicze różnych gałęzi przemysłu mechanicznego związane z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych; punkty serwisowe z maszynami i urządzeniami oraz częściami zamiennymi; warsztaty naprawcze maszyn i urządzeń branży mechanicznej i motoryzacyjnej; przedsiębiorstwa produkujące spawane konstrukcje stalowe; przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego; przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze; działy gospodarki zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Technik spawalnictwa może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i usług.


Czego będziesz się u nas uczył?

W trakcie nauki kwalifikacji MEC.08. uczeń, w szczególności, nabywa następujące umiejętności w zakresie:

 1. Wykonywania prac ślusarskich z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej,
 2. Wytwarzania elementów maszyn i urządzeń metodami obróbki ręcznej i maszynowej,
 3. Naprawiania elementów maszyn i urządzeń,
 4. Wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych metali,
 5. Zabezpieczania antykorozyjnego elementów maszyn, urządzeń oraz narzędzi,
 6. Sporządzania dokumentacji technicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej,
 7. Kalkulowania kosztów wytwarzania wyrobów,
 8. Dobierania środków i sposobów transportu wewnętrznego i składowania materiałów,
 9. Stosowania prawa i przestrzegania zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki.

Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje język obcy zawodowy (język angielski), zasady bhp podczas pracy na stanowiskach obróbczych, zasady ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, wymagania ergonomii, zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz doskonali kompetencje społeczne i personalne ukierunkowane na pracę w zespole, planowania wykonywanych zadań, komunikacji interpersonalnej itp.

Egzamin zawodowy zdaje po trzecim roku nauki składający się z dwóch części –pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na wykonywaniu i naprawie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z dokumentacją techniczną zawartą w zadaniu egzaminacyjnym.

Po uzyskaniu świadectwa w kwalifikacji MEC.08 zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu ślusarz.

W trakcie nauki kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych uczeń, w szczególności, nabywa następujące umiejętności w zakresie:

 1. Organizowania stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 2. Charakteryzowania materiałów przeznaczonych na konstrukcje spajane oraz gazów technicznych wykorzystywanych w procesie spawania gazowego
 3. Organizowania i wykonywania procesów spajania,
 4. Wykonywania obliczeń wytrzymałościowych połączeń spajanych,
 5. Wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami,
 6. Dobierania metod, urządzeń i warunków do zgrzewania metali i ich stopów oraz tworzyw sztucznych,
 7. Nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,
 8. Szacowania kosztów wytworzenia wyrobów i konstrukcji spawanych,
 9. Posługiwania się dokumentacją techniczną procesów spawalniczych,
 10. Kontroli parametrów jakościowych wykonanych spoin, procesów wytwarzania konstrukcji spawanych, przebiegu prac spawalniczych na danym stanowisku, stanu technicznego urządzeń spawalniczych, jakości wykonanych spoin i jakości wyrobów.

Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje zasady organizacji pracy małych zespołów, kierowania i oceny wykonania przydzielonych zadań.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent może kontynuować naukę na wyższych studiach politechnicznych w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii mechanicznej, inżynierii nowoczesnych materiałów, inżynierii materiałowej i wytwarzania, inżynierii produkcji w przemyśle 4.0, mechaniki i budowy maszyn lub innych. Może też stale podnosić i uzupełniać kwalifikacje na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni:
4 tygodnie w klasie III
4 tygodnie w klasie IV


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1

Ogólne informacje o zawodzie

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi: 
1)wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
2)wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej; 
3)wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
4)naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:
Język niemiecki zawodowy
Podstawy konstrukcji maszyn.
Podstawy technik wytwarzania.
Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
Zajęcia pozalekcyjne techniczne
Praktyczna nauka zawodu, która odbywa się u pracodawców 
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: 
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Po trzecim roku nauki uczń zdaje egzamin zawodowy składający się z dwóch części 0 pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na wykonaniu i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE: 
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:

1.    wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;
2.    wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
3.    prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

Ogrodnik to praca w kontakcie z naturą i na świeżym powietrzu. Zajęcia praktyczne odbywają się  w szkolnym ogrodzie dydaktycznym oraz w firmach ogrodniczych. Współpracujemy z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Przedsiębiorstwem Nasiennictwa Ogrodniczego w Lublinie gdzie nasi uczniowie mogą nabywać praktyczne umiejętności ogrodnicze pod okiem najlepszych specjalistów. W ramach wycieczek zawodowych zapoznają się z nowoczesnymi technologiami ogrodniczymi tj. JMP Flowers w Stężycy.
Na zajęciach dodatkowych uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie florystyki i wikliniarstwa. 

 


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:
Organizacja prac ogrodniczych
Zajęcia pozalekcyjne techniczne
Prowadzenie działalności gospodarczej w br. ogrodniczej
Praktyczna nauka zawodu
Rośliny ozdobne
Sadownictwo i szkółkarstwo
Technika w ogrodnictwie i przepisy ruchu drogowego
Warzywnictwo
Język niemiecki zawodowy

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: 
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kwalifikacja wyodrębniona w  zawodzie MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych: 
1)    wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych;
2)     diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; 
3)    wykonywania napraw pojazdów samochodowych.
Zajęcia praktyczne odbywają się w prywatnych zakładach mechaniki pojazdowej na terenie Lublina. Uczeń może odbywać je jako uczeń lub pracownik młodociany – otrzymujący wynagrodzenie od pracodawcy. Po zakończeniu trzyletniej nauki uczniowie zdają egzamin zawodowy lub egzamin czeladniczy ( pracownicy młodociani).
Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują certyfikat ( świadectwo kwalifikacji w zawodzie) mechanik pojazdów samochodowych, mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub podjąć pracę w serwisach, warsztatach samochodowych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:
Podstawy konstrukcji maszyn
Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
Diagnostyka pojazdów samochodowych
Elektrotechnika i elektronika samochodowa
Przepisy ruchu drogowego
Zajęcia pozalekcyjne techniczne
Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej
Praktyczna nauka zawodu
Technologia mechaniczna
Język niemiecki zawodowy
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:
 MOT. 05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Szkoła Policealna nr 8
Icon Szkoła
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 (kwalifikacyjne kursy zawodowe)

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

ABM GREIFFENBERGER SP. Z O.O. ul. Erazma Plewińskiego 18 20-277 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Mechanik i Technik Mechatronik
WEREMCZUK FRM Sp. Z O.O. w Niedrzwicy Dużej
Praktyki zawodowe Technik Mechanik i Technik Mechatronik
PPUH „GREM” Spółka Jawna
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Mechatronik
„VERANO” ul. Vetterów 7 A 20-277 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Mechanik i Technik Mechatronik
JG GROUP Sp. Z O.O. ul. Braci Krausse 4 20-270 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Mechanik i Technik Mechatronik
RAD-STAL S.C.
Praktyki zawodowe Technik Mechatronik
SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Mechatronik
Lift Service SA Lublin ul. E. Plewińskiego 22
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Mechatronik
SIGMA S.A. Barak 6 21-002 Jastków k/Lublina
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Mechatronik
„WEMA” Piotr Szmuryło ul. Fantastyczna 15/9 20-531 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Mechanik
STEF-MET Spiczyn 157 21-077 Spiczyn
Praktyki zawodowe Technik Mechanik
24 DRUK Drukarnia Internetowa ul. Juranda 7 20-629 Lublin
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Informatyk i Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Change and chance sp.z o.o ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań
Praktyki zawodowe Technik Informatyk
CAR COLOR Peowiaków 6 20-007 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Drukarnia DAKO Nowodworska 1 21-100 Lubartów
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
„EKSPERTUS ŁUKASZ PIÓRECKI” 21-025 Niemce Kawka 33 B
Praktyki zawodowe Technik Informatyk i Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
FLOW PR Lublin 20-003 ul. Kołątaja 5/3b
Praktyki zawodowe Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
„INDUSTI” SP. z o. o. w Lublinie 20-019 ul. Narutowicza 77/3
Praktyki zawodowe Technik Informatyk i Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Komenda Wojewódzkią Policji w Lublinie ul Narutowicza 73
Praktyki zawodowe Technik Informatyk
„PrintMa” ul. Północna 5 lok.u01 20-064 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej?
„TELE-ART”w Lublinie 20-386 ul. Wólczańska 54
Praktyki zawodowe Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
DRPC Paweł Drozd Pogotowie Komputerowe 20-817 Lublin ul. Poligonowa 57
Praktyki zawodowe Technik Informatyk
Edge One Solutions Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 14 20-701 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Informatyk
ROUTE 17 GARAGE Barak 3B 21-002 Jastków
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
KS SERWIS 24-224 Borzechów, Kępa Borzechowiecka 82
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
AUTO SERWIS KYLO GARAGE Dys ul. Źródlana 15 21-003 Ciecierzyn
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
MOTOR CAR SERVICE 21-050 Piaski Ul. Długosza 5/27
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
Zakład Mechaniki Pojazdowej Krzysztof Marzec 21-100 Lubartów ul Hutnicza 30
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
MERC TRANS Mechanika Pojazdowa Naprawy Powypadkowe, Pomoc Drogowa 20-329 Lublin, Chemiczna 10
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
„SABAT” Sp. z o.o 20-469 Lublin ul. Budowlana 24 Tel. 81 446 22 00
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ 21-100 Lubartów Ul. Hutnicza 30
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
Neszow s.c ul. Lubartowska 39 21-110 Ostrów Lubelski
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
AUTO-NAPRAWA Snopków 62 A 21-002 Jastków
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
CARSYSTEM ul. Bursaki 19 box P 70-150 Lublin Paweł Deputat
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
PAWEŁ DRUMLAK ul. Kunickiego 57 20-422 Lublin
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
Serwis Dragon Sp.zoo 20-442 Lublin ul. Abramowicka 7
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
K.S.SERWIS Kula Sławomir 20-442 Lublin ul. Odległa 6
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
AUTO-SAUTO-SERVCE Zbigniew Ciechanek 20-150 Lublin ul. Bursaki 8 Tel.81 743 99 28
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
MECHANIKA MECHANIKA POJAZDOWA ELCAR 20-401 Lublin ul. Krochmalna 23 Tel. 601 836 576
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
P.W. ORKANIKA Sp. z o.o 21-007 Mełgiew Jacków 95 Tel. 519 760 352
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
R.K. KUBIŚ 24-120 Kazimierz Dolny Jeziorszczyzna 29A Tel.604 428 167
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
Usług Motoryzacyjne Paweł Łukasiewicz Ciecierzyn 97 A 21-003 Ciecierzyn tel. 888 28 18 36
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
MECHANIKA POJAZDOWA Bożena Albiniak Wola niemiecka 165, 21-025 Niemce
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
VAG-MAX Damian Piekarz Stare Załucze 32 22-234 Urszulin.
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
PHU „MARIO” Mariusz Staszczyk Podgłębokie1G 21-070 Cyców
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
OLMED Piotr i Radosław Medyńscy 21-010 Łęczna, ul. Rynek II-17
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
VolCar AUTO ul. Zemborzycka 112 E 20-445 Lublin
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
„SABAT” Sp. z o.o 20-469 Lublin ul. Budowlana 24 8
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
P. W. RADO 20-434 Lublin ul. Tetmajera 14
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
MOTOR CAR SERVICE Andrzej Kluch 21-050 Piaski Ul. Długosza 5/27 609720707
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
AUTO NAPRAWA 20-150 Lublin, Bursaki 19 Tel. 501 295 266
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
MOTOMAR Wólka Lubelska 31K Oleszczuk Mariusz
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
USŁUGOWY ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ 20-810 Lublin Sławinkowska 32
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
TECHNOTOP Sp. z o.o 21-030 Motycz Konopnica 164 A Tel. 81 7488715
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
GRZEGORZ PASIKOWSKI 20-388 Lublin Abramowice Prywatne 55
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
Diezel Motor Servis 20-481Lublin Olszewskiego 6A
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
MOTO EURO 21-080 Garbów Zagrody ul. Polna 2
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
PS CAR R.Słowiński Krepsówka 47 24-220 Niedrzwica Duża
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
DINOCAR Sławomir Sokołowski ul. Mełgiewska 42 A 20-234 Lublin
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
BETA auto Panieńszczyzna 26 B 21-002 Jastków
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
AUTOFIT ul. Nałęczowska 51 A 20-701 Lublin
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
MK KRUK 21-003 Ciecierzyn, Ciecierzyn 177C
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
CRH ŻAGIEL Auto sp.z o.o 20-722 Lublin ul. Roztocze 4
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
AUTO – LUX Mariusz Stopa 21-040 Świdnik Kalinówka 53
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
AUTOTRONIK 20 – 150 Lublin ul. Bursaki 19
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
FIRMA DZIUBIŃSKI PIOTR 20-232 Lublin ul. Kasprowicza 38
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
Back
Mechaniczna (MEC):en
Elektroniczno-mechatroniczna (ELM):en
Teleinformatyczna (INF):en
Poligraficzna (PGF):en
Ogrodnicza (OGR):en
Motoryzacyjna (MOT):en

Krzysztof Kamil Baczyński Continuing Professional Development Centre in Lublin

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Technical Secondary School of Mechanics

General information about the profession

Mechanical technician

Vocational examinations:
– MEC.05. – after the 3rd grade
– MEC.09. – after the 4th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to machine construction and machine theory
 •     regulation and control systems
 •     language for special purposes – mechanical engineering
 •     introduction to manufacturing technologies
 •     introduction to machining
 •     CNC machine construction and programming
 •     production process organisation
 •     CAD workshop (AutoCAD, Inventor 2D and 3D)
 •     practical manufacturing technology class – hand and tool machining
 •     CNC machine operation and programming
 •     production process design workshop

Advanced level subjects: English or mathematics or geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Mechatronics technician

Vocational examinations:
– ELM.03. – after the 3rd grade
– ELM.06. – after the 4th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     electronics and electrotechnics
 •     mechanical technologies and constructions
 •     pneumatics and hydraulics
 •     mechatronics devices and systems
 •     CNC workshop (introduction to CNC machine operation and programming: lathe, vertical machining centre, milling plotter, plasma plotter)
 •     mechatronics devices and systems design workshop

Advanced level subjects: English or mathematics or geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

IT technician

Vocational examinations:
INF.02. – after the 3rd grade
INF.03. – after the 4th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     peripheral device operation
 •     network devices, local network assembly and operation
 •     server operating system administration
 •     web design
 •     database design and administration
 •     web application programming
 •     computer device repair workshop
 •     local network assembly and operation workshop
 •     practical applications of computer science

Advanced level general subjects: English or mathematics or geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Digital printing and graphics technician

Vocational examinations:
– PGF.04. – after the 3rd grade
– PGF.05. – after the 4th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to printing
 •     printing materials preparation
 •     graphic design
 •     preparation for printing
 •     digital printing
 •     printing production planning
 •     3D printing

Advanced level subjects: English or mathematics or geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:
 1. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 2. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 3. wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 4. naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 1. w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych:
 1.  rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych,
 2.  dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 3.  planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania,
 4. prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 5. nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych.

Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych miejscem pracy technika spawalnictwa są zakłady wymagające montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych; przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali w działach produkcyjnych, naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach; działy kontroli technicznej i sprawdzania jakości produkcji; biura konstrukcyjne lub technologiczne itp.; zakłady rzemieślnicze różnych gałęzi przemysłu mechanicznego związane z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych; punkty serwisowe z maszynami i urządzeniami oraz częściami zamiennymi; warsztaty naprawcze maszyn i urządzeń branży mechanicznej i motoryzacyjnej; przedsiębiorstwa produkujące spawane konstrukcje stalowe; przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego; przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze; działy gospodarki zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Technik spawalnictwa może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i usług.


What will you learn with us?

W trakcie nauki kwalifikacji MEC.08. uczeń, w szczególności, nabywa następujące umiejętności w zakresie:

 1. Wykonywania prac ślusarskich z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej,
 2. Wytwarzania elementów maszyn i urządzeń metodami obróbki ręcznej i maszynowej,
 3. Naprawiania elementów maszyn i urządzeń,
 4. Wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych metali,
 5. Zabezpieczania antykorozyjnego elementów maszyn, urządzeń oraz narzędzi,
 6. Sporządzania dokumentacji technicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej,
 7. Kalkulowania kosztów wytwarzania wyrobów,
 8. Dobierania środków i sposobów transportu wewnętrznego i składowania materiałów,
 9. Stosowania prawa i przestrzegania zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki.

Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje język obcy zawodowy (język angielski), zasady bhp podczas pracy na stanowiskach obróbczych, zasady ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, wymagania ergonomii, zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz doskonali kompetencje społeczne i personalne ukierunkowane na pracę w zespole, planowania wykonywanych zadań, komunikacji interpersonalnej itp.

Egzamin zawodowy zdaje po trzecim roku nauki składający się z dwóch części –pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na wykonywaniu i naprawie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z dokumentacją techniczną zawartą w zadaniu egzaminacyjnym.

Po uzyskaniu świadectwa w kwalifikacji MEC.08 zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu ślusarz.

W trakcie nauki kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych uczeń, w szczególności, nabywa następujące umiejętności w zakresie:

 1. Organizowania stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 2. Charakteryzowania materiałów przeznaczonych na konstrukcje spajane oraz gazów technicznych wykorzystywanych w procesie spawania gazowego
 3. Organizowania i wykonywania procesów spajania,
 4. Wykonywania obliczeń wytrzymałościowych połączeń spajanych,
 5. Wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami,
 6. Dobierania metod, urządzeń i warunków do zgrzewania metali i ich stopów oraz tworzyw sztucznych,
 7. Nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,
 8. Szacowania kosztów wytworzenia wyrobów i konstrukcji spawanych,
 9. Posługiwania się dokumentacją techniczną procesów spawalniczych,
 10. Kontroli parametrów jakościowych wykonanych spoin, procesów wytwarzania konstrukcji spawanych, przebiegu prac spawalniczych na danym stanowisku, stanu technicznego urządzeń spawalniczych, jakości wykonanych spoin i jakości wyrobów.

Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje zasady organizacji pracy małych zespołów, kierowania i oceny wykonania przydzielonych zadań.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent może kontynuować naukę na wyższych studiach politechnicznych w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii mechanicznej, inżynierii nowoczesnych materiałów, inżynierii materiałowej i wytwarzania, inżynierii produkcji w przemyśle 4.0, mechaniki i budowy maszyn lub innych. Może też stale podnosić i uzupełniać kwalifikacje na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Work placement schedule

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni:
4 tygodnie w klasie III
4 tygodnie w klasie IV


Go to profession
Icon School
1st Multivocational Primary School

General information about the profession

Metalworker

Vocational examinations:
MEC.08. – after the 3rd grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     introduction to machine construction
 •     introduction to manufacturing technologies
 •     machine, appliance and instrument element repair technology
 •     economic activity in the mechanic industry


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Gardener
Vocational examinations:
OGR.02. – after the 3rd grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     gardening work organisation
 •     conducting economic activity in the gardening industry
 •     ornamental plants
 •     orcharding and tree nurseries
 •     technology in gardening and traffic regulations
 •     vegetable farming
 •     additional florist and wicker working classes


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Automotive mechanic

Vocational examinations:
MOT. 05. – after the 3rd grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     introduction to machine construction
 •     automotive vehicle construction and repairs
 •     automotive vehicle diagnostics
 •     car electronics and electrotechnics
 •     traffic regulations
 •     conducting economic activity in the car industry
 •     mechanical technology


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
3rd Post-secondary School
Icon School
Vocational Education Centre – vocational certification courses

Cooperation with employers and institutions

ABM GREIFFENBERGER SP. Z O.O. ul. Erazma Plewińskiego 18 20-277 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Mechanik i Technik Mechatronik
WEREMCZUK FRM Sp. Z O.O. w Niedrzwicy Dużej
Praktyki zawodowe Technik Mechanik i Technik Mechatronik
PPUH „GREM” Spółka Jawna
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Mechatronik
„VERANO” ul. Vetterów 7 A 20-277 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Mechanik i Technik Mechatronik
JG GROUP Sp. Z O.O. ul. Braci Krausse 4 20-270 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Mechanik i Technik Mechatronik
RAD-STAL S.C.
Praktyki zawodowe Technik Mechatronik
SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Mechatronik
Lift Service SA Lublin ul. E. Plewińskiego 22
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Mechatronik
SIGMA S.A. Barak 6 21-002 Jastków k/Lublina
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Mechatronik
„WEMA” Piotr Szmuryło ul. Fantastyczna 15/9 20-531 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Mechanik
STEF-MET Spiczyn 157 21-077 Spiczyn
Praktyki zawodowe Technik Mechanik
24 DRUK Drukarnia Internetowa ul. Juranda 7 20-629 Lublin
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Informatyk i Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Change and chance sp.z o.o ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań
Praktyki zawodowe Technik Informatyk
CAR COLOR Peowiaków 6 20-007 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Drukarnia DAKO Nowodworska 1 21-100 Lubartów
Praktyki zawodowe, staż uczniowskie Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
„EKSPERTUS ŁUKASZ PIÓRECKI” 21-025 Niemce Kawka 33 B
Praktyki zawodowe Technik Informatyk i Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
FLOW PR Lublin 20-003 ul. Kołątaja 5/3b
Praktyki zawodowe Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
„INDUSTI” SP. z o. o. w Lublinie 20-019 ul. Narutowicza 77/3
Praktyki zawodowe Technik Informatyk i Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
Komenda Wojewódzkią Policji w Lublinie ul Narutowicza 73
Praktyki zawodowe Technik Informatyk
„PrintMa” ul. Północna 5 lok.u01 20-064 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej?
„TELE-ART”w Lublinie 20-386 ul. Wólczańska 54
Praktyki zawodowe Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
DRPC Paweł Drozd Pogotowie Komputerowe 20-817 Lublin ul. Poligonowa 57
Praktyki zawodowe Technik Informatyk
Edge One Solutions Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 14 20-701 Lublin
Praktyki zawodowe Technik Informatyk
ROUTE 17 GARAGE Barak 3B 21-002 Jastków
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
KS SERWIS 24-224 Borzechów, Kępa Borzechowiecka 82
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
AUTO SERWIS KYLO GARAGE Dys ul. Źródlana 15 21-003 Ciecierzyn
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
MOTOR CAR SERVICE 21-050 Piaski Ul. Długosza 5/27
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
Zakład Mechaniki Pojazdowej Krzysztof Marzec 21-100 Lubartów ul Hutnicza 30
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
MERC TRANS Mechanika Pojazdowa Naprawy Powypadkowe, Pomoc Drogowa 20-329 Lublin, Chemiczna 10
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
„SABAT” Sp. z o.o 20-469 Lublin ul. Budowlana 24 Tel. 81 446 22 00
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ 21-100 Lubartów Ul. Hutnicza 30
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
Neszow s.c ul. Lubartowska 39 21-110 Ostrów Lubelski
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
AUTO-NAPRAWA Snopków 62 A 21-002 Jastków
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
CARSYSTEM ul. Bursaki 19 box P 70-150 Lublin Paweł Deputat
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
PAWEŁ DRUMLAK ul. Kunickiego 57 20-422 Lublin
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
Serwis Dragon Sp.zoo 20-442 Lublin ul. Abramowicka 7
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
K.S.SERWIS Kula Sławomir 20-442 Lublin ul. Odległa 6
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
AUTO-SAUTO-SERVCE Zbigniew Ciechanek 20-150 Lublin ul. Bursaki 8 Tel.81 743 99 28
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
MECHANIKA MECHANIKA POJAZDOWA ELCAR 20-401 Lublin ul. Krochmalna 23 Tel. 601 836 576
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
P.W. ORKANIKA Sp. z o.o 21-007 Mełgiew Jacków 95 Tel. 519 760 352
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
R.K. KUBIŚ 24-120 Kazimierz Dolny Jeziorszczyzna 29A Tel.604 428 167
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
Usług Motoryzacyjne Paweł Łukasiewicz Ciecierzyn 97 A 21-003 Ciecierzyn tel. 888 28 18 36
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy.
MECHANIKA POJAZDOWA Bożena Albiniak Wola niemiecka 165, 21-025 Niemce
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
VAG-MAX Damian Piekarz Stare Załucze 32 22-234 Urszulin.
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
PHU „MARIO” Mariusz Staszczyk Podgłębokie1G 21-070 Cyców
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
OLMED Piotr i Radosław Medyńscy 21-010 Łęczna, ul. Rynek II-17
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
VolCar AUTO ul. Zemborzycka 112 E 20-445 Lublin
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
„SABAT” Sp. z o.o 20-469 Lublin ul. Budowlana 24 8
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
P. W. RADO 20-434 Lublin ul. Tetmajera 14
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
MOTOR CAR SERVICE Andrzej Kluch 21-050 Piaski Ul. Długosza 5/27 609720707
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
AUTO NAPRAWA 20-150 Lublin, Bursaki 19 Tel. 501 295 266
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
MOTOMAR Wólka Lubelska 31K Oleszczuk Mariusz
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
USŁUGOWY ZAKŁAD MECHANIKI POJAZDOWEJ 20-810 Lublin Sławinkowska 32
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
TECHNOTOP Sp. z o.o 21-030 Motycz Konopnica 164 A Tel. 81 7488715
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
GRZEGORZ PASIKOWSKI 20-388 Lublin Abramowice Prywatne 55
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
Diezel Motor Servis 20-481Lublin Olszewskiego 6A
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
MOTO EURO 21-080 Garbów Zagrody ul. Polna 2
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
PS CAR R.Słowiński Krepsówka 47 24-220 Niedrzwica Duża
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
DINOCAR Sławomir Sokołowski ul. Mełgiewska 42 A 20-234 Lublin
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
BETA auto Panieńszczyzna 26 B 21-002 Jastków
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
AUTOFIT ul. Nałęczowska 51 A 20-701 Lublin
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
MK KRUK 21-003 Ciecierzyn, Ciecierzyn 177C
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
CRH ŻAGIEL Auto sp.z o.o 20-722 Lublin ul. Roztocze 4
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
AUTO – LUX Mariusz Stopa 21-040 Świdnik Kalinówka 53
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
AUTOTRONIK 20 – 150 Lublin ul. Bursaki 19
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy
FIRMA DZIUBIŃSKI PIOTR 20-232 Lublin ul. Kasprowicza 38
Praktyczna nauka zawodu w Branżowej Szkole Wielozawodowej I Stopnia w zawodzie mechanik samochodowy

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.