Wróć
Mechaniczna

Technik mechanik

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających, MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1)w zakresie kwalifikacji MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających: a)przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, b)wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną, c)wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną; 2)w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń: a)organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, b)nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń. W trakcie nauki kwalifikacji MEC.05. uczeń, w szczególności, nabywa następujące umiejętności w zakresie: 1. Sporządzania szkiców i rysunków technicznych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami w tym również z wykorzystaniem programów komputerowych. 2. Posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, a zwłaszcza w zakresie budowy, użytkowania i obsługi maszyn i urządzeń. 3. Rozpoznawania, opisywania zastosowania i działania oraz współzależności układów mechatronicznych konwencjonalnych. 4. Rozróżniania rodzajów obróbki skrawaniem, zadań obróbkowych oraz zakresu prac wykonywanych na obrabiarkach skrawających. 5. Wykonywania operacji obróbczych na tokarkach, frezarkach, szlifierkach i wiertarkach konwencjonalnych zgodnie z dokumentacją technologiczną. 6. Kontroli i pomiarów detali obrabianych zgodnie z dokumentacją technologiczną. 7. Budowy i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. 8. Odczytywania i interpretacji informacji występujących w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek skrawających CNC. 9. Korzystania z kodu języka programowania do pisania i edycji programów obróbki. 10. Wykonywania operacji obróbczych na tokarce, frezarce, pionowym centrum obróbczym i ploterach CNC. 11. Obsługi i przygotowania do pracy obrabiarek CNC. Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje język obcy zawodowy ( język angielski), zasady bhp podczas pracy na stanowiskach obróbczych oraz doskonali kompetencje społeczne i personalne ukierunkowane na pracę w zespole, planowania wykonywanych zadań, komunikacji interpersonalnej itp. Egzamin zawodowy zdaje po trzecim roku nauki składający się z dwóch części –pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na wykonaniu za pomocą obrabiarki konwencjonalnej i CNC zgodnie z dokumentacją techniczna detalu opisanego w zadaniu egzaminacyjnym. Po uzyskaniu certyfikatu ( świadectwa) w kwalifikacji MEC.05 zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu operator obrabiarek skrawających. W trakcie nauki kwalifikacji MEC.09.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń uczeń, w szczególności, nabywa następujące umiejętności w zakresie: 1. Planowania procesu technologicznego obróbki części maszyn i urządzeń w szczególności doboru obróbki ubytkowej, doboru maszyn, urządzeń i narzędzi oraz kolejności operacji wykorzystywanych w procesie technologicznym. 2. Przygotowywania dokumentacji technologicznej z wykorzystaniem programów komputerowego wspomagania planowania procesu technologicznego. 3. Planowania procesu technologicznego montażu i demontażu maszyn i urządzeń. 4. Szacowania kosztów wytwarzania wyrobów, 5. Kontroli i analizy parametrów jakościowych procesów wytwarzania oraz przebiegu prac na danym stanowisku, wydajności procesu produkcji i jakości wyrobów. 6. Kontroli stanu technicznego maszyn , urządzeń i narzędzi oraz określania zakresu i terminu przeglądów i napraw. 7. Zarządzania gospodarką materiałową oraz odpadami i sporządzania dokumentacji sprawozdawczej z produkcji. Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje zasady organizacji pracy małych zespołów, kierowania i oceny wykonania przydzielonych zadań. Egzamin zawodowy zdaje po czwartym roku nauki składający się z dwóch części –pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na zaplanowaniu procesu produkcji części maszyn, urządzeń i narzędzi z wykorzystaniem programów komputerowych. Po uzyskaniu certyfikatu ( świadectwa) w kwalifikacji MEC.09 i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania zawodu Technik mechanik.

Możliwości zatrudnienia

Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych miejscem pracy technika mechanika są zakłady wytwarzające części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem obróbki skrawaniem na stanowiskach produkcyjnych i obsługi obrabiarek w tym CNC oraz ploterów, pras i wycinarek. W działach planowania i kontroli jakości produkcji oraz w działach utrzymania ruchu. Na stanowiskach, brygadzisty, kierownika działu obróbki mechanicznej. Warsztatach naprawczych maszyn i urządzeń branży mechanicznej i motoryzacyjnej. Technik mechanik może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i usług.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent może kontynuować nauke na wyższych studiach politechnicznych w zakresie budowy maszyn, Mechatroniki lub innych. Moze też stale podnosić i uzupełniać kwalifikacje na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.