Wróć
Motoryzacyjna

Technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

Wersja 1 (na podbudowie kwalifikacji mechanika pojazdów samochodowych): wyodrębnione kwalifikacje Kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych oraz Kwalifikacja MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Wersja 2 (na podbudowie kwalifikacji elektromechanika pojazdów samochodowych):): wyodrębnione kwalifikacje Kwalifikacja MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych oraz Kwalifikacja MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Wersja 1 (na podbudowie kwalifikacji mechanika pojazdów samochodowych): Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji mechanika pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania poniższych zadań zawodowych: a) w zakresie kwalifikacji MOT.05: 1) wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, 2) diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 3) wykonywanie napraw pojazdów samochodowych, b) w zakresie kwalifikacji MOT.06: 1) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, 2) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych. Absolwent w zawodzie technik pojazdów samochodowych (wersja 1) przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich wszystkich mechanicznych układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych. Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza dokumentację ich przyjęcia. Wykorzystując metody diagnostyczne, wykrywa niesprawności lub uszkodzenia elementów i ustala ich przyczyny. Następnie określa sposób usunięcia niesprawności, podejmując decyzję o wymianie niesprawnego zespołu lub jego części albo naprawie. Potrafi także wymontować niesprawny zespół, zweryfikować jego stan, a następnie wymienić lub naprawić uszkodzony element lub układ. W ramach okresowej obsługi urządzeń wyposażenia mechanicznego wykonuje on badania diagnostyczne układów wyposażenia pojazdów samochodowych oraz usuwa wykryte usterki. Przestrzega również wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych. Wśród zadań, do wykonywania których przygotowywany jest uczeń w trakcie nauki w technikum, znajdują się: • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, • przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy, • przeprowadzanie czynności obsługi technicznej pojazdów samochodowych, • ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, • wyszukiwanie mechanicznych usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu, • demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja, • wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, • dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, • zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji, • przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie, • sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów i urządzeń kontrolnych i pomocniczych, • przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych, • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych, • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych, • sporządzanie dokumentacji obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, • sporządzanie kosztorysu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, • kontrolowanie poprawności wykonania obsługi i naprawy, • nadzorowanie obsługi codziennej i konserwacji maszyn oraz urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, • ocenianie stanu technicznego układów i zespołów pojazdów samochodowych, • weryfikowanie stanu technicznego pojazdu samochodowego podczas okresowego badania technicznego pojazdu samochodowego, • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów samochodowych, • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych, stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych. Wersja 2 (na podbudowie kwalifikacji elektromechanika pojazdów samochodowych): Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji elektromechanika pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania poniższych zadań zawodowych: a) w zakresie kwalifikacji MOT.02: 1) przeprowadzanie obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, 2) diagnozowanie stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, 3) wykonywanie napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, b) w zakresie kwalifikacji MOT.06: 1) organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, 2) przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych. Absolwent w zawodzie technik pojazdów samochodowych (wersja 2) diagnozuje, obsługuje i naprawia wszystkie układy elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, w tym m.in. systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje także i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, w tym połączone magistralami danych (m.in. typu CAN i LIN). Dokonuje on również obsługi wyposażenia elektrycznego pojazdów, naprawia uszkodzone podzespoły oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne. Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza dokumentację ich przyjęcia. Wykorzystując metody diagnostyczne, wykrywa niesprawności lub uszkodzenia elementów i ustala ich przyczyny. Następnie określa sposób usunięcia niesprawności, podejmując decyzję o wymianie niesprawnego zespołu lub jego części albo naprawie. Potrafi także wymontować niesprawny zespół, zweryfikować jego stan, a następnie wymienić lub naprawić uszkodzony element lub układ. Ponadto montuje on wiązki elektryczne i elementy wyposażenia elektrycznego, w tym m.in. urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. W ramach okresowej obsługi urządzeń wyposażenia elektrycznego wykonuje on badania diagnostyczne układów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych oraz usuwa wykryte usterki. Przestrzega również wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych. Wśród zadań, do wykonywania których przygotowywany jest uczeń w trakcie nauki w technikum, znajdują się: • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, • przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy, • ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, • wyszukiwanie mechatronicznych usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu, • demontaż i montaż mechatronicznych części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja, • wykonywanie napraw mechatronicznych układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, • dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych, • zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji, • przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie, • sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych, • przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych, • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych, • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych, • sporządzanie dokumentacji obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, • sporządzanie kosztorysu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, • kontrolowanie poprawności wykonania obsługi i naprawy, • nadzorowanie obsługi codziennej i konserwacji maszyn oraz urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, • weryfikowanie stanu technicznego pojazdu samochodowego podczas okresowego badania technicznego pojazdu samochodowego, • prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów samochodowych, • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych, • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań zawodowych. Do dodatkowych działań zawodowych technika pojazdów samochodowych może należeć: • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisowania i naprawy pojazdów samochodowych, • kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych. Powyżej wprowadzono skorygowany opis umiejętności zawodowych dla obu wersji kształcenia w zawodzie.

Możliwości zatrudnienia

Technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w: – stacjach obsługi pojazdów samochodowych i warsztatach naprawczych, w których organizuje procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów, ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania, wykonuje naprawy pojazdów samochodowych, weryfikuje oraz dobiera części samochodowe i materiały eksploatacyjne, kontroluje jakość wykonywanych napraw, prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, – salonach sprzedaży pojazdów samochodowych oraz instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i częściami zamiennymi do nich, w których sprzedaje pojazdy samochodowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz inne artykuły motoryzacyjne, a także prowadzi ewidencję obrotu pojazdami i częściami zamiennymi, – instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych i ubezpieczeniami komunikacyjnymi, w których prowadzi postępowanie związane z ubezpieczeniami, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi, – przedsiębiorstwach transportu samochodowego, w których wykonuje operacje związane z eksploatacją pojazdów samochodowych, – przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, w których prowadzi demontaż pojazdów oraz ewidencję związaną z likwidacją tych pojazdów, – stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień), w których dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów oraz prowadzi dokumentację związaną z dopuszczeniem pojazdów samochodowych do dalszej eksploatacji, – firmach zajmujących się transportem towarów. Technik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Technik pojazdów samochodowych może uzupełniać/podnosić swoje kwalifikacje korzystając z ofert szkoleniowych firm, uczestnicząc w specjalistycznych kursach zawodowych. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień może przeprowadzać okresowe, obowiązkowe badania techniczne w Stacjach Kontroli Pojazdów oraz wykonywać ekspertyzy techniczne jako rzeczoznawca. Absolwent technikum po zdaniu matury może kontynuować naukę na kierunkowych studiach wyższych. Uczelnie wyższe oferują różnorodność kierunków i specjalności związanych bezpośrednio z motoryzacją. Dla przykładu w Politechnice Lubelskiej można kontynuować naukę na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w specjalności „Samochody i ciągniki”, lub na kierunku Transport w specjalności „Transport samochodowy”. Studia techniczne są dwustopniowe – I stopień (trwający 3 lub 3 i pół roku) uprawnia do uzyskania tytułu inżyniera, zaś II stopień (trwający 2 lub 1,5 roku) to studia uzupełniające - magisterskie. Studia w zależności od potrzeb można realizować w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Do uzupełnienia o możliwość kontynuowania nauki na kierunkowych studiach wyższych

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.