Wróć
Ekonomiczno-administracyjna

Technik rachunkowości

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.07 Prowadzenie rachunkowości

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Szkoła prowadząc kształcenie w zawodzie technik rachunkowości przygotowuje do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych: • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, • sporządzania dokumentacji kadrowej, • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego; 2) w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości: • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych, • ewidencjonowania operacji gospodarczych, • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, • wyceniania składników aktywów i pasywów, • ustalania wyniku finansowego, • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, • prowadzenia analizy finansowej. Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia: • Posługuje się regułami mikroekonomii i makroekonomii. • Charakteryzuje podmioty gospodarcze. • Zakłada i prowadzi działalność gospodarczą. • Przeprowadza analizę statystyczną badanej zbiorowości. • Przestrzega zasad archiwizowania dokumentacji jednostki organizacyjnej. • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych. • Stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych i płacowych. • Prowadzi rekrutację pracowników i dokumentację osobową. • Rozlicza inne świadczenia związane z pracą. • Rozlicza wynagrodzenia. • Przeprowadza analizę kadrową i płacową. • Prowadzi sprawy kadrowe i płacowe z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych. • Stosuje różne formy rozliczeń z kontrahentami. • Prowadzi rozliczenia z bankami. • Prowadzi rozliczenia podatkowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. • Prowadzi rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych. • Prowadzi rozliczenia podatkowe i rozliczenia z ZUS. Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia: • Posługuje się regułami mikroekonomii i makroekonomii. • Charakteryzuje podmioty gospodarcze. • Zakłada i prowadzi działalność gospodarczą. • Przeprowadza analizę statystyczną badanej zbiorowości. • Przestrzega zasad archiwizowania dokumentacji jednostki organizacyjnej. • Rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych. • Przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości. • Klasyfikuje aktywa i pasywa. • Identyfikuje kategorie wynikowe. • Przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych. • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ich otwieranie i zamykanie zgodnie z przepisami prawa. • Sprawdza i kwalifikuje dowody księgowe do ujęcia w księgach rachunkowych. • Sporządza księgowe dokumenty rozliczeniowe i dokumenty obrotu pieniężnego. • Ewidencjonuje operacje gospodarcze w różnych jednostkach. • Poprawia błędy księgowe. • Sporządza i analizuje zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych. • Prowadzi księgi rachunkowe z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych. • Przeprowadza i rozlicza inwentaryzację różnymi metodami. • Oblicza i interpretuje różnice inwentaryzacyjne. • Rozlicza różnice inwentaryzacyjne w księgach rachunkowych jednostki. • Stosuje zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych. • Wycenia aktywa i pasywa w ciągu okresu sprawozdawczego i na dzień bilansowy. • Rozlicza koszty działalności jednostki. • Stosuje metody kalkulacji kosztów. • Ustala wynik finansowy metodą statystyczną i księgową w różnych wariantach rachunku kosztów. • Rozlicza wynik finansowy netto. • Prowadzi wycenę, rachunek kosztów i rozliczenia podatkowe z zastosowaniem technologii informacyjnych i systemów komputerowych. • Sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe. • Prowadzi analizę finansową.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku technik rachunkowości znajdzie zatrudnienie w: • biurach rachunkowych • prywatnych przedsiębiorstwach • jednostkach finansów publicznych • sektorze bankowym • sektorze ubezpieczeniowym • sektorze non-profit. W wyżej wymienionych jednostkach nasi absolwenci mogą pracować na stanowiskach takich jak: • pracownik działu księgowości • referent ds. finansowych • referent ds. kadrowych • referent ds. płacowych • samodzielny księgowy • analityk finansowy.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych uczeń kształcący się w zawodzie technik rachunkowości może uzupełnić dodatkową kwalifikację EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację uzyskać dyplom w zawodzie technik ekonomista. Poszerzy w ten sposób swoje kompetencje o możliwość pracy biurowej w innych działach jednostek organizacyjnych. Po uzyskaniu tytułu technika rachunkowości absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na dowolnie wybranej uczelni wyższej na kierunkach: • Finanse i rachunkowość • Zarządzanie • Logistyka • Analityka gospodarcza • Marketing • Międzynarodowe stosunki gospodarcze • Ekonomia menadżerska • Publicystyka ekonomiczna i public relations • Bankowość • Polityka społeczna • Handel zagraniczny.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.