Wróć
Poligraficzna
Handlowa
Ekonomiczno-administracyjna
Teleinformatyczna

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Ekonomiczno-Handlowe

Ogólne informacje o zawodzie

Technik reklamy to zawód dla osób kreatywnych, mających podzielność uwagi i wyobraźnię, dobrze zorganizowanych i rzetelnych, lubiących pracować z ludźmi lub samodzielnie, interesujących się reklamą i działaniami promocyjnymi. Zawód łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Technik reklamy w swojej pracy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera i opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych, kontaktuje się z agencjami reklamowymi, studiami filmowymi, organizacjami branżowymi, sportowymi, społecznymi i politycznymi, pracuje przy kampaniach reklamowych.


Czego będziesz się u nas uczył?

W trakcie nauki uczniowie kształcący się w zawodzie technik reklamy zdają 2 egzaminy zawodowe. W klasie III, w sesji letniej zdają egzamin z kwalifikacji: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego, a po pierwszym semestrze klasy V, w sesji zimowej - z kwalifikacji: PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.
Do najważniejszych przedmiotów zawodowych w kształceniu technika reklamy zaliczamy: reklamę, pracownię przekazu reklamowego, pracownię kampanii reklamowej, pracownię projektów reklamowych, analizą kampanii reklamowej.
Dla osób zainteresowanych fotografią i filmem prowadzone są koła zainteresowań. Uczniowie mogą również uczestniczyć w zajęciach koła graficznego.
W klasie III i IV uczniowie wzbogacają swoje słownictwo z branży reklamowej na lekcjach języka angielskiego zawodowego.
Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są język angielski i geografia.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie Technikum Ekonomiczno-Handlowego w trakcie swojej nauki odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. Dobór firm do odbywania praktyk zawodowych uzależniony jest od specyfiki zawodu, w którym kształcą się uczniowie.  
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik reklamy odbywają praktyki zawodowe w klasie trzeciej (4 tygodnie) i klasie czwartej (4 tygodnie). Łączny wymiar praktyk w okresie nauki w technikum wynosi 8 tygodni (280 godz.). Celem praktyk zawodowych jest pogłębianie oraz doskonalenie w rzeczywistych warunkach umiejętności opanowanych w szkole. W trakcie realizacji programu praktyk uczniowie nabywają doświadczenia na różnych stanowiskach pracy. 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Profesjonalny handlowiec to nie tylko praca. To styl bycia, styl porozumiewania się z ludźmi. Handlowiec to urodzony negocjator. Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Dziś handlowiec postrzegany jest jako profesjonalny doradca. Absolwenci szkoły przygotowani są do pracy w działach handlowych przedsiębiorstw oraz firmach zajmujących się promocją, reklamą i marketingiem na średnich szczeblach zarządzania w firmach handlowych. Mogą samodzielnie lub we współpracy opracowywać projekty strategii marketingowych, prowadzić negocjacje handlowe, przygotowywać i zawierać umowy handlowe. Posiadając wiedzę z zakresu psychologii obsługi klienta i nowoczesnych technik sprzedaży, uczniowie są dobrze przygotowani do pracy jako menedżerowie, pracownicy działu obsługi klienta, sprzedawcy usług finansowych. Technik handlowiec jest również w pełni przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-usługowej, posiadając zarówno wiedzę merytoryczną jak i kompetencje miękkie, tj. radzenie sobie ze stresem, działanie pod presją czasu, odporność na krytykę, umiejętność organizowania pracy zespołowej i delegowania zadań.


Czego będziesz się u nas uczył?

W trakcie nauki w technikum uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec zdają 2 egzaminy  zawodowe. W klasie III, w sesji letniej zdają egzamin z kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży, a po I semestrze klasy V, w sesji zimowej - z kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.
Doskonały handlowiec posiada umiejętność łączenia swoich wrodzonych kompetencji miękkich z wiedzą i umiejętnościami nabytymi w trakcie edukacji i praktyk zawodowych. Prowadzenie kół zainteresowań, na których rozwijane są między innymi kompetencje komunikacji interpersonalnej lub umiejętności negocjacji, pozwalają na wszechstronny rozwój przyszłego pracownika. 
Przedmioty realizowane w techniku handlowcu pozwalają na pełne przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-usługowej lub odnalezienia się w roli pracownika. Absolwenci posiadają zarówno wiedzę merytoryczną jak i kompetencje miękkie. 
W klasie czwartej młodzież uczy się języka angielskiego w handlu, który przybliża słownictwo związane z branżą handlową, a w przyszłości ułatwia pracę z klientem zagranicznym.
Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są geografia i język angielski. 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie Technikum Ekonomiczno-Handlowego w trakcie swojej nauki odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. Dobór firm do odbywania praktyk zawodowych uzależniony jest od specyfiki zawodu, w którym kształcą się uczniowie.  
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec odbywają praktyki zawodowe w klasie trzeciej (4 tygodnie) i klasie czwartej (4 tygodnie). Łączny wymiar praktyk w okresie nauki w technikum wynosi 8 tygodni (280 godz.). Celem praktyk zawodowych jest pogłębianie oraz doskonalenie w rzeczywistych warunkach umiejętności opanowanych w szkole. W trakcie realizacji programu praktyk uczniowie nabywają doświadczenia na różnych stanowiskach pracy. 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik ekonomista to zawód bardzo atrakcyjny, popularny i poszukiwany przez pracodawcę. Daje absolwentowi dużą szansę, by odnalazł się na rynku pracy czy też samodzielnie prowadził działalność gospodarczą. Jest on przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie przydają się wiedza i umiejętności z zakresu kadr i płac, finansów przedsiębiorstwa i obsługi biura. Technik ekonomista wie, jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą oraz potrafi poruszać się w gąszczu przepisów prawnych. Umie posługiwać się komputerem, a stosowanie programów biurowych i obsługa uproszczonej księgowości w pracy jest dla niego codziennością. Można mu powierzyć m.in. sporządzenie deklaracji podatkowej, prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, prowadzenie sekretariatu i sporządzanie analiz ekonomicznych. Technik ekonomista może znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i u każdego pracodawcy. Może podjąć pracę na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, kadrami, planowaniem produkcji. Odnajdzie się też w instytucjach finansowych, administracji państwowej i samorządowej.


Czego będziesz się u nas uczył?

W czasie trwania nauki uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista będą zdawać dwa egzaminy zawodowe. W klasie III, w sesji letniej uczniowie zdają egzamin z kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, a w klasie V w sesji zimowej z kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej potwierdzający zdanie kwalifikacji EKA.04. i EKA.05., a po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego – dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista.

Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym:

Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista lub pełnoletni uczeń, który zdał egzamin z kwalifikacji EKA.05 i ukończył kwalifikacyjny kursu zawodowy w kwalifikacji EKA.07.Prowadzenie rachunkowości oraz zdał egzaminu zawodowy z tej kwalifikacji organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną otrzymuje dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości.

Zdanie egzaminu maturalnego i uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia uczącemu się kontynuację nauki w szkole wyższej.

Do najważniejszych przedmiotów zawodowych w kształceniu technika ekonomisty zaliczamy: kadry i płace, gospodarkę finansową przedsiębiorstw, organizowanie działalności gospodarczej, podstawy biznesplanu i marketingu, pracownię podejmowania działalności gospodarczej, pracownię ekonomiczną, technikę biurową i statystykę.

W klasie III i IV uczniowie wzbogacają swoje słownictwo z branży ekonomicznej na zajęciach z języka angielskiego zawodowego.

W klasie V przewidziano możliwość poznania zasad prowadzenia rachunkowości.

Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są język angielski i matematyka.

Dla osób zainteresowanych zagadnieniami ekonomicznymi przewidziana jest możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz pomoc w przygotowaniach do udziału w olimpiadach branżowych np. Wiedzy Ekonomicznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich, Statystyki i innych.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie Technikum Ekonomiczno-Handlowego w trakcie swojej nauki odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. Dobór firm do odbywania praktyk zawodowych uzależniony jest od specyfiki zawodu, w którym kształcą się uczniowie.  
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista odbywają praktyki zawodowe w klasie trzeciej (4 tygodnie) i klasie czwartej (4 tygodnie). Łączny wymiar praktyk w okresie nauki w technikum wynosi 8 tygodni (280 godz.). Celem praktyk zawodowych jest pogłębianie oraz doskonalenie w rzeczywistych warunkach umiejętności opanowanych w szkole. W trakcie realizacji programu praktyk uczniowie nabywają doświadczenia na różnych stanowiskach pracy. 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności specjalistycznych, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania i obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych . Do zadań najczęściej powierzanych technikowi rachunkowości należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych. Może on wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.


Czego będziesz się u nas uczył?

W trakcie nauki uczniowie kształcący się w zawodzie technik rachunkowości zdają 2 egzaminy zawodowe. W klasie III, w sesji letniej zdają egzamin z kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych a po pierwszym semestrze klasy V, w sesji zimowej - z kwalifikacji: EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Do najważniejszych przedmiotów zawodowych w kształceniu technika rachunkowości zaliczamy: organizowanie działalności gospodarczej, gospodarka finansowa przedsiębiorstw, pracownia techniki biurowej, podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej, sprawozdawczość i analiza finansowa, podstawy biznesplanu, systemy komputerowe w rachunkowości,
Dla osób zainteresowanych rachunkowością prowadzone są koła zainteresowań. Uczniowie mogą również uczestniczyć w spotkaniach w ramach Szkolnego Koła Księgowego działającego przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział w Lublinie.
Szkoła nawiązała współpracę i podpisała z pracodawcą porozumienie w zakresie kształcenia w zawodzie technik rachunkowości. Porozumienie na czas nieokreślony podpisano z firmą CashDirector S.A. Aleje Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa  
W klasie III i IV uczniowie wzbogacają swoje słownictwo z branży ekonomicznej na lekcjach języka angielskiego zawodowego. 
Przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są język angielski i matematyka.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie Technikum Ekonomiczno-Handlowego w trakcie swojej nauki odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. Dobór firm do odbywania praktyk zawodowych uzależniony jest od specyfiki zawodu, w którym kształcą się uczniowie.  
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik rachunkowości odbywają praktyki zawodowe w klasie trzeciej (4 tygodnie) i klasie czwartej (4 tygodnie). Łączny wymiar praktyk w okresie nauki w technikum wynosi 8 tygodni (280 godz.). Celem praktyk zawodowych jest pogłębianie oraz doskonalenie w rzeczywistych warunkach umiejętności opanowanych w szkole. W trakcie realizacji programu praktyk uczniowie nabywają doświadczenia na różnych stanowiskach pracy. 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik informatyk to zawód dla osób, które mają zdolność zarówno logicznego, jak i abstrakcyjnego myślenia. Osoba zajmująca się tą profesją musi umieć samodzielnie analizować sytuacje, by następnie sprawnie podejmować odpowiednie decyzje. W tym zawodzie liczą się również cierpliwość i spostrzegawczość, które na pewno ułatwią rozwiązywanie problemów informatycznych. Technik informatyk to osoba, która sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi, obsługuje oprogramowanie użytkowe, potrafi dokonać doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania, obsługuje urządzenia peryferyjne, posiada umiejętność pracy w sieciach komputerowych oraz projektowania baz danych i ich oprogramowania, tworzy strony i programy internetowe. Technik informatyk zajmuje się instalacją i obsługą programów komputerowych, może współpracować z zespołem informatyków, projektować, programować, wdrażać i obsługiwać zaawansowane systemy komputerowe.


Czego będziesz się u nas uczył?

W trakcie nauki w technikum uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk zdają 2 egzaminy zawodowe. W klasie III, w sesji letniej zdają egzamin z kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, a po I semestrze klasy V, w sesji zimowej - z kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
W klasie trzeciej i czwartej realizujemy przedmiot uzupełniający na podstawie autorskiego programu nauczania „Podstawy programowania”. Uczniowie poznają podstawy algorytmiki, analizują algorytmy klasyczne, takie jak algorytm Euklidesa, sortowania bąbelkowego, konwersje systemów liczbowych, algorytmy zachłanne, algorytmy na tekstach, sito Eratostenesa, szyfr Cezara, inne algorytmy kryptograficzne. Następnie zapisują poznane algorytmy w języku Python, tworząc proste skrypty. Dzięki temu rozwijają umiejętności logicznego myślenia oraz algorytmicznego rozwiązywania problemów, co wprowadza ich w późniejszą naukę innych języków programowania i znacznie ją ułatwia. 
Dodatkowo dla technika informatyka w klasie II i III z godzin do dyspozycji dyrektora przewidziana jest realizacja zajęć rozwijających zainteresowania informatyczne na podstawie autorskiego programu nauczycieli naszej szkoły.
W klasie drugiej i trzeciej młodzież uczy się języka angielskiego zawodowego, który przybliża słownictwo związane z branżą informatyczną.
Od pierwszej do piątej klasy przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest matematyka.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie Technikum Ekonomiczno-Handlowego w trakcie swojej nauki odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. Dobór firm do odbywania praktyk zawodowych uzależniony jest od specyfiki zawodu, w którym kształcą się uczniowie.  
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk odbywają praktyki zawodowe w klasie trzeciej (4 tygodnie) i klasie czwartej (4 tygodnie). Łączny wymiar praktyk w okresie nauki w technikum wynosi 8 tygodni (280 godz.). Celem praktyk zawodowych jest pogłębianie oraz doskonalenie w rzeczywistych warunkach umiejętności opanowanych w szkole. W trakcie realizacji programu praktyk uczniowie nabywają doświadczenia na różnych stanowiskach pracy. 


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
XV Liceum Ogólnokształcące

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

W realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, a także w procesie wspierania wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów Zespół Szkół nr 1 współpracuje z wieloma instytucjami, przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi, m.in. z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniką Lubelską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji. Mając na uwadze zdrowie psychiczne, rozwój społeczno-emocjonalny oraz karierę edukacyjno-zawodową uczniów współpracujemy z poradniami m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 im. Jerzego Ciesielskiego oraz Specjalistyczną Poradnią Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. prof. Wł. Fijałkowskiego, a także Specjalistyczną Poradnią Zawodową. Ściśle współpracujemy także z Policją, w tym I Komisariatem Policji, Komendą Miejską Policji w Lublinie oraz Strażą Miejską i Centrum Interwencji Kryzysowej. Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkoły z wieloma pracodawcami.

CashDirector SA
Formy współpracy - objęcie patronatem klas technika rachunkowości, ekonomisty, handlowca, informatyka, organizacja praktyk zawodowych, konkursów przedmiotowych, warsztatów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, konkursów przedmiotowych, warsztatów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
„Społem” Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie
Formy współpracy -organizacja praktyk zawodowych, konkursów przedmiotowych, warsztatów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
MAKRO Cash and Carry Polska SA
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Szkoły
AUCHAN POLSKA Sp. z o.o. w Lublinie
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkoły, szkoleń, warsztatów, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
Poczta Polska SA
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, szkoleń dla uczniów, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
„CEZAL” Lublin spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
AT – SERWIS SC
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, szkoleń dla uczniów, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
XYZDATA MARZANNA GORAL
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, warsztatów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
DATASOFT SC Beata Gil, Piotr Trybuchowicz
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
ITLU sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, organizacja praktyk zawodowych, warsztatów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
VICO sp. j.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, szkoleń dla uczniów i nauczycieli
DR PC Paweł Drozd
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, szkoleń i staży dla uczniów szkoły
X-COM JAROSŁAW KRAWCZYK
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
Mikrobit sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
Industi sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, szkoleń, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
Apus Przedsiębiorstwo Reklamowo Wydawnicze Marek Lecki
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
Art Kwadrat Reklama i Wnętrza Janusz Gołofit
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
TS Studio sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, szkoleń, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
VENA ART. sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży, szkoleń dla uczniów, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
Agencja EM ART STUDIO
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, organizacja praktyk zawodowych, warsztatów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
Andale Druk i Reklama sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, warsztatów, szkoleń dla uczniów, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
Bizpart Biuro Usług Rachunkowych i Konsultingowych Izabela Ogórek
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Lublinie im. Jerzego Ciesielskiego oraz Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
Współpraca dotyczy diagnozy problemów uczniów, porad specjalistycznych, udziału młodzieży w terapii oraz treningach i warsztatach psychoedukacyjnych. Każdego roku organizowany jest w szkole punkt konsultacyjny dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w ramach którego porad udziela psycholog/doradca zawodowy. Podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery cyklicznie prowadzone są przez doradcę zawodowego Poradni warsztaty dla uczniów na temat kompetencji zawodowych oraz wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej, a także warsztaty radzenia sobie ze stresem.
Specjalistyczna Poradnia Zawodowa oraz Wojewódzki i Miejski Urząd Pracy
Współpraca w zakresie rozwoju oraz planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów. Cyklicznie prowadzone są warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów, badania psychologiczne predyspozycji zawodowych i cech osobowości oraz konsultacje z doradcami. Młodzież uczestniczy w profesjonalnych badaniach na terenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bierze udział w Targach Pracy, Dniach Kariery.
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
W celu podnoszenia jakości kształcenia oraz stymulowania rozwoju edukacyjno-zawodowego uczniów i nauczycieli szkoła współpracuje ze środowiskiem akademickim. W ramach współdziałania z uczelniami podpisano umowy o współpracy. Dzięki współpracy uczniowie mogą uczestniczyć m.in. w Lubelskim Festiwalu Nauki, dniach otwartych, pogłębiać wiedzę i rozwijać zainteresowania poprzez udział w konferencjach, wykładach, warsztatach, zajęciach wybranych kół naukowych. Pozyskujemy również materiały informacyjno-rekrutacyjne oraz aktualną ofertę studiów.
Straż Miejska oraz Policja, w tym z I Komisariat Policji i Komenda Miejską Policji w Lublinie
Instytucje te wspierają szkołę w sytuacjach kryzysowych, w działaniach edukacyjno-profilaktycznych oraz dbają o bezpieczeństwa wokół terenu szkoły poprzez wzmożone patrole.
Centrum Interwencji Kryzysowej
Współpraca polega na kierowaniu uczniów i rodziców po specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną w szczególności w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie (wspieranie ofiar przestępstwa) czy uzależnieniami.
Back
Poligraficzna (PGF):en
Handlowa (HAN):en
Ekonomiczno-administracyjna (EKA):en
Teleinformatyczna (INF):en

Władysław Grabski 1st School Complex

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Technical Secondary School of Economics and Commerce

General information about the profession

Advertising technician

Vocational examinations:
PGF.07. – after the 3rd grade
PGF.08. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     advertising message workshop
 •     advertising campaigns workshop
 •     advertising project workshop
 •     advertising campaign analysis

Advanced level subjects: geography, English


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Commerce technician

Vocational examinations:
HAN.01. – after the 3rd grade
HAN.02. – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     economics in commerce
 •     commodity science
 •     safety and law
 •     sales organisation
 •     customer service
 •     commercial accounting
 •     marketing
 •     sales workshop
 •     planning and analysis workshop
 •     trade business simulation

Advanced level subjects: geography, English


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Economics technician

Vocational examinations:
EKA.04 – near the end of the 3rd grade
EKA.05 – near the end of the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     safety and law
 •     introduction to economics
 •     economic activity organisation
 •     introduction to business planning and marketing
 •     HR and payroll
 •     corporate finance
 •     introduction to bookkeeping
 •     office technology workshop
 •     statistics workshop
 •     tax and financial settlement workshop

Advanced level subjects: mathematics, geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Accounting technician

Vocational examinations:
EKA.05. – after the 3rd grade
EKA.07. – after the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     economic activity organisation
 •     corporate finance
 •     office technology workshop
 •     introduction to financial accounting
 •     financial reporting and analysis
 •     introduction to business planning
 •     computer systems in accounting

Advanced level subjects: English, mathematics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

IT technician

Vocational examinations:
INF.02. – after the 3rd grade
INF.03. – after the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to programming
 •     computer technology devices
 •     operating systems
 •     local computer networks
 •     websites
 •     database systems
 •     server operating systems
 •     web applications
 •     computer device repairs
 •     network device and local network assembly and operation
 •     web application programming

Advanced level subjects: mathematics


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
15th General Secondary School

Cooperation with employers and institutions

W realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, a także w procesie wspierania wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów Zespół Szkół nr 1 współpracuje z wieloma instytucjami, przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi, m.in. z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniką Lubelską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji. Mając na uwadze zdrowie psychiczne, rozwój społeczno-emocjonalny oraz karierę edukacyjno-zawodową uczniów współpracujemy z poradniami m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 im. Jerzego Ciesielskiego oraz Specjalistyczną Poradnią Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. prof. Wł. Fijałkowskiego, a także Specjalistyczną Poradnią Zawodową. Ściśle współpracujemy także z Policją, w tym I Komisariatem Policji, Komendą Miejską Policji w Lublinie oraz Strażą Miejską i Centrum Interwencji Kryzysowej. Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkoły z wieloma pracodawcami.

CashDirector SA
uuuu
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie
uuu
„Społem” Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie
uuu
MAKRO Cash and Carry Polska SA
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Szkoły
AUCHAN POLSKA Sp. z o.o. w Lublinie
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych dla uczniów szkoły, szkoleń, warsztatów, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
Poczta Polska SA
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, szkoleń dla uczniów, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
„CEZAL” Lublin spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
AT – SERWIS SC
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, szkoleń dla uczniów, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
XYZDATA MARZANNA GORAL
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, warsztatów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
DATASOFT SC Beata Gil, Piotr Trybuchowicz
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
ITLU sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, organizacja praktyk zawodowych, warsztatów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
VICO sp. j.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, szkoleń dla uczniów i nauczycieli
DR PC Paweł Drozd
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, szkoleń i staży dla uczniów szkoły
X-COM JAROSŁAW KRAWCZYK
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
Mikrobit sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
Industi sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, szkoleń, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
Apus Przedsiębiorstwo Reklamowo Wydawnicze Marek Lecki
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
Art Kwadrat Reklama i Wnętrza Janusz Gołofit
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
TS Studio sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, szkoleń, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
VENA ART. sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży, szkoleń dla uczniów, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy
Agencja EM ART STUDIO
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły, organizacja praktyk zawodowych, warsztatów, szkoleń dla uczniów i nauczycieli, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
Andale Druk i Reklama sp. z o.o.
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów szkoły
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby”
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, warsztatów, szkoleń dla uczniów, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
Bizpart Biuro Usług Rachunkowych i Konsultingowych Izabela Ogórek
Formy współpracy - organizacja praktyk zawodowych, przygotowanie do egzaminów zawodowych, przygotowanie absolwentów do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, sponsoring Szkoły
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Lublinie im. Jerzego Ciesielskiego oraz Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
Współpraca dotyczy diagnozy problemów uczniów, porad specjalistycznych, udziału młodzieży w terapii oraz treningach i warsztatach psychoedukacyjnych. Każdego roku organizowany jest w szkole punkt konsultacyjny dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w ramach którego porad udziela psycholog/doradca zawodowy. Podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery cyklicznie prowadzone są przez doradcę zawodowego Poradni warsztaty dla uczniów na temat kompetencji zawodowych oraz wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej, a także warsztaty radzenia sobie ze stresem.
Specjalistyczna Poradnia Zawodowa oraz Wojewódzki i Miejski Urząd Pracy
Współpraca w zakresie rozwoju oraz planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów. Cyklicznie prowadzone są warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów, badania psychologiczne predyspozycji zawodowych i cech osobowości oraz konsultacje z doradcami. Młodzież uczestniczy w profesjonalnych badaniach na terenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, bierze udział w Targach Pracy, Dniach Kariery.
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
W celu podnoszenia jakości kształcenia oraz stymulowania rozwoju edukacyjno-zawodowego uczniów i nauczycieli szkoła współpracuje ze środowiskiem akademickim. W ramach współdziałania z uczelniami podpisano umowy o współpracy. Dzięki współpracy uczniowie mogą uczestniczyć m.in. w Lubelskim Festiwalu Nauki, dniach otwartych, pogłębiać wiedzę i rozwijać zainteresowania poprzez udział w konferencjach, wykładach, warsztatach, zajęciach wybranych kół naukowych. Pozyskujemy również materiały informacyjno-rekrutacyjne oraz aktualną ofertę studiów.
Straż Miejska oraz Policja, w tym z I Komisariat Policji i Komenda Miejską Policji w Lublinie
Instytucje te wspierają szkołę w sytuacjach kryzysowych, w działaniach edukacyjno-profilaktycznych oraz dbają o bezpieczeństwa wokół terenu szkoły poprzez wzmożone patrole.
Centrum Interwencji Kryzysowej
Współpraca polega na kierowaniu uczniów i rodziców po specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną w szczególności w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie (wspieranie ofiar przestępstwa) czy uzależnieniami.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.