Wróć
Poligraficzna

Technik reklamy

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik reklamy: • przygotowywanie elementów strategii reklamowej, • przygotowanie elementów kreacji reklamowej, • produkcja reklamy, • planowanie kampanii reklamowej, • organizowanie sprzedaży reklamowej, • realizowanie kampanii reklamowej, • badanie przekazu reklamowego. Absolwent technikum w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania określonych zadań zawodowych: W zakresie kwalifikacji PGF.07.Wykonywanie przekazu reklamowego: • posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy; • określania roli i funkcji reklamy w różnych kontekstach; • stworzenia przekazu reklamowego; • stworzenia reklamy; • wykonania projektów reklam, posługując się dokumentacją; • zarządzania procesem tworzenia reklamy; • współpracowania w zespole tworzącym reklamę; • wykazania się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegania zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami; • zarządzania małymi zespołami; • zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określania zagrożeń występujące w środowisku pracy oraz skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, a także stosowania środków technicznych i ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych; • aktualizowania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych; • wprowadzania rozwiązań poprawiających warunki i jakość pracy; • określania warunków i organizacji pracy zapewniających wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadań i uprawnień instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce; • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. W zakresie kwalifikacji PGF.08.Zarządzanie kampanią reklamową: • posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy, • określania roli i funkcji reklamy w różnych kontekstach, • zarządzania procesem tworzenia reklamy, • współpracowania w zespole tworzącym reklamę oraz zarządzania małymi zespołami, • wykazania się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegania zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami, • wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy, • opracowania strategię komunikacji marki, • opracowania planu kampanii reklamowej oraz zarządzania procesem jej realizacji • wyciągania wniosków z badań reklamy i prezentowania ich, • sprzedania zleceniodawcy kampanii reklamową, • organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ergonomii, określania zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka, a także stosowania środków technicznych i ochrony zbiorowej do wykonywania zadań zawodowych, • aktualizowania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, • wprowadzania rozwiązań poprawiających warunki i jakość pracy, • stosowania technik kreatywnych, przepisów prawa, norm etycznych, • zarządzania informacjami w procesie realizacji kampanii reklamowej, • planowania i realizowania badań reklamy, • określania warunków i organizacji pracy zapewniających wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy, a także zadań i uprawnień instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy w Polsce, • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent technikum w zawodzie technik reklamy znajdzie zatrudnienie: • w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako pracownik działu obsługi klienta, autor tekstów i sloganów, projektant grafiki, pracownik działu planowania publikacji i prowadzenia badań rynkowych; • w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, • w biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu; • w studiach fotograficzno-filmowych jako specjalista ds. produkcji; • w agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej jako organizator działań promocyjnych, specjalista ds. public relations. • W studiach graficznych i studiach produkcyjnych branży reklamowej

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent technikum reklamy może podjąć studia na następujących kierunkach: • Reklama • Marketing • Grafika komputerowa • Public relations • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna • Zarzadzanie mediami i reklamą.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.