Wróć
Mechaniczna

Technik spawalnictwa

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi: a) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej, b) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej, c) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, d) naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 2) w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych: a) rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych, b) dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania, c) planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania, d) prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia, e) nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych. W trakcie nauki kwalifikacji MEC.08. uczeń, w szczególności, nabywa następujące umiejętności w zakresie: 1) Wykonywania prac ślusarskich z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej, 2) Wytwarzania elementów maszyn i urządzeń metodami obróbki ręcznej i maszynowej, 3) Naprawiania elementów maszyn i urządzeń, 4) Wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych metali, 5) Zabezpieczania antykorozyjnego elementów maszyn, urządzeń oraz narzędzi, 6) Sporządzania dokumentacji technicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej, 7) Kalkulowania kosztów wytwarzania wyrobów, 8) Dobierania środków i sposobów transportu wewnętrznego i składowania materiałów, 9) Stosowania prawa i przestrzegania zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje język obcy zawodowy (język angielski), zasady bhp podczas pracy na stanowiskach obróbczych, zasady ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, wymagania ergonomii, zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz doskonali kompetencje społeczne i personalne ukierunkowane na pracę w zespole, planowania wykonywanych zadań, komunikacji interpersonalnej itp. Egzamin zawodowy zdaje po trzecim roku nauki składający się z dwóch części –pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na wykonywaniu i naprawie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z dokumentacją techniczną zawartą w zadaniu egzaminacyjnym. Po uzyskaniu świadectwa w kwalifikacji MEC.08 zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu ślusarz. W trakcie nauki kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych uczeń, w szczególności, nabywa następujące umiejętności w zakresie: 1) Organizowania stanowiska do spajania, w tym spawania, zgrzewania, lutowania i klejenia, 2) Charakteryzowania materiałów przeznaczonych na konstrukcje spajane oraz gazów technicznych wykorzystywanych w procesie spawania gazowego 3) Organizowania i wykonywania procesów spajania, 4) Wykonywania obliczeń wytrzymałościowych połączeń spajanych, 5) Wykonywania połączeń spawanych różnymi metodami, 6) Dobierania metod, urządzeń i warunków do zgrzewania metali i ich stopów oraz tworzyw sztucznych, 7) Nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych, 8) Szacowania kosztów wytworzenia wyrobów i konstrukcji spawanych, 9) Posługiwania się dokumentacją techniczną procesów spawalniczych, 10) Kontroli parametrów jakościowych wykonanych spoin, procesów wytwarzania konstrukcji spawanych, przebiegu prac spawalniczych na danym stanowisku, stanu technicznego urządzeń spawalniczych, jakości wykonanych spoin i jakości wyrobów. Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje zasady organizacji pracy małych zespołów, kierowania i oceny wykonania przydzielonych zadań. Egzamin zawodowy zdaje po czwartym roku nauki składający się z dwóch części –pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na zaplanowaniu organizacji procesu wykonywania prac spawalniczych. Po uzyskaniu świadectwa w kwalifikacji MEC.10 i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania zawodu technik spawalnictwa.

Możliwości zatrudnienia

Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych miejscem pracy technika spawalnictwa są zakłady wymagające montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych; przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką metali w działach produkcyjnych, naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach; działy kontroli technicznej i sprawdzania jakości produkcji; biura konstrukcyjne lub technologiczne itp.; zakłady rzemieślnicze różnych gałęzi przemysłu mechanicznego związane z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych; punkty serwisowe z maszynami i urządzeniami oraz częściami zamiennymi; warsztaty naprawcze maszyn i urządzeń branży mechanicznej i motoryzacyjnej; przedsiębiorstwa produkujące spawane konstrukcje stalowe; przedsiębiorstwa przemysłu metalowego i maszynowego; przedsiębiorstwa obsługowo-naprawcze; działy gospodarki zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Technik spawalnictwa może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i usług.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent może kontynuować naukę na wyższych studiach politechnicznych w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii mechanicznej, inżynierii nowoczesnych materiałów, inżynierii materiałowej i wytwarzania, inżynierii produkcji w przemyśle 4.0, mechaniki i budowy maszyn lub innych. Może też stale podnosić i uzupełniać kwalifikacje na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.