Wróć
Teleinformatyczna

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

INF.05 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej. INF.06 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej: a) montowania i uruchamiania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, b) utrzymania w ruchu i konserwowania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, c) naprawy instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej; 2) w zakresie kwalifikacji INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych: a) montowania i uruchamiania pozabudynkowych sieci szerokopasmowych, b) utrzymania w ruchu, konserwowania i naprawy pozabudynkowych sieci szerokopasmowych. Zdobywana wiedza i umiejętności INF.05. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej. Montowanie i uruchamianie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej - montaż kabli, urządzeń i elementów instalacji, instalowanie i konfiguracja urządzeń abonenckich telewizji satelitarnej i naziemnej: - charakteryzuje urządzenia i elementy w instalacji telewizji satelitarnej, telewizji sieci kablowej, telewizji naziemnej, - wykonuje montaż kabli, urządzeń i elementów instalacji telewizji satelitarnej, telewizji sieci kablowej, telewizji naziemnej, - wykonuje podłączenia urządzeń i elementów instalacji wewnątrzbudynkowej telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, - kontroluje poprawność montażu i uruchamia urządzenia instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, - instaluje i konfiguruje urządzenia abonenckie telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej. Utrzymanie w ruchu i konserwowanie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej - regulacja parametrów sieci kablowej, instalacji telewizji satelitarnej i naziemnej, lokalizacja uszkodzeń sieci kablowej, instalacji telewizji satelitarnej i naziemnej: - organizuje prace związane z okresowym przeglądem sieci kablowej, instalacji telewizji satelitarnej i naziemnej, - reguluje parametry sieci kablowej, instalacji telewizji satelitarnej i naziemnej, - rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia sieci kablowej, instalacji telewizji satelitarnej i naziemnej, - sporządza dokumentację prowadzonych czynności, Naprawy instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej - ocena poprawności działania instalacji i urządzeń, lokalizacja uszkodzeń, wymiana uszkodzonych urządzeń i elementów: - posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń sieci kablowej, instalacji telewizji satelitarnej i telewizji naziemnej, - dokonuje oceny poprawności działania instalacji i urządzeń na podstawie oględzin instalacji, elementów sygnalizujących stan pracy urządzeń aktywnych oraz analizy wyników pomiarów, - lokalizuje uszkodzenia instalacji sieci kablowej, instalacji telewizji satelitarnej i telewizji naziemnej, - dokonuje napraw instalacji sieci kablowej, telewizji satelitarnej i telewizji naziemnej, - wymienia uszkodzone urządzenia i elementy instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej, - analizuje poprawność działania instalacji satelitarnej, kablowej i naziemnej. INF.06. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych. Montaż i uruchamianie pozabudynkowych sieci szerokopasmowych - montaż i uruchamianie urządzeń i elementów różnych mediów transmisyjnych, montaż i uruchamianie urządzeń zasilających i zabezpieczających do uruchomienia sieci pozabudynkowych, pomiary instalacji pozabudynkowych: - rozpoznaje konfiguracje i topologie powszechnie stosowanych pozabudynkowych sieci publicznych, - rozróżnia rodzaje transmisji z podziałem czasowym i częstotliwościowym, - wymienia cechy urządzeń i elementów dla mediów transmisyjnych, - montuje i uruchamia urządzenia i elementy dla różnych mediów transmisyjnych, - montuje i uruchamia urządzenia zasilające i zabezpieczające do uruchomienia sieci pozabudynkowych, - przeprowadza pomiary instalacji pozabudynkowych, - ocenia jakość montażu na podstawie porównania wyników pomiarów instalacji z wartościami oczekiwanymi, Utrzymanie w ruchu, konserwacja i naprawa pozabudynkowych sieci szerokopasmowych - wykonywanie pomiarów parametrów transmisji, konfiguracja parametrów urządzeń sieciowych, pomiary testowe (kontrolne), prace konserwacyjne i naprawcze: - rozpoznaje rodzaje transmisji w kanale zwrotnym i dosyłowym, - wyróżnia parametry łącza transmisji danych, - wykonuje pomiary parametrów transmisji, - rozróżnia usługi sieci kablowych, - konfiguruje parametry urządzeń sieciowych, - wykonuje pomiary testowe w celu skontrolowania poprawności działania sieci, - rozpoznaje uszkodzenia pozabudynkowych sieci szerokopasmowych, - planuje i wykonuje prace konserwacyjne oraz naprawę sieci pozabudynkowych.

Możliwości zatrudnienia

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej może pracować na stanowiskach związanych z montażem elektrycznym, elektronicznym i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych związanych z szerokopasmową transmisją danych oraz wykonywaniem instalacji urządzeń teletransmisyjnych i ich uruchamianiem. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej zatrudnienie znajdzie: • w firmach obsługujących światłowodowe sieci szkieletowe operatorów telekomunikacyjnych, • w firmach zajmujących się telewizją kablową, • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego przez sieci szerokopasmowe, • w grupach medialno-komunikacyjnych, • u telekomunikacyjnych operatorów telewizji cyfrowej, • w firmach zajmujących się montażem instalacji sieci telewizji kablowej i naziemnej.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Technikiem szerokopasmowej komunikacji elektronicznej można zostać kończąc szkołę techniczną i zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - otrzymując tytuł technika. Wykształcenie wyższe daje większe możliwości zatrudnienia oraz rozwoju. Najczęściej wybieraną formą dalszego kształcenia są studia na uczelniach technicznych (kierunki politechniczne). Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej może pogłębiać swoją wiedzę studiując na wydziałach: elektroniki, elektrotechniki, elektrycznych, robotyki, automatyki, mechatroniki, telekomunikacji a także informatyki. Dla absolwentów kierunku ważne jest również ciągłe dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub innych formach doskonalenia zawodowego.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.