Wróć
Chemiczna

Technik technologii chemicznej

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

symbol cyfrowy zawodu: 311603 Uczeń kształcący się w zawodzie technik technologii chemicznej aby uzyskać uprawnienia zawodowe musi zdać następujące egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: • CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z: • wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych, • użytkowania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego, • kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego. Egzamin odbywa się po klasie trzeciej. • CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym W tej kwalifikacji sprawdzane są wiedza i umiejętności z: • przygotowania procesów technologicznych, • kontrolowania procesów technologicznych, • wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym. Egzamin odbywa się po I semestrze klasy piątej

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Do zadań zawodowych Technika Technologii Chemicznej należy: • odczytywanie i wykonywanie rysunków technicznych oraz schematów technologicznych, • wykonywanie obliczeń chemicznych oraz bilansów materiałowych i energetycznych procesów technologicznych, • pobieranie próbek substancji stałych, ciekłych i gazowych, • wykonywanie pomiarów parametrów procesów chemicznych i nadzorowanie zgodności przebiegu procesów z instrukcją technologiczną; ocenianie jakości surowców i produktów, • utrzymywanie w ruchu instalacji, przy zachowaniu produkcji właściwej pod względem jakościowym i ilościowym, • organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia w surowce i materiały oraz czynniki energetyczne, • prowadzenie bilansu zużycia surowców i czynników energetycznych, czasu pracy oraz opracowywanie normatywów ich wykorzystania, • posługiwanie się instrukcjami i normami technicznymi, gwarantującymi bezpieczny przebieg procesów chemicznych oraz prowadzenie dokumentacji produkcji, • usuwanie awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym, przeprowadzanie konserwacji i remontów bieżących aparatury chemicznej.

Możliwości zatrudnienia

Technik technologii chemicznej po ukończeniu szkoły może pracować: • w laboratoriach badawczych, • w laboratoriach przemysłowych kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów, • w halach produkcyjnych, • w sterowniach procesów, • w zakładach przemysłu syntez organicznych i nieorganicznych, • w rafineriach ropy naftowej i wytwórniach olefin, • w zakładach przemysłu gumowego i oczyszczania gazu ziemnego, • w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

• doskonalące kursy zawodowe, • po zdaniu egzaminu maturalnego – studia wyższe: uniwersytety i politechniki na kierunkach technicznych, środowiskowych.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.