Wróć
Drzewno-meblarska

Technik technologii drewna

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych: • wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, • wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń w stolarstwie, • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. oraz kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych: • programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna, • sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej, • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna. Technik technologii drewna przygotowuje dokumentację techniczną w zakresie przygotowania produkcji, przebiegu procesów technologicznych, kierowania i nadzorowania procesów produkcji związanych z przerobem drewna i materiałów drewnopochodnych. Technik technologii drewna ustala harmonogram prac w działach produkcyjnych i opracowuje schematy procesów technologicznych nowych wyrobów. Wykonuje klasyfikacje asortymentowe i jakościowe surowców oraz półfabrykatów z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera sposoby, środki i nadzoruje proces zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych przed wpływem czynników atmosferycznych, grzybów i szkodników. Kontroluje proces suszenia materiałów drzewnych, wykonywanie analiz laboratoryjnych surowców i materiałów drzewnych stosowanych w produkcji tworzyw drzewnych. Nadzoruje przygotowanie do pracy, ustawienia i poprawność obsługiwania typowych obrabiarek, linii obróbczych i produkcyjnych oraz kontroluje jakość i parametry procesu produkcyjnego w przemyśle drzewnym. Dobiera narzędzia do zadań technologicznych i kontroluje poprawność ich mocowania, ocenia stopnień zużycia narzędzi oraz poprawność pracy obrabiarek, maszyn i urządzeń na podstawie jakości obróbki. Kontroluje jakość obróbki skrawaniem, obróbki wykończeniowej oraz montaż, pakowanie i ekspedycję, zgodnie z zaleceniami norm technicznych i warunkami odbioru technicznego. Nadzoruje pracę urządzeń transportowych, kieruje pracami magazynów półfabrykatów i gotowych wyrobów oraz ekspedycją gotowych wyrobów. Określa zużycie materiałów i sporządza plany zapotrzebowania na surowce i materiały drzewne. Ustala normy materiałowe i czasowe oraz dokonuje kalkulacji cenowej dla określonych wyrobów gotowych. Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska. W związku z wykonywanymi zadaniami zawodowymi technik technologii drewna powinien mieć zdolności intelektualne z zakresu wyobraźni przestrzennej, manualne, zdolności matematyczne i dużo cierpliwości. Powinien mieć sprawne ręce i dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii drewna potrafi: • posługiwać się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym, • charakteryzować właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych, rozpoznawać gatunki drewna, materiały drzewne i drewnopochodne, • rozpoznawać wady drewna oraz określać przyczyny ich powstawania, • rozpoznawać rodzaje uszkodzeń drewna i materiałów drzewnych, • określać materiały pomocnicze stosowane w przemyśle drzewnym, charakteryzować technologię wykonania systemów montażu wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, • rozpoznawać właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych, określać zasady oceny jakości wyrobów stolarskich z uwzględnieniem wad i uszkodzeń, • identyfikować typy konstrukcji oraz style w meblarstwie, • charakteryzować technologię wytwarzania wyrobów stolarskich, • charakteryzować techniki wykańczania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych, • charakteryzować techniki napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich, kwalifikować wyroby stolarskie do naprawy i renowacji, • dobierać środki transportu i metody składowania elementów, podzespołów i wyrobów gotowych z drewna i materiałów drewnopochodnych, • stosować obowiązujące w Polsce podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, • określać zadania i uprawnienia instytucji i służb ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce, • określać prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, • określać zagrożenia i czynniki szkodliwe w środowisku pracy, • charakteryzować kompetencje personalne i społeczne, • organizować stanowisko pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i środowiska, • kierować się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami, • pracować w zespole na różnych miejscach i stanowiskach pracy, • dobrać osoby do wykonania przydzielonych zadań, • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci w zawodzie technik technologii drewna znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych zakładach branży drzewnej, głównie w fabrykach mebli, w przedsiębiorstwach produkujących tworzywa drzewne, w tartakach, zakładach produkujących stolarkę budowlaną, architekturę ogrodową, galanterię drzewną, ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna, pracowniach konserwacji zabytków, działach techniczno-produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Zatrudnienie mogą znaleźć zarówno na lokalnym, regionalnym rynku pracy, jak również w krajach UE.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po ukończeniu szkoły i zdanych egzaminach z kwalifikacji uczniowie uzyskują wykształcenie średnie i tytuł technika technologii drewna, a po zdanej maturze mogą poszerzać wiedzę na studiach wyższych.

Szkoły kształcące w tym zawodzie

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.