Wróć
Teleinformatyczna

Technik teleinformatyk

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi. INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi: a) wdrażania i eksploatowania systemów komputerowych, b) montowania okablowania strukturalnego lokalnych sieci komputerowych, c) instalowania i konfigurowania urządzeń sieci lokalnej, d) wdrażania i eksploatowania sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami, e) lokalizowania i usuwania awarii w sieciach lokalnych; 2) w zakresie kwalifikacji INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi: a) montowania i konfigurowania sieci komutacyjnych, b) wdrażania i utrzymania abonenckich systemów głosowych, c) montowania torów transmisyjnych sieci rozległych, d) instalowania i konfigurowania urządzeń sieci rozległych, e) administrowania i diagnozowania sieci rozległych, f) wdrażania i eksploatowania systemów transmisji danych. Efekty, zdobywana wiedza i umiejętności INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu - montowanie okablowania strukturalnego lokalnych sieci komputerowych, lokalizowanie i usuwanie awarii w sieciach lokalnych, instalowania i konfigurowania urządzeń sieci lokalnej: - charakteryzuje komputerowe sieci lokalne, - stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego, - rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu, - korzysta z projektu lokalnej sieci komputerowej, - wykonuje sieć komputerową na podstawie projektu, - wykonuje testy i pomiary sieci komputerowej, - modernizuje lokalną sieć komputerową, - określa rodzaje awarii struktury fizycznej lokalnej sieci komputerowej i usuwa je, - sporządza dokumentację powykonawczą sieci komputerowej. Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i urządzeń lokalnych sieci komputerowych - wdrażania i eksploatowania systemów komputerowych, instalowania i konfigurowania urządzeń sieci lokalnej: - dobiera i konfiguruje adresację w sieciach lokalnych, - instaluje i administruje systemami operacyjnymi na stacjach roboczych, - stosuje oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań, - tworzy programy wsadowe, - stosuje zabezpieczenia systemów operacyjnych stacji roboczych, - konfiguruje przełączniki i urządzenia sieci komputerowych. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi -wdrażanie i eksploatowanie sieciowych systemów operacyjnych wraz z usługami: - charakteryzuje sieciowe systemy operacyjne z rodziny Windows i Linux, - wdraża sieciowe systemy operacyjne z rodziny Windows i Linux, - zarządza kontami i grupami użytkowników w sieciowych systemach z rodziny Windows i Linux, - udostępnia zasoby w sieci komputerowej, - wdraża role i usługi sieciowe, - stosuje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji, - lokalizuje i usuwa awarie sieciowych systemów operacyjnych, - zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed szkodliwym oprogramowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych. INF. 08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi Wykonanie i utrzymanie transmisyjnych sieci rozległych - montowanie torów transmisyjnych sieci rozległych: - charakteryzuje sieci rozległe, - charakteryzuje urządzenia stosowane w traktach optycznych, - wykonuje tory światłowodowe transmisyjne sieci rozległej, - wykonuje pomiary sieci optycznej, - charakteryzuje anteny sieci rozległej, - wykonuje instalacje antenowe sieci rozległej, - wykonuje miedziane tory transmisyjne sieci rozległej, - wykonuje pomiary torów miedzianych sieci rozległej, - montuje urządzenia sieci rozległej w punktach dystrybucyjnych, - utrzymuje systemy i sieci transmisyjne. Uruchamianie i konfigurowanie sieci komutacyjnych - instalowanie i konfigurowanie urządzeń sieci rozległych, wdrażanie i utrzymanie abonenckich systemów głosowych: - charakteryzuje sieci telefoniczne, - charakteryzuje optyczne sieci dostępowe, - określa funkcję węzła telekomunikacyjnego, - charakteryzuje rodzaje i typy protokołów do zestawiania połączeń głosowych, - charakteryzuje sygnały w łączu abonenckim i międzycentralowym, - uruchamia serwery telekomunikacyjne i administruje nimi, - kofiguruje systemy VoIP i Video oIP (Voice over Internet Protocol, Video over Internet Protocol), - wykonuje montaż urządzeń dostępowych serii xDSL Administrowanie i eksploatacja sieci rozległych - administrowanie i diagnozowanie sieci rozległych, wdrażanie i eksploatowanie systemów transmisji danych: - charakteryzuje architektury sieci teleinformatycznej, - charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie ruterów, - konfiguruje interfejsy rutera, - charakteryzuje i konfiguruje protokoły rutingu, - konfiguruje przełączniki i zapory sieciowe do zastosowania w sieciach rozległych, - stosuje metody zabezpieczeń sieci teleinformatycznych przed niekontrolowanym dostępem, - monitoruje pracę urządzeń sieci komputerowych, - tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN), - charakteryzuje funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią (SNMPSimple Network Management Protocol), - monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom.

Możliwości zatrudnienia

Technik teleinformatyk może pracować na stanowiskach związanych z montażem elektrycznym, elektronicznym i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych związanych z komputerami, telefonami, centralami telefonicznymi oraz wykonywaniem instalacji urządzeń sieci komputerowych rozległych i lokalnych, telefonicznych, ich uruchamianiem, nadzorem i konserwacją. Technik teleinformatyk zatrudnienie znajdzie: • w firmach obsługujących światłowodowe sieci telekomunikacyjne i informatyczne operatorów telekomunikacyjnych, • w firmach zajmujących się usługami internetowymi, • w firmach zajmujących się produkcją sprzętu wykorzystywanego przez sieci komputerowe i telekomunikacyjne, • u telekomunikacyjnych operatorów sieci komputerowych i telefonicznych, • w firmach zajmujących się montażem instalacji sieci komputerowych i telefonicznych, • w każdym dziale przemysłu wymagającym budowy, utrzymania i konserwacji lokalnych i rozległych sieci komputerowych i telefonicznych.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Technikiem teleinformatykiem można zostać kończąc szkołę techniczną i zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - otrzymując tytuł technika. Wykształcenie wyższe daje większe możliwości zatrudnienia oraz rozwoju. Najczęściej wybieraną formą dalszego kształcenia są studia na uczelniach technicznych (kierunki politechniczne). Technik teleinformatyk może pogłębiać swoją wiedzę studiując na wydziałach: elektroniki, elektrotechniki, elektrycznych, robotyki, automatyki, mechatroniki, telekomunikacji a także informatyki. Dla absolwentów kierunku ważne jest również ciągłe dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub innych formach doskonalenia zawodowego.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.