Wróć
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Technik turystyki na obszarach wiejskich

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

Symbol cyfrowy zawodu 515205 Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT) Poziom IV Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla zawodu jako kwalifikacji pełnej Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie: HGT. 09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji HGT. 10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Poziom 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji określony dla kwalifikacji

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Technik turystyki na obszarach wiejskich(technik turystyki wiejskiej) jest nowoczesnym zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie Unii Europejskiej, ze względu na dynamiczny rozwój turystyki, wzrost zainteresowania wypoczynkiem na obszarach wiejskich oraz zakupem produktów z gospodarstw agroturystycznych. Zawód ten jest skierowany do osób zainteresowanych organizacją imprez i usług turystycznych, agroturystycznych oraz prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie rolnym jest jedną z możliwości rozwoju obszarów wiejskich. Działalność agroturystyczna przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, stanowi pozarolnicze źródło utrzymania oraz sprzyja wykorzystaniu lokalnych zasobów i walorów turystycznych, i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich. Absolwent wykonując zadania zawodowe dotyczące agroturystyki wykorzystuje walory przyrodnicze i kulturowe terenów wiejskich w tym folklor, architekturę wiejską i kuchnię regionalną. CELE KSZTAŁCENIA w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich: a) przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich, b) realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich; 2) w zakresie kwalifikacji HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego: a) organizowania prac w gospodarstwie rolnym, b) organizowania działalności agroturystycznej, c) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym. CELE KIERUNKOWE ZAWODU technik turystyki na obszarach wiejskich 1. Organizowanie imprez i usług turystycznych. 2. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich. 3. Organizowanie gospodarstwa rolnego. 4. Prowadzenie produkcji roślinnej. 5. Prowadzenie produkcji zwierzęcej. 6. Organizowanie gospodarstwa agroturystycznego. EFEKTY KSZTAŁCENIA Technik turystyki na obszarach wiejskich potrafi m.in.: • przygotować i realizować imprezy i usługi turystyczne z uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich; • sprzedawać produkty turystyczne i rolnicze z wykorzystaniem instrumentów marketingu; • rozliczać imprezy i usługi turystyczne; • udzielać informacji turystycznej; • organizować i prowadzić gospodarstwo rolne z uwzględnieniem produkcji roślinnej i zwierzęcej; • przystosować gospodarstwo rolne do działalności agroturystycznej; • organizować pobyt gości świadcząc usługi turystyczne; • udzielić pierwszej pomocy; • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii w turystyce i rolnictwie.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent technikum turystyki na obszarach wiejskich (technikum turystyki wiejskiej) ma uprawnienia do prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego, agroturystycznego lub działalności gospodarczej. Ponadto, ma możliwość zatrudnienia w: • gospodarstwach agroturystycznych; • gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych; • przedsiębiorstwach turystycznych (agencje i biura); • pensjonatach i hotelach; • instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem (organizacje branżowe, fundacje i stowarzyszenia, organy administracji samorządowej).

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Nauka w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy w: • szkołach policealnych oraz na kursach kwalifikacyjnych związanych z branżą kierunkową, np. technik żywienia i usług gastronomicznych; • branży ogrodniczej; • branży rolno - hodowlanej, np. technik pszczelarz, technik hodowca koni, technik agrobiznesu; • oraz na studiach, np. na kierunku turystyka i rekreacja, rolniczych lub przyrodniczych.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.