Wróć
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Specjalne nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących

Ogólne informacje o zawodzie

Technik turystyki na obszarach wiejskich to nowoczesny zawód poszukiwany coraz bardziej na rynku pracy z uwagi na dynamiczny rozwój turystyki, wzrost zainteresowania wypoczynkiem na obszarach wiejskich oraz zakupem produktów z gospodarstw agroturystycznych. 
Ukończenie naszego technikum daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi lub przejęcia gospodarstwa rolnego oraz ubieganie się o dofinansowanie z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym Programu „Rozwój Obszarów Wiejskich” (m.in. Premie dla młodych rolników, Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki)
Absolwent naszego technikum potrafi m.in.:
przygotować i realizować imprezy i usługi turystyczne z uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich;
sprzedawać produkty turystyczne i rolnicze z wykorzystaniem instrumentów marketingu;
rozliczać imprezy i usługi turystyczne;
udzielać informacji turystycznej;
organizować i prowadzić gospodarstwo rolne z uwzględnieniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
przystosować gospodarstwo rolne do działalności agroturystycznej;

organizować pobyt gości świadcząc usługi turystyczne;
udzielić pierwszej pomocy;
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii w turystyce 
i rolnictwie.


Czego będziesz się u nas uczył?

W trakcie nauki uczniowie realizują następujące przedmioty zawodowe w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:
Dla kwalifikacji HGT.09.(HG.08) Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich są to:
1.    Organizacja turystyki na obszarach wiejskich
2.    Obsługa ruchu turystycznego
3.    Geografia turystyczna
4.    Ekonomia i zarządzanie
5.    Język angielski zawodowy

Dla kwalifikacji HGT.10.(HG.09) Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego są to:
1.    Produkcja roślinna
2.    Produkcja zwierzęca
3.    Usługi żywieniowe
4.    Usługi noclegowe
5.    Język angielski zawodowy

Obydwie kwalifikacje kończą się egzaminem zawodowym, składającym się z części pisemnej (test) i praktycznej (dokumentacja). Pozytywny wynik uzyskuje się: z części pisemnej – co najmniej 50% punktów; z części praktycznej – co najmniej 75% punktów.
Egzamin z kwalifikacji Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu:
1.    Przygotowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych
2.    Realizowania imprez i usług turystycznych
3.    Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Egzamin z kwalifikacji Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu:
1.    Prowadzenia produkcji w gospodarstwie rolnym
2.    Dostosowania gospodarstwa do działalności agroturystycznej
3.    Obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik turystyki wiejskich (515203), w technikum 4-letnim, przystępują do egzaminu zawodowego:
z kwalifikacji HG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - na zakończenie klasy drugiej
z kwalifikacji HG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - w semestrze pierwszym klasy czwartej

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich (515205), w technikum 5-letnim, przystępują do egzaminu zawodowego:
z kwalifikacji HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - na zakończenie klasy trzeciej
z kwalifikacji HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - w semestrze pierwszym klasy piątej
Obecnie w Technikum, poza zajęciami związanymi z prowadzonym projektem, pracujemy nad modernizacją i stworzeniem oferty związanej z zajęciami dodatkowymi.
W Technikum nr 1 językiem obcym zawodowym jest język angielski, dzięki któremu uczniowie mają możliwość opanować specjalistyczne słownictwo z branży hotelarsko-turystyczno-gastronomicznej.
W zakresie rozszerzonym realizowana jest geografia, natomiast jako przedmioty uzupełniające – język angielski oraz historia i społeczeństwo. Ponadto uczniowie mogą  uczestniczyć w zajęciach dodatkowych „Kreatywność zawodowa” oraz poznawać i doskonalić Polski Język Migowy. 
 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Na realizację praktyk zawodowych w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich przeznaczonych jest 8 tygodni (280 godzin), w zawodzie technik turystyki wiejskiej – 8 tygodni (320 godzin). Praktyki są przeprowadzane w klasie drugiej (3 tygodnie), trzeciej (2 tygodnie) i czwartej (3 tygodnie). Podczas praktyk uczniowie:
1.    Nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji imprezy turystycznej, zastosowania instrumentów marketingu, obsługi systemów rezerwacyjnych oraz organizacji usług noclegowych, żywieniowych i rekreacyjnych.
2.    Poznają przepisy prawa dotyczące działalności gospodarstwa rolnego i agroturystycznego.
3.    Nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji produkcji roślinnej 
i zwierzęcej
Miejscem realizacji praktyk są gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa rolne, hotele i biura podróży, zapewniające rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu. 
Praktyki organizuje szkoła, zapewniając opiekę surdopedagoga. 
Szkoła posiada autobus, którym praktykanci są dowożeni do miejsc odbywania praktyki. 


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Szkoła Podstawowa nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

W ramach współpracy z pracodawcami szkoła organizuje wycieczki szkoleniowo-dydaktyczne, warsztaty, praktyki i staże zawodowe. Są to: Gospodarstwa Rolne, Gospodarstwa Sadownicze, Gospodarstwa Agroturystyczne, Gospodarstwa Szklarniowe, Gospodarstwa Szkółkarskie, Hotele, Agencje Turystyczne, Biura Podróży, Oraz Ogrody Botaniczne, Stowarzyszenia Turystyczne, Cukrownie, Mleczarnie.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo Arka”, Serniki 1c, 21-107 Serniki
Organizacja praktyk zawodowych
Logo Gospodarstwa Agroturystycznego "Ranczo Arka" w Sernikach
Hotel Campanile, ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych
Logo Hotelu Campanile
Hotel Mercure Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12, 20-037 Lublin
Organizacja praktyk zawodowych
Logo Hotelu Mercure Lublin Centrum
Hotel Victoria Lublin, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
Organizacja praktyk zawodowych
Logo Hotelu Victoria
Biuro Podróży Serena, Aleja Spółdzielczości Pracy 36b/1101, 20-147 Lublin
Organizacja praktyk zawodowych
Logo Biura Podróży Serena
Gospodarstwo Sadownicze Gąska Krzysztof, ul. Kleeberga 8/87, 20-243 Lublin
Organizacja praktyk zawodowych
Logo
Back
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HRT):en

John Paul II Special Care and Education Centre for Children and Young People with Hearing Disabilities

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
1st Special Technical Secondary School for the Deaf and Hard of Hearing

General information about the profession

 

Vocational examinations:
HGT.09. – near the end of the 2nd semester of the 3rd grade
HGT.10. – near the end of the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

  •     rural tourism organisation
  •     tourist traffic management
  •     tourism geography
  •     economics and management
  •     plant production
  •     animal production
  •     food services
  •     accommodation services

Advanced level subjects: computer science


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
55th Primary School for the Deaf and Hard of Hearing

Cooperation with employers and institutions

W ramach współpracy z pracodawcami szkoła organizuje wycieczki szkoleniowo-dydaktyczne, warsztaty, praktyki i staże zawodowe. Są to: Gospodarstwa Rolne, Gospodarstwa Sadownicze, Gospodarstwa Agroturystyczne, Gospodarstwa Szklarniowe, Gospodarstwa Szkółkarskie, Hotele, Agencje Turystyczne, Biura Podróży, Oraz Ogrody Botaniczne, Stowarzyszenia Turystyczne, Cukrownie, Mleczarnie.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo Arka”, Serniki 1c, 21-107 Serniki
Organizacja praktyk zawodowych
Logo Gospodarstwa Agroturystycznego "Ranczo Arka" w Sernikach
Hotel Campanile, ul. Lubomelska 14, 20-067 Lublin
Organizacja praktyk i staży zawodowych
Logo Hotelu Campanile
Hotel Mercure Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12, 20-037 Lublin
Organizacja praktyk zawodowych
Logo Hotelu Mercure Lublin Centrum
Hotel Victoria Lublin, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin
Organizacja praktyk zawodowych
Logo Hotelu Victoria
Biuro Podróży Serena, Aleja Spółdzielczości Pracy 36b/1101, 20-147 Lublin
Organizacja praktyk zawodowych
Logo Biura Podróży Serena
Gospodarstwo Sadownicze Gąska Krzysztof, ul. Kleeberga 8/87, 20-243 Lublin
Organizacja praktyk zawodowych
Logo

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.