Wróć
Elektroenergetyczna

Elektryk

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych: 1) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 2) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 3) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia. Uczeń: - rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; - charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska; - rozróżnia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; - określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; - identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; - przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska występujących w zawodzie; - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; - stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych - udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; -rozróżnia elementy obwodów elektrycznych; -rozróżnia pojęcia związane z prądem i napięciem elektrycznym; -opisuje elementy elektroniki; -dobiera metody pomiaru wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; -posługuje się schematami elektrycznymi; -rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych; -rozróżnia rodzaje instalacji elektrycznych; -stosuje zasady ochrony przeciwporażeniowej; -dobiera przewody i kable elektroenergetyczne do określonych zadań; -rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe; -sporządza schematy instalacji elektrycznych; -wykonuje instalacje elektryczne zgodnie z dokumentacją; -rozpoznaje uszkodzenia elektryczne i mechaniczne występujące w instalacjach elektrycznych na podstawie objawów; -charakteryzuje maszyny elektryczne; -charakteryzuje urządzenia elektryczne; -montuje maszyny elektryczne; -montuje urządzenia elektryczne; -charakteryzuje układy zasilania i zabezpieczeń, sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych; -montuje układy zasilania, zabezpieczeń, sterowania i regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych; -uruchamia maszyny i urządzenia elektryczne; -wykonuje prace konserwacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją; -posługuje się językiem angielski zawodowym w zakresie słownictwa związanego z zawodem; - dysponuje odpowiednimi kompetencjami personalnymi i społecznymi.

Możliwości zatrudnienia

Firmy i zakłady szerokiej branży energetycznej oraz zakłady kooperujące z w/w branżą, - specjalistycznych placówkach usługowych i handlowych, - własna działalność gospodarcza. Elektryk może być zatrudniony na stanowisku: • monter urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych, • konserwator urządzeń i maszyn elektrycznych, • monter instalacji elektrycznych. • pracownika serwisu sprzętu elektrycznego.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.