Wróć
Budowlana

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych: - montowania systemów suchej zabudowy, - wykonywania robót malarskich, - wykonywania robót tapeciarskich, - wykonywania robót posadzkarskich, - wykonywania robót okładzinowych; Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem w obiektach budowlanych (mieszkaniowych, przemysłowych oraz usługowych), dotyczące montażu suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, układanie suchych tynków, wykonywanie okładzin ściennych), robót malarsko -tapeciarskich oraz robót posadzkarsko - okładzinowych. Roboty malarskie obejmują przygotowanie podłoży i wykonanie powłok malarskich w rożnych technikach. Roboty tapeciarskie obejmują dobór, rozplanowanie i układanie tapety z zachowaniem wymagań technicznych jakościowych. Roboty posadzkarskie obejmują wykonywanie posadzek z drewna, ceramiki, kamienia, tworzyw drzewnych, tworzyw sztucznych oraz wykonywanie posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drzewnych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajmuje się też naprawą i konserwacją powłok malarskich, tapet, posadzek, okładzin. Wykonuje przedmiary robót obliczając zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt oraz przewidywany koszt wykonania robót. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie potrafi: - czytać dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót wykończeniowych, - przedmiarować roboty przewidziane do wykonania, obliczać zapotrzebowanie materiałowe, - wykonywać kalkulację kosztów robót, rozliczenia robocizny, materiałów i sprzętu, - określać i przygotowywać materiały do zaplanowanych prac wykończeniowych, - wykonywać roboty tapeciarskie, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich, montaż suchej zabudowy, - wykonywać naprawy i konserwację elementów wykończeniowych, - dokonywać odbioru robót wykończeniowych, - oceniać jakość robót w systemie suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich i posadzkarsko - okładzinowych oraz kalkulować ich koszty, a ponadto w zakresie wykonywanych zadań zawodowych: - przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, - udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, - stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, - posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci w tym zawodzie ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną. Zawód montera zabudowy i robót wykończeniowych został określony jako zawód o istotnym zapotrzebowaniu na rynku pracy i ujęty w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy ( województwo lubelskie ) według Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy ( Monitor Polski 30 stycznia 2020 poz. 106)

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Zawód ten z wyodrębnioną wspólną kwalifikacją z zawodem technika robót wykończeniowych w budownictwie, stworzy możliwość kontynuowania ścieżki kształcenia absolwentom Szkoły Branżowej I Stopnia.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.