Wróć
Drzewno-meblarska

Stolarz

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent trzyletniej branżowej szkoły I stopnia prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych: - wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, - wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń w stolarstwie, - wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Do wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych zaliczają się np.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, sanki, zabawki itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze, na ich podstawie wykonuje elementy. Sam również sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość oraz konserwuje przedmioty z drewna i materiałów drewnopochodnych. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac. W związku z wykonywanymi zadaniami zawodowymi stolarz powinien mieć zdolności manualne, wyobraźnię przestrzenną, zdolności matematyczne i dużo cierpliwości. Powinien mieć sprawne ręce i dobrą koordynację wzrokowo-ruchową. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz potrafi: - posługiwać się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym, - charakteryzować właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych, rozpoznawać gatunki drewna, materiały drzewne i drewnopochodne, - rozpoznawać wady drewna oraz określać przyczyny ich powstawania, - rozpoznawać rodzaje uszkodzeń drewna i materiałów drzewnych, - określać materiały pomocnicze stosowane w przemyśle drzewnym, charakteryzować technologię wykonania systemów montażu wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych, - rozpoznawać właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych, określać zasady oceny jakości wyrobów stolarskich z uwzględnieniem wad i uszkodzeń, - identyfikować typy konstrukcji oraz style w meblarstwie, - charakteryzować technologię wytwarzania wyrobów stolarskich, - charakteryzować techniki wykańczania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych, - charakteryzować techniki napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich, kwalifikować wyroby stolarskie do naprawy i renowacji, - dobierać środki transportu i metody składowania elementów, podzespołów i wyrobów gotowych z drewna i materiałów drewnopochodnych, - stosować obowiązujące w Polsce podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, - udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, - stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, - określać zadania i uprawnienia instytucji i służb ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce, - określać prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, - określać zagrożenia i czynniki szkodliwe w środowisku pracy, - charakteryzować kompetencje personalne i społeczne. - posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci w zawodzie stolarz znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych zakładach branży drzewnej, głównie w fabrykach mebli, zakładach stolarskich, w przedsiębiorstwach produkujących tworzywa drzewne, w tartakach, zakładach produkujących stolarkę budowlaną, galanterię drzewną. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Zatrudnienie mogą znaleźć zarówno na lokalnym, regionalnym rynku pracy, jak również w krajach UE.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły branżowej I stopnia w zawodzie stolarz może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, gdzie zdobywa drugą kwalifikację DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych, na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i uzyskaniu dyplomu technika technologii drewna może przystąpić do matury i rekrutacji na wyższe uczelnie.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.