Wróć
Ekonomiczno-administracyjna

Technik ekonomista

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent kierunku technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych uwzględniających: organizowanie pracy biurowej i prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, prowadzenie racjonalnej gospodarki zapasami i środkami trwałymi, prowadzenie sprzedaży krajowej i zagranicznej, inwentaryzacji zapasów, obliczanie i interpretowanie wskaźników analizy ekonomicznej oraz ocenianie gospodarowania zapasami, posługiwanie się oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń, sporządzanie: dokumentów oraz prezentację danych z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi, biznesplanu, prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, rozliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych umów oraz rozliczanie świadczeń pozapłacowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, bankami, urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, przeprowadzanie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, posługiwanie się regułami mikroekonomii i makroekonomii, przeprowadzanie analizy statystycznej badanej zbiorowości, archiwizowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej, stosowanie przepisów prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, określanie zagrożenia w środowisku pracy i skutków oddziaływania czynników szkodliwych oraz stosowanie środków ochrony zbiorowej, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, komunikowanie się zgodnie z zasadami etyki zawodowej, organizowanie i kierowanie pracą małego zespołu.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku technik ekonomista może wykonywać prace biurowe w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych. Najczęściej powierzane są mu prace związane z prowadzeniem gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi, prowadzeniem sekretariatu, spraw księgowo-rozliczeniowych oraz kadrowo-płacowych w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, marketingu, reklamy, rekrutacji pracowników, sprzedaży. W ramach powierzonych zadań absolwent może wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, związane z prowadzeniem ewidencji ilościowo-wartościowych, fakturowaniem transakcji, prowadzeniem ewidencji podatkowych, obliczaniem podatków, naliczaniem wynagrodzeń sporządzaniem list płac, prowadzeniem rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent kierunku technik ekonomista może kontynuować naukę na wszystkich kierunkach wydziału ekonomicznego oraz na administracji i prawie.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.