Wróć
Ekonomiczno-administracyjna
Teleinformatyczna
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Ekonomiczne

Ogólne informacje o zawodzie

Technik ekonomista to zawód dający ogromne możliwości, otwierający drzwi do przyszłej kariery zawodowej. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi kierunku prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak również zatrudnienie w różnych jednostkach organizacyjnych, w których niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Uczniowie w tym zawodzie, kształcąc się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, mają okazję nauczyć się między innymi jak założyć działalność gospodarczą, prowadzić księgowość i sprawy kadrowe w firmie, rozliczać deklaracje skarbowe i ZUS, sporządzać dokumenty księgowe i płacowe, obsługiwać programy wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej czy organizować pracę biurową. Zajęcia prowadzi doświadczona kadra nauczycielska, która podwyższa swoje kompetencje zawodowe na różnego rodzaju kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie przede wszystkim takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu oraz pewnych nawyków, jak np. zamiłowanie do porządku.


Czego będziesz się u nas uczył?

1. Egzaminy, przedmioty w kwalifikacji

W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy.

Pod koniec III klasy jest to kwalifikacja EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

Wykaz przedmiotów przyporządkowanych do kwalifikacji:

 • podstawy ekonomii,
 • statystyka,
 • ekonomika przedsiębiorstw,
 • przepisy prawa w jednostce organizacyjnej,
 • technika biurowa,
 • planowanie i marketing,
 • pracownia ekonomiczna.

W ramach tej kwalifikacji uczeń zdobywa umiejętność prowadzenie dokumentacji, stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej, dokumentacji procesu sprzedaży, gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku, sporządzania biznesplanów.

Pod koniec pierwszego semestru w klasie V uczniowie zdają egzamin zawodowy z kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Wykaz przedmiotów przyporządkowanych do kwalifikacji:

 • zasady rachunkowości,
 • kadry i płace,
 • gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie,
 • język angielski w ekonomii.

W ramach tej kwalifikacji uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,  sporządzania dokumentacji kadrowej, prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,  rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS, prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

2. Dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności, zainteresowania związane z zawodem

Uczniowie Technikum Ekonomicznego mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez NBP Odział w Lublinie, ZUS i Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, firmę SuperKsięgowa-CashDirector S.A. O/Lublin. W ZSE działa również  Klub Młodego Księgowego pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie. Uczniowie należący do Klubu są jednocześnie członkami tego stowarzyszenia. W miarę potrzeb organizowane są w szkole spotkania, wykłady, odczyty dla członków klubu na tematy związane z rachunkowością, które prowadzą członkowie stowarzyszenia – osoby związane zawodowo z księgowością.
Uczniowie, przygotowując się do zawodu, korzystają z nowoczesnych programów dla małych i średnich przedsiębiorstw firmy InsERT GT. Są to  systemy do obsługi sprzedaży, księgowości, finansów, kadr i płac, zarządzania relacjami z klientami, aplikacje do prowadzenia e-sklepu czy fakturowania online.
Uczniowie kierunku technik ekonomista przygotowywani przez nauczycieli uczestniczą z sukcesami w ogólnopolskich olimpiadach, uzyskując tytuły laureata, finalisty oraz wyróżnienia. Laureaci  i  finaliści olimpiady  w  zawodzie technik  ekonomista są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3. Język obcy zawodowy: język angielski w ekonomii

4. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie kierunku technik ekonomista odbywają 8 tygodni (280 godz.) praktyk zawodowych w III i IV klasie. Praktyki odbywają się na podstawie „Umowy o praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej” zawartej pomiędzy szkołą i przedsiębiorcą. Doskonalą umiejętności praktyczne uczniów w różnych dziedzinach: zaopatrzenia i zbytu, rozliczeń podatkowych, księgowości.

 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów w swojej dziedzinie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.

Absolwent kierunku technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami, projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych, tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami. Technik informatyk jest przygotowywany do  przygotowania stanowiska komputerowego do pracy, między innymi posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń techniki komputerowej, dobiera urządzenia techniki komputerowej, montuje komputer osobisty i serwer z podzespołów, modernizuje komputery osobiste, instaluje, aktualizuje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe. Potrafi wykonać lokalną sieć komputerową np. rozpoznaje topologie sieci komputerowych, interpretuje projekty sieci komputerowych, dobiera przyrządy i urządzenia do montażu sieci komputerowych, określa rodzaje awarii lokalnej sieci komputerowej, eksploatuje urządzenia peryferyjne i sieciowe, naprawia urządzenia techniki komputerowej, administruje serwerowymi systemami operacyjnymi, programuje  aplikacje internetowe, tworzy bazy danych, projektuje strony internetowe.

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska, która podwyższa swoje kompetencje zawodowe na różnego rodzaju kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych.


Czego będziesz się u nas uczył?

1. Egzaminy, przedmioty w kwalifikacji

W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy.

Pod koniec III klasy jest to kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych.

Wykaz przedmiotów przyporządkowanych do kwalifikacji:

 • podstawy informatyki,
 • urządzenia techniki komputerowej,
 • lokalne sieci komputerowe,
 • serwerowe systemy operacyjne,
 • język angielski w informatyce,
 • eksploatacja urządzeń peryferyjnych,
 • naprawa urządzeń techniki komputerowej,
 • montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej,
 • eksploatacja urządzeń sieciowych,
 • administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

W ramach tej kwalifikacji uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowania systemami operacyjnymi, serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

Pod koniec pierwszego semestru w klasie V uczniowie zdają egzamin zawodowy z kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Wykaz przedmiotów przyporządkowanych do kwalifikacji:

 • podstawy informatyki,
 • język angielski w informatyce,
 • bazy danych,
 • projektowanie stron internetowych,
 • programowanie aplikacji internetowych.

W ramach tej kwalifikacji uczeń zdobywa  umiejętności tworzenia i administrowania stronami WWW, tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych, programowania aplikacji internetowych, tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

2. Dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności, zainteresowania związane z zawodem

Uczniowie kierunku technik informatyk w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie pogłębiają i doskonalą swoją wiedzę poprzez udział w projektach, konkursach różnego rodzaju warsztatach.
Biorąc udział w projekcie  realizowanym przez Gminę Lublin współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”, uczniowie znacząco podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych, takich jak: serwerowe systemy operacyjne programowanie w języku Python, grafika komputerowa. W ramach poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych uczniowie kierunku technik informatyk uczestniczą w  projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum partnerów społecznych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie biorą również udział w wycieczkach i konferencjach dotyczących najnowszych technologii informatycznych, m.in. Wyżyna IT, Check-IT. Efektem tych działań są sukcesy naszych uczniów osiągane w Lubelskim Międzyszkolnym Konkursie Zawodowym „Rok przed dyplomem”

3. Język obcy zawodowy: język angielski w informatyce

4. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie kierunku technik informatyk odbywają 8 tygodni (280 godz.) praktyk zawodowych w III i IV klasie. Praktyki odbywają się na podstawie „Umowy o praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej” zawartej pomiędzy szkołą i przedsiębiorcą. Praktyki odbywają się w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą informatyczną przedsiębiorstw, montażem i eksploatacją komputerów, projektowaniem sieci komputerowych, administrowaniem sieci oraz innymi zagadnieniami związanymi z informatyką.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik organizacji turystyki to zawód dający ogromną satysfakcję – z jednej strony można spełniać marzenia  o podróżach innych ludzi, jak też samemu czerpać tego wielką radość. Każdy, kto ma w sobie pasję odkrywania ciekawych miejsc, interesuje się kulturą, historią, sztuką, lubi przebywać blisko natury, odnajdzie się w tym zawodzie.

Do podstawowych umiejętności, jakie można nabyć w zawodzie technik organizacji turystyki, uczęszczając do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, należą: samodzielne opracowywanie programów turystycznych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu geografii turystycznej, kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych. Przedstawiciele zawodu są profesjonalnie przygotowani do  organizowania zajęć rekreacyjnych zarówno dla dzieci jak i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem troski o dobrą atmosferę w czasie wyjazdów turystycznych.

Zawód technik obsługi turystycznej należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu. Staramy się kształtować ludzi kreatywnych i otwartych, świadomie planujących swoją pracę oraz potrafiących współpracować w zespole, a także rozwiązywać ewentualne konflikty i negocjować warunki porozumienia.

Aby w pełni realizować te cele uczniowie kierunku technik organizacji turystyki w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie  oprócz realizacji treści dydaktycznych w szkole mają rozszerzony zakres praktyk zawodowych o tygodniową praktykę w hotelu oraz odbywają zagraniczne staże w ramach projektów Erasmus+. Krajowe praktyki zawodowe odbywają w wiodących w Lublinie i regionie biurach turystycznych. Zajęcia na kierunku technik organizacji turystyki prowadzi doświadczona kadra nauczycielska posiadająca wiedzę nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną (pilot wycieczek, przewodnik turystyczny).


Czego będziesz się u nas uczył?

1. Egzaminy, przedmioty w kwalifikacji

W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy.

Pod koniec III klasy jest to kwalifikacja HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.

Wykaz przedmiotów przyporządkowanych do kwalifikacji:

 • geografia turystyczna,
 • kultura zawodu,
 • język angielski w turystyce,
 • organizacja usług i imprez turystycznych,
 • praktyka zawodowa.

W ramach tej kwalifikacji uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności  z zakresu projektowania oraz zamawiania imprez i usług turystycznych.

Pod koniec pierwszego semestru w klasie V uczniowie zdają egzamin zawodowy z kwalifikacji HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Wykaz przedmiotów przyporządkowanych do kwalifikacji:

 • podstawy turystyki,
 • geografia turystyczna,
 • język angielski w turystyce,
 • przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych,
 • obsługa turystyki,
 • obsługa informatyczna w turystyce,
 • informacja turystyczna,
 • praktyka zawodowa.

 
W ramach tej kwalifikacji uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności  z zakresu prowadzenia informacji turystycznej, obsługi klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczania usług i imprez turystycznych.

2. Dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności, zainteresowania związane z zawodem

Uczniowie na dodatkowych zajęciach przygotowują się do Olimpiady Wiedzy o Turystyce. W trakcie trwania nauki organizowane są wycieczki przedmiotowe i ćwiczenia terenowe wykorzystujące walory architektoniczne miasta Lublina i okolic. Od 15 lat uczniowie kierunku technik organizacji turystyki mają możliwość odbycia zagranicznych staży w ramach projektów Erasmus+. Staże realizowane są  we Francji, Niemczech i Hiszpanii (Majorka). Uczestnictwo w projektach ma na celu rozszerzenie  kompetencji zawodowych, językowych jak i osobistych. Dzięki dokumentowi Europass, który otrzymują,  mają możliwość zdobycia ciekawej pracy w kraju i za granicą.

3. Język obcy zawodowy: język angielski w turystyce

4. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie kierunku technik organizacji turystyki odbywają 8 tygodni (280 godz.) praktyk zawodowych w III i IV klasie. Praktyki odbywają się na podstawie „Umowy o praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej” zawartej pomiędzy szkołą i przedsiębiorcą. Praktyki odbywają się w biurach podróży. Podczas praktyk uczniowie poznają praktycznie zasady obsługi klienta, obsługę stosowanych programów komputerowych, obowiązującą dokumentację. Uczestniczą w planowaniu i rozliczaniu usług turystycznych oraz promocji i marketingu usług turystycznych.

Uczniowie kierunku technik organizacji turystyki mają możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych w ramach projektu Erasmus+. Praktyki trwają 4 tygodnie i realizowane są w wysokiej kategorii hotelach we Francji, w Niemczech oraz w Hiszpanii na Majorce.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Zawód technik hotelarstwa jest atrakcyjnym zawodem, gdyż umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa oraz oferowane są tego typu usługi. Perspektywy zatrudnienia istnieją zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach oraz regionach atrakcyjnych turystycznie. Organizatorzy usług hotelarskich znajdują pracę we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich, tj. hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych.

Technik hotelarstwa, uczęszczając do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, nabywa wiedzy i umiejętności w zakresie sprawnej obsługi klienta w hotelu, biurze podróży, wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej technologii informacyjno-komunikacyjnej, posługiwania się językiem obcym zawodowym, tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego oraz planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej i obsługi rachunkowej firmy. Uczeń w ZSE na kierunku technik hotelarstwa ma możliwość opanowania nie tylko teoretycznej wiedzy, ale w praktyce sprawdzić swoje umiejętności przebywając na praktykach zawodowych.
Zajęcia prowadzi doświadczona kadra nauczycielska, która podwyższa swoje kompetencje zawodowe na różnego rodzaju kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach w kraju i zagranicą. Od 15 lat uczniowie kierunku technik hotelarstwa mają możliwość odbycia zagranicznych staży w ramach projektów Erasmus+. Staże realizowane są  we Francji, Niemczech i Hiszpanii (Majorka).

Zawód technik hotelarstwa należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego w procesie dydaktyczno-wychowawczym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu. Staramy się kształtować ludzi kreatywnych i otwartych, świadomie planujących swoją pracę oraz potrafiących współpracować w zespole, a także rozwiązywać ewentualne konflikty i negocjować warunki porozumienia.


Czego będziesz się u nas uczył?

1. Egzaminy, przedmioty w kwalifikacji

W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy.

Pod koniec III klasy jest to kwalifikacja HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Wykaz przedmiotów przyporządkowanych do kwalifikacji:

 • podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe,
 • organizacja pracy służby pięter,
 • usługi żywieniowe w hotelarstwie,
 • kultura zawodu hotelarza,
 • język angielski w hotelarstwie,
 • obsługa konsumenta,
 • techniki pracy w hotelarstwie.

W ramach tej kwalifikacji uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w tym utrzymywania czystości i porządku oraz przygotowania i podawania śniadań.

Pod koniec pierwszego semestru w klasie V uczniowie zdają egzamin zawodowy z kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

Wykaz przedmiotów przyporządkowanych do kwalifikacji:

 • działalność recepcji,
 • język angielski w hotelarstwie,
 • obsługa informatyczna.

W ramach tej kwalifikacji uczeń nabywa niezbędne umiejętności związane z rezerwacją usług hotelarskich oraz obsługą gości w recepcji.

2. Dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności, zainteresowania związane z zawodem

Uczniowie kierunku technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie w ramach zajęć praktycznych uczestniczą w ciekawych wycieczkach przedmiotowych do wiodących hoteli w Lublinie. Biorą udział w dyskusjach organizowanych przez Horeca Business Club, mają możliwość udziału w pokazach z zakresu obsługi konsumenta  organizowanych specjalnie dla nich przez Stowarzyszenie Kelnerów Polskich. Korzystają z nowoczesnego oprogramowania KWHotel.
Uczniowie uczestniczą w targach hotelarskich oraz przygotowują się do udziału w branżowych konkursach rozwijających zainteresowania, zdobywając wysokie miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Turystyczno-Hotelarskim „Mistrz Gościnności – Concierge” czy w Ogólnopolskich Mistrzostwach Młodych Kelnerów.

Uczniowie kierunku technik hotelarstwa mają możliwość odbycia zagranicznych staży w ramach projektów Erasmus+. Staże realizowane są  we Francji, Niemczech i Hiszpanii (Majorka). Uczestnictwo w projektach ma na celu rozszerzenie  kompetencji zawodowych, językowych, jak i osobistych. Dzięki dokumentowi Europass, który otrzymują,  mają możliwość zdobycia ciekawej pracy w kraju i za granicą. Krajowe praktyki zawodowe odbywają w hotelach o najwyższym standardzie.

3. Język obcy zawodowy: język angielski w hotelarstwie

4. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Uczniowie kierunku technik hotelarstwa odbywają 8 tygodni (280 godz.) praktyk zawodowych w III i IV klasie. Praktyki odbywają się na podstawie „Umowy o praktyczną naukę zawodu w formie praktyki zawodowej” zawartej pomiędzy szkołą i przedsiębiorcą. Praktyki odbywają się w najlepszych hotelach w Lublinie i w regionie. W ramach praktyk zawodowych uczniowie poznają prace w różnych działach hoteli w: recepcji, służbie pięter, obsłudze konsumenta, SPA. Podczas wykonywania powierzonych zadań uczniowie poznają organizacje pracy w różnych działach hotelu, współpracę w grupie, techniki wykonywania poszczególnych czynności oraz sprzęty stosowane do ich wykonania. Posługują się językami obcymi zawodowymi. Nabywają kompetencje, które będą ich wyróżniały na rynku pracy.

Uczniowie kierunku technik hotelarstwa mają możliwość odbywania zagranicznych praktyk zawodowych w ramach projektu Erasmus+. Praktyki trwają 4 tygodnie i realizowane są w wysokiej kategorii hotelach we Francji, w Niemczech oraz w Hiszpanii na Majorce.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
XVI Liceum Ogólnokształcące

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa nie tylko odpowiedni poziom kadry nauczycieli czy infrastruktura dydaktyczna. Ogromną rolę pełni również efektywna współpraca szkół z pracodawcami i instytucjami wspierającymi szkolnictwo zawodowe. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy.

Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie
Udział uczniów i nauczycieli kierunku technik ekonomista w seminariach edukacyjnych, prelekcjach, wystawach tematycznych. Udział młodzieży w konkursach branżowych organizowanych przez bank. Udział nauczycieli i uczniów w szkoleniach.
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik ekonomista. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik ekonomista. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
„Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywcóww Lublinie
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik ekonomista. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
CRH Holding sp. z o.o.
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik ekonomista. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie
Patronat nad Klubem Młodego Księgowego w ZSE. Uczniowie należący do Klubu są jednocześnie członkami Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W ramach współpracy organizowane są w szkole spotkania, wykłady, odczyty dla członków klubu na tematy związane z rachunkowością, które prowadzą członkowie stowarzyszenia - osoby związane zawodowo z księgowością.
SuperKsięgowa Lublin-CashDirector S.A. Oddział Lublin
Rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie księgowości.
„Elkabel” Szczygielski sp. j.
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
„Megatech” Dariusz Gutek
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
„VICO" sp. j. D. Daniłowski K. Zakrzewski
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Satis sp. z o.o.
Organizacja praktyk zawodowych i staży dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Oddział Miejski PTTK w Lublinie im. Aleksandra Janowskiego
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik organizacji turystyki. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Biuro Turystyczne „Happy Tour”
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik organizacji turystyki. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Biuro Usług Turystycznych „Lublinianka Tour”
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik organizacji turystyki. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Biuro Podróży MOTYL-SA
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik organizacji turystyki. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
„Rainbow Tours” S.A. Oddział Lublin
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik organizacji turystyki. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Focus Hotel Premium Lublin
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik hotelarstwa. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów: szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współpraca w ramach projektów Erasmus+ dla uczniów z Francji. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Global Property Hampton by Hilton
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik hotelarstwa. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współpraca w ramach projektów Erasmus+ dla uczniów z Francji. Konsultacje przy opracowaniu zakresu kompetencji zawodowych do projektu Erasmus+. Udział pracodawców w uroczystościach szkolnych związanych z realizacją projektu Erasmus+. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Ibis Styles Lublin
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik hotelarstwa. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Współpraca w ramach projektów Erasmus+ dla uczniów z Francji. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Lublin Grand Hotel Management sp. z o.o.
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik hotelarstwa. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współpraca w ramach projektów Erasmus+ dla uczniów z Francji. Konsultacje przy opracowaniu zakresu kompetencji zawodowych do projektu Erasmus+. Udział pracodawców w uroczystościach szkolnych związanych z realizacją projektu Erasmus+. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Mercure Lublin Centrum
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik hotelarstwa. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współpraca w ramach projektów Erasmus+ dla uczniów z Francji. Konsultacje przy opracowaniu zakresu kompetencji zawodowych do projektu Erasmus+. Udział pracodawców w uroczystościach szkolnych związanych z realizacją projektu Erasmus+. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Stowarzyszenie Kelnerów Polskich
Udział uczniów w spotkaniach, warsztatach i pokazach.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Patronat naukowy – wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły poprzez udział w wykładach, warsztatach i wycieczkach przedmiotowych przygotowanych przez pracowników uczelni.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie Patronat naukowy – wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły poprzez udział w wykładach, warsztatach i wycieczkach przedmiotowych przygotowanych przez pracowników uczelni. Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie Patronat naukowy – wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły poprzez udział w wykładach, warsztatach i wycieczkach przedmiotowych przygotowanych przez pracowników uczelni. Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Back
Ekonomiczno-administracyjna (EKA):en
Teleinformatyczna (INF):en
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HRT):en

August and Juliusz Vetter Economics School Complex

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Technical Secondary School of Economics

General information about the profession

Economics technician

Vocational examinations:
EKA.04 – near the end of the 3rd grade
EKA.05 – near the end of the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to economics
 •     corporate statistics and economics
 •     principles of accounting
 •     legal regulations in an organisational unit.
 •     office technology
 •     planning and marketing
 •     HR and payroll workshop
 •     corporate finance

Advanced level subjects: mathematics, geography


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

IT technician

Vocational examinations:
INF.02 – near the end of the 3rd grade
INF.03. – near the end of the 1st semester of the 5th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to computer science
 •     computer technology devices
 •     local computer networks
 •     server operating systems
 •     databases
 •     peripheral device operation
 •     computer device repairs
 •     local computer network assembly and operation
 •     network device operation
 •     server operating system administration
 •     web design
 •     web application programming

Advanced level subjects: mathematics, physics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Tourism organisation technician

Vocational examinations:
HGT.07 – near the end of the 3rd grade
HGT.08. – near the end of the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     introduction to tourism
 •     tourism geography
 •     tourism service and event organisation
 •     tourism services
 •     tourist information
 •     IT in the tourism industry
Advanced level subjects: geography, English


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Hospitality technician

Vocational examinations:
HGT.03 – near the end of the 3rd grade

HGT.06. – near the end of the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     introduction to hospitality and additional services
 •     floor service work organisation
 •     food services in the hotel industry
 •     hotelier conduct
 •     receptionist activities
 •     consumer service
 •     hospitality industry techniques
 •     IT in the hospitality industry
 •     serving guests as a receptionist
Advanced level subjects: geography, English


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
16th General Secondary School

Cooperation with employers and institutions

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa nie tylko odpowiedni poziom kadry nauczycieli czy infrastruktura dydaktyczna. Ogromną rolę pełni również efektywna współpraca szkół z pracodawcami i instytucjami wspierającymi szkolnictwo zawodowe. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy.

Narodowy Bank Polski Oddział w Lublinie
Udział uczniów i nauczycieli kierunku technik ekonomista w seminariach edukacyjnych, prelekcjach, wystawach tematycznych. Udział młodzieży w konkursach branżowych organizowanych przez bank. Udział nauczycieli i uczniów w szkoleniach.
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik ekonomista. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik ekonomista. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
„Społem" Lubelska Spółdzielnia Spożywcóww Lublinie
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik ekonomista. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
CRH Holding sp. z o.o.
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik ekonomista. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie
Patronat nad Klubem Młodego Księgowego w ZSE. Uczniowie należący do Klubu są jednocześnie członkami Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. W ramach współpracy organizowane są w szkole spotkania, wykłady, odczyty dla członków klubu na tematy związane z rachunkowością, które prowadzą członkowie stowarzyszenia - osoby związane zawodowo z księgowością.
SuperKsięgowa Lublin-CashDirector S.A. Oddział Lublin
Rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie księgowości.
„Elkabel” Szczygielski sp. j.
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
„Megatech” Dariusz Gutek
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
„VICO" sp. j. D. Daniłowski K. Zakrzewski
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Satis sp. z o.o.
Organizacja praktyk zawodowych i staży dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Oddział Miejski PTTK w Lublinie im. Aleksandra Janowskiego
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik organizacji turystyki. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Biuro Turystyczne „Happy Tour”
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik organizacji turystyki. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Biuro Usług Turystycznych „Lublinianka Tour”
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik organizacji turystyki. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Biuro Podróży MOTYL-SA
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik organizacji turystyki. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
„Rainbow Tours” S.A. Oddział Lublin
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik organizacji turystyki. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Focus Hotel Premium Lublin
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik hotelarstwa. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów: szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współpraca w ramach projektów Erasmus+ dla uczniów z Francji. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Global Property Hampton by Hilton
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik hotelarstwa. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współpraca w ramach projektów Erasmus+ dla uczniów z Francji. Konsultacje przy opracowaniu zakresu kompetencji zawodowych do projektu Erasmus+. Udział pracodawców w uroczystościach szkolnych związanych z realizacją projektu Erasmus+. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Ibis Styles Lublin
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik hotelarstwa. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Współpraca w ramach projektów Erasmus+ dla uczniów z Francji. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Lublin Grand Hotel Management sp. z o.o.
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik hotelarstwa. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współpraca w ramach projektów Erasmus+ dla uczniów z Francji. Konsultacje przy opracowaniu zakresu kompetencji zawodowych do projektu Erasmus+. Udział pracodawców w uroczystościach szkolnych związanych z realizacją projektu Erasmus+. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Mercure Lublin Centrum
Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik hotelarstwa. Monitoring praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja wycieczek przedmiotowych dla uczniów. Szkolenia i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Współpraca w ramach projektów Erasmus+ dla uczniów z Francji. Konsultacje przy opracowaniu zakresu kompetencji zawodowych do projektu Erasmus+. Udział pracodawców w uroczystościach szkolnych związanych z realizacją projektu Erasmus+. Współpraca w przygotowaniach uczniów do konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.
Stowarzyszenie Kelnerów Polskich
Udział uczniów w spotkaniach, warsztatach i pokazach.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie Patronat naukowy – wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły poprzez udział w wykładach, warsztatach i wycieczkach przedmiotowych przygotowanych przez pracowników uczelni.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie Patronat naukowy – wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły poprzez udział w wykładach, warsztatach i wycieczkach przedmiotowych przygotowanych przez pracowników uczelni. Wydział Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie Patronat naukowy – wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły poprzez udział w wykładach, warsztatach i wycieczkach przedmiotowych przygotowanych przez pracowników uczelni. Organizacja praktyk zawodowych dla kierunku technik informatyk. Monitoring praktyk zawodowych. Współpraca przy przygotowaniu uczniów do egzaminów zawodowych i konkursów branżowych. Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.