Wróć
Elektroniczno-mechatroniczna

Technik elektronik

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

ELM.02. - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych. ELM.05. - Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych: a) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych, b) wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych, c) uruchamiania układów i instalacji elektronicznych, d) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych. 2) w zakresie kwalifikacji ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych: a) użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych, b) konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych. Zdobywana wiedza i umiejętności ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych Montaż układów i urządzeń elektronicznych - montowanie elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych, montaż układów w urządzeniach elektronicznych. - charakteryzuje elementy układów i urządzeń elektronicznych, - dobiera i przygotowuje elementy do montażu przewlekanego i powierzchniowego, - wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe, - demontuje elementy elektroniczne. - sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją, - uruchamia układy i urządzenia elektroniczne, - kontroluje poprawność wykonania montażu urządzeń elektronicznych, - usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu, - stosuje programy do symulacji działania układów elektronicznych, Wykonywanie instalacji elektronicznych i instalowanie urządzeń elektronicznych - montaż okablowania i urządzeń elektronicznych: domofony, wideodomofony, tunery, anteny TV naziemnej, anteny TV satelitarnej, centrale i systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu, telewizja przemysłowa CCTV, systemy nagłośnieniowe: - charakteryzuje elementy i urządzenia instalacji elektronicznych, - wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych, - wykonuje instalację natynkową i podtynkową, - wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń elektronicznych, - wykonuje podłączenie urządzeń elektronicznych do instalacji zasilającej, - sprawdza poprawność połączeń w wykonywanej instalacji zgodnie z dokumentacją. Uruchamianie układów i instalacji elektronicznych -konfigurowanie, programowanie, uruchamianie i regulacja urządzeń elektronicznych wchodzących w skład instalacji elektronicznych: - konfiguruje i programuje urządzenia w instalacjach urządzeń elektronicznych, - uruchamia wykonane instalacje urządzeń elektronicznych, - lokalizuje usterki w wykonanych instalacjach urządzeń elektronicznych, - usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu. Demontowanie i przygotowanie do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych - demontaż urządzeń elektronicznych i instalacji elektronicznych, segregacja z podziałem materiałów, przygotowanie do recyklingu zgodnie z przepisami prawa dotyczącego gospodarki odpadami niebezpiecznymi: - demontuje urządzenia i układy elektroniczne, - przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu, - demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych, - przygotowuje zdemontowane elementy do recyklingu. ELM.05 Eksploatacja urządzeń elektronicznych Użytkowanie instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych - kontrola poprawności działania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych, analiza stanu technicznego instalacji i urządzeń elektronicznych, pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych: - określa funkcje i zastosowanie urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej, - określa zadania bloków funkcjonalnych w urządzeniach elektronicznych na podstawie analizy schematów blokowych, - charakteryzuje technologię światłowodową, - charakteryzuje technologie i systemy transmisji światłowodowej, - klasyfikuje standardy transmisji bezprzewodowych, - wykonuje połączenia urządzeń elektronicznych, - konfiguruje urządzenia elektroniczne, - wykonuje czynności związane z uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji urządzeń elektronicznych, - wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych, - wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych. Konserwowanie i naprawa instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych -okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń elektronicznych, lokalizacja usterek, wymiana uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji oraz urządzeń elektronicznych, kontrola poprawności działania instalacji i urządzeń elektronicznych, instalowanie specjalistycznego oprogramowania w urządzeniach elektronicznych, programowanie, uruchamianie i regulacja urządzeń elektronicznych: - charakteryzuje wpływ czynników zewnętrznych na pracę instalacji i urządzeń elektronicznych, - przeprowadza pomiary diagnostyczne sygnałów elektrycznych w urządzeniach elektronicznych zgodnie z dokumentacją, - kontroluje poprawność działania instalacji i urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich funkcjonowania oraz wyników pomiarów, - dokonuje analizy stanu technicznego instalacji i urządzeń elektronicznych, - charakteryzuje zakres czynności wykonywanych podczas konserwacji instalacji i urządzeń elektronicznych, - przeprowadza okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji i urządzeń elektronicznych, - diagnozuje uszkodzenia instalacji i urządzeń elektronicznych, - dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywania napraw instalacji i urządzeń elektronicznych, - dobiera części i podzespoły do naprawy instalacji i urządzeń elektronicznych korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń, - wymienia elementy i podzespoły instalacji oraz urządzeń elektronicznych.

Możliwości zatrudnienia

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik zgodnie z oczekiwaniami pracodawców jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów do pracy Elektronika to dynamiczny kierunek skupiony na nowoczesnych technologiach które ułatwiają człowiekowi życie. Technik elektronik przygotowany jest do pracy w dynamicznie zmieniającym się sektorze gospodarki jakim jest branża elektryczno-elektroniczna. Takie przygotowanie pozwala na podjęcie pracy, na stanowiskach związanych z montażem elektrycznym, elektronicznym i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych oraz wykonywaniem instalacji urządzeń elektronicznych i ich uruchamianiem co odpowiada zapotrzebowaniu firm z branży elektronicznej. Technik elektronik może podejmować pracę w: • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, • w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego, • zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, • warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki, • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, • specjalistycznych placówkach handlowych, • branży komputerowych (sklep komputerowy i serwis), • firmach serwisujących i konserwujących systemy telewizji kablowych, satelitarnych i naziemnych, • firmach serwisujących i konserwujących systemów alarmowych i monitoringu, • w zakładach, w której znajdują się urządzenia i systemy elektroniczne. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Technikiem elektronikiem można zostać kończąc szkołę techniczną i zdając egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - otrzymując tytuł technika. Wykształcenie wyższe daje większe możliwości zatrudnienia oraz rozwoju. Najczęściej wybieraną formą dalszego kształcenia są studia na uczelniach technicznych (kierunki politechniczne). Technik elektronik może pogłębiać swoją wiedzę studiując na wydziałach: elektroniki, elektrotechniki, elektrycznych, robotyki, automatyki, mechatroniki a także informatyki. Dla absolwentów kierunku ważne jest również ciągłe dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach lub innych formach doskonalenia zawodowego.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.