Wróć
Budowlana

Technik inżynierii sanitarnej

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

• BUD.9 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych • BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: w zakresie kwalifikacji BUD.09. • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych, • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, • wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, • wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji • sanitarnych; w zakresie kwalifikacji BUD.20. • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych, • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych, • organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji wodociągowych, • kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, • organizowania i wykonywania robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Możliwości zatrudnienia

Technik inżynierii sanitarnej, po zdaniu matury, może kontynuować naukę na studiach wyższych. Zdobyta wiedza i kwalifikacje preferują wybór kierunków z branży budowlanej i sanitarnej, jak: - Inżynieria środowiska i melioracji - Odnawialne źródła energii - Inżynieria naftowa i gazownictwo - Energetyka Absolwenci mogą też podnosić swoje kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych zdobywając dodatkowe uprawnienia.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę: - w firmach budowlanych - w firmach zajmujących się eksploatacją budynków - w przedsiębiorstwach komunalnych - w chłodnictwie i klimatyzacji - w biurach projektowych - w marketach budowlanych i hurtowniach Korelacja z zawodami technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technika gazownictwa, umożliwia pracę w gazowniach i w firmach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii. Absolwenci mogą też założyć własną firmę usługową lub pełnić rolę przedstawiciela handlowego firm z branży instalacyjnej.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.