Wróć
Elektroniczno-mechatroniczna

Technik mechatronik

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych: a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych; 2) w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych: a) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych, b) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, c) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. W trakcie nauki kwalifikacji ELM.03. uczeń, w szczególności, nabywa następujące umiejętności w zakresie: 1. Montażu elementów i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych. 2. Wykonywania pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn. 3. Planowania i wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej. 4. Wykonywanie operacji toczenia, frezowania, szlifowania, wiercenia itp. za pomocą maszyn konwencjonalnych i CNC. 5. Wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych. 6. Wykonywania montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych i pneumatycznych zgodnie z dokumentacją techniczną. 7. Kontroli i pomiarów działania układów sterownia pneumatycznego i hydraulicznego. 8. Wykonywania montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną. 9. Kontroli i pomiarów działania układów elektrycznych i elektronicznych. 10. Rozruchu, regulacji i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną. 11. Sporządzania dokumentacji technicznej i montażowej układów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych. Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje język obcy zawodowy ( język angielski), zasady bhp podczas prac związanych z wykonywaniem zadań elektrycznych i elektronicznych zasilanych niskim, średnim lub wysokim napięciem oraz doskonali kompetencje społeczne i personalne ukierunkowane na pracę w zespole, planowania wykonywanych zadań, komunikacji interpersonalnej itp. Egzamin zawodowy zdaje po trzecim roku nauki składający się z dwóch części –pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na wykonaniu montażu, naprawy bądź uruchomienia układu mechatronicznego. Po uzyskaniu certyfikatu ( świadectwa) w kwalifikacji ELM.03. zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu mechatronik 742118. W trakcie nauki kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych uczeń, w szczególności, nabywa następujące umiejętności w zakresie: 1. Posługiwania się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice i elektronice. 2. Stosowania praw elektrotechniki w celu obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych. 3. Rozpoznawania elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych. 4. Rozróżniania parametrów elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych. 5. Posługiwania się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz sporządzania rysunków technicznych z wykorzystaniem programów komputerowych. 6. Stosowania zasad dotyczących prac eksploatacyjnych urządzeń i systemów mechatronicznych oraz metod obsługi i konserwacji. 7. Uruchamiania sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych. 8. Nastawiania i regulowania parametrów procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych. 9. Stosowania zasad lokalizowania uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych. 10. Planowania i przeprowadzani napraw uszkodzonych elementów, podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną. 11. Rysowania schematów układów mechatronicznych, elektrycznych i elektronicznych. 12. Opracowywania dokumentacji montażu, demontażu i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych. 13. Interpretacji i modyfikacji programów napisanych w graficznych i sekwencyjnych językach programowania dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania. 14. Posługiwania się oprogramowaniem do programowania urządzeń mechatronicznych oraz testowania programów dla urządzeń mechatronicznych. 15. Tworzenia programów dla urządzeń programowalnych stosowanych w układach sterowania. Ponadto, w procesie kształcenia teoretycznego jak i praktycznego uczeń poznaje zasady organizacji pracy małych zespołów, kierowania i oceny wykonania przydzielonych zadań. Egzamin zawodowy zdaje po czwartym roku nauki składający się z dwóch części –pisemnej w formie testu oraz praktycznej polegającej na napisaniu programu sterowania dla określonego procesu technologicznego oraz dokonania symulacji i sprawdzenia poprawności jego działania. Po uzyskaniu certyfikatu ( świadectwa) w kwalifikacji ELM.06. i ukończeniu szkoły średniej otrzymuje dyplom uprawniający do wykonywania zawodu Technik mechatronik.

Możliwości zatrudnienia

Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych miejscem pracy technika mechatronika są zakłady produkcyjne wyposażone w automatyczne lub skomputeryzowane linie technologiczne, serwisy urządzeń mechatronicznych lub inne przedsiębiorstwa, których działalność opiera się na procesach zautomatyzowanych oraz skomputeryzowanych. Może pracować w działach planowania, programowania i kontroli procesów produkcji oraz w działach utrzymania ruchu, na stanowiskach, brygadzisty, kierownika działu automatyki, obsługi maszyn CNC, stanowiskach montażu, rozruchu i eksploatacji systemów mechatronicznych, w warsztatach naprawczych maszyn i urządzeń branży mechanicznej i motoryzacyjnej. Technik mechatronik może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i usług. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby wykonywał prace automatyka czy elektrotechnika,

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Po zakończeniu nauki w technikum, absolwent może kontynuować kształcenie na politechnicznych studiach wyższych np. na kierunkach mechatronika, elektrotechnika, informatyka, budowa maszyn itp.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.