Wróć
Spedycyjno-logistyczna
Teleinformatyczna
Elektroniczno-mechatroniczna
Transportu kolejowego

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Transportowo-Komunikacyjne

Ogólne informacje o zawodzie

Technik logistyk - odpowiada za  transport, gospodarkę w magazynach, planowanie produkcji, zakup, sprzedaż i dystrybucję. Obsługuje porty: morskie,  rzeczne i lotnicze, obsługuje terminale kontenerowe, samochodowe i kolejowe. Jest niezbędny w każdym dziale przedsiębiorstwa.

Według Barometru zawodów 2020 logistyk to zawód deficytowy, co oznacza że branża TSL (trasport-spedycja-logistyka) poszukuje pracowników o takim wykształceniu. W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój tej branży, co jest spowodowane głównie atrakcyjną lokalizacją kraju.

Naszym uczniom proponujemy:

- nowoczesne i bogato wyposażone pracownie (komputery, tablice interaktywne),

- wysoką zdawalność egzaminów zawodowych,

- specjalistyczne programy zawodowe,

- pomoce dydaktyczne (np. drukarka kodów kreskowych i etykiet logistycznych, czytniki kodów kreskowych),

- zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

- zajęcia dodatkowe w ramach projektów edukacyjnych zakończone certyfikatami np.:

 • obsługa wózków widłowych,
 • obsługa dronów,
 • programowanie,
 • tworzenie stron internetowych,
 • kurs „Bezpieczny łańcuch dostaw”,
 • kurs „Transport towarów niebezpiecznych”,
 • kurs „Młody przedsiębiorca”,

- warsztaty na uczelniach wyższych („Zastosowanie tworzyw sztucznych”),

- prelekcje i konsultacje z pracodawcami branży TSL,

- udział w konkursach i olimpiadach (np. „Rok przed dyplomem”, Olimpiada Logistyczna),

- udział w Międzynarodowych Targach Transportu, Spedycji i Logistyki to możliwość poznania nowych pojazdów, technologii i usług związanych z transportem i magazynowaniem oraz zorientowanie się w innowacjach zachodzących na rynku transportowym i logistycznym,

- współpracę z uczelniami i instytucjami: UMCS Lublin, WAT Warszawa, Politechnika Lubelska, WSEI Lublin, Urząd Patentowy RP, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,

- współpraca z Maspex Polska (wycieczki zawodowe, staże i praktyki, projekty edukacyjne),

 - wycieczki zawodowe do najlepszych firmach branży logistyczno-transportowej np. Raben Logistics Polska, Selgros Cash&Carry Lublin, Wydawnictwo Gaudium, Lubella Food sp. z o.o.,,

- staże wakacyjne i praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach Lubelszczyzny.

Na kierunku technik logistyk:

-  poznasz funkcje i rodzaje magazynów, koszty usług magazynowych,

- zapoznasz się z rynkiem usług logistycznych, spedycyjnych i transportowych, kosztami i cenami usług logistycznych, dokumentacją logistyczną,

- poznasz urządzenia transportowe oraz kontrolno-pomiarowe, magazynowe systemy informatyczne, systemy zaopatrzenia produkcji.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

-  język angielski zawodowy,

- gospodarka magazynowa,

- magazyny przyprodukcyjne,

- magazyny dystrybucyjne,

- logistyka transportu,

- usługi logistyczno-transportowe, 

- procesy magazynowe,

- organizacja prac magazynowych,

- procesy transportowe,

- procesy magazynowo spedycyjne.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji, termin egzaminu:

SPL.01. OBSŁUGA MAGAZYNÓW – egzamin pod koniec II semestru klasy 2:

1.         przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;

2.         monitorowania poziomu i stanu zapasów;

3.         obsługiwania programów magazynowych;

4.         prowadzenia dokumentacji magazynowej;

5.         monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;

 SPL.04. ORGANIZACJA TRANSPORTU           - egzamin pod koniec I semestru klasy 5:

1.         planowania procesów transportowych;

2.         organizowania procesów transportowych;

3.         dokumentowania procesów transportowych.

Język obcy zawodowy – język angielski.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Termin: klasa 3 – 140 godzin (4 tygodnie)

              klasa 4 – 140 godzin (4 tygodnie).

Praktyka zawodowa obejmuje następujące zagadnienia:

- przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

- przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

- korespondencja związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- urządzenia biurowe oraz programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

- działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

- koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

- standardowe formy korespondencji służbowej;

- archiwizacja dokumentów;

- czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;

- dobór opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;

- nadzór przebiegu procesów magazynowych;

- wybór kontrahentów według przyjętych kryteriów;

- mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;

- dobór technologii procesów transportowych do warunków zlecenia;

- plan przebiegu procesu transportowego;

- harmonogramy wykonania procesu transportowego;

- dokumentacja procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym;

- przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;

- rodzaje i systemy transportu miejskiego.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik informatyk - zajmuje się administracją wewnętrznych sieci komputerowych oraz dba o cyberbezpieczeństwo firm i instytucji. Specjalista IT posługuje się różnymi systemami operacyjnymi, przeprowadza odpowiednią konfigurację sprzętu, tworzy i obsługuje strony www oraz administruje bazami danych. To osoba potrzebna praktycznie w każdej firmie.

Naszym uczniom proponujemy:

- zajęcia  w bogato wyposażonych salach multimedialnych (komputery stacjonarne, laptopy, tablice interaktywne, drukarka 3D, specjalistyczne oprogramowanie),

- DreamSpark,

- zajęcia dodatkowe z:

 • grafiki komputerowej,
 • programowania,
 • obróbki zdjęć i tworzenia filmów,
 • bezpieczeństwa komputerowego oraz telekomunikacyjnego (dodatkowe umiejętności zawodowe),
 • technologii oraz grafiki 3D (dodatkowe umiejętności zawodowe),
 • eksploatacji baz danych (dodatkowe umiejętności zawodowe),

- udział w pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu,

- prace w „chmurze” (Microsoft Office 365, dla każdego ucznia szkolny e-mail, 50G pamięci dyskowej oraz dostęp do wielu aplikacji wspomagających uczenie),

- warsztaty na uczelniach wyższych (Politechnika Lubelska, WSEI Lublin, WAT Warszawa),

- prelekcje i konsultacje z pracodawcami i specjalistami IT (np. Uczeń na wyżynie IT"),

- udział w konkursach (np. „Rok przed dyplomem”, "Bezpieczny komputer"),

- udział  w projektach (np. ("Przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści", „Misja Haker”),

- współpracę z uczelniami i instytucjami: WAT Warszawa, Politechnika Lubelska, WSEI Lublin, Urząd Patentowy RP,

 - wycieczki zawodowe do najlepszych firmach branży informatycznej.

Na kierunku technik informatyk nauczysz się m. in. tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN), konfigurować routery, tworzyć strony internetowe, publikować aplikacje i witryny internetowe, posługiwać się językami znaczników (HTML), programować w wybranych językach (C++, javascript, php), dowiesz się jak odpowiednio konfigurować: sieci wirtualne, punkty dostępu. Zapoznasz się z dostosowaniem oraz testowaniem lokalnych sieci komputerowych.


Czego będziesz się u nas uczył?

Technik informatyk

1.         Wykaz przedmiotów:

- systemy operacyjne, 

- urządzenia techniki komputerowej,

- sieci komputerowe,

- witryny i aplikacje komputerowe,

- systemy baz danych,

- język angielski w branży informatycznej,

- montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej,

administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,

- projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych,

 - administrowanie bazami danych,

- programowanie aplikacji internetowych,

- bezpieczeństwo komputerowe oraz telekomunikacyjne (dodatkowe umiejętności zawodowe),

- technologia oraz grafika 3D (dodatkowe umiejętności zawodowe),

- eksploatacji baz danych (dodatkowe umiejętności zawodowe).

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji, termin egzaminu:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – egzamin pod koniec II semestru klasy 3:

a) przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

            b) administrowanie systemami operacyjnymi,

            c) serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej,

            d) przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych - egzamin pod koniec II semestru klasy 4:   

            a) tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,

            b) tworzenie, administrowanie i użytkowania relacyjnych baz danych,

            c) programowanie aplikacji internetowych,

            d) tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

2.         Zajęcia dodatkowe związane z zawodem:

- bezpieczeństwo komputerowe oraz telekomunikacyjne,

- technologia oraz grafika 3D,

- eksploatacja baz danych,

- koło fotograficzne,

- zajęcia z programowania,

- zajęcia z grafiki komputerowej.

3. Język obcy zawodowy – język angielski.

4. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, język angielski


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Termin: klasa 3 – 140 godzin (4 tygodnie)

              Klasa 4 – 140 godzin (4 tygodnie).

Program praktyk obejmuje takie obszary jak:

- organizowanie stanowiska pracy,

- odpowiedzialność za podejmowane działania,

- realizacja zadań zespołu,

- parametry podzespołów systemu komputerowego i podzespołów urządzeń techniki komputerowej,

- dokumentacja techniczna urządzeń techniki komputerowej i systemów operacyjnych,

- dobór systemu operacyjnego i narzędzi konfiguracyjnego systemu operacyjnego,

- zagrożenia systemów operacyjnych np. wirusy, robaki i zapobieganie zagrożeniom,

- awarie systemów operacyjnych,

- dokumentacja techniczna urządzeń sieciowych,

 - rodzaje metod dostępu do sieci,

- modernizacja komputerów osobistych,

- przywracanie systemu i przywracanie danych,

- instalowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych,

- programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi,

- symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych,

- sieci wirtualne,

- tworzenie, konfiguracja i kontrola bazy danych,

- frameworki,

-zasady tworzenia witryn internetowych.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik spedytor - organizuje transport samochodowy, lotniczy, kolejowy, morski. Zajmuje się dokumentacją przewozową. Odpowiada za sporządzanie umów z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku, sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem transportu.

Jako jedyna szkoła w Lublinie kształcąca w tym zawodzie z uwagą obserwujemy coraz większy rozwój transportu w Polsce i na świecie. Większość dostawców usług w branży TSL to międzynarodowe firmy oferujące szeroki zakres usług dostosowanych do potrzeb rynku. Ich podstawowym źródłem dochodu jest transport drogowy i spedycja. Dostęp do morza, szlaki komunikacyjne łączące zachód oraz wschód Europy, oraz atrakcyjny rynek pracy czy zasoby zachęcają gigantów branży do inwestycji w naszym rejonie. Nie dziwi więc fakt, że sektor TSL ma rosnący wpływ na gospodarkę rynkową. Opierając się na analizie  rynku pracy i barometrze zawodów można stwierdzić, że spedytor to zawód deficytowy, więc szansa na znalezienie dobrze płatnej pracy w regionie, w kraju czy za granicą jest pewna.

Naszym uczniom zapewniamy:

- 100% zdawalność egzaminów zawodowych,

- nowoczesne i bogato wyposażone pracownie (komputery, tablice interaktywne),

- zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

- zajęcia dodatkowe w ramach projektów edukacyjnych zakończone certyfikatami np.:

 • obsługa wózków widłowych,
 • obsługa dronów,
 • programowanie,
 • tworzenie stron internetowych,
 • kurs „Bezpieczny łańcuch dostaw”,
 • kurs „Transport towarów niebezpiecznych”,
 • kurs „Młody przedsiębiorca”,

- warsztaty na uczelniach wyższych („Zarządzanie komunikacją miejską”),

- pokazy i konsultacje z pracodawcami branży spedycyjno-transportowej,

- udział w konkursach zawodowych i olimpiadach (np. „Rok przed dyplomem”, Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna),

- udział w targach TSL Ptak Expo Warsaw - Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki to możliwość poznania nowych pojazdów, technologii i usług związanych z transportem i magazynowaniem oraz zorientowanie się w innowacjach zachodzących na rynku transportowym,

- współpracę z uczelniami i instytucjami: UMCS Lublin, WAT Warszawa, Politechnika Lubelska, WSEI Lublin, Urząd Patentowy RP, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,

- współpraca z ZTM Lublin (wycieczki zawodowe, staże i praktyki),

 - wycieczki zawodowe do najlepszych firmach branży TSL np.: DB Schenker, ABM Greiffenberger Polska sp. z o.o., Zarząd Transportu Miejskiego Lublin, Raben Logistics Polska, Selgros Cash&Carry Lublin, Lubella Food sp. z o.o.,

- staże wakacyjne i praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach Lubelszczyzny.

Na kierunku technik spedytor nauczysz się m.in:

- charakteryzować gałęzie i środki transportu,

- dobierać opakowania do ładunku,

- formować jednostki ładunkowe,

- obliczać wskaźniki transportowe,

- dobierać właściwe formuły handlowe,

- oznaczać ładunki,

- planować i monitorować proces transportowy,

- wypełniać dokumenty transportowo-spedycyjne.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

-  język angielski zawodowy,

- transport i spedycja,

-  środki transportu,

- opakowania i jednostki transportowe,

- prawo i ubezpieczenia w transporcie,

- marketing i negocjacje,

- podstawy logistyki i magazynowania,

- zarzadzanie działalnością transportową i spedycyjną,

- ekonomika transportu,

- techniki biurowe i informatyczne.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji, termin egzaminu:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów – egzamin pod koniec I semestru klasy 5:

1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

3 )wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Język obcy zawodowy – język angielski.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Termin: klasa 3 – 140 godzin (4 tygodnie)

              klasa 4 – 140 godzin (4 tygodnie).

Praktyka zawodowe obejmuje zagadnienia:

- struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego,

- warsztat pracy spedytora,

- zadania strategiczne działów firmy transportowo-spedycyjnej,

- profil przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego,

- obieg dokumentów w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym,

- zakres czynności spedytora i odpowiedzialność służbowa,

- urządzenia transportowe,

- usługi transportowe,

- ładunki transportowe,

- transport ładunków,

- formowanie jednostek ładunkowych,

- opakowania w transporcie,

- czynności manipulacyjne,

- harmonogram czynności manipulacyjnych,

- zabezpieczanie transportowanego ładunku,

- czynności eksploatacyjne,

- dokumentacja procesów transportowych,

- środki transportu i środki techniczne,

- czas pracy kierowcy,

- monitorowanie procesów transportowych,

 - zapytania ofertowe,

- oferta na usługi transportowo-spedycyjne,

- obsługa klienta,

- świadczenie usług spedycyjnych.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik mechatronik – zajmuję się montażem i obsługą urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowaniem części maszyn i nadzorowaniem ich wykonaniem, projektowaniem i wykonywaniem instalacji pneumatycznych i hydraulicznych, diagnozowaniem, naprawą i konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych, programowaniem i obsługę sterowników programowalnych PLC, programowaniem obrabiarek numerycznych CNC.

Naszym uczniom proponujemy:

- zajęcia  w pracowniach wyposażonych w: komputery, tablice multimedialne,  tokarkę CNC,  drukarkę 3 D, wyposażenie do diagnostyki układów mechatroniczno-elektronicznych w samochodach, pracownia do programowania sterowników S7 – 1200, 

- zajęcia dodatkowe:

•          programowanie obrabiarek CNC,

•          kurs uprawnień elektrycznych do 1kV,

•          grafika komputerowa,

•          budowa bezzałogowych platform lotniczych,

•          obsługa drukarki 3D,

•          warsztaty na uczelni (obrazowania 3D oraz Windows Mixed Reality- sposoby eksploatacji nowej technologii, programowania robotów przemysłowych),

- zajęcia dodatkowych umiejętności zawodowych poszukiwanych przez pracodawców:

•          projektowanie i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych,

•          programowanie sterowników PLC,

•          programowanie manipulatorów i robotów,

- prelekcje i konsultacje z pracodawcami i specjalistami branży mechaniczno-automatycznej,

- udział w konkursach (np. „Rok przed dyplomem”, Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników, Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki),

- udział  w projektach (np. ("Lubelska Wyżyna", „Lublin stawia na zawodowców”),

- współpracę z uczelniami i instytucjami: WAT Warszawa, Politechnika Lubelska, WSEI Lublin,

- wycieczki zawodowe do najlepszych firm branży mechanicznej,

- udział w Targach Ptak Warsaw Expo oferujących  statyczne ekspozycje oraz efektowne i dynamiczne prezentacje, konferencje branżowe i warsztaty  o innowacyjnych technologiach oraz nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych,

- staże wakacyjne i praktyki zawodowe w lubelskich przedsiębiorstwach.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

-  podstawy mechatroniki,

- podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych,

- urządzenia i systemy mechatroniczne,

- język obcy zawodowy,

- montaż i pomiary elementów i podzespołów mechatronicznych,

- rysunek techniczny,

- technologie i konstrukcje mechaniczne,

- montaż i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych,

- programowanie urządzeń mechatronicznych,

- diagnostyka i naprawa urządzeń mechatronicznych,

- projektowania i obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych (dodatkowe umiejętności zawodowe),

- programowania sterowników PLC (dodatkowe umiejętności zawodowe),

- programowania manipulatorów i robotów (dodatkowe umiejętności zawodowe).

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji, termin egzaminu:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych- egzamin pod koniec II semestru klasy 3:

1)         montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

2)         wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

3)         wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych – egzamin pod koniec II semestru klasy 4:

1)         eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

2)         tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

3)         programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Język obcy zawodowy – język angielski.

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Termin: klasa 3 – 140 godzin (4 tygodnie)

              klasa 4 – 140 godzin (4 tygodnie).

Program praktyk obejmuje takie obszary jak:

1. Elementy i podzespoły elektryczne w obwodach prądu stałego i przemiennego;

2. Elementy i podzespoły elektroniczne;

3. Montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych w obwodach prądu stałego i przemiennego;

4. Sprawdzanie jakości montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną;

5. Elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;

6. Montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

7. Dokumentacja techniczna dotyczącą montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;

8. Poprawność montażu elementów podzespołów i zespołów hydraulicznych z dokumentacją.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik transportu kolejowego - zajmuje się organizacją ruchu kolejowego, bezpiecznym prowadzeniem pociągów, planuje i realizuje przewozy kolejowe, koordynuje pracę przewoźników na stacjach, obsługuje urządzenia sterowania ruchu kolejowego.

ZSTK jako jedyna w Lublinie szkoła średnia posiada bogatą tradycję kształcenia na kierunkach kolejowych. W prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy są zawody związane z kolejnictwem m.in. technik transportu kolejowego.

Branża kolejowa potrzebuje stałego dopływu dobrze wykształconych kadr, co jest szczególne istotne w kontekście powstawania tzw. luki pokoleniowej. W 2019 r. aż 43% wszystkich osób pracujących na kolei stanowiły osoby powyżej 50 roku życia. U przewoźników towarowych tylko 9% zatrudnionych to osoby poniżej 30 roku życia. I dlatego nasi absolwenci mają zagwarantowaną pracę.

Naszym uczniom proponujemy:

- nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie zawodowe,

- pomoce dydaktyczne zapewnione przez firmy kolejowe tj.: PKP LHS, PKP Cargo, PKP PLK,

- stypendia naukowe dla uczniów,

- dodatkowe umiejętności zawodowe - maszynista pojazdu trakcyjnego (po zdobyciu licencji zewnętrznej),

- warsztaty i prelekcje prowadzone przez pracowników PKP,

- udział w konkursach,

- udział  w projektach  edukacyjnych,

- współpracę z uczelniami i instytucjami: WAT Warszawa, Politechnika Lubelska, WSEI Lublin, UMCS Lublin,

- wycieczki zawodowe do przedsiębiorstw kolejowych,

- udział w Krajowym Kongresie Kolei,

- obchody Dnia Kolejarza,

- staże wakacyjne i praktyki zawodowe w PKP Cargo, PKP PLK, PKP Polregio, PKP Intercity.

Podejmując naukę na kierunku technik transportu kolejowego:

- poznasz stanowiska związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nauczysz się posługiwać rozkładem jazdy pociągów oraz sygnalizacji kolejowej,

- poznasz zasady i dokumentację prowadzenia ruchu kolejowego,

-  poznasz zasady przewozu ładunków i osób oraz dokumentację przewozową.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:

- bezpieczeństwo i higiena pracy na kolei,

- infrastruktura kolejowa,

- podstawy ruchu kolejowego,

- urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności,

- kolejowe pojazdy szynowe,

- eksploatacja handlowa kolei,

- technika  ruchu kolejowego,

- język obcy zawodowy,

- tabor szynowy,

- obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności,

- odprawa pociągów na stacji,

- prowadzenie ruchu kolejowego,

- podstawy rysunku technicznego,

- działalność usługowa kolei,

- technologia i organizacja pracy stacji,

- przygotowanie do licencji maszynisty.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji, termin egzaminu:

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów – egzamin pod koniec II semestru klasy 3.

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych – egzamin pod koniec I semestru klasy 5.

Język obcy zawodowy – język angielski.

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Termin: klasa 3 – 140 godzin (4 tygodnie)             

klasa 4 – 140 godzin (4 tygodnie),

Praktyki odbywają się w: PKP PLK, PKP Cargo.

Program praktyk obejmuje takie obszary jak:

- przeprowadzanie szczegółowej i uproszczonej próby hamulca zespolonego z zachowaniem procedur.

- obsługa hamulców;

- planowanie  drogi przewozu ładunków;

- planowanie obsługi stacji i punktów ładunkowych;

- posługiwanie się Wykazem Odległości Taryfowych;

- naliczanie i ewidencja należność za usługi przewozowe ładunków oraz opłaty dodatkowe;

- sprawozdawczość kasowa ładunków;

- sporządzanie  karty rozrządowej;

- sporządzanie planów przejścia wagonów;

- sporządzanie harmonogramu pracy manewrowej;

- sporządzanie dokumentów przewozowych ładunków w komunikacji krajowej i międzynarodowej;

- gospodarowanie wagonami i pojazdami trakcyjnymi;

- szacowanie czasu pozostawiania wagonów towarowych w dyspozycji klienta;

- szacowanie współczynników pracy manewrowej czasu obrotu wagonu;

- wykonywanie czynności zdawczo-odbiorczych związanych z przyjęciem do przewozu i wydaniem przesyłek;

- kwalifikowanie wagonów do przewozów krajowych i międzynarodowych;

- kwalifikowanie węglarek do przewozów ładunków zwartymi składami;

- przeprowadzanie oględzin technicznych i handlowych wagonów i ładunków

- przekazanie i przyjęcie wagonów oraz kontrola stanu  placów, ramp i urządzeń ładunkowych podczas czynności ładunkowych

- oględziny wagonów i ocena stanu technicznego wagonów przed dopuszczeniem ich do przewozów;

- ocena stanu technicznego i handlowego wagonów w składzie pociągu;

- zabezpieczanie  ładunków przed dostępem osób nieuprawnionych;


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik elektroenergetyk transportu szynowego – zajmuje się organizacją pracy przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz sieciach zasilających, trakcyjnych i urządzeń na podstacjach trakcyjnych.

Elektroenergetyk transportu szynowego jest kolejnym zawodem poszukiwanym przez pracodawców branży kolejowej i elektrycznej. Według prognoz w ciągu najbliższych lat rynek pracy będzie potrzebował coraz więcej pracowników/specjalistów z branży transportowej. Analizując rynek pracy, dostrzegamy duże potrzeby kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Związane to jest ze stałym rozwojem przemysłu transportu szynowego, przechodzącego restrukturyzację, unowocześnianiem urządzeń zasilających przystosowywanych do zasilania pojazdów dużej prędkości jak i z rozwojem ukierunkowanym na ekologię, czemu towarzyszą fundusze europejskie. Potrzeba kształcenia w  zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców. Urząd Transportu Kolejowego prognozuje zapotrzebowanie w najbliższych latach na maszynistów na poziomie 5 tysięcy pracowników. Stąd Koleje Mazowieckie, PKP Intercity, PKP Cargo, PKP Energetyka skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne w zawodzie elektroenergetyk transportu szynowego.

Naszym uczniom proponujemy:

- nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie zawodowe,

- pomoce dydaktyczne zapewnione przez firmy kolejowe tj.: PKP LHS, PKP Cargo, PKP PLK,

- stypendia naukowe dla uczniów,

- 100% zdawalność egzaminów zawodowych,

- dodatkowe uprawnienia zawodowe:

 • uprawnienie elektroenergetyczne (SEP) – po zdaniu egzaminu zewnętrznego,
 • maszynista pojazdu trakcyjnego – po zdobyciu licencji zewnętrznej,

- warsztaty i prelekcje prowadzone przez pracowników PKP,

- udział w konkursach,

- udział  w projektach  edukacyjnych,

- udział w Krajowym Kongresie Kolei,

- współpracę z uczelniami i instytucjami: WAT Warszawa, Politechnika Lubelska, WSEI Lublin, UMCS Lublin,

- wycieczki zawodowe do przedsiębiorstw kolejowych,

- staże wakacyjne i praktyki zawodowe w PKP Energetyka, PKP PLK.

Przykładowe przedmioty na kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego:

 • podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • maszyny i urządzenia elektryczne ,
 • sieci zasilające i trakcje elektryczne,
 • miernictwo i diagnostyka,
 • montaż i utrzymanie sieci,
 • środki transportu szynowego,
 • eksploatacja środków transportu szynowego.


Czego będziesz się u nas uczył?

Przedmioty:

- podstawy elektrotechniki i elektroniki,

- podstawy transportu kolejowego,

- maszyny i urządzenia elektryczne,

- sieci zasilające i trakcje elektryczne,

- tabor szynowy,

- język obcy zawodowy,

- bezpieczeństwo pracy na kolei,

- podstawy ruchu kolejowego,

- pracownia elektryczna i elektroniczna,

- pracownia elektroenergetyczna,

- pracownia eksploatacji taboru szynowego,

- przygotowanie praktyczne do licencji maszynisty.

Oznaczenie i nazwa kwalifikacji, termin egzaminu:

TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej – egzamin pod koniec II semestru klasy 3:

a)         wykonywania i uruchamiania sieci doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych na podstawie dokumentacji technicznej,

b)         wykonywania konserwacji sieci zasilających i trakcji elektrycznej,

c)         eksploatowania sieci zasilających i trakcji elektrycznej;

TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego - egzamin pod koniec I semestru klasy 5:

a)         montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń środków transportu szynowego na podstawie dokumentacji technicznej,

b)         montowania i uruchamiania pomocniczych maszyn i urządzeń środków transportu szynowego na podstawie dokumentacji technicznej,

c)         diagnozowania, konserwacji i naprawy środków transportu szynowego,

d)        eksploatowania środków transportu szynowego.

Język obcy zawodowy – język angielski.

Przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Termin: klasa 3 – 140 godzin (4 tygodnie)

              klasa 4 – 140 godzin (4 tygodnie).

Praktyka zawodowa obejmuje następujące zagadnienia:

- pomiary wielkości elektrycznych,

- schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych,

- urządzenia przewodowej i bezprzewodowej łączności kolejowej,

- sygnalizacja obowiązująca w transporcie kolejowym,

- zasady i przepisy dotyczące prowadzenia na liniach kolejowych akcji ratowniczej oraz przewozu towarów szczególnych,

- programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań z zakresu obsługi transportu kolejowego,

- przebieg drogi przesyłania, rozdziału i odbioru energii elektrycznej,

- montaż sieci zasilających,

- montaż elementów i urządzeń sieci trakcyjnej,

- dokumentacja eksploatacyjna sieci trakcyjnej,

- maszyny elektryczne stosowane w pojazdach szynowych,

- praca obwodów głównych i pomocniczych pojazdów trakcyjnych,

- pomiary parametrów, urządzeń i mechanizmów w pojazdach szynowych,

- układy i urządzenia pneumatyczne stosowane w pojazdach szynowych,

- przygotowanie pojazdów szynowych do ruchu,

- obliczenia trakcyjne,

- dokumentacja związaną z pracą maszynisty.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Technik robotyk zajmuje się montażem, uruchamianiem i obsługą układów mechanicznych i elektronicznych robotów. Posiada umiejętności z zakresu obsługiwania, eksploatacji i programowania robotów przemysłowych oraz planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną. 

W związku z wdrażaniem w przedsiębiorstwach standardów przemysłu 4.0 (tzw. czwartej rewolucji przemysło- wej) dochodzi do coraz większej automatyzacji i roboty-
zacji kolejnych procesów przemysłowych. Zjawisko to  wymaga  wykształcenia specjalistycznej kadry zajmują- cej się montażem, uruchamianiem, obsługą, a także programowaniem systemów robotyki.

Technicy robotyki są szczególnie potrzebni
w branżach:

 • motoryzacyjnej,
 • maszynowej,
 • elektronicznej,
 • komputerowej,
 • spożywczej,
 • metalurgicznej,
 • chemicznej,
 • farmaceutycznej,
 • drzewnej
 • celulozowo-papierniczej,
 • obronnej i lotniczej.

Osoby, które znają i rozumieją zagadnienia związane z robotyką i automatyką mają praktycznie 100% gwarancję zatrudnienia. Liczba robotów przemysłowych stale rośnie, a w związku z tym zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią je obsługiwać.


Czego będziesz się u nas uczył?

 

Przedmioty:

bezpieczeństwo i higiena pracy,

- elektrotechnika i elektronika w robotyce,

- podstawy robotyki,

- podstawy pneumatyki i hydrauliki,

- podstawy programowania robotów,

- komputerowe wspomaganie w robotyce,

- aplikacje zrobotyzowane,

- podstawy programowania sterowników,

- rysunek techniczny,

- pracownia elektrotechniki i elektroniki,

- pracownia podstaw robotyki,

- pracownia pneumatyki i elektropneumatyki,

- projektowanie układów sterowania robotami,

-eksploatacja urządzeń i układów sterowania robotami,

- diagnostyka urządzeń i układów sterowania robotami.

Będziesz się uczył:

- montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów, 

- dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów,

- wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych,

- czytania, wykonywania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów,

- montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów,

- programowania robotów przemysłowych,

- organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych,

- planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Termin: klasa 3 – 140 godzin (4 tygodnie)             

klasa 4 – 140 godzin (4 tygodnie),

Praktyki odbywają się w przesiębiorstwach, w których jest zautomatyzowana produkcja oparta na robotach przemysłowych.

Program praktyk obejmuje takie obszary jak:

- montaż, uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów,

- dobieranie i posługiwanie się narzędziami do obróbki materiałów,

wykonywanie pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych,

- czytanie, wykonywanie szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów,

- montowanie, uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów,

- programowanie robotów przemysłowych,

- organizowanie i wykonywanie prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych,

- planowanie zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Transportowo-Komunikacyjna I stopnia
Icon Szkoła
Bursa nr 7

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

Od wielu lat współpracujemy z przedsiębiorstwami, które: - finansują programy stypendialne za wyniki w nauce, - doposażają pracownie zawodowe, - prowadzą warsztaty i pokazy, - przyjmują uczniów na staże wakacyjne i praktyki zawodowe, - współorganizują wycieczki zawodowe, - obejmują patronatem klasy. Współpracujemy z instytucjami, aby wspierać naszych uczniów w osiągnięciu życiowego sukcesu oraz rozbudzać ich empatię i postawę społeczną (np. "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", "Krewniacy", "Zdrowa szkoła", "Kartka dla bohatera"). Ponadto szkoła podejmuje różnorodne działania we współpracy m.in. z Urzędem Patentowy RP, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, NBP. Dzięki pomocy tych instytucji uczniowie biorą udział w konkursach (np. „Milion na bank”) i przedsięwzięciach (np. „Dzień przedsiębiorczości:, warsztaty ekonomiczne „Jak osiągnąć sukces w gospodarce rynkowej?”, projekty „Moje finanse”, „Ochrona dóbr intelektualnych”).

PKP Cargo
Staże i praktyki zawodowe. Stypendia zawodowe dla uczniów wyróżniających się w nauce.
PKP Intercity
Staże i praktyki zawodowe. Stypendia zawodowe dla uczniów wyróżniających się w nauce.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Staże i praktyki zawodowe. Stypendia zawodowe dla uczniów wyróżniających się w nauce.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
PKP Energetyka
Staże i praktyki zawodowe.
PKP Polregio
Staże i praktyki zawodowe.
DB Schenker,
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
ABM Greiffenberger
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Zarząd Transportu Miejskiego Lublin
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Raben Logistics Polska
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Selgros Cash&Carry Lublin
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Wydawnictwo Gaudium
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Lubella Food
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Maspex Polska
Wycieczki zawodowe, staże i praktyki, projekty edukacyjne.
Elektromontaż Lublin
Staże i praktyki zawodowe.
KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A Lublin
Staże i praktyki zawodowe.
Gestar Automatyka Przemysłowa
Staże i praktyki zawodowe.
Lift Service
Staże i praktyki zawodowe.
Eprom Lublin
Staże i praktyki zawodowe.
Spark-it sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
Softdeco sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
LabSQL.pl
Staże i praktyki zawodowe.
XYZ Data
Staże i praktyki zawodowe.
Megatech sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
Print Service sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
Vico sp. z o.o
Staże i praktyki zawodowe.
Icommedia sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
Porozumienie o współpracy.
Politechnika Lubelska
Porozumienie o współpracy.
WSEI
Porozumienie o współpracy.
UMCS
Porozumienie o współpracy.
Urząd Patentowy RP
Udział w szkoleniach i projektach.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Udział w projektach.
Back
Spedycyjno-logistyczna (SPL):en
Teleinformatyczna (INF):en
Elektroniczno-mechatroniczna (ELM):en
Transportu kolejowego (TKO):en

Tadeusz Kościuszko Transportation and Communication School Complex

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
Technical Secondary School of Transportation and Communication

General information about the profession

Logistics technician

Vocational examinations:
SPL.01. – near the end of the 2nd semester of the 3rd grade
SPL.04. – at the end of the 1st semester of the 5th grade.    

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  storage management
 •  production warehouses
 •  distribution warehouses
 •  transport logistics
 •  logistics and transport services
 •  storage processes
 •  storage facility work organisation
 •  transport processes
 •  storage and forwarding processes

Advanced level subjects: geography, English


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

IT technician

Vocational examinations:
INF.02. – near the end of the 2nd semester of the 3rd grade
INF.03. – near the end of the 2nd semester of the 4th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  operating systems
 •  computer technology devices
 •  computer networks
 •  desktop applications and websites
 •  Database systems
 •  computer device operation and assembly
 •  network operating system administration
 •  designing and assembling local computer networks
 •  database administration
 •  web application programming

Advanced level subjects: mathematics, English


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Forwarding technician

Vocational examination:
SPL.05. – at the end of the 1st semester of the 5th grade.    

 

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  transport and forwarding
 •  modes of transport
 •  packaging and transport units
 •  law and insurance in transportation
 •  marketing and negotiations
 •  introduction to logistics and storage
 •  transport and forwarding activity management
 •  economics of transport
 •  office and computer technology

Advanced level subjects: geography, English


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Mechatronics technician

Vocational examinations:
ELM.03. – near the end of the 2nd semester of the 3rd grade
ELM.06. – near the end of the 2nd semester of the 4th grade

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  introduction to mechatronics
 •  introduction to mechanical technologies and constructions
 •  mechatronics devices and systems
 • assembly and measurement of mechatronic components and subsystems
 •  mechanical technologies and constructions
 •  mechatronics devices and systems assembly and operation
 •  mechatronic device programming
 •  mechatronic device diagnostics and repairs

Advanced level subjects: physics, mathematics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Rail transport technician

Vocational examinations:
TKO.07. – near the end of the 2nd semester of the 3rd grade
TKO.08. – near the end of the 1st semester of the 5th grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  rail infrastructure
 •  Introduction to rail traffic
 •  rail traffic control and communication instruments
 •  rail vehicles
 •  rail industry commercial operations
 •  rail traffic technology
 •  railway rolling stock
 •  rail traffic control and communication instrument operation
 •  train dispatching at stations
 •  controlling rail traffic
 •  rail industry services
 •  station work technology and organisation
 •  engine driver licence preparatory course

Advanced level subjects: geography, English


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Rail transport power engineering technician

Vocational examinations:
TKO.05. – near the end of the 2nd semester of the 3rd grade
TKO.06. – near the end of the 1st semester of the 5th grade    

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •  introduction to electronics and electrotechnics
 •  introduction to rail transport
 •  electric appliances and machines
 •  power networks and overhead equipment
 •  railway rolling stock
 •  Introduction to rail traffic
 •  electrical and electronic workshop
 •  electro-energetics workshop
 •  rail rolling stock operation
 •  engine driver licence examination practical course

Advanced level subjects: physics, mathematics


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Technik robotyk zajmuje się montażem, uruchamianiem i obsługą układów mechanicznych i elektronicznych robotów. Posiada umiejętności z zakresu obsługiwania, eksploatacji i programowania robotów przemysłowych oraz planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną. 

W związku z wdrażaniem w przedsiębiorstwach standardów przemysłu 4.0 (tzw. czwartej rewolucji przemysło- wej) dochodzi do coraz większej automatyzacji i roboty-
zacji kolejnych procesów przemysłowych. Zjawisko to  wymaga  wykształcenia specjalistycznej kadry zajmują- cej się montażem, uruchamianiem, obsługą, a także programowaniem systemów robotyki.

Technicy robotyki są szczególnie potrzebni
w branżach:

 • motoryzacyjnej,
 • maszynowej,
 • elektronicznej,
 • komputerowej,
 • spożywczej,
 • metalurgicznej,
 • chemicznej,
 • farmaceutycznej,
 • drzewnej
 • celulozowo-papierniczej,
 • obronnej i lotniczej.

Osoby, które znają i rozumieją zagadnienia związane z robotyką i automatyką mają praktycznie 100% gwarancję zatrudnienia. Liczba robotów przemysłowych stale rośnie, a w związku z tym zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią je obsługiwać.


What will you learn with us?

 

Przedmioty:

bezpieczeństwo i higiena pracy,

- elektrotechnika i elektronika w robotyce,

- podstawy robotyki,

- podstawy pneumatyki i hydrauliki,

- podstawy programowania robotów,

- komputerowe wspomaganie w robotyce,

- aplikacje zrobotyzowane,

- podstawy programowania sterowników,

- rysunek techniczny,

- pracownia elektrotechniki i elektroniki,

- pracownia podstaw robotyki,

- pracownia pneumatyki i elektropneumatyki,

- projektowanie układów sterowania robotami,

-eksploatacja urządzeń i układów sterowania robotami,

- diagnostyka urządzeń i układów sterowania robotami.

Będziesz się uczył:

- montażu, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów, 

- dobierania i posługiwania się narzędziami do obróbki materiałów,

- wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych,

- czytania, wykonywania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów,

- montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów,

- programowania robotów przemysłowych,

- organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych,

- planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

 


Work placement schedule

Termin: klasa 3 – 140 godzin (4 tygodnie)             

klasa 4 – 140 godzin (4 tygodnie),

Praktyki odbywają się w przesiębiorstwach, w których jest zautomatyzowana produkcja oparta na robotach przemysłowych.

Program praktyk obejmuje takie obszary jak:

- montaż, uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów,

- dobieranie i posługiwanie się narzędziami do obróbki materiałów,

wykonywanie pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych,

- czytanie, wykonywanie szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów,

- montowanie, uruchamianie i obsługa układów mechanicznych i elektronicznych robotów,

- programowanie robotów przemysłowych,

- organizowanie i wykonywanie prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów przemysłowych,

- planowanie zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.


Go to profession
Icon School
Vocational Primary School of Transportation and Communication
Icon School
Boarding house no. 7

Cooperation with employers and institutions

Od wielu lat współpracujemy z przedsiębiorstwami, które: - finansują programy stypendialne za wyniki w nauce, - doposażają pracownie zawodowe, - prowadzą warsztaty i pokazy, - przyjmują uczniów na staże wakacyjne i praktyki zawodowe, - współorganizują wycieczki zawodowe, - obejmują patronatem klasy. Współpracujemy z instytucjami, aby wspierać naszych uczniów w osiągnięciu życiowego sukcesu oraz rozbudzać ich empatię i postawę społeczną (np. "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", "Krewniacy", "Zdrowa szkoła", "Kartka dla bohatera"). Ponadto szkoła podejmuje różnorodne działania we współpracy m.in. z Urzędem Patentowy RP, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, NBP. Dzięki pomocy tych instytucji uczniowie biorą udział w konkursach (np. „Milion na bank”) i przedsięwzięciach (np. „Dzień przedsiębiorczości:, warsztaty ekonomiczne „Jak osiągnąć sukces w gospodarce rynkowej?”, projekty „Moje finanse”, „Ochrona dóbr intelektualnych”).

PKP Cargo
Staże i praktyki zawodowe. Stypendia zawodowe dla uczniów wyróżniających się w nauce.
PKP Intercity
Staże i praktyki zawodowe. Stypendia zawodowe dla uczniów wyróżniających się w nauce.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Staże i praktyki zawodowe. Stypendia zawodowe dla uczniów wyróżniających się w nauce.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
PKP Energetyka
Staże i praktyki zawodowe.
PKP Polregio
Staże i praktyki zawodowe.
DB Schenker,
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
ABM Greiffenberger
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Zarząd Transportu Miejskiego Lublin
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Raben Logistics Polska
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Selgros Cash&Carry Lublin
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Wydawnictwo Gaudium
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Lubella Food
Staże i praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe.
Maspex Polska
Wycieczki zawodowe, staże i praktyki, projekty edukacyjne.
Elektromontaż Lublin
Staże i praktyki zawodowe.
KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A Lublin
Staże i praktyki zawodowe.
Gestar Automatyka Przemysłowa
Staże i praktyki zawodowe.
Lift Service
Staże i praktyki zawodowe.
Eprom Lublin
Staże i praktyki zawodowe.
Spark-it sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
Softdeco sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
LabSQL.pl
Staże i praktyki zawodowe.
XYZ Data
Staże i praktyki zawodowe.
Megatech sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
Print Service sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
Vico sp. z o.o
Staże i praktyki zawodowe.
Icommedia sp. z o.o.
Staże i praktyki zawodowe.
Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa
Porozumienie o współpracy.
Politechnika Lubelska
Porozumienie o współpracy.
WSEI
Porozumienie o współpracy.
UMCS
Porozumienie o współpracy.
Urząd Patentowy RP
Udział w szkoleniach i projektach.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Udział w projektach.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.