Wróć
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Technik organizacji turystyki

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Technik organizacji turystyki jest przygotowany do samodzielnego opracowywania programów turystycznych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu geografii turystycznej. W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności: planowania, przeprowadzania kalkulacji kosztów, sprzedaży, rozliczania oraz zamawiania imprez i usług turystycznych. Technik organizacji turystyki opracowuje informację turystyczną. Prowadzi obsługę klientów korzystających z usług turystycznych. Przyjmuje zlecenia od klientów i czuwa nad ich realizacją. Posługuje się językiem obcym zawodowym w zakresie wykonywania zadań zawodowych. Dobiera usługi turystyczne w zależności od potrzeb klientów. Organizuje działania marketingowe w procesie sprzedaży imprez i usług turystycznych. Podczas wykonywania zadań zawodowych stosuje przepisy prawa. Używa oprogramowania komputerowego stosowanego do zamówień i rezerwacji w turystyce. Posiada kompetencje personalne i społeczne niezbędne do wykonywania zawodu, takie jak: kultura i etyka zawodowa, komunikacja interpersonalna. Radzi sobie ze stresem, jest kreatywny i otwarty. Potrafi planować swoją pracę, negocjować warunki porozumień, współpracować w zespole.

Możliwości zatrudnienia

Technik organizacji turystyki może pracować jako: specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej, organizator imprez, organizator kongresów i konferencji, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego, pracownik informacji turystycznej, w organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki. Wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do pracy w obiektach hotelowych. Absolwent kierunku może pracować w biurach podróży, ośrodkach informacji turystycznej, domach wczasowych, w organach administracji samorządowej związanych z turystyką w Polsce i krajach Unii Europejskiej, może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent kierunku technik organizacji turystyki może kontynuować naukę na następujących kierunkach: Agroturystyka, Gastronomia i hotelarstwo, Ekonomia, Logistyka, Turystyka i rekreacja, Zarządzanie i marketing.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.