Wróć
Budowlana

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych. BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: - w zakresie kwalifikacji: BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych: • montowania systemów suchej zabudowy, • wykonywania robót malarskich, • wykonywania robót tapeciarskich, • wykonywania robót posadzkarskich, • wykonywania robót okładzinowych; - w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie: • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, • koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie, • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych, • sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie. Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem, nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów budowlanych mieszkaniowych, przemysłowych oraz usługowych. Należą do nich np.: - Montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, układanie suchych tynków, wykonywanie okładzin ściennych), - Roboty malarsko-tapeciarskie Roboty malarskie obejmują przygotowanie podłoży i wykonanie powłok malarskich w rożnych technikach. Roboty tapeciarskie obejmują dobór, rozplanowanie i układanie tapety zachowaniem wymagań technicznych jakościowych - Roboty posadzkarsko-okładzinowe Roboty posadzkarskie obejmują wykonywanie posadzek z drewna, ceramiki, kamienia, tworzyw drzewnych, tworzyw sztucznych oraz wykonywanie posadzek bezspoinowych. Roboty okładzinowe obejmują wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drzewnych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych. Ponadto : - wykonuje przedmiary robót - opracowuje kosztorysy i harmonogramy prac budowlanych - opracowuje zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót wykończeniowych - rozlicza koszty wykonania robót. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie potrafi: - czytać i przygotowywać dokumentację techniczną potrzebną do wykonania robót wykończeniowych, - posługiwać się dokumentacją budowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wykończeniowych - przedmiarować roboty przewidziane do wykonania, - obliczać zapotrzebowania na materiały i sprzęt - sporządzać książkę obmiarów robót wykończeniowych - wykonywać kalkulację kosztów robót, rozliczenia robocizny, materiałów i sprzętu, - określać i przygotowywać materiały do zaplanowanych prac wykończeniowych, - realizować projekty wnętrz - wykorzystać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych ( kosztorysowanie, projektowanie wnętrz- sporządzać wizualizacje 3d pomieszczeń wraz z wyposażeniem wnętrz) - stosować dokumenty przetargowe - dobrać technologie wykonania podłóg, okładzin, powłok malarskich oraz systemów suchej zabudowy - wykonywać i kontrolować roboty tapeciarskie, tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich, montaż suchej zabudowy, - wykonywać i kontrolować naprawy i konserwację elementów wykończeniowych, - nadzorować, koordynować oraz oceniać jakość poprawności wykonanej pracy, - dokonywać odbioru robót wykończeniowych, - oceniać jakość robót w systemie suchej zabudowy, malarsko-tapeciarskich i posadzkarsko-okładzinowych oraz kalkulować ich koszty, - posługiwać się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym, umożliwiającym realizację czynności zawodowych, a ponadto w zakresie wykonywanych zadań zawodowych: - przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii, - udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, - stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, - posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci w tym zawodzie ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych, projektowych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie obserwuje się zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić własną działalność gospodarczą remontowo-budowlaną. Zawód Technik robót wykończeniowych w budownictwie został określony jako zawód o istotnym za-potrzebowaniu na rynku pracy i ujęty w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy ( województwo lubelskie ) według Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy ( Monitor Polski 30 stycznia 2020 poz. 106)

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

• Technik robót wykończeniowych może kontynuować naukę, wybierając kierunek studiów umożliwiający rozwój własnych zainteresowań. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach takich jak m. in. budownictwo, architektura, geodezja, gospodarka przestrzenna czy inżynieria środowiska. • Technik robót wykończeniowych może ubiegać się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami. Stanowiska związane z kierowaniem oraz pełnieniem nadzoru budowlanego wyma-gają uprawnień budowlanych. Warunkiem uzyskania takich uprawnień jest uzyskanie dyplomu technika. Uprawnienia budowlane po ukończeniu technikum są możliwe do zdobycia dzięki rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 roku w sprawie samo-dzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.