Wróć
Motoryzacyjna

Mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

Kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05 przygotowany jest do realizacji następujących zadań zawodowych: a) wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, b) diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, c) przeprowadzanie napraw pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych przeprowadza obsługę, konserwację, diagnostykę i naprawę systemów i układów stosowanych w pojazdach samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów. Do głównych zadań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych można zaliczyć: • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, • ocenianie stanu technicznego systemów i układów stosowanych w pojazdach samochodowych, • ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw mechanizmów pojazdów samochodowych, • wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, • wykonywanie działań związanych z obsługą techniczną pojazdów samochodowych, • demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja, • wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, • przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie, • przeprowadzanie kontroli poprawności wykonanych prac obsługowo-naprawczych, • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych, • prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw, • sporządzanie kosztorysu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, • przeprowadzanie obsługi codziennej i konserwacji maszyn oraz urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych. Do dodatkowych działań zawodowych mechanika pojazdów samochodowych może należeć podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisowania i naprawy pojazdów samochodowych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwentom szkoły w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zatrudnienie oferują: - prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, - przedsiębiorstwa produkcyjne z branży motoryzacyjnej. Miejscem zatrudnienia mechanika pojazdów samochodowych mogą być: - warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawie pojazdów samochodowych, - stacje serwisowe pojazdów samochodowych, - stacje obsługi pojazdów samochodowych, - firmy ubezpieczeniowe prowadzące ubezpieczenia komunikacyjne i likwidacje szkód oraz wykonujące ekspertyzy techniczne (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień), - przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych, - stacje kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień), - firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru), - firmy zajmujące się transportem towarów, - firmy zajmujące się obrotem częściami samochodowymi, - przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły branżowej I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, po ukończeniu której uzyskuje tytuł technika pojazdów samochodowych. W dalszej kolejności może kontynuować naukę w szkole wyższej. Po ukończeniu stosownych kursów i uzyskaniu dodatkowych uprawnień może prowadzić okresowe, obowiązkowe badania techniczne pojazdów w Stacjach Kontroli Pojazdów oraz wykonywać ekspertyzy techniczne jako rzeczoznawca.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.