Wróć
Teleinformatyczna

Technik programista

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi, b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych, c) programowania aplikacji internetowych, d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią; 2) w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji: a) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych, b) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych, c) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych. Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia. Uczeń: -określa warunki i organizację pracy zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy; -opisuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska; -opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; -określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; -stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; -udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; - charakteryzuje parametry sprzętu komputerowego; - definiuje elementy architektury systemów komputerowych; - charakteryzuje systemy informatyczne oraz rozróżnia systemy informatyczne pod względem funkcjonalności; - stosuje zalecenia dotyczące ułatwień dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych; - posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych; - stosuje pozycyjne systemy liczbowe; - stosuje zasady cyberbezpieczeństwa; - rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych; - posługuje się hipertekstowymi językami znaczników (HTML − HyperText Markup Language); - stosuje kaskadowe arkusze stylów do tworzenia responsywnych stron internetowych; - stosuje systemy zarządzania treścią CMS (Content Management System); - projektuje grafikę komputerową; - wykorzystuje elementy multimedialne na stronach internetowych; - wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami; - stosuje reguły testowania, walidacji i optymalizacji stron internetowych; - publikuje witryny i aplikacje internetowe; - posługuje się pojęciami dotyczącymi baz danych; - tworzy diagramy E/R (Entity-Relationship Diagram); - korzysta z systemów zarządzania bazami danych SZBD (Database Management System); - stosuje strukturalny język zapytań SQL (Structured Query Language); - tworzy relacyjne bazy danych zgodnie z projektem; - tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych; - modyfikuje struktury baz danych; - zarządza systemem bazy danych; - stosuje zasady programowania; - stosuje skryptowe języki programowania; - programuje skrypty wykonywane po stronie klienta; - programuje skrypty wykonywane po stronie serwera; - stosuje środowisko programistyczne i uruchomieniowe aplikacji internetowych; - przeprowadza walidację kodu programu; - dokumentuje tworzoną aplikację; - posługuje się językiem angielski zawodowym w zakresie słownictwa związanego z kwalifikacją i odnalezieniem się na rynku pracy; - dysponuje odpowiednimi kompetencjami personalnymi i społecznymi oraz posiada kompetencje związane z organizacją pracy małych zespołów. Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia. Uczeń: - określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; - stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy; - udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; - posługuje się prostymi typami danych; - posługuje się złożonymi typami danych; - stosuje metody rozwiązywania problemów za pomocą algorytmów; - stosuje algorytmy sortowania i wyszukiwania; - dobiera narzędzia i metodologie do planowania i zarządzania projektem; - projektuje aplikację; - planuje przedsięwzięcie programistyczne; - stosuje wzorce projektowe; - stosuje zagadnienia prawa autorskiego w dziedzinie programowania; - wykorzystuje środowisko programistyczne dla obiektowych aplikacji konsolowych; - przestrzega zasad programowania; - korzysta z typów danych; - stosuje wyrażenia, instrukcje i biblioteki; - stosuje zasady programowania obiektowego; - definiuje klasy i ich pochodne; - programuje szablony (wzorce) klas; - programuje obsługę wyjątków; - wykorzystuje środowisko programistyczne dla aplikacji desktopowych; - wykorzystuje frameworki do programowania aplikacji desktopowych; - programuje desktopowe aplikacje okienkowe; - wykorzystuje środowisko programistyczne dla aplikacji mobilnych; - programuje aplikacje mobilne; - wykorzystuje środowisko programistyczne dla aplikacji zaawansowanych webowych; - wykorzystuje frameworki do programowania aplikacji webowych; - programuje zaawansowane aplikacje webowych; - przeprowadza walidację kodu programu; - dokumentuje tworzoną aplikację; - przeprowadza testy. - posługuje się językiem angielski zawodowym w zakresie słownictwa związanego z kwalifikacją i odnalezieniem się na rynku pracy; - dysponuje odpowiednimi kompetencjami personalnymi i społecznymi oraz posiada kompetencje związane z organizacją pracy małych zespołów.

Możliwości zatrudnienia

• przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych; • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych; • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI; • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D • własna działalność gospodarcza. Technik programista może być zatrudniony na stanowisku: • programista aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, • programista systemów nadzorujących pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki czy systemy zarządzania bazami danych, • programista aplikacji działających w środowisku WWW, np. gry internetowe, • programista aplikacji mobilnych np. oprogramowanie używane w telefonach komórkowych.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły po uzyskaniu matury może podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w formie studiów I stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na wydziale informatycznym wyższej uczelni technicznej .

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.