Wróć
Elektroenergetyczna

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: a) montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, b) uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót; 2) w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: a) wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, b) monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, c) oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko. Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia. Uczeń: - rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; - charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska; - rozróżnia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; - określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; - charakteryzuje środki techniczne, ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; - stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska - udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; -charakteryzuje układy elektryczne; -charakteryzuje zjawiska związane z prądem i napięciem elektrycznym; -wykonuje pomiary parametrów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych; -charakteryzuje źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej; -charakteryzuje procesy wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej; -charakteryzuje systemy i obiekty energetyki odnawialnej; -stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów oraz przemian energetycznych; -wykonuje obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów; -charakteryzuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego dotyczące zastosowania urządzeń produkujących energię; -określa korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; -sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych; -rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych; -posługuje się dokumentacją budowlaną; -charakteryzuje urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej i cieplnej; -charakteryzuje technologie montażu urządzeń i instalacji systemów energii odnawialnej; -kompletuje narzędzia i sprzęt do montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej; -ustala warunki lokalizacji urządzeń energetyki odnawialnej; -prowadzi dokumentację transportu i składowania materiałów, urządzeń oraz elementów systemów energetyki odnawialnej; -sporządza zapotrzebowanie na urządzenia i systemy energetyki odnawialnej; -organizuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; -charakteryzuje aparaturę kontrolno-pomiarową do pomiarów elektrycznych i pomiarów przepływu cieczy i gazów; -charakteryzuje narzędzia do wykonywania montażu instalacji i urządzeń systemów energetyki odnawialnej; -wykonuje instalacje sanitarne i elektryczne; -wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; -wykonuje montaż urządzeń pomiarowych w systemach energetyki odnawialnej; -ocenia poprawność montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej; -uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej; -przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; -sporządza kosztorysy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; -ocenia opłacalność instalacji, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; -posługuje się językiem angielski zawodowym w zakresie słownictwa związanego z kwalifikacją; - dysponuje odpowiednimi kompetencjami personalnymi i społecznymi oraz posiada kompetencje związane z organizacją pracy małych zespołów. Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia. Uczeń: -określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; -charakteryzuje środki techniczne, ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; -organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; -stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; -udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; -charakteryzuje układy elektryczne; -charakteryzuje zjawiska związane z prądem i napięciem elektrycznym; -wykonuje pomiary parametrów wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych; -charakteryzuje źródła energii odnawialnej i nieodnawialnej; -charakteryzuje procesy wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej; -charakteryzuje systemy i obiekty energetyki odnawialnej; -stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów oraz przemian energetycznych; -wykonuje obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów; -charakteryzuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego dotyczące zastosowania urządzeń produkujących energię; -określa korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; -sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych; -rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych; -przeprowadza pomiary urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; -dokonuje regulacji układów automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej; -kontroluje działanie elementów układów regulacji i sterowania; -kontroluje stan techniczny systemów do pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej i cieplnej; -minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania i przesyłania energii; -charakteryzuje wymagania dotyczące eksploatacji systemów energetyki odnawialnej; -przeprowadza przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; -wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem instalacji systemów energetyki odnawialnej; -usuwa przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; -przeprowadza inwentaryzację urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; -stosuje procedury rozpatrywania reklamacji dotyczących działania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; -stosuje normy i przepisy prawa dotyczące ochrony i kształtowania środowiska; -prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami powstającymi przy montażu i eksploatacji urządzeń energetyki odnawialnej; -charakteryzuje wpływ materiałów i urządzeń stosowanych w energetyce odnawialnej na środowisko; -ocenia zmiany zachodzące w środowisku spowodowane oddziaływaniem urządzeń energetyki odnawialnej; -posługuje się językiem angielski zawodowym w zakresie słownictwa związanego z kwalifikacją; - dysponuje odpowiednimi kompetencjami personalnymi i społecznymi oraz posiada kompetencje związane z organizacją pracy małych zespołów.

Możliwości zatrudnienia

• w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych, • w przedsiębiorstwach, które zajmują się instalacją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, • przy montażu pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej, • w serwisach kolektorów słonecznych, pomp ciepła, pieców na biomasę • w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może być zatrudniony na stanowisku: • monter instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, • konserwator urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, • kierownik zmiany przy: • montażu instalacji solarnych, produkcji podzespołów i układów do systemów solarnych, • konserwacji kolektorów słonecznych oraz układów ogrzewania pompami ciepła • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły po uzyskaniu matury może podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w formie studiów I stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych na wydziale elektrycznym lub energetycznym wyższej uczelni technicznej na odpowiednim kierunku studiów.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.