Wróć
Teleinformatyczna

Technik informatyk

Kwalifikacje wyróżnione w zawodzie

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych W porównaniu do podstawy programowej z roku 2017 zmianie uległy kwalifikacje w zawodzie, które wcześniej były oznaczone jako: EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Cele i efekty kształcenia, zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; 2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami; 3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych; 4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami. Zawód technik informatyk jest najbardziej poszukiwanym zawodem w sferze zatrudnienia. Absolwent szkoły posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego: • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań; • montowania, testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego; • rozbudowy i modernizacji zestawów komputerowych; • konfiguracji stanowisk komputerowych i sieci komputerowych; • obsługi lokalnych sieci komputerowych; • budowy i konfiguracji sieci komputerowych; • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi; • projektowania i tworzenia bazy danych oraz obsługi ich oprogramowania aplikacyjnego; • administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji. Ponadto posiada umiejętność obsługi pakietów oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań oraz posługiwania się programami do cyfrowego przetwarzania obrazu i dźwięku. Umiejętności w ramach kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych: 1. Przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych: • Charakteryzuje parametry sprzętu komputerowego. • Montuje komputer z podzespołów. • Modernizuje komputery. • Przygotowuje urządzenia peryferyjne do pracy. • Przygotowuje urządzenia mobilne do pracy. 2. Administrowanie systemami operacyjnymi: • Monitoruje pracę i wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego. • Instaluje i konfiguruje oraz zarządza systemami operacyjnymi Windows i Linux. • Instaluje i konfiguruje oprogramowanie użytkowe. • Pisze skrypty w systemach operacyjnych. • Zabezpiecza systemy operacyjne przed szkodliwym oprogramowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych. • Charakteryzuje i instaluje sieciowe systemy operacyjne z rodziny Windows i Linux. • Konfiguruje usługi i funkcje sieciowych systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz Linux. 3. Serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej: • Tworzy i przywraca kopie bezpieczeństwa danych. • Diagnozuje uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej. • Lokalizuje i usuwa uszkodzenia sprzętowe urządzeń techniki komputerowej. • Odzyskuje dane z urządzeń techniki komputerowej. 4. Przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej: • Tworzy modele i schematy lokalnych sieci komputerowych. • Montuje okablowanie lokalnej sieci komputerowej. • Stosuje adresację protokołu internetowego. • Wykonuje testy i analizę lokalnej sieci komputerowej. • Lokalizuje usterki i naprawia lokalną sieć komputerową. • Podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu. • Konfiguruje przełączniki lokalnej sieci komputerowej. • Konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa. Umiejętności w ramach kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych: 1. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi: • Posługuje się hipertekstowymi językami znaczników. • Stosuje kaskadowe arkusze stylów do tworzenia responsywnych stron internetowych. • Wykorzystuje elementy multimedialne na stronach internetowych. • Stosuje reguły testowania, walidacji i optymalizacji stron internetowych. • Publikuje witryny i aplikacje internetowe. • Stosuje systemy zarządzania treścią CMS. 2. Tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych: • Tworzy diagramy E/R. • Korzysta z systemów zarządzania bazami danych. • Stosuje strukturalny język zapytań SQL. • Tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych. • Zarządza systemem bazy danych. 3. programowanie aplikacji internetowych: • Stosuje skryptowe języki programowania. • Programuje skrypty wykonywane po stronie klienta. • Programuje skrypty wykonywane po stronie serwera. • Przeprowadza walidację kodu programu. • Dokumentuje tworzoną aplikację.

Możliwości zatrudnienia

Technik informatyk, najczęściej znajduje zatrudnienie w firmach z sektora IT, dużych korporacjach lub działach informatycznych różnych przedsiębiorstw. Absolwent może podjąć pracę w firmie komputerowej, usługowej, naprawczej lub produkcyjnej, we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Może również prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych i systemów komputerowych. Absolwenci są fachowcami przygotowanymi do pracy na stanowiskach: • instalatorów i administratorów systemów operacyjnych, • administratorów sieci i systemów serwerowych, • operatorów baz danych, • administratorów serwisów internetowych, • grafików komputerowych, • webmasterów, • serwisantów sprzętu komputerowego.

Możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik programista po potwierdzeniu kwalifikacji INF.04.Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Po ukończeniu kształcenia w technikum w zawodzie technik informatyk uczeń może wybrać dowolne studia techniczne. Zdając maturę rozszerzoną z matematyki lub informatyki, może kontynuować naukę na kierunkach: • Bioinformatyka, • Informatyka i ekonometria, • Informatyka inżynierska, • Inżynieria systemów, • Technologie informatyczne w logistyce, • Teleinformatyka, • Systemy baz danych, • Programowanie.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.