Wróć
Opieki zdrowotnej
Poligraficzna
Teleinformatyczna
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna
Ogrodnicza

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Informacje


Zawody w naszej szkole

Lista szkół wchodzących w skład zespołu

Icon Szkoła
Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Ogólne informacje o zawodzie

Kształcimy w trybie pięcioletnim. W zawodzie mogą kształcić są uczniowie słabo widzący i niewidomi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Czego będziesz się u nas uczył?

W technikum w zakresie rozszerzonym realizowana jest biologia. Nauczane języki obce to: angielski, rosyjski.

Uczniowie zdobywają wiedzę na przedmiotach zawodowych teoretycznych i w formie zajęć praktycznych.

Przedmioty teoretyczne:

 • podstawy psychologii,
 • anatomia z fizjologią,
 • zarys fizjoterapii,
 • zagadnienia kliniczne w masażu,
 • bhp i pierwsza pomoc,
 • teoretyczne podstawy masażu,
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • język angielski zawodowy.

Zajęcia realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • fizjoterapia
 • masaż
 • anatomia topograficzna

Nasi uczniowie mają możliwość poznawania pracy w swoim przyszłym zawodzie. Organizujemy wycieczki edukacyjne do różnych przychodni rehabilitacyjnych w Lublinie oraz sanatoriów w pobliskim Nałęczowie. Mają możliwość spotykania się z pracującymi już w rehabilitacji masażystami i fizjoterapeutami oraz z ich przełożonymi i pacjentami.

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji MED.10. (Świadczenie usług w zakresie masażu) odbywa się na zakończenie klasy piątej. Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Zgodnie z obowiązującą podstawą programu kształcenia w zawodzie technik masażysta nasi uczniowie odbywają 210 godzin praktyki zawodowej w przychodniach rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach i innych instytucjach, w których mogą kształcić się praktycznie. W trakcie pięcioletniego kształcenia praktyki zawodowe odbywają w ciągu trzech tygodni w klasie 3 i 4. Praktyczna nauka odbywa się także przez 5 lat na innych przedmiotach zawodowych w szkole takich jak anatomia topograficzna, fizjoterapia i masaż.


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kształcimy w trybie pięcioletnim. W zawodzie mogą kształcić się uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością sprzężoną posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Czego będziesz się u nas uczył?

W technikum w zakresie rozszerzonym realizowany jest język angielski. Nauczane języki obce to: angielski, rosyjski.

Uczniowie zdobywają wiedzę na przedmiotach zawodowych teoretycznych i w formie zajęć praktycznych.

Przedmioty teoretyczne:

 • podstawy poligrafii
 • rysunek techniczny w poligrafii
 • technologia przygotowania produkcji poligraficznej
 • technologia wykonywania opraw
 • maszyny i urządzenia poligraficzne
 • podstawy technologii opakowań
 • technologia wykonania druków luźnych i łącznych
 • materiałoznawstwo poligraficzne
 • bhp w procesach piligraficznych
 • język angielski zawodowy

Zajęcia realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • obróbka druków luźnych i łączonych oraz wytwarzanie opakowań
 • wykonywanie opraw
 • kontrola produkcji poligraficznej
 • planowanie produkcji poligraficznej

Egzaminy zawodowy w zakresie kwalifikacji PGF.03 ( Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych) realizowany jest po klasie trzeciej, kwalifikacji PGF.06 (Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej ) w połowie klasy piątej. Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Zajęcia praktyczne w ramach dualnego systemu kształcenia odbywają się u pracodawcy - w firmie Ars Libri Introligatornia, wydawnictwo s.c., który swoją siedzibę ma na terenie szkoły. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie, odbywają  praktyki zawodowej w firmach poligraficznych, które posiadają dział introligatorski oraz odpowiednie wyposażenie. Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych wynosi 8 tygodni (280 godzin).


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

Kształcimy w trybie pięcioletnim. W zawodzie mogą kształcić się uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością sprzężoną posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Czego będziesz się u nas uczył?

W technikum w zakresie rozszerzonym realizowana jest informatyka. Nauczane języki obce to: angielski, niemiecki.

Uczniowie zdobywają wiedzę na przedmiotach zawodowych teoretycznych i w formie zajęć praktycznych.

Przedmioty teoretyczne:

 • urządzenia technik komputerowej,
 • systemy operacyjne,
 • sieci komputerowe,
 • systemy baz danych,
 • witryny i aplikacje internetowe,
 • język angielski zawodowy.

Zajęcia realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • i montaż urządzeń techniki komputerowej,
 • systemami operacyjnymi,
 • i montaż lokalnych sieci komputerowych,
 • aplikacji internetowych i desktopowych,
 • bazami danych.

Uczniowie naszej szkoły regularnie uczestniczą w konferencjach (CheckIT, Expert Summit, Lubelskie Dni Informatyki) i spotkaniach informatycznych (Uczeń na Wyżynie IT), organizowanych na terenie miasta, gdzie mają okazję zetknąć się z najnowszymi osiągnięciami informatyki. W ramach praktycznej nauki zawodu odwiedzają siedziby firm branży IT, gdzie mają możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy w zawodzie technik informatyk.

Egzaminy zawodowy w zakresie kwalifikacji INF.02. (Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych  i lokalnych sieci komputerowych) realizowany jest na zakończenie klasy trzeciej, kwalifikacji INF.03. (Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych) w połowie klasy piątej. Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

W zawodzie technik informatyk uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 280- godzin, 4 tygodnie w klasie II i 4 tygodnie w klasie IV.

Praktyka zawodowa ma na celu nabywanie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach, w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Udział w praktykach umożliwia zweryfikowanie wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie nauki w szkole, utrwalenie posiadanej wiedzy, lepsze przygotowanie do egzaminu zawodowego. Pomaga aktywnie funkcjonować na rynku pracy i rozwija kompetencje społeczne.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna I Stopnia nr 2

Ogólne informacje o zawodzie

W zawodzie mogą kształcić się uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, słabo widzący, niewidomi, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 


Czego będziesz się u nas uczył?

W trakcie 3 -letniej nauki:

 • przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,
 • przedmiotów zawodowych.

Nauczany język obcy to: rosyjski.

Uczniowie zdobywają wiedzę na przedmiotach zawodowych teoretycznych i w formie zajęć praktycznych.

Przedmioty teoretyczne:

 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
 • podstawy gastronomii,
 • język obcy w gastronomii,
 • zasady żywienia w gastronomii.

W ramach kształcenia praktycznego uczniowie uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do zakładów gastronomicznych na ternie miasta Lublin. Biorą udział w warsztatach kulinarnych organizowanych przez firmę MULITFRIGO w Lublinie. Również w ramach współpracy z firmą MULTIFRIGO uczestniczą w Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EUROGASTRO w Warszawie.

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji HGT.02. (Przygotowanie i wydawanie dań) odbywa się na zakończenie klasy trzeciej. Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego.


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni gastronomicznej znajdującej się w budynku szkoły. Łączny  wymiar zajęć praktycznych w 3-letnim cyklu kształcenia wynosi 1140 godzin. W klasie pierwszej zajęcia praktyczne odbywają się 5 godzin w tygodniu, w klasie drugiej 10, trzeciej 15 godzin w tygodniu. W ramach współpracy z pracodawcami  i kształcenia dualnego, zajęcia praktyczne odbywają się również w Domu Pomocy Społecznej KALINA, Zakładzie Aktywności Zawodowej MISERICORDIA i zakładzie usług gastronomicznych PROBONO.

 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

W zawodzie mogą kształcić się uczniowie  niesłyszący, słabo słyszący, słabo widzący, niewidomi, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Czego będziesz się u nas uczył?

W trakcie 3 -letniej nauki:

 • przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,
 • przedmiotów zawodowych.

Nauczane języki obce to: niemiecki.

Uczniowie zdobywają wiedzę na przedmiotach zawodowych teoretycznych i w formie zajęć praktycznych.

Przedmioty teoretyczne:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • sadownictwo,
 • warzywnictwo,
 • rośliny ozdobne,
 • technika w ogrodnictwie,
 • język obcy zawodowy,
 • przepisy ruchu drogowego,
 • ekonomika,
 • ochrona roślin.

Przedmioty praktyczne :

 •  Prowadzenie produkcji ogrodniczej.

 W ramach kształcenia praktycznego uczniowie uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych do Centrów Ogrodniczych. 

Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji OGR.05. (Planowanie i organizacja prac ogrodniczych) odbywa się na zakończenie klasy trzeciej.

 

 

 


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Zajecia praktyczne odbywają się w pracowni ogrodniczej znajdującej się w budynku szkoły. Łączny  wymiar zajęć praktycznych w 3-letnim cyklu kształcenia wynosi 1140 godzin. W klasie pierwszej zajęcia odbywają się w wymiarze 6 godzin w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej  liczba ich zwiększa sie do 12 godzin w tygodniu. W ramach współpracy z pracodawcami i kształcenia dualnego, zajęcia praktyczne odbywają się również w Licencjonowanym Gospodarstwie Szkółkarskim prowadzonym przez państwa Krzywickich.

 


Przejdź do strony zawodu

Ogólne informacje o zawodzie

 Zawód jest wygaszony i od roku szkolnego 2019/20 nie prowadzimy naboru na ten kierunek kształcenia.

 


Czego będziesz się u nas uczył?

W trakcie 3 -letniej nauki:

 • przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,
 • przedmiotów zawodowych.

Nauczane języki obce to: niemiecki.

Uczniowie zdobywają wiedzę na przedmiotach zawodowych teoretycznych i w formie zajęć praktycznych.

Przedmioty teoretyczne:

 • technologia wykonywania druków luźnych i łącznych,
 • maszyny i urządzenia poligrafii,
 • język niemiecki w poligrafii.

 

Przedmioty  praktyczne:

 • Obróbka druków luźnych i łącznych, wykonywanie opraw.
Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji PGF.03. (Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych) odbywa się na zakończenie klasy trzeciej. Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego


Informacje o praktykach zawodowych / zajęciach praktycznych

Zajęcia praktyczne  w ramach dualnego systemu kształcenia odbywają się u pracodawcy - w firmie Ars Libri Introligatornia, wydawnictwo s.c., który swoją siedzibę ma na terenie szkoły. Łączny  wymiar zajęć praktycznych w 3-letnim cyklu kształcenia wynosi 1140 godzin. W klasie pierwszej zajęcia odbywają się w wymiarze 6 godzin w tygodniu, w klasie drugiej i trzeciej  liczba ich zwiększa sie do 12 godzin w tygodniu.


Przejdź do strony zawodu
Icon Szkoła
Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna II Stopnia
Icon Szkoła
Szkoła Policealna Specjalna nr 11
Icon Szkoła
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi
Icon Szkoła
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 54
Icon Szkoła
XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Współpraca z pracodawcami i instytucjami

Ars Libri Introligatornia, Wydawnictwo s.c.
Realizacja zajęć praktycznych w zawodzie introligator. Firma finansuje materiały przeznaczone na ćwiczenia, a także ponosi koszty związane z utrzymaniem i naprawami maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji podstawy programowej.
Zakład Aktywności Zawodowej MISERICORDIA
Organizacja praktycznej nauki zawodu dla zawodu kucharz.
Zakład Usług Gastronomicznych PROBONO
Organizacja praktycznej nauki zawodu dla zawodu kucharz.
Kuchnia Domu Pomocy Społecznej KALINA w Lublinie.
Organizacja praktycznej nauki zawodu dla zawodu kucharz.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Współpraca przy organizacji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej
Firma MULTIFRIGO – profesjonalne urządzenia gastronomiczne
Współpraca przy organizacji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej
Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie prowadzone przez państwa Krzywickich
Organizacja praktycznej nauki zawodu dla zawodu ogrodnik.
Okręgowe Archiwum IPN w Lublinie
Pozyskiwanie/wypożyczanie potrzebnego do pracy archiwisty wyposażenia archiwum, w celu prezentacji uczniom.
Archiwum Zakładowe Poczty Polskiej w Lublinie
Wizyty zawodoznawcze
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego ?
Wizyty zawodoznawcze
Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego im. Władysława Peterkiewicza w Nałęczowie
Wycieczki zawodoznawcze
Proacta
Wycieczki informatyczne, praktyki
mikroBIT
Praktyki
Ctrl+Z
Wycieczki informatyczne, praktyki
Vico
Wycieczki informatyczne, praktyki
Bricoman
Przekazanie dla młodzieży uczącej się w Branżowej Szkole Usługowej I stopnia nr 2 w zawodzie ogrodnik asortymentu ogrodniczego służącego jako pomoc edukacyjna.
Back
Opieki zdrowotnej (MED):en
Poligraficzna (PGF):en
Teleinformatyczna (INF):en
Hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HRT):en
Ogrodnicza (OGR):en

Prof. Zofia Sękowska Special Care and Education Centre for the Disabled

Information


Professions

List of professions by school included in the team

Icon School
2nd Special Technical Secondary School for the Deaf, Hard of Hearing, Blind, Visually-impaired, Motor-impaired, including Aphasia, the Autistic, including Asperger's Syndrome, and the Multiply Disabled

General information about the profession

Massage technician

Vocational examination:
MED.10. – near the end of the 2nd semester of the 5th grade    

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     introduction to psychology
 •     anatomy and physiology
 •     introduction to physical therapy
 •     clinical aspects of massaging
 •     OHS and first aid
 •     theoretical foundations of massaging
 •     applications of computers in health care
 •     physical therapy
 •     massage
 •     topographic anatomy

Advanced level subjects: biology


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Kształcimy w trybie pięcioletnim. W zawodzie mogą kształcić się uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością sprzężoną posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


What will you learn with us?

W technikum w zakresie rozszerzonym realizowany jest język angielski. Nauczane języki obce to: angielski, rosyjski.

Uczniowie zdobywają wiedzę na przedmiotach zawodowych teoretycznych i w formie zajęć praktycznych.

Przedmioty teoretyczne:

 • podstawy poligrafii
 • rysunek techniczny w poligrafii
 • technologia przygotowania produkcji poligraficznej
 • technologia wykonywania opraw
 • maszyny i urządzenia poligraficzne
 • podstawy technologii opakowań
 • technologia wykonania druków luźnych i łącznych
 • materiałoznawstwo poligraficzne
 • bhp w procesach piligraficznych
 • język angielski zawodowy

Zajęcia realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • obróbka druków luźnych i łączonych oraz wytwarzanie opakowań
 • wykonywanie opraw
 • kontrola produkcji poligraficznej
 • planowanie produkcji poligraficznej

Egzaminy zawodowy w zakresie kwalifikacji PGF.03 ( Realizacja procesów introligatorskich i opakowaniowych) realizowany jest po klasie trzeciej, kwalifikacji PGF.06 (Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej ) w połowie klasy piątej. Szkoła posiada uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego.


Work placement schedule

Zajęcia praktyczne w ramach dualnego systemu kształcenia odbywają się u pracodawcy - w firmie Ars Libri Introligatornia, wydawnictwo s.c., który swoją siedzibę ma na terenie szkoły. Uczniowie kształcący się w tym zawodzie, odbywają  praktyki zawodowej w firmach poligraficznych, które posiadają dział introligatorski oraz odpowiednie wyposażenie. Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych wynosi 8 tygodni (280 godzin).


Go to profession

General information about the profession

IT technician

Vocational examinations:
INF.02. – near the end of the 2nd semester of the 3rd grade
INF.03. – at the end of the 1st semester of the 5th grade.    

 


What will you learn with us?

Selected vocational education courses

 •     computer technology devices
 •     operating systems
 •     computer networks
 •     database systems
 •     web applications and websites
 •     computer technology device operation and assembly
 •     operating system administration
 •     designing and assembling local computer networks
 •     web and desktop application programming
 •     database administration

Advanced level subjects: computer science


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
2nd Special Primary Vocational Service School

General information about the profession

Cook

Vocational examination:
HGT.02. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     equipment and safety in catering
 •     cooking technology and commodity science
 •     introduction to catering
 •     principles of nutrition in catering


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Gardener

Vocational examination:
OGR.02. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     orcharding
 •     vegetable farming
 •     ornamental plants
 •     technology in gardening
 •     traffic regulations
 •     economics
 •     plant protection


Work placement schedule


Go to profession

General information about the profession

Bookbinder
Vocational examination:
AU.16. – after the 3rd grade


What will you learn with us?

Selected vocational education courses
 •     single and bound printing technology
 •     printing machines and tools
 •     cover manufacturing


Work placement schedule


Go to profession
Icon School
Special Vocational and Service Secondary School
Icon School
11th Special Post-secondary School
Icon School
Special Vocational School for Students with Multiple Disabilities
Icon School
54th Special Primary School
Icon School
XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

Cooperation with employers and institutions

Ars Libri Introligatornia, Wydawnictwo s.c.
Realizacja zajęć praktycznych w zawodzie introligator. Firma finansuje materiały przeznaczone na ćwiczenia, a także ponosi koszty związane z utrzymaniem i naprawami maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji podstawy programowej.
Zakład Aktywności Zawodowej MISERICORDIA
Organizacja praktycznej nauki zawodu dla zawodu kucharz.
Zakład Usług Gastronomicznych PROBONO
Organizacja praktycznej nauki zawodu dla zawodu kucharz.
Kuchnia Domu Pomocy Społecznej KALINA w Lublinie.
Organizacja praktycznej nauki zawodu dla zawodu kucharz.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Współpraca przy organizacji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej
Firma MULTIFRIGO – profesjonalne urządzenia gastronomiczne
Współpraca przy organizacji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej
Licencjonowane Gospodarstwo Szkółkarskie prowadzone przez państwa Krzywickich
Organizacja praktycznej nauki zawodu dla zawodu ogrodnik.
Okręgowe Archiwum IPN w Lublinie
Pozyskiwanie/wypożyczanie potrzebnego do pracy archiwisty wyposażenia archiwum, w celu prezentacji uczniom.
Archiwum Zakładowe Poczty Polskiej w Lublinie
Wizyty zawodoznawcze
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego ?
Wizyty zawodoznawcze
Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego im. Władysława Peterkiewicza w Nałęczowie
Wycieczki zawodoznawcze
Proacta
Wycieczki informatyczne, praktyki
mikroBIT
Praktyki
Ctrl+Z
Wycieczki informatyczne, praktyki
Vico
Wycieczki informatyczne, praktyki
Bricoman
Przekazanie dla młodzieży uczącej się w Branżowej Szkole Usługowej I stopnia nr 2 w zawodzie ogrodnik asortymentu ogrodniczego służącego jako pomoc edukacyjna.

Masz uwagi, propozycje a może znalazłaś/-eś błąd?

Skontaktuj się z nami poprzez ten formularz kontaktowy.

...
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za czynny udział w ulepszaniu portalu.